ProtokóŁ nr i/14 z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem 28 listopada – 04 grudnia 2014 rPobieranie 22.62 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar22.62 Kb.
PROTOKÓŁ NR I/14

z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

28 listopada – 04 grudnia 2014 r.
Miejsce obrad sala kinowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem
ul. Piękna 8. W godz. 14.00 - 15.30. Obecnych jest 14 radnych na ogólną liczbę 15,
co stanowi 93 %. Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Radni obecni:

 1. Borawski Krzysztof 8. Owsianka Adam

 2. Brzostowska Dorota 9. Popowski Daniel

 3. Chrostowski Ireneusz 10. Ramotowski Waldemar

 4. Górski Andrzej 11. Skrodzki Edward

 5. Iwanowski Bogdan 12. Szmitko Mariusz

 6. Kozłowska Maria-Marzena 13. Turowski Sławomir

 7. Mocarski Józef 14. Załuska Kazimierz


Radni nieobecni:

 1. Wykowska Emilia


Przebieg obrad:

Ad. 1

Zgodnie z postanowieniem komisarza wyborczego w Łomży z dnia 25 listopada


2014 r. została zwołana pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Ewa Mańko wręczyła zaświadczenia nowo wybranym radnym. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym I sesję nowo wybranej Rady prowadzi radny senior Pan Ireneusz Chrostowski.

Radny Senior Ireneusz Chrostowski otworzył sesję, powitał burmistrza, radnych, zaproszonych gości, pracowników urzędu oraz sołtysów i wszystkich mieszkańców gminy przybyłych na obrady I sesji. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 2

Radny Senior Ireneusz Chrostowski poinformował, iż przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego wszyscy radni muszą złożyć ślubowanie. Poinformował, że po odczytaniu roty ślubowania wywołani radni winni wstać i z uniesioną prawą ręką wypowiedzieć słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie odczytał treść ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy


i jej mieszkańców"

Radny Ireneusz Chrostowski odczytał nazwiska obecnych na sesji 14 radnych, a wywołani złożyli ślubowanie, wypowiadając słowa: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Radny Ireneusz Chrostowski stwierdził, że radni zostali zaprzysiężeni i mogą podejmować prawomocne decyzje. Następnie odczytał porządek obrad. Radni uwag nie wnosili.

Porządek obrad przedstawia się następująco:


 1. Otwarcie sesji.

 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych gminy.

 3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

 5. Zamknięcie obrad.


Ad. 3

Radny Senior Ireneusz Chrostowski poprosił o zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem.

Na przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszony został Pan Andrzej Górski. Pan Andrzej Górski wyraził zgodę na kandydowanie.Radny Senior Ireneusz Chrostowski porosił o zgłoszenie kandydatów do komisji skrutacyjnej, która zostanie powołana w celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Do komisji skrutacyjnej zgłoszeni zostali: 1. Maria-Marzena Kozłowska- przewodnicząca komisji

 2. Mariusz Szmitko- członek komisji

 3. Bogdan Iwanowski- członek komisji

 4. Waldemar Ramotowski- członek komisji

Powyżsi radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej omówiła zasady głosowania. Następnie odbyło się głosowanie tajne. Po przerwie przeznaczonej na przeliczenie kart Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół głosowania, który stanowi załącznik do protokołu.


W głosowaniu tajnym, na stan 15 radnych obecnych jest 14, za było 7 radnych i 7 przeciw. Komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania nie nastąpił wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem z powodu braku większości głosów.

Nowo wybrana Rada doszła do wniosku, że skoro nie wybrano Przewodniczącego Rady Miejskiej dalsza część obrad jest bezsensowna i należy przerwać sesję.Radny Senior Ireneusz Chrostowski zarządził chwilową przerwę na konsultację
z Radcą Prawnym.

Radny Senior Ireneusz Chrostowski po konsultacji z Radcą Prawym zarządził przerwanie sesji i wznowienie jej ponownie w innym terminie. Podziękował wszystkim za przybycie,
o terminie dokończenia sesji wszyscy zostaną poinformowani telefonicznie.

04 grudnia 2014 r. o godz. 14:10 zostały wznowione obrady I zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem. Obecnych jest 14 radnych na ogólną liczbę 15. Lista obecności


w załączeniu do protokołu.

Radni obecni:

 1. Borawski Krzysztof 8. Owsianka Adam

 2. Brzostowska Dorota 9. Popowski Daniel

 3. Chrostowski Ireneusz 10. Ramotowski Waldemar

 4. Górski Andrzej 11. Skrodzki Edward

 5. Iwanowski Bogdan 12. Szmitko Mariusz

 6. Kozłowska Maria-Marzena 13. Turowski Sławomir

 7. Mocarski Józef 14. Załuska Kazimierz


Radni nieobecni:

 1. Wykowska Emilia

Radny Senior Ireneusz Chrostowski wznowił obrady I zwyczajnej sesji Rady Miejskiej


w Jedwabnem. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Pan Mirosław Mieczkowski: „ Jak może taki smarkacz prowadzić sesję? Do tej pory radni nie byli Panu potrzebni.... Pan jest szmaciarz i nie może prowadzić sesji…

Radny Ireneusz Chrostowski: Będą wolne wnioski i uwagi to proszę wtedy zabierać głos. Proszę się liczyć ze słowami. Przepraszam państwa za nieporozumienie, a tą sprawę wyjaśnimy w odpowiednim czasie.

Zapanował chaos na Sali.

Porządek obrad jest taki sam jak w poprzedniej sesji. Radny Senior Ireneusz Chrostowski odczytał porządek obrad następnie poddał go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym na stan 15 radnych obecnych jest 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, wstrzymało się 0, przeciw 0. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:


 1. Otwarcie sesji.

 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych gminy.

 3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

 5. Zamknięcie obrad.Ad.2.

Ślubowanie odbyło się podczas pierwszej części sesji dnia 28 listopada 2014 r.


Ad.3.

Radny Senior Ireneusz Chrostowski poprosił radnych o ponowne o zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem.

Na przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszeni zostali: Pan Mariusz Szmitko i Pan Bogdan Iwanowski. Pan Mariusz Szmitko oraz Pan Bogdan Iwanowski wyrazili zgodę na kandydowanie.Radny Senior Ireneusz Chrostowski poprosił o zgłoszenie kandydatów do komisji skrutacyjnej, która zostanie powołana w celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Do komisji skrutacyjnej zgłoszeni zostali: 1. Maria Kozłowska- przewodnicząca komisji

 2. Dorota Brzostowska- członek komisji

 3. Sławomir Turowski- członek komisji

 4. Waldemar Ramotowski- członek komisji

Powyżsi radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej omówiła zasadny głosowania. Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół głosowania, który stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczącym Rady Miejskiej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów został wybrany Pan Mariusz Szmitko.

Radny Senior Ireneusz Chrostowski złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Mariuszowi Szmitko i poprosił Pana Przewodniczącego o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem.

W głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych obecnych jest 14, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr I/1/14


w załączeniu do protokołu.

Radny Senior Ireneusz Chrostowski przekazał prowadzenie dalszej części obrad Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem Pan Mariusz Szmitko podziękował za zaufanie, jakim obdarzyli go radni i za wybór na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Ad.4

Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszeni zostali Pan Ireneusz Chrostowski, Pan Krzysztof Borawski i Pan Bogdan Iwanowski. Pan Krzysztof Borawski i Pan Bogdan Iwanowski wyrazili zgodę na kandydowanie, natomiast Pan Ireneusz Chrostowski nie wyraził zgody na kandydowanie.

Do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej została powołana komisja skrutacyjna w takim samym składzie:


 1. Maria Kozłowska- przewodnicząca komisji

 2. Dorota Brzostowska- członek komisji

 3. Sławomir Turowski- członek komisji

 4. Waldemar Ramotowski- członek komisji

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej omówiła zasadny głosowania. Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół głosowania, który stanowi załącznik do protokołu.

W głosowaniu tajnym, na stan 15 radnych obecnych jest 14, za było 7 radnych i 7 przeciw. Komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania nie nastąpił wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem z powodu braku większości głosów.Pan Adam Niebrzydowski: Szanowni państwo, chciałbym serdecznie podziękować
za oddanie głosu na moją osobę w Wyborach Samorządowych do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Mam też informację z zakresu rolnictwa, ale ze względu na charakter dzisiejszej sesji te informacje przedstawię na najbliższej kolejnej sesji. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Szmitko poinformował wszystkich, że zgodnie
z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Łomży sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem
w sprawie złożenia ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Jedwabnego odbędzie się 8 grudnia br. o godzinie 10:00.
Ad. 5

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, podziękował wszystkim za przybycie, następnie zamknął obrady I zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Na tym po wyczerpaniu porządku protokół i posiedzenie zakończono o godz. 15:10.

Protokolant
: zalaczniki -> prawo
prawo -> ProtokóŁ nr xi/11 z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem 15 grudnia 2011 r
prawo -> Projekt „Spółdzielnia Socjalna – moja własna szansa na pracę”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wnd-pokl. 06. 02. 00-20-072/09
prawo -> Zarządzenie Nr /2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia
prawo -> ProtokóŁ nr iii/14 z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem 17 grudnia 2014 r
prawo -> Załącznik do Uchwały NrIV/17/2015 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 lutego 2015r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytuły w 2015 roku. Celem programu jest
prawo -> Powiatowego centrum zarzadzania
prawo -> Gminny program opieki nad zabytkami
prawo -> Z dnia 12 maja 2009 roku wsprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
prawo -> Załącznik do uchwały Nr xxxvii/134/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku Opis planowanych do realizacji zadań w miejscowości Wilamowo

Pobieranie 22.62 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna