Protokół nr 6 posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia z dnia 2 września 2015 rokuPobieranie 28.68 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar28.68 Kb.
Protokół nr 6

posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia

z dnia 2 września 2015 roku

2 września 2015 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Torunia odbyło się VI posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.Nieobecność na spotkaniu usprawiedliwiły następujące osoby:

 1. Elżbieta Dokurno

 2. Anna Zielińska

 3. Łukasz Walkusz


Proponowany porządek obrad na VI posiedzeniu RDPP w dniu 2 września 2015 roku

1. Sprawy organizacyjne:

a) przyjęcie protokołu z V posiedzenia RDPP;

b) przyjęcie porządku obrad..

2. Sprawy, wymagające przeprowadzenia głosowania RDPP – A. Szczepańska

3. Stan przygotowań XII TFOP – wszyscy odpowiedzialni za swoje panele.

4. Stan procesu konsultacyjnego Programu współpracy GMT z NGO na 2016 r – Ł. Broniszewski, P. Piotrowicz.

5. Stan prac nad LGD w Toruniu – Ł. Broniszewski.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.


AD 1.

SPRAWY ORGANIZACYJNE


 1. Protokół z V posiedzenia RDPP przyjęto 8 głosami, 3 osoby wstrzymały się od głosu: 8 – 0 – 3.

 2. Porządek obrad przyjęto: 11głosami: 11 – 0 – 0.


AD 2.
SPRAWY WYMAGAJĄCE PRZEGŁOSOWANIA RDPPGłos zabrali:
A. Łukomska-Smulska, Ł. Broniszewski, A. Szczepańska, P. Piotrowicz, M. Rosiński.

Celowość przyznania lokalu na preferencyjnych warunkach następującym organizacjom:

Stowarzyszenie Twórcze CECH: przyjęto 13 głosami: 13 – 0 – 0.

Toruński Klub Sportu Osób Niepełnosprawnych: 9 osób było za, 4 osoby wstrzymały się od głosu: 9 – 0 – 4.

Ustalenia:

Jest potrzeba zmiany zasad dot. przyznawania lokali organizacjom. Grupa ds. polityki lokalowej ustali termin pierwszego spotkania w II połowie września.AD 3.

STAN PRZYGOTOWAŃ XII TFOP
Głos zabrali: Ł. Broniszewski, A. Łukomska-Smulska, M. Toruńska, P. Piotrowicz, M. Pałucka, M. Kowalska, D. Samsel, K. Duda, A. Szczepańska.
Propozycje:

 • umieszczenie stolika informacyjnego RDPP, za – 1 osoba;

 • umieszczenie tablicy, flipchart RDPP: za 13 osób, wstrzymały się 2 osoby: 13 – 0 – 2.

 • prezentacja członków RDPP oraz informacja o dotychczasowych działaniach RDPP na początku Forum;

 • przewodnicząca RDPP przygotuje konspekt swojej wypowiedzi jako moderator ForumUstalenia:


 • Program XII TFOP, Dwór Artusa:

9.00-9.15 Powitanie uczestników XII TFOP | przedstawienie programu.

9.15-10.30 Krótkie zapowiedzi warsztatów.

10.30-11.00 Przerwa.

11.00-12.30 Warsztaty – równolegle:

A. Źródła finansowania działań organizacji pozarządowych, osoba odpowiedzialna za panel Łukasz Broniszewski;

B. Jak skutecznie zaplanować komunikację internetową organizacji? Dlaczego do internetu pisze się inaczej – tajemnice efektywnego webwritingu; osoba odpowiedzialna za panel Łukasz Broniszewski;

C. Dlaczego organizacje pozarządowe rzadko się zrzeszają? Czy i jakich sieci współpracy wewnątrz sektora potrzebujemy? Komu i do czego potrzebne są federacje? Osoba odpowiedzialna za panel: Janusz Wiśniewski.

D. Współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi – co zrobić by stało się bardziej możliwe? Osoba odpowiedzialna za panel Joanna Scheuring-Wielgus.

12.30-13.30 Prezentacja wniosków z warsztatów.

13.30-14.00 Program współpracy GMT z NGO na 2016 r., otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań GMT w 2016 r.

14.00 Zakończenie.


  1. Obiad.

 • Wydarzenia towarzyszące:

11.00-14.00 Kawiarenka Obywatelska Seniorów, osoba odpowiedzialna: Agnieszka Adamek, Anna Zielińska;

9.00-14.00 mapowanie organizacji pozarządowych, osoba odpowiedzialna M. Kamińska;9.00-14.00 stoliki promocyjne organizacji pozarządowych.

 • materiały z warsztatów, zostaną wydrukowane i wersja papierowa będzie dołączona do teczki dla wszystkich uczestników XII TFOP;

 • w podsumowaniu, w części ogólnej zaplanować czas na omówienie planowanych konkursów i działań dotyczących Lokalnej Grupy Działania;

 • eksponowanie bieżącej współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami w kontekście możliwości konsultowania ofert konkursowych przed złożeniem ich w konkursie;

 • stoliki promocyjne organizacji, przełożone do budynku do galerii na półpiętrze;

 • materiały drukowane; osoby odpowiedzialne za panele przesyłają w terminie do 15.09.2015 informację o objętości materiałów i wymaganiach technicznych (jaki druk, format, ilość stron, kolor) do wydruku oraz rodzaj tych materiałów (np. informator, długopis, teczka, zeszyt), a gotowe materiały do złamania do 10.10.2015;

 • alternatywą dla materiałów drukowanych jest płyta z nagranymi materiałami;

 • umieszczenie tablicy, flipchart RDPP z napisem „Zgłoś sprawę do RDPP”;

 • rezygnacja z ankiet ewaluacyjnych;

 • zaproszenia na XII TFOP dla dyrektorów UMT i mediów.


AD 4.

STAN PROCESU KONSULTACYJNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMT Z NGO NA 2016 R.Głos zabrali: P. Piotrowicz, A. Łukomska-Smulska
Ustalenia:

 • na podstawie spotkania „Word cafe” i konsultacji internetowych został sporządzony katalog uwag i propozycji. Większość uwag nie dotyczy bezpośrednio dokumentu jakim jest program współpracy. Propozycje te są zbytnio szczegółowe. Program ma charakter ogólny, dlatego wiele z nich nie zostanie wprowadzona do Programu. Inna grupa uwag jest możliwa do wdrożenia w ramach otwartych konkursów ofert albo w ramach polityki lokalowej. Na spotkaniach grupy roboczej ds. Programu współpracy, w skład której wchodzą przedstawiciele RDPP i środowiska pozarządowego, są analizowane wszystkie propozycje. Pojawiają się propozycje nowej karty ocen projektów w ramach otwartych konkursów ofert. Pojawiają się dwie alternatywy zmiany:

  1. lista rankingowa organizacji proponowanych do zawarcia umowy aż do wyczerpania środków konkursowych;

  2. powstanie wymaganego progu procentowego i punktowego;

 • pojawiły się ponadto propozycje nowych priorytetów do programu;

 • projekt programu współpracy zostanie opracowany przez grupę roboczą i przesłany do RDPP w celu uzyskania rekomendacji.


AD 5.

STAN PRAC NAD LGD W TORUNIU

Głos zabrali: A. Łukomska-Smulska, Ł. Broniszewski


 • Odbyły się 2 spotkania animacyjne i informacyjne o LGD i RLKS. Na pierwsze spotkanie 30.07.2015 przyszło ok. 100 osób, w tym Zastępca Prezydenta Miasta Torunia A. Rakowicz.

 • 21.08.2015 miało miejsce drugie spotkanie animacyjne. Przybyło ok. 50 osób. Miało ono formułę World cafe. Uczestnicy wypowiadali się na temat celów statutowych do przyszłego statutu. Do 7.09 RDPP zbiera deklaracje od osób, organizacji i przedsiębiorców chętnych do przystąpienia do LGD. RMT na ostatniej sesji przyjęła uchwałę intencyjną nt. przystąpienia GMT do powstającego LGD. Urząd Marszałkowski ogłosił w miniony piątek konkurs na działania przygotowawcze do LSR.

 • Planowane są dalsze spotkania na temat wysokości składki członkowskiej dla mieszkańca, ngo, GMT i przedsiębiorcy, która posłuży jako wkład własny do projektów na które LGD będzie pozyskiwało środki finansowe w Urzędzie Marszałkowskim WKP.

 • Europejska Unia Kobiet przygotuje materiał do projektu statutu, który będzie zawierał propozycje celów w zakresie podnoszenia kompetencji kobiet.


AD 6.

WOLNE WNIOSKIGłos zabrali: P. Piotrowicz, Ł. Broniszewski


 1. Wkłady własne

Odbyła się narada z udziałem Prezydenta Miasta Torunia na której przedstawiono pismo Federacji i RDPP oraz dane statystyczne dot. poziomu finansowania wkładów własnych w latach poprzedniego programowania UE i szacunki na kolejne lata. Prezydent przyjął do wiadomości potrzebę ogłoszenia takich konkursów i zdecydował zwiększyć pulę środków finansowych w tym konkursie. Dyrektor WRiPE będzie proponował do budżetu odpowiednie zapisy w tym zakresie. Ponadto powstanie nowy konkurs na dofinansowanie wkładów własnych do projektów z funduszy krajowych. Poziom środków będzie ustalany w momencie pracy nad budżetem. Planuje się, aby w WPF zapisać to zadanie jako zadanie wieloletnie, to pozwoli podpisywać umowy na zadania których realizacja będzie wykraczała poza rok budżetowy.


 1. Partnerstwa w projektach, w których NGO jest liderem projektu, a GMT partnerem:

W partnerstwach w projektach unijnych GMT będzie stosować przepisy unijne, a w pozostałych partnerstwach będziemy też stosować przepisy unijne, ale z możliwością skrócenia terminów. W procedurze WKSiI proponuje zawrzeć:

 • analiza celowości zawarcia partnerstwa i propozycja dyrektorów wydziałów merytorycznych dla PMT o zawarciu partnerstwa, bądź nie z uzasadnieniem,

 • publikacja, by każdy zainteresowany mógł się odnieść do tej propozycji, zgłosić swoją propozycje partnerstwa,

 • analiza ofert,

 • decyzja o zawarciu partnerstwa.

Przyznanie partnerstwa nie będzie się wiązać się z przyznaniem wkładu własnego do projektu.
 1. Reprezentacja RDPP na zewnątrz:

Należy uzyskać zgodę RDPP na reprezentację Rady na zewnątrz: w szkoleniach, wizytach studyjnych oraz wszelkich innych inicjatywach.

M. Rosiński uczestniczył w wizycie studyjnej w Tarnowie i Łysej Górze w ramach projektu koordynowanego przez Kulturhauz.


Zakończenie posiedzenia
posiedzenie poprowadziła:

przewodnicząca RDPP, Aleksandra Łukomska-Smulskaprotokołowała: Agnieszka Szczepańska


| StronaPobieranie 28.68 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna