ProtokóŁ nr 68. 2014 wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty Kultury I Spraw Społecznych, Komisji Finansowo-Gospodarczej I Rozwoju Gminy, Komisji Rolnej Rady Gminy Sokoły z dnia 7 sierpnia 2014 rPobieranie 75.25 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar75.25 Kb.


PROTOKÓŁ NR 68.2014

wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych, Komisji Finansowo-Gospodarczej i Rozwoju Gminy, Komisji Rolnej Rady Gminy Sokoły

z dnia 7 sierpnia 2014 r.
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, w godz. 10:00 – 12:40.

W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący komisji, członkowie komisji, Wójt, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownik Ref. IGKRiP, architekt oraz mieszkańcy Sokół.


Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnictwo we wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy Sokoły powierzono jednogłośnie Władysławowi Zalewskiemu Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Sokoły, który przywitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności poinformował, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie komisji, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. Następnie przedstawił porządek posiedzenia i zapytał, czy są uwagi lub inne propozycje do proponowanego porządku obrad?

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP zgłosiła potrzebę wprowadzenia do porządku projektu uchwały o przyjęciu środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pt. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Sokoły”.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku i przez głosowanie jednogłośnie przyjęli zmianę w porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia po zmianie:


  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  2. Rozpatrzenie protestu przeciwko planowanemu przebiegowi obwodnicy centrum Sokół oraz przedstawienie wniosków w tej sprawie.

  3. Przedstawienie wniosku w sprawie odwołania sołtysa wsi Idźki Młynowskie.

  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały o przyjęciu środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza­wie na realizację projektu pt. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie So­koły”.

  5. Sprawy różne.

  6. Zamknięcie posiedzenia.


Przebieg posiedzenia:
Ad. 1.

Członkowie komisji przez aklamację przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.


Ad. 2.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poinformował, że do wójta gminy wpłynął protest mieszkań­ców Sokół przeciwko planowanemu przebiegowi obwodnicy centrum Sokół. Pan wójt odczytał przedmio­towe pismo, które stanowi załącznik nr 2 do protokołu i podkreślił, że pada w nim znamienne stwierdzenie „nie mamy nic przeciwko powstawaniu dróg, ale niech przebiegają one nie pod naszymi oknami”. Przybliżył, że kwestia przebiegu ulicy nie wynikła w tym roku, ponieważ została przewi­dziana w planie zagospodarowania przestrzennego z 1989 roku. Pokazał wspomniany plan i w postaci multimedialnej wyświetlił mapę miejscowości. Podczas omawiania projektu zwrócił uwagę, że szerokość pasa drogowego ulicy Szkolnej to 25 metrów, natomiast równoległej ul. Targowej tylko 10 metrów. Przedłużenie ulicy (nazwane w dokumentacji obwodnicą centrum Sokół) przewiduje także pas drogowy identycznej szerokości, jak w przypadku ulicy Szkolnej. Pomimo tego, że dokument planistyczny pochodzi sprzed 25 lat, powróciliśmy do niego za sprawą wniosku złożonego przez Państwo Kruszewskich dotyczącego chęci zakupu części nieruchomości przez którą przebiega planowana ulica. Drugą sprawą powiązaną bezpośrednio z planem jest wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy złożony przez Państwo Kamińskich w sprawie lokalizacji stacji paliw. Wybudowanie przedłużenia ulicy jest potrzebne dla miejscowości Sokoły. Podjęta przez radę gminy uchwała nie przesądza o budowie drogi, a jedynie zabezpiecza teren pod przyszłą inwestycję. Oświadczył, że można byłoby nie odnosić się do planu i sprzedać część nieruchomości dla Państwa Kruszewskich i wydać decyzję o lokalizacji stacji paliw Państwu Kamińskim. Samorząd gminy powinien prowadzić dalekowzroczną politykę urbanistyczną i dbać o rozwój gminy. Pan wójt sprzeciwił się poglądowi mieszkańców, którzy jego zdaniem w proteście w pewien sposób uznali ulicę Szkolną za prywatną drogę. Poprosił, aby dochodząc swoich praw przedstawiali całą prawdę, a nie tylko pewne okoliczności, które mogą być różnie rozumiane.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że podejmując decyzję o zaplanowaniu przebiegu obwodnicy centrum Sokół uznaliśmy, że będzie to z korzyścią dla mieszkańców.

Józef Zajkowski Wójt Gminy wyjaśnił, że planowane przedłużenie ulicy zostało niepotrzebnie nazwane „obwodnicą centrum Sokół”. Przeprosił za taką nazwę i poprosił, aby mówić o przedłużeniu ulicy bądź łączniku.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że została posądzona przez mieszkańców za plany przeniesienia ruchu drogowego z ulicy Mazowieckiej na ulicę Szkolną. Jest to nieprawda. Koncepcja związana z zaplanowaniem przedłużenia ulicy pojawiła się po podaniu Państwa Kruszew­skich, a następnie wniosku Państwa Kamińskich. Samorząd gminy po przeanalizowaniu sytuacji stwierdził, że jeśli zdecyduje się na sprzedaż części działki, to zablokuje na zawsze możliwość wykonania ulicy. Nie mniejszy wpływ na przebieg drogi ma również lokalizacja stacji paliw. Podjęta przez radę gminy uchwała porządkuje układ urbanistyczny ulic i stwarza szanse na wykonanie nowych rozwiązań komunikacyjnych.

Józef Zajkowski Wójt Gminy pokazał na mapie część działki, której zakupem są zaintere­sowani Państwo Kruszewscy.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady powiedziała, że wykonanie przedłużenia ulicy nie będzie miało wielkiego wpływu na zmniejszenie ruchu drogowego w centrum miejscowości.

Wiesława Zalewska mieszkanka Sokół oświadczyła, że z protokołu posiedzenia komisji wynika, co innego. Poprosiła, aby odczytać protokół nr 63.2014 wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Sokoły z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Adam Zalewski mieszkaniec Sokół zapytał, w którym miejscu w proteście zwracamy się o zakup ziemi? Czy rozmawiamy o obwodnicy, czy łączniku?

Józef Zajkowski Wójt Gminy odpowiadając na pierwsze pytanie powiedział, że zdanie zostało wyrwane z kontekstu i nie ma przełożenia na jego wypowiedź. Odnosząc się do drugiego pytania wyjaśnił, że mówimy o przedłużeniu ulicy, które w dokumentach zostało określone jako „obwodnica centrum miejscowości”.

Adam Zdrodowski mieszkaniec Sokół zapytał panią przewodniczącą, dlaczego wnioskowała o poszerzenie łącznika do szerokości, jaką ma obecnie ulica Szkolna? Wyraził swoje obawy, że w przyszłości wystarczy ustawić odpowiednie znaki drogowe, aby nowa ulica stała się prawdziwą obwodnicą.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że taka decyzja była uzasadniona zachowaniem identycznego ładu architektonicznego, jaki mamy obecnie na ulicy Szkolnej w Soko­łach. Wyjaśniła, że planując drogę chcemy, aby jakoś ona wyglądała, dlatego warto już teraz zadbać o jej przyszły standard.

Adam Zdrodowski mieszkaniec Sokół powiedział, że wykonana dwa lata temu ulica Soli­darności nie spełnia standardu drogi wojewódzkiej.

Józef Zajkowski Wójt Gminy odpowiedział, że ulica Solidarności nie jest drogą wojewódzką. Zwrócił uwagę, że cała ulica Szkolna jest nieprzygotowana do nadmiernego ruchu drogowego. Obecnie nie wiemy tego, czy za kilka lat nie zajdzie potrzeba przebudowy tych ulic. Skoro posiadamy studium i plan, to naszym obowiązkiem jest przewidzieć przebieg łącznika dróg. Patrząc perspektywicznie lepszym rozwiązaniem dla miejscowości może okazać się w przyszłości wykonanie obwodnicy przez Kruszewo Brodowo przy torach. Połączenie ulicy Szkolnej z drogą wojewódzką nr 678 nie będzie typową obwodnicą, którą można sobie wyobrażać. Miejscowość Sokoły nie jest wielką aglomeracją miejską i nie leży w pobliżu autostrady. Poprosił, aby mieszkańcy realnie oceniali sytuację i nie wyciągali wniosków na wyrost. Zapytał, czy mamy sprzedać działkę i zablokować dla następnych pokoleń możliwość rozbudowy ulic miejscowości?

Adam Zdrodowski mieszkaniec Sokół odpowiedział, że rozmawiamy o drodze, a nie o nieru­chomości gruntowej.

Józef Zajkowski Wójt Gminy powiedział, że mieszkańcy ulic Szkolnej i Solidarności udają, że nie widzą powiązania sprawy zapla­nowania przebiegu drogi z kwestią sprzedażą mienia gminnego. Samorząd gminy musi brać pod uwagę interesy wszystkich mieszkańców gminy, a nie tylko określonej grupy. Wyjaśnił, że sprzedaż działki spowoduje, że wybudowanie przedłużenia ulicy nie będzie już nigdy możliwe. Z drugiej strony opinie są takie, że wójt nie daje rozwijać się lokalnym przedsiębiorcom. Zajmując określone stanowisko powinniśmy wiedzieć, że każda decyzja pociąga za sobą określone skutki.

Czł. komisji Władysław Zalewski powiedział, że kwestia przebiegu łącznika nie dotyczy tylko mieszkańców, którzy podpisali protest, ale całej gminy. Opowiedział się za wykonaniem łącznika z pasami zieleni w identycznej szerokości, jaką ma ulica Szkolna. Stwierdził, że jeśli tego nie zrobimy, to miejscowość Sokoły na tym straci. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji był autorem pomysłu, aby w pobliżu ulicy Solidarności spiętrzyć wodę i wokół oczka wodnego stworzyć infrastrukturę do wypoczynku. Niestety mieszkańcy wsi Sokoły na zebraniu negatywnie się do tego odnieśli, tłumacząc się siedliskiem komarów i zagrożeniem dla małych dzieci. Takie stanowisko mieszkańców Sokół wydaje się być niepoważne. W tej chwili mieszkańcy przychodzą z protestem, który jest również absurdalny.

Joanna Ciura mieszkanka Sokół powiedziała, że skoro przed 40 laty powstał jakiś plan, to wcale nie oznacza, że musimy go teraz zastosować. Przypomniała, że niegdyś naszą ulicę nazwano Szkolną, bo miała tam powstać szkoła. Projekt nie został zrealizowany, a nazwa została. W czasie gdy powstawały obecne drogi, nikt nie myślał o autostradach i takim natężeniu ruchu jaki mamy obecnie. Opowiedziała się za wyprowadzeniem ruchu drogowego poza miejscowość, zamiast przenosić go z jednej ulicy na drugą. Zapytała, czy projektowana ulica w przyszłości stanie się częścią drogi wojewódzkiej nr 671?

Mirosław Siwik architekt odpowiedział, że na obecnym etapie trudno jest cokolwiek powie­dzieć na ten temat. Przygotowany plan zabezpiecza jednie teren pod drogę. Jeśli droga zostanie kiedykolwiek wybudowana, to tiry będę mogły jechać zarówno przez rynek, jak i tą ulicą. Celem planu jest uporządkowanie stanu po złożeniu wniosku o stację benzynową i wykup ziemi. Podkreślił, że przedmiotowy plan nie jest żadnym projektem drogi, a jedynie zabezpiecza teren pod inwestycję. Plan nie musi obejmować swoim zasięgiem ulicy Szkolnej, dlatego można ją z niego wykreślić.

Joanna Ciura mieszkanka Sokół oświadczyła, że w uzasadnieniu do podjętej uchwały nie wspomina się o wniosku Państwa Kamińskich i chęci zakupu ziemi przez Państwa Kruszewskich. Mowa jest tam jedynie o przeniesieniu ruchu z Rynku Kościuszki na ulicę Szkolną. Pani Joanna Ciura odczytała uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/208/2014 Rady Gminy Sokoły z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sokoły, gmina Sokoły.

Adam Zalewski mieszkaniec Sokół powiedział, że z wypowiedzi architekta można zrozumieć, że na chwilę obecną nie ma jasnej deklaracji odnośnie przyszłej inwestycji. Zapytał, czy samorząd gminy może nam zagwarantować, że w przyszłości nie będzie to obwodnica, jakiej się obawiamy?

Mirosław Siwik architekt powiedział, że jeśli zostanie wybudowana ulica, to natężenie ruchu drogowego na pewno się rozłoży. Planowany do wykonania odcinek drogi został nazwany obwodnicą centrum, jednak nie będzie to obwodnica miejscowości Sokoły.

Adam Zalewski mieszkaniec Sokół przedstawił, że kilkadziesiąt lat temu przy ulicy Szkolnej było tylko kilka domów. Obecnie mamy tam zwartą zabudowę, dlatego trudno nam sobie wyobrazić, aby skierować cały ruch drogowy Sokół przez jedną z najbardziej zaludnionych ulic.

Mirosław Siwik architekt oświadczył, że problem ze zrozumieniem naszej intencji wynikł z niefortunnego nazewnictwa.

Czł. komisji Marcin Kruszewski powiedział, że całe nieporozumienie rozpoczęło się od niepotrzebnie użytego słowa „obwodnica”. Zaproponował, aby dokonać zmiany w uchwale i zmienić słowo „obwodnica” na „łącznik”. Przybliżył, że od mieszkańców podpisanych pod protestem dowiedział się, że ulica Szkolna będzie poszerzona do czterech pasów ruchu, wzdłuż drogi staną ekrany dźwiękoszczelne, zostaną rozebrane chodniki i obecna kanalizacja. Jest to absolutną bzdurą. Oświadczył, że rada gminy podejmując uchwałę rozstrzygnęła tylko i wyłącznie o wyznaczeniu terenu pod przyszłą drogę, która nie wiadomo kiedy i czy w ogóle powstanie. Zapytał, czy błędem samorządu jest to, że planuje inwestycje drogowe?

Joanna Ciura mieszkanka Sokół zapytała, kto o tym mówił?

Czł. komisji Marcin Kruszewski powiedział, że osoba, która zbierała podpisy od Państwa Polowczyk i Pana Ciborowskiego.

Adam Zdrodowski mieszkaniec Sokół zapytał architekta, czy to on planował ulicę Solidar­ności?

Mirosław Siwik architekt odpowiedział, że nie.

Adam Zdrodowski mieszkaniec Sokół powiedział, że dwa lata temu wybudowano na „osiedlu” ulicę, która obecnie nie spełnia wymogów, aby dokonać do niej dobudowy. Ulica Solidarności nie jest przysto­sowana do ruchu tirów. Wyraził obawy, że zwiększony ruch drogowy dopro­wadzi do zniszczenia kanalizacji.

Mirosław Siwik architekt wyjaśnił, że podjęta przez radę gminy uchwała to nie to samo, co projekt drogi.

Czł. komisji Marcin Kruszewski zapytał mieszkańców Sokół, czy widzą potrzebę budowy obwodnicy miejscowości?

Sławomir Szablak mieszkaniec Sokół odpowiedział, że na razie nie ma takiej potrzeby.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że nigdy nie mówiliśmy o tym, że przez łącznik byłby skierowany ruch drogowy z rynku. Poinformowała, że podczas rozmów z Zarządem Dróg Wojewódzkich z naszej strony wyszła propozycja, aby na skrzyżowaniu ulic k. posesji Państwa Kurzynów zrobić rondo. Jeśli w przyszłości będzie przebudowywana droga wojewódzka z Wysokiego Mazowieckiego do Białegostoku, to województwo je wykona. Zwracając się do pana Adama Zdrodowskiego powiedziała, że gmina przebudowując ulicę Kolejową nie zdecydowała się na budowę chodnika po prawej stronie (patrząc od centrum), ze względu na interes przedsiębiorców. Poprosiła, aby poważnie podejść do tematu i nie przerzucać między sobą różnych racji.

Adam Zalewski mieszkaniec Sokół oznajmił, że nasze obawy wynikają z zapisów w proto­kole, który znajduje się na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący posiedzenia Władysław Zalewski odczytał pkt. 2 z Protokołu Nr 63.2014 wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Sokoły z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Wiesława Zalewska mieszkanka Sokół oświadczyła, że protokoły z posiedzeń są publikowane na stronie internetowej ze zbyt dużym opóźnieniem. Mieszkańcy nie mają dobrego dostępu do bie­żących informacji i kontaktu z radnymi gminy.

Adam Zalewski mieszkaniec Sokół powiedział, że samorząd gminy nie konsultuje podej­mowanych decyzji z mieszkańcami.

Czł. komisji Władysław Zalewski odpowiedział, że w trakcie posiedzenia komisji architekt informował nas, że na obecnym etapie nie przeprowadza się konsultacji z mieszkańcami.

Adam Zalewski mieszkaniec Sokół przedstawił, że architekt w odczytanym protokole odnosi się do projektów dróg w Białymstoku zaplanowanych 30 lat temu i niedawno wykonanych. Poprosił, aby przybliżyć, o które drogi chodzi?

Mirosław Siwik architekt odpowiedział, że cała szosa Piastowska i przedłużenie ulicy Andersa aż na Bobrowniki zostały wykonane m.in. dzięki temu, że 30 lat wcześniej zabezpieczono teren pod ich budowę. Podobnie w naszym przypadku, nie mówimy o budowie drogi, a jedynie o zabezpie­czeniu terenu.

Adam Zalewski mieszkaniec Sokół zapytał, czy niejasno sprecyzowane obietnice mają wyższą moc prawną niż podjęta uchwała?

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że rada gminy jest konsekwentna w podejmowanych decyzjach. Zaapelowała o wzajemny szacunek i zaniechanie pomówień.

Adam Zalewski mieszkaniec Sokół powiedział, że chcemy mieć jakiś dokument potwier­dzający podjętą decyzję.

Czł. komisji Władysław Zalewski oznajmił, że podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie wyznaczenia terenu pod drogę.

Joanna Ciura mieszkanka Sokół oświadczyła, że po wykonaniu łącznika ruch drogowy na ulicy Szkolnej na pewno się zwiększy. Czy możemy otrzymać gwarancję, że w przyszłości naszą ulicą nie pojadą tiry?

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że na chwilę obecną ruch samochodów ciężarowych w Sokołach jest bardzo niewielki. Jeśli w przyszłości ulegnie on zwiększeniu, to samorząd gminy rozważy wybudowanie obwodnicy miejscowości.

Izabela Roszkowska mieszkanka Sokół powiedziała, że wykonany łącznik stanie się bardzo dobrym połączeniem z Wysokiego Mazowieckiego do Jeżewa Starego. Stwierdziła, że nasze obawy są uzasadnione.

Adam Zdrodowski mieszkaniec Sokół oświadczył, że centrum zostanie ominięte naszym kosztem. Zapytał, komu tym łącznikiem skracamy drogę?

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że nikt nic nie będzie omijał.

Adam Zdrodowski mieszkaniec Sokół powiedział, że obecnie mamy 6 wjazdów do Sokół. W jakim celu budować kolejny?

Wiesława Zalewska mieszkanka Sokół zapytał, komu ten łącznik jest potrzebny?

Mirosław Siwik architekt odpowiedział, że na początku spotkania tłumaczyliśmy, że chcemy uporządkować i zabezpieczyć teren dlatego, że pojawiła się sprawa wykupu nieruchomości i wpłynął wniosek o lokalizację stacji paliw. Przybliżył, że jeśli nie powstanie miejscowy plan zagospo­darowania przestrzennego, to na skutek decyzji o warunkach zabudowy zostanie wybudowana stacja paliw, której lokalizacja może zablokować wykonanie łącznika w przyszłości. Stworzenie planu sprawi, że układ komunikacyjny zrobi się bardziej przejrzysty i uporządkuje zabudowę. W trakcie dyskusji padły stwierdzenia, że nie jesteście państwo na bieżąco informowani, dlatego należy tu przybliżyć procedurę powstawania planu. Poinformował, że pierwszym etapem jest podjęcie uchwały intencyjnej. Ten szczebel procedury mamy już za sobą. Następnie powstaje plan i środowiskowe uwarunkowania. Dopiero kolejnym etapem są uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami i konsultacje z mieszkańcami. W praktyce wygląda to tak, że jest podane ogłoszenie o wyłożeniu planu do publicznego wglądu. Mieszkańcy mogą wówczas zapoznać się z dokumentem i wnieść do niego swoje uwagi. Od zasadności uwag zależy dalsze postępowanie z planem, który może być podjęty przez radę gminy bądź też nie. Uchwalony dokument jest wysyłany do wojewody z celu oceny zgodności z prawem. Wojewoda może uchwałę ocenić pozytywnie bądź też uchylić w całości lub części. Pan projektant zagwarantował, że w tworzonym przez niego planie ulica Szkolna nie będzie dwu­pasmówką i nie zostanie dokonane poszerzenie drogi. W przytaczanym do wiadomości uzasadnieniu podjętej uchwały znalazł się zapis, że droga będzie odciążeniem centrum albo jak kto rozumie alternatywną drogą. Jest to prawda, jednak nie należy tego pojmować, jak typowej obwodnicy. Zaproponował, aby dokonać zmiany w uchwale intencyjnej w postaci użycia innego słownictwa zastępującego słowo „obwodnica”, jakim jest „łącznik”.

Andrzej Remisiewicz mieszkaniec Kruszewa Wypych oświadczył, że jeśli mieszkańcy mają wątpliwości, co do zapisów w uchwale i całej intencji, to rozsądnym rozwiązaniem wydaje się być sprecyzowanie zapisów i zmiana nazewnictwa w postaci podjęcia nowej uchwały. Wyraził przeko­nanie, że „łącznik” wraz z ulicą Szkolną nigdy nie zostaną przekazane województwu. Jeśli miejsco­wość chce się rozwijać, to muszą tu powstawać nowe drogi i infrastruktura. Nie powinniśmy się temu przeciwstawiać, jednak pamiętać o rozsądnym podejmowaniu decyzji.

Czł. komisji Marcin Kruszewski poinformował, że niemal na każdym wjeździe do Sokół jest postawiony zakaz ograniczający wjazd pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 10 ton. Obecnie do Sokół bez specjalnego pozwolenia można wjechać legalnie jedynie od strony Wygody. W praktyce wygląda to tak, że ciężarówki jeżdżą po niemal wszystkich drogach i nikt się tym zbytnio nie interesuje.

Joanna Ciura mieszkanka Sokół powiedziała, że dlatego nie chcemy, aby również przez naszą ulicę przejeżdżały ciężarówki.

Czł. komisji Marcin Kruszewski zapytał, co mają powiedzieć mieszkańcy ulic, gdzie ruch jest znacznie większy niż na ul. Szkolnej?

Czł. komisji Piotr Roszkowski oświadczył, że nie tylko przez Sokoły jeżdżą ciężarówki. Mieszkańcy mniejszych miejscowości w gminie również mają problem z ruchem drogowym pojaz­dów o nadmiernej ładowności. Ustawienie odpowiednich znaków drogowych i interwencje policji, nie przynoszą spodziewanego efektu.

Łukasz Kamiński mieszkaniec Kruszewa Głąby oświadczył, że wypowiada się w imieniu swojej mamy Wandy Kamińskiej będącej właścicielką gruntu przez który ma przebiegać obwodnica. Poinformował, że złożyliśmy do wójta gminy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na lokalizację stacji paliw. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano przebieg drogi przez naszą działkę. W chwili obecnej nie wygląda to tak, że za naszą sprawą pojawił się plan z przewidzianą drogą. Ten plan został sporządzony 25 lat temu, jednak powrócono do niego dzięki naszej inwestycji. W naszym interesie nie leży wykonanie łącznika, a jedynie wybudowanie stacji paliw. Gdyby powstała nowa droga, to Sokoły zgodnie z nazewnictwem z uchwały byłyby jedyną wsią w województwie, która posiadałaby obwodnicę centrum. Poprosił, aby mieszkańcy Sokół z rozwagą podeszli do tematu i nie wyolbrzymiali problemu. Następnie zaprezentował alternatywny przebieg ulicy zaprojektowanej przez architekta.

Czł. komisji Marcin Kruszewski powiedział, że za daleko wybiegamy w przyszłość i jeśli będziemy tak robili, to nigdy nie osiągniemy porozumienia. Ponownie podkreślił fakt, że rada gminy podjęła tylko i wyłącznie decyzję o zabezpieczeniu pasa drogowego pod planowaną drogę.

Łukasz Kamiński mieszkaniec Kruszewa Głąby wyraził nadzieję, że alternatywne rozwiązanie rozładuje niepotrzebne emocje. Jeśli powstanie łącznik, to mieszkańcy osiedla nie będą musieli jeździć dookoła, aby zatankować paliwo.

Czł. komisji Katarzyna Komar oświadczyła, że podejmując decyzję o zaplanowaniu pasa drogowego nie sądziliśmy, że sprawa będzie dotyczyła mieszkańców ulicy Szkolnej. Przybliżyła, że sprzedaż części drogi, o którą wnioskowali Państwo Kruszewscy uniemożliwiłaby w przyszłości wykonanie łącznika. Podobnie jest w przypadku nieodpowiedniej lokalizacji stacji paliw. Podejmując decyzje powinniśmy pamiętać, że mogą one mieć poważne skutki.

Mirosław Siwik architekt oświadczył, że jeżeli mieszkańcy Sokół nie chcą zaczekać na ostateczny kształt opracowania, to możemy w tym momencie zaproponować wniesienie zmian do uchwały podjętej przez radę gminy.

Joanna Ciura mieszkanka Sokół zapytała, czy przez łącznik będzie można puścić TIR-y?

Mirosław Siwik architekt odpowiedział, że nie jest specjalistą od organizacji ruchu drogo­wego.

Adam Zdrodowski mieszkaniec Sokół wyraził obawy, że jeśli powstanie łącznik, to wzrośnie zagrożenie wypadkami drogowymi.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady odnosząc się do bezpieczeństwa drogowego powiedziała, że samochody ciężarowe parkujące przy sklepie Pana A. Zdrodowskiego nie wpływają pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg.

Adam Zdrodowski mieszkaniec Sokół odpowiedział, że są to personalne uwagi.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że wyjazd z „osiedla” jest przez to utrudniony.

Mirosław Siwik architekt przedstawił alternatywny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części miejscowości Sokoły, gmina Sokoły stanowiący załącznik nr 3 do protokołu.

Czł. komisji Marcin Kruszewski zaproponował przekształcenie ulicy Szkolnej w Sokołach w drogę osiedlową. Zaapelował do mieszkańców o sensowne podejście do tematu, które doprowadzi do wypracowania porozumienia.

Andrzej Remisiewicz mieszkaniec Kruszewa Wypych oświadczył, że zły przepływ informacji pomiędzy gminą, a mieszkańcami owocuje niepokojem mieszkańców. Poprosił, aby radni gminy rozmawiali z mieszkańcami o podejmowanych decyzjach, a informacje na stronie internetowej były częściej aktualizowane.

Adam Zdrodowski mieszkaniec Sokół powiedział, że mieszkańcy nie zgadzają się na budowę drogi. Jest to jedyne miejsce w Sokołach, gdzie występuje ciek wodny, w którym żyje co najmniej 7 zwierząt prawnie chronionych. Nie chcemy, aby przyroda była niszczona. Poprosił, aby samorząd gminy wziął po uwagę zdanie mieszkańców.

Mirosław Siwik architekt wyjaśnił, że w trakcie dalszej procedury zostanie wykonana ocena środowiskowa, która zbada czy są przesłanki uniemożliwiające wykonanie drogi.

Joanna Ciura mieszkanka Sokół oznajmiła, że na stronie internetowej gminy jest co prawda wykaz radnych, ale brakuje numerów telefonów do kontaktu, a także miejsca i terminów przewidzianych do obsługi interesantów. Poprosiła radnych, aby umożliwili mieszkańcom kontak­towanie się nimi.

Czł. komisji Krzysztof Budniak poprosił o wskazanie gminy, w której radni mają dyżury do obsługi interesantów.

Joanna Ciura mieszkanka Sokół powiedziała, że wielu mieszkańców gminy nie wie, kto jest radnym w ich okręgu wyborczym. Dostęp do informacji jest naszym zdaniem utrudniony.

Czł. komisji Władysław Zalewski oznajmił, że w małym społeczeństwie wszyscy się znają i jak chcą porozmawiać z radnym, to mogą to zrobić w domu radnego bądź też po koleżeńsku na ulicy.

Joanna Ciura mieszkanka Sokół odpowiedziała, że dom radnego nie jest miejscem na dyskusje o gminie.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady poprosiła, aby mieszkańcy nie ograniczali się do kontaktu z rad­nymi wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Poinformowała, że w gminie Sokoły mamy przyjętą taką praktykę, że dyżury pełni jedynie przewodniczący rady. W każdy wtorek mieszkańcy mogą przyjść do urzędu gminy i od godz. 14.00 do godz. 15.30 porozmawiać na nurtujące ich tematy. W małej gminie, jaką są Sokoły niepoważnym było, aby radni pełnili jakieś dyżury. W miastach powiatowych, czy też wojewódzkich może i ma to sens, jednak w naszym przypadku, taki pomysł nie ma żadnej racji bytu.

Adam Zalewski mieszkaniec Sokół zaproponował, aby w miarę możliwości w nowym projekcie uchwały znalazł się zapis, że ulica Szkolna nadal pozostanie drogą gminną.

Mirosław Siwik architekt odpowiedział, że ta ulica pozostanie gminna.

Adam Zalewski mieszkaniec Sokół wniósł uwagi, co do aktualności protokołów z obrad sesji i komisji, zamieszczanych na stronie biuletynu.

Andrzej Remisiewicz mieszkaniec Kruszewa Wypych zapytał, czy gmina może przekazać drogę gminną dla powiatu bądź województwa?

Mirosław Siwik architekt odpowiedział, że jest taka możliwość, jednak nie jest to tematem przedmiotowego opracowania.

Przewodniczący posiedzenia Władysław Zalewski poprosił, aby powrócić do tematu.

Czł. komisji Krzysztof Budniak powiedział, że z propozycji Państwa Kamińskich wynika, że chcą oni sobie zrobić prywatną drogę.

Łukasz Kamiński mieszkaniec Kruszewa Głąby odpowiedział, że chęć wykonania łącznika nie wynika z naszego wniosku.

Czł. komisji Marcin Kruszewski powiedział, że od przygotowania projektu do jego realizacji jest daleka droga.

Czł. komisji Bożenna Żukowicz oświadczyła, że mieszkańcy Sokół żądają od radnych i wójta deklaracji, że planowana ulica będzie tylko łącznikiem, a nie obwodnicą. Nie możemy dać takich gwarancji ponieważ nasza kadencja kończy się w listopadzie. Nowa rada gminy i nowy wójt może podjąć zupełnie inną decyzję, na którą obecny samorząd gminy nie będzie miał wpływu. W związku z tym złożenie przed mieszkańcami jakiejkolwiek deklaracji nie ma żadnego sensu. W obecnej kadencji nie jesteśmy już w stanie wykonać drogi, dlatego przedstawiona prośba wydaje się być bezsensowna.

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy poinformowała, że zgodnie z przepisami protokoły z obrad sesji i komisji sporządzane są niezwłocznie po posiedzeniu, a następnie przyjmowane na kolejnym posiedzeniu sesji bądź komisji. Dopiero od tej pory są one prawomocne i mogą być podane do publicznej wiadomości. Żadne przepisy nie określają terminów, w których powinniśmy takie informacje udo­stępniać elektronicznie. W związku z tym, że mieszkańcy byli zainteresowani zapoznaniem się z pro­tokołami, postanowiliśmy je niezwłocznie udostępnić na stronie internetowej BIP. Pani sekretarz zachęciła zainteresowanych mieszkańców do odwiedzania urzędu w celu zapo­znawania się z inte­resującymi ich dokumentami.

Czł. komisji Marcin Kruszewski poprosił, aby protokoły z posiedzeń były zamieszczane na stronie internetowej BIP częściej niż do tej pory.

Józef Zajkowski Wójt Gminy powiedział, że nie zgadza się z sugestią, aby zmniejszyć szerokość planowanego łącznika. Jeśli zostanie podjęta decyzja o budowie odcinka, to właściciele gruntów przez które ma przebiegać droga zostaną wywłaszczeni na podstawie przepisów specustawy. Za utracone grunty otrzymają odszkodowanie.

Adam Zdrodowski mieszkaniec Sokół oświadczył, że ulica Solidarności nie spełnia wymogów drogi przewidzianej do większego natężenia ruchu. W przypadku wybudowania łącznika o niewielkiej szerokości, mamy pewne gwarancje, że w przyszłości nie pojadą nim TIR-y.

Joanna Ciura mieszkanka Sokół zapytała, kto organizuje ruch drogowy na drodze gminnej?

Mirosław Siwik architekt odpowiedział, że właściciel drogi.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oznajmiła, że należy podjąć jakąś decyzję w tej sprawie. Na chwilę obecną nie ma potrzeby wykonywania łącznika. Zaproponowała, aby zabezpieczyć grunt pod budowę nowej ulicy, aby kiedyś można było ją wykonać.

Przewodniczący posiedzenia Władysław Zalewski oświadczył, że temat spotkania został już wyczerpany. Zaproponował, aby przegłosować projekt uchwały przedstawiony przez pana architekta.

Czł. komisji Marcin Kruszewski zapytał, czy w zaktualizowanym projekcie pas wydzielony pod drogę ma szerokość 25 m?

Mirosław Siwik architekt odpowiedział, że szerokość pasa mieści się w granicy 20 – 25 m.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady poprosiła, aby nie rozważać zwężenia szerokości pasa.

Przewodniczący posiedzenia Władysław Zalewski poparł zdanie pani przewodniczącej.

Czł. komisji Marcin Kruszewski oświadczył, że chcemy poznać alternatywną propozycję mieszkańców Sokół.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poprosił o zabranie głosu przez mieszkańców Sokół.

Wiesława Zalewska mieszkanka Sokół oświadczyła, że nie jest projektantem i trudno jej w tej chwili przedstawić alternatywne rozwiązanie.

Czł. komisji Marcin Kruszewski zapytał, czy mieszkańców Sokół satysfakcjonuje nowy projekt uchwały? Poprosił projektanta o zapoznanie z przygotowanym dokumentem.

Mirosław Siwik architekt zapoznał z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporzą­dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sokoły, gmina Sokoły.

Joanna Ciura mieszkanka Sokół zapytała o uzasadnienie do uchwały.

Mirosław Siwik architekt odpowiedział, że uzasadnienie zostanie przygotowane na sesję.

Czł. komisji Krzysztof Budniak opuścił salę obrad.

Mirosław Siwik architekt poinformował, że wszyscy mieszkańcy gminy będą mieli możliwość wglądu i wnoszenia uwag do planu w trakcie jego uzgadniania.

Przewodniczący posiedzenia Władysław Zalewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sokoły, gmina Sokoły. W głosowaniu wzięło udział 14 członków, którzy jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Przewodniczący posiedzenia Władysław Zalewski zakończył dyskusję i ogłosił 10 minutową przerwę w posiedzeniu.

Po przerwie przewodniczący posiedzenia wznowił obrady i przekazał głos członkowi komisji Marcinowi Kruszewskiemu.

Czł. komisji Marcin Kruszewski zaproponował, aby wszyscy radni udostępnili swoje numery telefonów na stronie internetowej. Poprosił, aby przychylić się do prośby mieszkańców i protokoły z posiedzeń umieszczać w miarę, jak najszybciej.

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy odpowiedziała, że protokoły z posiedzeń mogą być zamiesz­czane dopiero po oficjalnym przyjęciu przez kolejne posiedzenie komisji. Przedstawiła, że Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sokoły jest w miarę aktualny.

Irena Bruszewski Skarbnik Gminy powiedziała, że nasz biuletyn w porównaniu do ościennych gmin jest bardzo dobrze prowadzony.

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy uzupełniła, że zainteresowani mieszkańcy mogą przyjść do urzędu gminy i osobiście zapoznać się z dokumentami. Poprosiła komisję o opinię w tej sprawie.

Przewodniczący posiedzenia Władysław Zalewski oświadczył, że nie wszyscy radni wyrażają zgodę na udostępnienie swego prywatnego numeru telefonu w Internecie. Niektóre uwagi, które usłyszeliśmy od mieszkańców są niedorzeczne. Wyraził swoje zdziwienie stwierdzeniem, że miesz­kańcy nie wiedzą, który radny reprezentuje ich okręg wyborczy, a także opinią, że mieszkańcy nie mogą skontaktować się ze swoim radnym.


Ad. 3.


Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy zapoznała z treścią wniosku skierowanego do wójta gminy przez mieszkańców wsi Idźki Młynowskie w sprawie odwołania sołtysa wsi Pana Tadeusza Falkowskiego. Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Przybliżyła, że po przeanalizowaniu wniosku zwró­ciliśmy się do mieszkańców wsi o sprecyzowanie przyczyny odwołania sołtysa. Pisma zostały odczytane członkom komisji. W dalszej kolejności pani sekretarz zapoznała z procedurą odwołania sołtysa.

Czł. komisji Katarzyna Komar przypomniała, że sołtys w Idźkach Młynowskich został powo­łany w atmosferze kłótni w miejscowości.

Czł. komisji Marcin Kruszewski oświadczył, że zajmowaliśmy się wówczas tą sprawą i po jej szczegółowym przeanalizowaniu uznaliśmy, że sołtys został powołany zgodnie z przepisami.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poinformował, że zebranie wiejskie w sprawie odwołania soł­tysa odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu gminy.

Czł. komisji Marcin Kruszewski zapytał, czy liczba osób wnoszących podanie jest wystar­czająca do zwołania zebrania?

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy odpowiedziała, że tak. Ponadto poinformowała, że zgodnie z obowiązującym wyrokiem NSA z 2007 r. organ nadzoru nad sołectwem (rada gminy, wójt) może odnieść się do odwołania bądź powołania sołtysa tylko i wyłącznie w ramach sprawowania funkcji kontrolnej nad działalnością sołectwa i tylko pod kątem legalności. Organem właściwym do odwołania i powołania jest zebranie wiejskie.

Czł. komisji Marcin Kruszewski powiedział, że rada gminy nie powinna odwoływać sołtysa.

Józef Zajkowski Wójt Gminy oznajmił, że jest tego samego zdania. Nie powinniśmy wchodzić w kompetencje zebrania wiejskiego.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że należy też wyjaśnić zarzuty, którymi obciążono sołtysa.
Ad. 4.

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP przedstawiła projekt uchwały o przyjęciu środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pt. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Sokoły”, który stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poinformował, że w nowej perspektywie finansowej UE plan gospodarki niskoemisyjnej będzie dokumentem obligatoryjnym przy każdym wniosku o dofi­nan­sowanie.

Przewodniczący posiedzenia Władysław Zalewski zapytał, czy są pytania bądź uwagi?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodniczący posiedzenia Władysław Zalewski poddał pod głosowanie projekt uchwały o przyjęciu środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pt. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Sokoły”. W głosowaniu wzięło udział 12 członków komisji, którzy jedno­myślnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.


Ad. 5.

1)

Przewodniczący posiedzenia Władysław Zalewski poinformował, że w trakcie przerwy miesz­kańcy Sokół zgłosili propozycję, aby w protokołach z posiedzeń był zapisany personalnie sposób głosowania każdego radnego.Czł. komisji Józef Zdrodowski powiedział, że wiąże się to ze zmianą uchwały.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że ta propozycja jest niezasadna.

Czł. komisji Marcin Kruszewski oznajmił, że jeśli mieszkańcy są aż tak zainteresowani omawianymi przez radę gminy tematami, to powinni przychodzić na posiedzenia. Wszystkie nasze posiedzenia są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że wkrótce mogą pojawić się propozycje, aby sesje i komisje nagrywać i publikować w Internecie.

Czł. komisji Marcin Kruszewski dodał, że tak właśnie dzieje się w obecnie Ciechanowcu.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że jest przeciwna propozycji miesz­kańców.

Czł. komisji Marcin Kruszewski poparł zdanie przewodniczącej i zaproponował, aby rada gminy nowej kadencji rozważyła taką propozycję.

2)

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby w budynku komunalnym przy ul. Nowy Świat 1 w Sokołach wymienić rynny i zastanowić się nad doprowadzeniem kanalizacji.Czł. komisji Marcin Kruszewski oświadczył, że jeśli zdecydujemy się na wymianę rynny, to będzie trzeba wymienić cały dach.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poinformował, że na budynku mieszkalnym przy ul. Tyko­cińskiej 38 w Sokołach trzeba wymienić kominy i pomalować dach. Przedstawił roboty drogowe prowadzone wokół targowiska w Sokołach. Oprócz tego zajmiemy się jeszcze dokończeniem prac związanych z uporządkowaniem placu po rozebranym budynku drewnianym przy ul. Niecałej w Sokołach.

3)

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy zapoznała z pismem Wojewody Podlaskiego przypomi­nającym radnym o złożeniu oświadczenia majątkowego na 2 miesiące przed upływem kadencji, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu.Pytań i uwag nie wniesiono.

4)

Czł. komisji Piotr Roszkowski poprosił o poprawę drogi na kolonię do Pana Andrzeja Roszkowskiego w Perkach Karpiach.Czł. komisji Janusz Łuniewski przypomniał, że na jednym z posiedzeń komisji prosił o przygotowanie kalkulacji kosztów wprowadzenia całonocnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy, a także postawienia znaków drogowych w miejscowości Drągi. Zapytał, kiedy zostanie to wykonane.

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP odpowiedziała, że sprawdzimy, czy przepisy prawne pozwalają na postawienie znaków drogowych na drodze żwirowej.


Ad. 6.

Przewodniczący posiedzenia Władysław Zalewski podziękował członkom komisji za przyby­cie i udział we wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji i o godz. 12:40 zamknął posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.
Protokołował: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wojciech Maleszko

Krzysztof Budniak

Przewodniczący Komisji Rolnej


Krzysztof Grabowski

Przewodniczący Komisji FGiRG


Katarzyna Komar

Przewodniczący Komisji OKiSS


Władysław Zalewski: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna