Protokół nr 9/13Pobieranie 33.85 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar33.85 Kb.


OR.0012.6.9.2013

Protokół nr 9/13

ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji ds. Społecznych,


odbytego w dniu 30.09.2013r. w godz. 1130 – 1200

 1. Członkowie Komisji Edukacji obecni na posiedzeniu:

 1. Bogdan Kuffel - przewodniczący

 2. Leszek Pepliński

 3. Joanna Warczak

 4. Edward Gabryś

 5. Tomasz Pajdak

 6. Marian Rogenbuk

 7. Józef Skiba

nieobecni członkowie Komisji Edukacji:

Marek Szmaglinski - usprawiedliwionyKomisja prawomocna do odbycia posiedzenia.

 1. Członkowie Komisji ds. Społecznych obecni na posiedzeniu:

 1. Gabriela Wegner

 2. Joanna Warczak

 3. Tomasz Pajdak

nieobecni członkowie Komisji ds. Społecznych:

 1. Grzegorz Wirkus - usprawiedliwiony

 2. Marek Szmaglinski - usprawiedliwiony

Komisja prawomocna do odbycia posiedzenia.

Spoza komisji w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Jan Zieliński - Zastępca Burmistrza Miasta Chojnice

 2. Janusz Ziarno - Dyrektor Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 3. Jacek Domozych - Dyrektor Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Edukacji Pan Bogdan Kuffel, powitał zebranych gości oraz członków komisji, stwierdził quorum i przedstawił następujący temat posiedzenia:

 1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego;

 2. Rozpatrywanie spraw bieżących,

który został przyjęty bez zastrzeżeń.

Ad.1.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.

 • Przewodniczący Bogdan Kuffel – jeżeli chodzi o materiał sesyjny, to w uzasadnieniu do zmian w budżecie w pkt. 1 lit. a mamy dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w zakresie wychowani przedszkolnego o kwotę 666.540 zł. Panie dyrektorze Ziarno proszę nam wyjaśnić, jakie będą tego skutki i z czego ta kwota dotacji wynika?

 • p.Ziarno – to znaczy, mamy, że tak powiem, pewne trudności interpretacyjne, czy jest to kwota, którą bezwzględnie zyskamy, czy ona jest na pokrycie czegoś. Bo przed chwilą rozmawiałem z Panią Skarbnik i też tutaj nie możemy dojść, czekamy na jakieś wyjaśnienia. Nie możemy dojść do ładu, bo pismo, które przyszło jest bardzo ogólne. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że może nastąpić taka sytuacja, bo Człuchów już odlicza opłatę stałą, przedtem już odliczał opłatę stałą i żywność. Natomiast nie wszystkie gminy to robiły i na pewno, jeżeli chodzi o Człuchów, bo liczymy na podstawie Człuchowa, pobiera w tej chwili 1 złotówkę za 1 godzinę. Więc prawdopodobnie Człuchów poniesie większe wydatki na prowadzenie przedszkoli dlatego, że będzie miał mniejsze dochody od rodziców i jest pytanie, czy to jest rekompensata za te utracone dodatki. Tylko wtedy pojawia się pytanie, dlaczego wpłynęła do na? No, ale to musimy jeszcze dokładnie rozpatrzeć. Ja w tej chwili nie jestem Państwu w stanie udzielić takiej precyzyjnej odpowiedzi. Myślę, że w dzień, dwa dowiemy się dokładnie i przekażemy taką informację.

 • Przewodniczący Bogdan Kuffel – jak by się udało na jutro na Komisję Budżetu, to byłoby dobrze.

 • Radny Marian Rogenbuk – więc ja jutro Pana proszę na naszą komisję, bo po raz pierwszy w budżecie znalazła się kwota dotacji na utrzymanie przedszkoli. Nie było takich kwot do 2012r. włącznie, bo przecież żadnych dotacji na przedszkola nie otrzymywaliśmy nigdy. Natomiast w tym roku, zresztą sprawa głośnia z telewizji, wprowadzono ten zakaz pobierania od rodziców jakikolwiek opłata za zajęcia dodatkowe. W związku z tym mi się wydaje logicznym, że to jest rekompensata za to, że przedszkola jakiekolwiek nie mogą pobierać pieniędzy, wcale nie złotówki, tylko większych, za te godziny. Natomiast z tych informacji telewizyjnych wynikałoby, że nam się rekompensuje złotówkę za godzinę. I jeżeli ja w budżecie widzę 819.720 zł już w tym roku, a tutaj dochodzi 547.308 zł, to domniemam, że to jest za pierwsze półrocze tego roku, a teraz ta kwota jest za 4 miesiące. A tamta kwota nie jest od 1 stycznia, tylko prawdopodobnie od jakiegoś tam okresu.

 • Przewodniczący Bogdan Kuffel – rozstrzygniemy to jutro, bo może będziemy mięli lepszą informację na ten temat. Byłoby dobrze, żebyśmy to mogli rozstrzygnąć jutro, przed sesją, która jest w poniedziałek.

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb
i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice.


 • Radny Marian Rogenbuk – jeżeli dobrze rozumuję, to ten projekt uchwały to jest tylko doprecyzowanie, że musimy dotację przekazywać nie do 15 dnia miesiąca, tylko do ostatniego dnia miesiąca.

 • Przewodniczący Bogdan Kuffel – niech Pan dyrektor wyjaśni jaka była intencja uchwałodawcy.

 • p.Ziarno – był przedtem zapis, w poprzedniej uchwale, który miał trzy jakby punkty. Ten ma sześć i teraz co się konkretnie zmieniło? Więc tak po pierwsze – doprecyzowano pewne zmiany, więc termin przekazywania dotacji z 15 dnia danego miesiąca do końca miesiąca, żeby tutaj elastyczne miasto było w razie kłopotów przejściowych finansowych, żeby móc to wykonać trochę później. Natomiast ustawa, która została nowa wprowadzona, ta poprawka do ustawy o systemie oświaty obliguje nas, żeby do 15 grudnia zapłacić za miesiąc grudzień. Czyli potem już nie ma żadnych jakby dalszych ruchów, tylko płacimy od 15 grudnia na podstawie przewidywanego wykonania budżetu, co jest procesem bardzo trudnym, bo 15 grudnia wyliczyć za cały miesiąc, no to jest takie dosyć ryzykowne. Natomiast robi się na podstawie pewnych szacunków. Ja z tym nie chcę polemizować. Tak założył ustawodawca i my po prostu będziemy to wprowadzali. Poza tym doprecyzowano jeszcze inne zapisy, mianowicie zapisy odnośnie opisywania pewnych dokumentów, takich jak rachunki, faktury, listy płac
  i wprowadzono tam wprost zapis, że te wszystkie dokumenty muszą być opisane. Czyli na drugiej stronie musi być pieczątka, musi być podpis, musi być przeznaczenie do tej dotacji
  i też w jakiej części, bo czasami rachunek jest globalny, czyli dotyczy innych wydatków również. Czyli trzeba wpisać konkretnie, że część tej kwoty, taka i taka, która jest z dotacji, przeznaczona została na to i na to. I tego nam tak brakowało i organy kontrolujące, które tam chodziły bardzo prosiły, żeby to wpisać. Zresztą to jest na ich wniosek i słusznie, że to się tak stało i mamy to poprawione. Poza tym też wpisano takie obowiązki, których również nie było, mianowicie odnośnie prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej ewidencjonującej wydatki z dotacji. Żeby to było wyraźnie zaznaczone, że to jest z dotacji i z tego się rozliczamy, a nie żeby teraz kontrolujący musiał szukać, to z tego, a to z tego i sam się głowić. I też, żeby był obowiązek udostępniania tej takiej już przygotowanej dokumentacji kontrolującym.
  I również jest zapis, który jakby narzucał udostępnienie dokumentacji odnośnie ewidencji uczniów, ale to też ma być robione w taki sposób systematyczny, systemowy – uczeń przybył dnia tego i tego, skreślony został dnia tego i tego, i nie ma żadnego szukania, tylko, żeby taki gotowy materiał był kontrolującym przedstawiony. Poza tym wprowadzono nowy zapis, no bo pojawia się czasami taka sytuacja, że placówka może być zlikwidowana i dotychczas nie mięliśmy takiego zapisu i tutaj wprowadziliśmy, że jeśli byłaby likwidacja placówki, to żeby rozlicznie dotacji nastąpiło w terminie jednego miesiąca od zakończenia działalności. I to są wszystkie zapisy porządkujące, precyzujące, które tutaj chcielibyśmy wprowadzić.

 • Przewodniczący Bogdan Kuffel – czy są pytania? Jeżeli nie ma to proponuję materiał sesyjny przyjąć do wiadomości.

Komisja przyjęła do wiadomości:

 • projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.,

 • projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

 • projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

 • projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego,

 • projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice,

 • projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu,

 • projekt uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach,

 • projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości,

 • projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości,

 • projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

Ad.2.

 • Przewodniczący Bogdan Kuffel – proszę Pana dyrektora, żeby nam wyjaśnił, podał szerszą informację na temat pisma, które wpłynęło do Pana Burmistrza Miasta Chojnice Arseniusza Finstera, które trafiło do wiadomości radnych Rady Miejskiej (w załączeniu). Chodzi o pismo pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych i gimnazjów podległych Urzędowi Miejskiemu
  w Chojnicach, w którym zwracają się z dramatycznym apelem, aby wzrosło uposażenie pracowników administracji i obsługi chojnickich szkół. Kiedy była ostatnia podwyżka?

 • p.Ziarno – więc wpłynął taki wniosek. Państwo pewnie ten wniosek znają i chodzi o pracowników administracji i obsługi szkół. Ci pracownicy otrzymali ostatnio podwyżki 1 stycznia 2010r., czyli dosyć dawno i teraz wnioskują, żeby zastanowić się, pochylić się tutaj, nie jest to co prawda tutaj podpisane, ale wysłane do wszystkich organów do wiadomości i wnioskują, żeby się pochylić nad tym i ewentualnie zastanowić się, czy nie dać jakichś podwyżek. Ja wstępnie te listy analizowałem i gdybyśmy spojrzeli na konkrety, to rzeczywiście można powiedzieć, że uważam, że no roszczenia pracowników są w jakiś sposób na pewno uzasadnione, bo zarobki są dosyć niskie.

 • Radny Józef Skiba – o kogo konkretnie chodzi?

 • p.Ziarno – o wszystkich pracowników administracji i obsługi szkół, czyli mamy na myśli księgowe, sekretarki, kucharki, pomoce kucharek, sprzątaczki, woźnych. To są te grupy zawodowe. I gdybyśmy to analizowali, to rzeczywiście być może byłoby to tutaj potrzebne. Natomiast, jest pytanie, jeżeli tak, no to skąd wziąć środki? Dyrektorzy wstępnie, bo zostało to do nich przecież też już wysłane, jakieś analizy zaczęliśmy robić i spisaliśmy wszystkie zarobki dokładnie ze wszystkich szkół, i dyrektorzy wstępnie określili, że jeżeli by się wspaniale rada na to zgodziła, czy burmistrz, to oni by postarali się być może, a nawet w 100% znaleźć to we własnych budżetach, czyniąc oszczędności w paragrafach. Natomiast kwota by nie była taka wysoka, bo podejrzewam, że ok. 120 tys. zł w skali roku, jeżeli chcemy mówić o konkretach, skutki finansowe. Więc ja podejrzewam, że w tych wszystkich budżetach być może, nawet jestem przekonany, że taka kwota by się znalazła dlatego, że wykonanie za pierwsze półrocze nie było aż takie złe. Natomiast tu jest pewna trudność polegająca na tym, że trzeba podjąć jakieś decyzje na pewno, a poza tym trzeba szczegółowo przeanalizować, czy to jest zasadne, szczegółowo przeanalizować te listy. Ale w moim przekonaniu tak podwyżka na pewno by się odbiła dobrym echem, bo rzeczywiście ci pracownicy wysoko nie zarabiają. Są to pensje dosyć niskie.

Połączone komisje podjęły następujący wniosek:

Komisja Edukacji wraz z Komisją ds. Społecznych zwraca się do Burmistrza z prośbą
o rozważenie możliwości podwyższenia wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół podległych miastu Chojnice.

/8 za – jednogłośnie/ • Przewodniczący Bogdan Kuffel – i druga sprawa w sprawach bieżących, to proszę Pana dyrektora o zdanie sprawozdania, jak z popędem końcówki prac w Szkole Podstawowej nr 5.

 • p.Ziarno – może odnośnie inwestycji w Szkole Podstawowej nr 5 nie chciałbym się wypowiadać dlatego, że tą inwestycję bezpośrednio prowadzi Pan Domozych. Natomiast mogę powiedzieć o remontach w Zespole Szkół nr 7 i Gimnazjum nr 1. Więc jeżeli chodzi o „siódemkę”, to nastąpił montaż nowego ogrodzenia od strony ul. Tuwima, budowa parkingu między aleją drzew a tą ulicą, budowa chodnika między alejami i polbruk został położony, ale też
  z rozbiórki, który znajdował się na terenie już szkoły i to było 29 tys. zł, cały koszt tych wszystkich zadań, które zostały wykonane. Poza tym była też awaria c.o. i tam była odcinkowa instalacji, również wymienionych zostało 7 grzejników – 10 tys. zł i naprawa sieci informatycznej. Położenie po prostu nowej, bo po tych remontach się jednak okazało, że tam dużo jednak tej sieci zostało uszkodzonych, naruszonych i trzeba było to robić dosyć pilnie dlatego, że system jednak musi działać. A poza tym nastąpiła naprawa tych nieszczęsnych opierzeń wokół kominów, które kiedyś oglądaliśmy. Razem wydatkowano 55 tys. zł, ale jest to w ramach też budżetu wygospodarowanego przez szkołę.

Szkoła Podstawowa nr 1 to jest naprawa dachu – 15 tys. zł i Gimnazjum nr 1 też naprawa dachu – 25 tys. zł.

Więc to są wszystkie inwestycje, które tutaj w tej chwili można wykazać. • Przewodniczący Bogdan Kuffel – Proszę Pana dyrektora Domozycha o informację na temat postępu prac w Szkole Podstawowej nr 5. Kiedy koniec tamtej dobudówki?

 • p.Domozych – 11 październik.

 • Przewodniczący Bogdan Kuffel – czyli 11 przyszłego miesiąca jest odbiór prac.

 • p.Domozych – zakończenie prac. Taki jest aneks.

 • Radny Marian Rogenbuk – wszystko przebiega zgodnie z planem?

 • p.Domozych – to znaczy, aneks jest drugi. Nie przebiega zgodnie z planem, bo tam z pewnych względów… Przypomnę, że myśmy liczyli wszyscy, że uroczyste otwarcie szkoły odbędzie się po zakończeniu obu etapów. Jednak okazało się, że pewne elementy związane m.in. ze złą jakością fundamentów i ścian przy tym starym śmietniku – myśmy zakładali, że nie będziemy tego rozbierać wcale, to miało zostać, ale niestety trzeba było to rozebrać i to samo
  w piwnicy. Odkryliśmy tam różne inne elementy przy pogłębianiu, bo tam pogłębialiśmy, których się nie spodziewaliśmy, no spowodowały to, że ten termin trzeba było przesunąć.
  I pierwszy termin był chyba z 1. na 20., myśmy zakładali, że przesuniemy, ale koło 20. się okazało, że to jeszcze się tak nie da i w tej chwili jest to termin 11 i wydaje mi się, że jest to termin bezpieczny. Szatnie będą zakończone, może wcześniej dokonamy częściowego odbioru, bo już się robi chłodno i te szatnie zaczynają być potrzebne, a to jest dosyć strategiczna ta szatnia. Ona właściwie zamyka ten cały układ związany m.in. z tą nową klatką schodową,
  a szczególnie windą, żeby prawidłowo z tego korzystać. Wykonawca nie dalej, jak dzisiaj deklarował mi, że w najbliższą środę tam przygotuje wszystko do odbioru na tą szatnię.

 • Radny Marian Rogenbuk – czy te dodatkowe prace pociągnęły za sobą także wzrost kosztów?

 • p.Domozych – wzrost kosztów, o ile pamiętam, to ten pierwszy termin związany z tą rozbiórką i odbudowaniem ścian spowodował wzrost kosztów o 20 tys. zł brutto, ale już pozostałe rzeczy nie.

Na tym Przewodniczący zamknął posiedzenie komisji.


ProtokółowałPrzewodniczący
prowadzący wspólne posiedzenie komisji


Mariusz Nica

Bogdan Kuffel: protokoly
protokoly -> Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nr F. III. 0932-34/10 Protok ó ł
protokoly -> Uchwała Nr xxxii/420/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 7 stycznia 2005 r w sprawie wniesienia do „Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału
protokoly -> Uchwała Nr X/116/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie wniesienia do,,Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
protokoly -> Protokoły Aloha
protokoly -> Protokół nr 34/08 Komisji Kultury Fizycznej z dnia 29 maja 2008r
protokoly -> Protokół nr xxxii/05 sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2005r odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie w godzinach 10 00 – 1440
protokoly -> Protok ó Ł nr iii/06 z III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 20 grudnia 2006r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1
protokoly -> Urząd Miasta w Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg tel. (0*94) 35-515-00
protokoly -> Uchwała Nr xxxix/521/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 13 lipca 2005 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna