Protokół Nr 9 posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia z dnia 16 września 2013 rokuPobieranie 26.48 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar26.48 Kb.
Protokół Nr 9

posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia

z dnia 16 września 2013 roku

W dniu 16 września 2013 r. o godz. 10.00 w sali 32 budynku głównego Urzędu Miasta Torunia odbyło się IX posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Nieobecność na spotkaniu usprawiedliwiły następujące osoby:


 1. p. Łukasz Broniszewski

 2. p. Elżbieta Dokurno

 3. p. Izabela Miłoszewska

 4. p. Paweł Piotrowicz

 5. p. Danuta Samsel

 6. p. Jolanta ŻydołowiczProponowany porządek obrad na posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia w dniu 16.09.2013 roku


 1. Sprawy organizacyjne
           a)      przyjęcie protokołu z VIII posiedzenia RDPP
           b)      przyjęcie porządku obrad

 2. Rekomendowanie kandydatów do Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Torunia

 3. Głosowanie nad propozycją procedury wypełniania i składania ofert konkursowych

 4. Sprawozdawczość – kryteria oceny

 5. Wolne wnioski

 6. Zakończenie posiedzenia


ad 1. a)
Protokół z poprzedniego posiedzenia RDPP przyjęto 9 głosami, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

9 – 0 – 3
ad 1. b)
Zaproponowany przez Przewodniczącą porządek obrad na posiedzeniu RDPP w dniu 8 lipca 2013 r. przyjęto 12 głosami.

12 – 0 – 0ad 2.
Pani Kwiesielewicz poinformowała, że wpłynęło 16 kandydatur do Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Torunia:

- p. Danuta Stanisławska rekomendowana przez Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

- p. Lidia Lach rekomendowana przez Związek Harcerstwa Polskiego oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

- p. Jerzy Ślot rekomendowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Toruniu

- p. płk w st. spocz. dr Adam Radziński rekomendowany przez Zarząd Koła Toruńskich artylerzystów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

- p. Jacek Mroczek rekomendowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Toruniu

- p. Krystyna Lenska rekomendowana przez Stowarzyszenie „Żyć Lepiej”

- p. Zenon Rumiński rekomendowany przez Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

- p. Piotr Pierzkalski rekomendowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu

- p. Eleonora Sobiecka – Bryndal rekomendowana przez Lekarskie Stowarzyszenie Senioratu w Toruniu

- p. Maria Dąbrowska rekomendowana przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski w Toruniu

- p. Katarzyna Iwanowska rekomendowana przez Fundację „Agrafka”

- p. Iwona Ziemińska – Bącal rekomendowana przez Katolicki Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Cyrenejczyk”

- p. Krystyna Łęc rekomendowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Toruniu

- p. Lucjan Patyk rekomendowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Toruniu

- p. Krystyna Nowakowska rekomendowana przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu

- p. Elżbieta Suseł rekomendowana przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu

- p. Alicja Usowicz rekomendowana przez Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów w Toruniu

Przewodnicząca wskazała, że Uniwersytet Trzeciego Wieku dał rekomendacje dwóm osobom, a jedna osoba, która ma rekomendacje innej organizacji również jest bardzo blisko związana z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, a więc są to niejako trzy osoby, które reprezentują jedną organizację. Podobnie Związek Nauczycielstwa Polskiego rekomendował dwie osoby.

Przewodnicząca pokrótce omówiła ideę powołania Rady w Toruniu. Pomysł utworzenia Rady zrodził się podczas ubiegłorocznego Forum. Od listopada ubiegłego roku zbierała się grupa robocza, która opracowywała dokumentację.

Michał Rosiński zwrócił uwagę, że wśród przedstawicieli organizacji rekomendujących kandydatów dwie są członkami RDPP i dlatego proponuje, aby te osoby wycofały się z głosowania nad kandydaturami. Przewodnicząca zaproponowała głosowanie nad wnioskiem p. Rosińskiego i zapytała, kto z członków Rady jest za tym, aby przedstawiciele organizacji, które rekomendowały kandydatów, nie brali udziału w głosowaniu. 10 osób głosowało przeciw, tylko jedna osoba była za, a jedna wstrzymała się od głosu.
1-10-1

Pani Ewa Kwiesielewicz przedstawiła pokrótce wszystkie kandydatury zgłoszone przez organizacje pozarządowe. Pan Chudzik zaproponował, aby członkowie Rady głosowali „rankingowo” – kto zdobędzie najwięcej punktów, będzie rekomendowany. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:


- p. Danuta Stanisławska rekomendowana przez Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej: 9 głosów ZA, 3 osoby wstrzymały się do głosu
- p. Lidia Lach rekomendowana przez Związek Harcerstwa Polskiego oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK: 10 głosów ZA, 1 głos PRZECIW, 1 osoba wstrzymała się od głosu
- p. Jerzy Ślot rekomendowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Toruniu: 5 głosów ZA, 1 głos PRZECIW, 5 osób wstrzymało się od głosu
- p. płk w st. spocz. dr Adam Radziński rekomendowany przez Zarząd koła Toruńskich artylerzystów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: 6 głosów ZA, 6 osób wstrzymało się od głosu
- p. Jacek Mroczek rekomendowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Toruniu: 1 głos ZA, 4 głosy PRZECIW, 7 osób wstrzymało się od głosu
- p. Krystyna Lenska rekomendowana przez Stowarzyszenie „Żyć Lepiej”: 3 głosy PRZECIW, 9 osób wstrzymało się od głosu,
- p. Zenon Rumiński rekomendowany przez Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: 7 głosów ZA, 1 głos PRZECIW, 4 osoby wstrzymały się od głosu,
- p. Piotr Pierzkalski rekomendowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu: 5 głosów ZA, 7 osób wstrzymało się od głosu,
- p. Eleonora Sobiecka – Bryndal rekomendowana przez Lekarskie Stowarzyszenie Senioratu w Toruniu: 8 głosów ZA, 2 głosy PRZECIW, 2 osoby wstrzymały się od głosu,
- p. Maria Dąbrowska rekomendowana przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski w Toruniu: 8 głosów ZA, 1 głos PRZECIW, 3 osoby wstrzymały się od głosu,
- p. Katarzyna Iwanowska rekomendowana przez Fundację „Agrafka”: 5 głosów ZA, 2 głosy PRZECIW, 5 osób wstrzymało się od głosu
- p. Iwona Ziemińska – Bącal rekomendowana przez Katolicki Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Cyrenejczyk”: 6 głosów ZA, 1 głos PRZECIW, 5 osób wstrzymało się od głosu,
- p. Krystyna Łęc rekomendowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Toruniu: 6 głosów ZA, 6 osób wstrzymało się od głosu,
- p. Lucjan Patyk rekomendowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Toruniu: 6 głosów PRZECIW, 6 osób wstrzymało się od głosu,
- p. Krystyna Nowakowska rekomendowana przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu: 10 głosów ZA, 2 osoby wstrzymały się do głosu
- p. Elżbieta Suseł rekomendowana przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu: 9 głosów PRZECIW, 3 osoby wstrzymały się do głosu,
- p. Alicja Usowicz rekomendowana przez Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów w Toruniu: 10 głosów ZA, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Pan Jan Grabowski zaproponował, aby wszystkie osoby, które uzyskały 6 głosów ZA lub więcej były rekomendowane przez RDPP. Rada wyraziła zgodę na taką propozycję.

Rada rekomenduje do Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Torunia następujące osoby:

Maria Dąbrowska

Lidia Lach

Krystyna Łęc

Danuta Stanisławska

dr Adam Radziński

Zenon Rumiński

Krystyna Nowakowska

Eleonora Sobiecka - Bryndal

Alicja Usowicz

Iwona Ziemińska – Bącal
ad 3.
Członkowie Rady zapoznali się z propozycją zmiany w wypracowanym na poprzednim posiedzeniu dokumencie dotyczącym procedury wypełniania i składania ofert konkursowych.

Pani Ewa Kwiesielewicz poinformowała zebranych o trwających w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pracach nad zmianami w dokumentacji konkursowej. 1 stycznia 2014 r. ma być wydane zarządzenie, które zmieni całą dokumentację. Wejdą w życie nowe druki dotyczące składania ofert. Przewodnicząca zwróciła uwagę, że analizowana propozycja procedury wypełniania i składania wniosków może być aktualna tylko do końca bieżącego roku. Nowa dokumentacja konkursowa zakłada m.in. rozliczanie projektu przez rezultaty.

Do wypracowanej na poprzednim posiedzeniu Rady propozycji dokumentu uwagi zgłosiła tylko p. Dorota Knut. Zgłoszone uwagi dotyczyły doprecyzowania kwestii związanych z możliwością uczestnictwa przez organizacje w konkursach w przypadku, kiedy ich cele statutowe nie obejmują prowadzenia działalności w zakresie proponowanego zadania oraz deklarowania przez oferenta pobierania wpłat/opłat od adresatów zadania w przypadku, kiedy statut organizacji nie przewiduje prowadzenia działalności odpłatnej. Przewodnicząca zapytała zebranych, kto jest za zmianą wprowadzoną przez p. Dorotę Knut. 3 osoby wstrzymały się od głosu, reszta była za wprowadzeniem zmian.

9-0-3


Pan Ryszard Kowalski zwrócił uwagę, że otrzymał informację o organizowanym przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych spotkaniu w sprawie usprawnienia konkursów miejskich. Przewodnicząca zapytała członków Rady, jakie mają propozycje w związku z planowanym spotkaniem. Pan Jan Grabowski zaproponował, aby Rada wstrzymała się z procedowaniem opracowywanego materiału i zobowiązał się, że na następnym posiedzeniu przedstawi wnioski ze spotkania organizowanego przez Federację.

ad 4.
Pani Ewa Grobelska omówiła temat sprawozdawczości. Przedstawiła propozycje i sugestie, jakie pojawiły się w zakresie sprawozdawczości na spotkaniu organizowanym z okazji X-lecia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ważnym punktem poruszanym na spotkaniu była elektroniczna forma sprawozdań, usprawnienie możliwości zmian w projekcie w trakcie jego trwania, ale przy zagwarantowaniu przez NGO’sy wypracowania rezultatów – np. w zakresie przesunięcia kosztów czy oszczędności powstałych w trakcie trwania projektu. Urzędnicy nieprzychylnie podchodzą do tych kwestii, nie rozumiejąc, że oszczędności powstałe w trakcie trwania projektu niekoniecznie wynikają ze źle rozpisanego projektu. Również postulowano o uproszczenie sprawozdań w zakresie zaświadczeń, które można zastąpić oświadczeniami. To trochę wygląda tak, jakby sprawozdanie miało być formą kontroli, a przecież wszystko powinno opierać się na większej dozie zaufania. Od poprzedniego roku są bardzo duże obostrzenia w kwestii promocji. Powstaje pytanie, kto kogo właściwie powinien promować. Nieczytelne są zapisy dotyczące promowania realizowanego projektu. Były też propozycje organizacji pozarządowych, aby najpierw odbywała się wstępna weryfikacja sprawozdania w formie elektronicznej, a dopiero później była składana forma papierowa.

Pan Jarosław Więckowski, w odniesieniu do propozycji p. Ewy Grobelskiej, zwrócił uwagę, że problemem jest termin składania sprawozdania, a więc przy proponowanym rozwiązaniu ktoś musiałby sprawdzić wszystkie sprawozdania do danego terminu, a to jest czasem niemożliwe. Istnieje więc zagrożenie, że ktoś nie złoży sprawozdania, ponieważ nie uzyska od pracownika urzędu zweryfikowanego sprawozdania w formie elektronicznej. Sprawozdanie jest formą kontroli – dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki podkreślił, że są wydawane środki publiczne – potrzebna jest zatem informacja, że zostały one wydatkowane we właściwy sposób. Pan Więckowski podkreślił, że Gmina jest sponsorem jak każdy inny podmiot i swoją działalność chce promować. Wytyczne w tym zakresie są wyraźnie określone i precyzyjne.

W odniesieniu do zgłoszonych przez organizacje uwag dotyczących usprawnienia możliwości przesuwania kosztów w projekcie p. Dorota Knut zwróciła uwagę, że to wzór umowy określa jakiego typu przesunięć można dokonać w projekcie. Jednocześnie podkreśliła, że zmiany w trakcie realizacji projektu mogą być wprowadzane także w formie aneksu.

Przewodnicząca zasugerowała, że w kwestii składania sprawozdania celem weryfikacji można by wysyłać fakultatywnie dokument do weryfikacji i na pewno nie wszyscy składaliby sprawozdanie w tym samym dniu, a więc urzędnik mógłby poradzić sobie w tym zakresie. Pan Więckowski podkreślił, że taka procedura ma już miejsce, że zainteresowane organizacje składają wcześniej sprawozdanie celem sprawdzenia ewentualnych błędów. Przewodnicząca zwróciła uwagę, że taka procedura powinna być sformalizowana. Pani Kwiesielewicz zaproponowała zapis „Istnieje możliwość weryfikacji elektronicznej sprawozdania nie później niż 14 dni przed datą wygaśnięcia umowy. Informacja o weryfikacji nie zwalnia ze złożenia sprawozdania w wyznaczonym w umowie terminie”.

Członkowie Rady ustalili, że na następne spotkanie zostanie zaproszony przedstawiciel Wydziału Promocji celem umówienia wątpliwości, jakiem pojawiają się wśród organizacji pozarządowych w zakresie promocji projektu.
ad 5.
Pan Michał Rosiński zgłosił konieczność ponownego wyboru sekretarza Rady z uwagi na fakt, że p. Magdalena Lenkiewicz – dotychczasowy sekretarz nie jest już członkiem Rady. Pani Kwiesielewicz zwróciła uwagę na brak uregulowań w tej kwestii w Programie Wieloletnim współpracy Gminy Miasta Toruń organizacjami pozarządowymi, który określa zadania Rady. Przypomniała również o braku Regulaminu Rady, w którym takie kwestie mogłyby zostać uregulowane. Przewodnicząca zaproponowała, aby na kolejnym spotkaniu jednym z punktów posiedzenia były wybory Sekretarza Rady.

Pani Magda Kamińska zachęciła członków Rady do testowania aplikacji na orbitorun.pl służącej składaniu wniosków o dofinansowanie w formie elektronicznej.Kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia zaplanowano na poniedziałek 30 września 2013 roku o godz. 9:00, sala 32.

Protokołowała Magdalena Kamińska

Pobieranie 26.48 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna