Protokół Nr 43 Komisji Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy Włochy m st. Warszawy w dniu 6 maja 2010r. Proponowany porządek posiedzeniaPobieranie 22.08 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar22.08 Kb.


Protokół Nr 43

Komisji Bezpieczeństwa

Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

w dniu 6 maja 2010r.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Protokół Nr 42 posiedzenia Komisji w dniu 19 kwietnia 2010r.

 4. Sprawy bieżące:

 • Pismo mieszkańca z dnia 20 marca 2010r. dot. propozycji zagospodarowania terenu przy ulicy 1Sierpnia i przedstawienie tych propozycji na sporządzonym odręcznie szkicu fragmentu tego osiedla.

 • Pismo mieszkanki z dnia 15 marca 2010r. w sprawie braku właściwego zainteresowania sprawami osiedla przy 17 Stycznia – Hynka.

 • Odpowiedź Burmistrza na postulaty mieszkanki, zgłoszone podczas Sesji Rady Dzielnicy Włochy w sprawie ulicy Ryżowej.

 • Informacja Naczelnika Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

5. Odpowiedzi Zarządu na wnioski Komisji w sprawach:

 • interwencji podejmowanych przez Straż Miejską w roku 2009 dot. wandalizmu i przestrzegania przepisów o ruchu drogowym

 • ścieżki rowerowej w al. Krakowskiej

 • wysepki autobusowej linii Nr 206

6. Sprawy różne.

7. Potwierdzenie terminu następnego posiedzenia komisji ( 10 czerwca br.).

8. Zakończenie obrad.


Ad.1

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, stwierdził quorum – 5 radnych.Ad.2

Porządek posiedzenia przyjęto w głosowaniu: za–8, przeciwko–0, wstrzymujących się-0. Członkowie Komisji, na wniosek radnego Andrzeja Turkasa podjęli dyskusję, na temat nie przekazania przez Zarząd Dzielnicy dokumentacji dot. nowego projektu czasowej zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic: Janka Muzykanta, Malowniczej, Muszkieterów, Mineralnej, Działkowej i Szyszkowej, uwzględniającego propozycje i uwagi radnych.

Radni zwrócili się do Zarządu Dzielnicy o pilne przekazanie ww. projektu.

Ad.3

Protokół Komisji Nr 42 z dnia 19 kwietnia 2010r. – uwag nie wniesiono.Ad.4

Przewodniczący Komisji zaproponował radnym indywidualne zapoznanie się ze sprawami bieżącymi i podjęcie dyskusji na następnym posiedzeniu Komisji. Sprawy dotyczyły: • Pisma mieszkańca z dnia 20 marca 2010r. dot. propozycji zagospodarowania terenu przy ulicy 1 Sierpnia i przedstawienie tych propozycji na sporządzonym odręcznie szkicu fragmentu tego osiedla.

 • Pisma mieszkanki z dnia 15 marca 2010r. w sprawie braku właściwego zainteresowania sprawami osiedla przy ul. 17 Stycznia – Hynka.

 • Odpowiedzi Burmistrza na postulaty mieszkanki, zgłoszone podczas Sesji Rady Dzielnicy Włochy w sprawie ul. Ryżowej.


Przewodniczący Komisji Juliusz Kostrzewski otworzył dyskusję w sprawie pożaru budynku przy ulicy Flisa.

Naczelnik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego zrelacjonował przebieg działań podejmowanych przez Dzielnicę Włochy m. st. Warszawy i inne jednostki, które brały udział w akcji gaszenia pożaru, związane z zapewnieniem poszkodowanym schronienia, posiłków, udzielania informacji i innej potrzebnej pomocy.


Radni podjęli dyskusję wnosząc uwagi i zapytania co do sposobu i organizacji związanej z doraźną pomocą udzielaną mieszkańcom – poszkodowanym, wnosili o udzielenie szczegółowych informacji:

Radny Marek Bieliński

Zgłosił zastrzeżenia co do działań podejmowanych przez Naczelnika Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który ma w swoich obowiązkach ewakuację i zabezpieczenie mieszkańców na wypadek sytuacji kryzysowych. Podniósł kwestię braku właściwej organizacji i zwrócił się z pytaniami: • jakie konkretnie działania, wynikające z obowiązującej instrukcji opracowanej na wypadek zdarzeń kryzysowych, przeprowadziła Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy a jakie Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy? Jaki jest zakres obowiązków?

 • czy wszystkie działania przeprowadzono zgodnie z ww. instrukcją?

 • krytycznie ocenił realizację podstawowej pomocy mieszkańcom i prosił o wyjaśnienie czy są zawarte umowy na szybkie dostawy ciepłych i zimnych posiłków, napoi, autobusu dla poszkodowanych i czy te umowy są egzekwowane?

 • jak przedstawiała się sprawa zapewnienia noclegu dla poszkodowanych mieszkańców?

Radny Andrzej Turkas

Podkreślił, że: • Delegatura Biura Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego posiada plany przeprowadzania akcji w sytuacjach zagrożenia - czy akcję przeprowadzono zgodnie z planami, czy Naczelnik Delegatury dopełnił swoich obowiązków, w jakim zakresie Miasto pełni funkcję pomocniczą?

Radna Lidia Skorza

Poprosiła o wyjaśnienie następujących kwestii: • jak Zarząd może pomóc mieszkańcom, których życie i mienie zostało zagrożone?

 • kto wypłaci odszkodowania?

Radny Sławomir Sosnowski

Podkreślił, że: • bardzo ważne są szczegółowe informacje: jakiej pomocy udzielono mieszkańcom, co się dzieje teraz z mieszkańcami i jak zabezpieczono sytuację życiową mieszkańców, czy dostali mieszkania?

Radny Andrzej Turkas zaproponował wniosek formalny:

Komisja Bezpieczeństwa, za pośrednictwem Zarządu Dzielnicy, zwraca się do Naczelnika Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego p. Krzysztofa Dybiec o przygotowanie na posiedzenie Komisji, w dniu 10 czerwca 2010r. planu reagowania kryzysowego, instrukcji i zarządzeń, dotyczących procedur i działań podejmowanych na wypadek zdarzeń kryzysowych w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.
Przewodniczący Rady Andrzej Krupiński zaproponował, aby odpowiedzialni urzędnicy przygotowali dokładne informacje na temat mechanizmów proceduralnych i działań związanych z klęską żywiołową. Wówczas będzie można szczegółowo omówić, na kolejnym posiedzeniu wszystkie poruszone problemy - szczególnie te dotykające poszkodowanych mieszkańców.
Radny Marek Bieliński zaproponował, aby zwołać w trybie pilnym posiedzenie Komisji z udziałem Zarządu Dzielnicy w sprawie omówienia wszystkich wątpliwości narosłych po pożarze budynku, m.in. komentarze w mediach cyt. „urzędnicy zostawili mieszkańców samych sobie” i zaproponował wystosowanie zaproszenia w brzmieniu:

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa zapraszam Pana do udziału w posiedzeniu Komisji, w dniu 10 maja 2010r. o godzinie 17.00, sala Nr 205.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie, w imieniu Komisji, zaproszenia do udziału w posiedzeniu:

Panu Jerzemu Kowaliszynowi - Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Włochy

Pani Janinie Rogg - Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Włochy

Panu Rafałowi Jóźwiakowi - Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

Panu Adamowi Słysz - Z-cy Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

Tematem posiedzenia będzie omówienie sytuacji związanej z pożarem budynku przy ulicy Flisa, w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

Głosowanie; za – 8, przeciwko – 0, wstrzymujących się – 0.Ad. 5

Przewodniczący Komisji zapoznał radnych z odpowiedziami Zarządu na wnioski Komisji w sprawach: • interwencji podejmowanych przez Straż Miejską w roku 2009 dot. wandalizmu i przestrzegania przepisów o ruchu drogowym

 • ścieżki rowerowej w al. Krakowskiej

 • wysepki autobusowej linii Nr 206

Ad. 6

Sprawy różne:

Radni zwrócili się do Naczelnika Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o przekazanie do Straży Miejskiej i Policji interwencji w sprawach:

Radny Marek Bieliński: • ulicy Naukowej 5,7 –samochody parkują na chodniku co stanowi dużą uciążliwość dla mieszkańców

Radny Andrzej Krupiński:

 • ulicy Malowniczej – rozładunek lawet do salonów samochodowych odbywa się z naruszeniem prawa, salony wykorzystują ulicę Malowniczą do rozładunku nowych samochodów

 • placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 87 – prośba o patrole Straży Miejskiej w tym miejscu.

Radny Andrzej Turkas wniósł o:

Komisja Bezpieczeństwa zwraca się do Zarządu Dzielnicy w sprawie powiadomienia placówek oświatowych przy ulicy Malowniczej o zagrożeniach związanych z czasową zmianą organizacji ruchu w rejonie ulic: Janka Muzykanta, Malowniczej, Muszkieterów, Mineralnej, Działkowej i Szyszkowej, spowodowanych koniecznością przeniesienia pętli autobusowej na czas budowy na terenie pętli autobusowej parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź”.

Głosowanie; za – 7, przeciwko – 0, wstrzymujących się – 0.


Na wniosek Przewodniczącego Komisji dokonano zapisu cyt. „Radna Lidia Skorza opuściła posiedzenie Komisji o godz. 17.00.

Radny Sławomir Sosnowski • poinformował na wniosek mieszkańców o zamknięciu przejazdu ulicą Geologiczną, w związku z budową hotelu, co stwarza utrudnienia w ruchu drogowym

Radny Roman Gembarzewski:

 • poinformował na prośbę mieszkańców o zamknięciu przejazdu ulicą Serwituty, od Jutrzenki do Działkowej.

Radni podjęli dyskusję na temat zaproszenia na posiedzenie Komisji w dniu 10 czerwca 2010r. Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji, OPS, ZGN i przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy. Proponowany temat posiedzenia: Procedury związane z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców.

Ad. 5 i 6

Termin Komisji wyznaczono na 10 czerwca br. godzina 16.00.Na tym obrady zakończono.Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
Juliusz Kostrzewski

Protokół sporządziła Elżbieta Rusinek
: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach

Pobieranie 22.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna