ProtokóŁ Nr I/2006 z sesji Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006rPobieranie 65.05 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar65.05 Kb.
PROTOKÓŁ Nr I/2006

z sesji Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 27 listopada 2006r.
Sesję rozpoczęto o godz. 13.00. a zakończono o godz. 15.15.
Stan radnych 15, obecnych na sesji 15.
W sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy – Bogusław Mąka

- Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Lidia Pastuszka

- Poseł na Sejm RP – Jarosław Rusiecki

- Radny Powiatu Ostrowieckiego – Hubert Żądło

- Prezes Stowarzyszenia „Delta” i Stowarzyszenia „Bałt” – Piotr Lichota

- Wiceprezes Stowarzyszenia „Delta” – Halina Kisiel

- Przedstawiciel Stowarzyszenia „Bałt” – Piotr Dasios

- sołtysi oraz mieszkańcy gminy
Porządek obrad:


 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych.

 2. Prowadzenie obrad przez radnego seniora.

 3. Przedstawienie radnych.

 4. Ślubowanie radnych.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie.

 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy – podjęcie uchwały.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Bałtowie.

 10. Zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie.

 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 12. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – podjęcie uchwały.

 13. Wybór Komisji stałych określenie ich składu osobowego oraz zadań.

 1. Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa,

 2. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego,

 3. Komisja Rewizyjna.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Organizacyjnej.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Zamknięcie obrad sesji.


Przebieg posiedzenia:
Ad.1. Otwarcia I sesji dokonała radna senior Pani Sabina Bidzińska.
Ad.2. Prowadzenie obrad przez radną senior Panią Sabinę Bidzińską.

Obrady prowadziła radna senior Pani Sabina Bidzińska.


Ad.3. Przedstawienie radnych.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Pani Lidia Pastuszka przedstawiła radnych wybranych do Rady Gminy w Bałtowie w wyborach w dniu 12 listopada 2006r. oraz wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego do Rady Gminy w Bałtowie. 1. Bajor Mirosław

 2. Bidzińska Sabina

 3. Choinka Henryk

 4. Chuchała Elżbieta

 5. Cichocki Henryk

 6. Gąsior Marek

 7. Kurek Adam

 8. Malicki Andrzej

 9. Mierzejewski Zdzisław

 10. Pelczarski Piotr

 11. Sawicki Wiesław

 12. Smoliński Leszek

 13. Stępień Agnieszka

 14. Stępniewski Cezary

 15. Szot Barbara


Ad.4. Ślubowanie radnych.
Przewodnicząca Obrad radna Pani Sabina Bidzińska przeczytała tekst ślubowania Radnego.
Ślubowanie radnego gminy:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
Wszyscy Radni złożyli ślubowanie odpowiadając „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.”
Ad.5. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Obrad radna Pani Sabina Bidzińska przedstawiła porządek obrad sesji.
Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.6. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie.
Na Przewodniczącego Rady Gminy zostali zgłoszeni:

  1. Cichocki Henryk – zgłoszony przez radnego Leszka Smolińskiego.

Kandydat na Przewodniczącego Rady Gminy radny Cichocki Henryk wyraził zgodę na kandydowanie.

  1. Stępniewski Cezary – zgłoszony przez radnego Henryka Choinkę.

Kandydat na Przewodniczącego Rady Gminy radny Stępniewski Cezary wyraził zgodę na kandydowanie.
Ad.7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Do skład Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni:

 1. Pelczarski Piotr – zgłoszony przez radnego Leszka Smolińskiego.

Kandydat do składu Komisji Skrutacyjnej radny Pelczarski Piotr wyraził zgodę na członka Komisji Skrutacyjnej.

 1. Gąsior Marek – zgłoszony przez radnego Mirosława Bajora

Kandydat do składu Komisji Skrutacyjnej radny Gąsior Marek wyraził zgodę na członka Komisji Skrutacyjnej.

 1. Szot Barbara – zgłoszona przez radnego Leszka Smolińskiego.

Kandydatka do składu Komisji Skrutacyjnej radna Szot Barbara wyraziła zgodę na członka Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Obrad radna Pani Sabina Bidzińska poddała pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.
Skład Komisji Skrutacyjnej:

 1. Pelczarski Piotr

 2. Gąsior Marek

 3. Szot Barbara

Radni jednogłośnie przegłosowali skład Komisji Skrutacyjnej.


Członkowie Komisji Skrutacyjnej z pośród siebie wybrali Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej – radną Barbarę Szot.
Przewodnicząca Obrad radna Pani Sabina Bidzińska ogłosiła 10 minut przerwy na przygotowanie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
Obrady po przerwie.

Ad.8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy – podjęcie uchwały.
Prawnik Dorota Kośla – wyjaśniła, że na karcie do głosowania są dwa nazwiska ponieważ wybieramy jedną osobę trzeba skreślić osobę której się nie chce żeby była wybrana a pozostawienie na karcie do głosowania osoby na którą głosują państwo. Jeżeli ktoś chciałby się wstrzymać wtedy nie skreśla żadnej osoby, jeżeli będą skreślone dwie osoby to wtedy jest głos nieważny.
Następnie odbyło się tajne głosowanie na Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodnicząca Obrad radna Pani Sabina Bidzińska ogłosiła 10 minut przerwy na policzenie głosów i sporządzenie protokołu z głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
Obrady po przerwie.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Barbara Szot zapoznała z protokołem głosowania informując, że Przewodniczącym Rady Gminy w Bałtowie został wybrany większością głosów radny Henryk Cichocki. Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu.
Dąbek Irena – zapytała radcę Dorotę Koślę czy to że Pan Cichocki był karany nie ma wpływu na to że został radnym a także że został wybrany Przewodniczącym Rady. Wiem, że przy składaniu wniosków przez komitety wyborcze był taki wymóg aby pytać o niekaralność, wiemy że w przypadku Pana Cichockiego taki wyrok zapadł i czy to nie ma wpływu.
Kośla Dorota – odpowiedziała, że Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśniała ten problem przepisy ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin uległy zmianie w tym zakresie że nie ma prawa wybieralności osoba która jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i z oskarżenia publicznego, do tej pory było tak że za każde przestępstwo popełnione z winy umyślnej dlatego w poprzedniej kadencji stwierdzono wygaśnięcie mandatu ponieważ Pan Cichocki został skazany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ale z oskarżenia prywatnego w związku z tym w obecnym stanie prawnym który obowiązuje od nowej kadencji taka osoba nie traci prawa wybieralności. Na stronach internetowych PKW jest wyjaśnienie tego tematu i obecnie osoba nie może być radnym jeżeli było to przestępstwo z oskarżenia publicznego.
Przewodnicząca Obrad radna Pani Sabina Bidzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie.
Przewodnicząca Obrad radna Pani Sabina Bidzińska poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego rady Gminy w Bałtowie w załączeniu.
Przewodnicząca Obrad radna Pani Sabina Bidzińska złożyła gratulacje i przekazała dalsze przewodnictwo obrad sesji – Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Henrykowi Cichockiemu.
Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Cichocki powiedział, że dziękuję za obdarowanie mnie zaufaniem, postaram się sprostać waszym oczekiwaniom.

Powitał:


- posła ziemi świętokrzyskiej Jarosława Rusieckiego

- wszystkich przybyłych na sesję gości

- sołtysów oraz radnych.
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Bałtowie.
Kośla Dorota – wyjaśniał, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada może posiadać od 1 do 3 wiceprzewodniczących i rada ustala liczbę. Proponuje aby radni składali wnioski ilu ma być wiceprzewodniczących, żeby sformułować treść uchwały.
Smoliński Leszek – zaproponował jednego Wiceprzewodniczącego.
Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie wniosek radnego Leszka Smolińskiego.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwałą została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Bałtowie w załączeniu.
Ad.10. Zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Na wiceprzewodniczącego Rady Gminy zostali zgłoszeni:


 1. Sawicki Wiesław – zgłoszony przez radnego Stępniewskiego Cezarego

Kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie radny Wiesław Sawicki nie wyraził zgody na kandydowanie.

 1. Chuchała Elżbieta – zgłoszona przez radnego Henryka Chinkę

Kandydatka na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie radna Elżbieta Chuchała wyraziła zgody na kandydowanie.

 1. Stępniewski Cezary – zgłoszony przez radnego Marka Gąsior

Kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie radny Cezary Stępniewski nie wyraził zgody na kandydowanie.
Ad.11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o przegłosowanie tego samego składu skład Komisji Skrutacyjnej.
Radni wyrazili zgodę jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy na przygotowanie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
Ad.12. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – podjęcie uchwały.
Kośla Dorota – wyjaśniał, że na karcie do głosowania jest jedno nazwisko są dwie krateczki „TAK” lub „NIE”, jeżeli jest ktoś za wyborem proszę zakreślić „TAK” jeżeli przeciw proszę zakreślić „NIE”. Jeżeli będą obydwa zakreślone będzie głos nieważny jeżeli nie będzie żadnego to uważamy że ktoś się wstrzymał od głosowania.

Następnie odbyło się tajne głosowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy na policzenie głosów i sporządzenie protokołu z głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
Obrady po przerwie.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Barbara Szot zapoznała z protokołem głosowania informując, że Wiceprzewodniczącą Rady Gminy w Bałtowie została wybrany większością głosów radna Elżbieta Chuchała.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie.
Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie w załączeniu.
Rusiecki Jarosław – powiedział, że dzisiejszy dzień jest szczególny ponieważ w wielu miejscach w naszych okolicach odbywają się sesje rad gmin, rada powiatu też się dzisiaj zbiera i chciałbym jako parlamentarzysta który wyrósł z samorządów w tych pierwszych uroczystych radach chciałbym uczestniczyć. Szanowni Państwo, u progu tej kadencji niezwykle ważnej dla państwa rady, dla państwa gminy chcę pogratulować wszystkim tego wyboru zaufania którym obdarzyli państwa mieszkańcy tej pięknej miejscowości Bałtów. Skończyliście państwo kampanię wyborczą od dzisiaj zaczynacie ciężką prace w nowej radzie, życzę państwu aby ta praca która będzie miała przede wszystkim z nagłowny cel dbanie o dobro mieszkańców państwa gminy, głęboko leżała na państwa sercu umyśle i w czynach, skończyły się słowa teraz te słowa które państwo kierowaliście w czasie kampanii wyborczej trzeba przekuć na działania, myślę że te głosy które państwo otrzymaliście są dla państwa zobowiązaniem do tego aby to piękne miejsce stawało się jeszcze piękniejsze a ludzie którzy tutaj żyją żyli zasobnie i godnie. Tego życzę również panu Przewodniczącemu pai wiceprzewodniczącej Panu wójtowi abyście razem w porozumieniu dbali o tą swoją małą ojczyznę. Ja jako parlamentarzysta ziemi świętokrzyskiej związany z Ostrowcem a więc z naszym powiatem deklaruję że będę państwa wspierał w tych działaniach które będą dobrem nas wszystkich. Życzę państwu wszystkiego dobrego w tej nowej kadencji ona jest również ważna z tego powodu ze przed takimi gminami właściwie przed wszystkimi gminami w Polsce jest wielkie wyzwanie tak się stało po wojnie że polska znalazła się w takim systemie który odrzucił szanse rozwoju dla polski odrzucił program Marszala w tej chwili jesteśmy w unii europejskiej która może wspierać samorządy najbardziej i życzę tego państwu abyście to czynili mądrze skutecznie i dobrze, to są możliwości z tych możliwości można skorzystać albo je zlekceważyć, życzę aby praca szczególnie w tym najbliższym czasie która będzie mocna w kontekście budżetu nad którym będziecie państwo pracować a później przyjmować stała się asumptem do tego abyście państwo dbali o pozyskiwanie tych środków również właściwie i dobrze formułowali budżet gminy Bałtów. Życzę wszystkiego dobrego w nowej kadencji.
Przewodniczący Rady Gminy – podziękował Panu posłowi i powiedział, że zaprasza częściej na sesje, będziemy zachwyceni.
Ad.13. Wybór Komisji stałych określenie ich składu osobowego oraz zadań.

 1. Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa,

 2. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego,

 3. Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że były trzy komisje stałe i zwrócił się do radnych o przegłosowanie tych trzech komisji stałych rady gminy.


Radni jednogłośnie wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się o zgłaszanie propozycji do składu Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa:

 1. Bajor Mirosław – zgłoszony przez radną Barbarę Szot

Kandydat na członka Komisji radny Mirosław Bajor wyraził zgodę.

 1. Mierzejewski Zdzisław – zgłoszony przez radnego Henryka Choinkę

Kandydat na członka Komisji radny Zdzisław Mierzejewski wyraził zgodę.

 1. Choinka Henryk – zgłoszony przez radnego Cezarego Stępniewskiego

Kandydat na członka Komisji radny Henryk Choinka wyraził zgodę.

 1. Kurek Adam – zgłoszony przez radną Sabinę Bidzińską

Kandydat na członka Komisji radny Adam Kurek wyraził zgodę.

 1. Pelczarski Piotr – zgłoszony przez radnego Leszka Smolińskiego

Kandydat na członka Komisji radny Piotr Pelczarski wyraził zgodę.

 1. Szot Barbara – zgłoszona przez radnego Leszka Smolińskiego

Kandydatka na członka Komisji radna Barbara Szot wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa.
Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr I/4/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa w załączeniu.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się o zgłaszanie propozycji do składu Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego:

 1. Stępniewski Cezary – zgłoszony przez radnego Marka Gąsiora

Kandydat na członka Komisji radny Cezary Stępniewski wyraził zgodę.

 1. Sawicki Wiesław – zgłoszony przez radnego Adama Kurka

Kandydat na członka Komisji radny Wiesław Sawicki wyraził zgodę.

 1. Malicki Andrzej – zgłoszony przez radnego Zdzisława Mierzejewskiego

Kandydat na członka Komisji radny Andrzej Malicki nie wyraził zgody.

 1. Stępień Agnieszka – zgłoszona przez radną Barbarę Szot

Kandydatka na członka Komisji radna Agnieszka Stępień wyraziła zgodę.

 1. Gąsior Marek – zgłoszony przez radnego Leszka Smolińskiego

Kandydat na członka Komisji radny Marek Gąsior wyraził zgodę.

 1. Chuchała Elżbieta – zgłoszona przez radnego Adama Kurka

Kandydatka na członka Komisji radna Elżbieta Chuchała wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego.
Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr I/5/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego w załączeniu.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się o zgłaszanie propozycji do składu Komisja Rewizyjnej:

 1. Smoliński Leszek – zgłoszony przez radnego Henryka Choinkę

Kandydat na członka Komisji radny Leszek Smoliński wyraził zgodę.

 1. Bidzińska Sabina – zgłoszona przez radną Barbarę Szot

Kandydatka na członka Komisji radna Sabina Bidzińska wyraziła zgodę.

 1. Malicki Andrzej – zgłoszony przez radnego Adama Kurka

Kandydat na członka Komisji radny Andrzej Malicki wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr I/6/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w załączeniu.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Organizacyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Organizacyjnej.
Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr I/7/2006 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Organizacyjnej w załączeniu.
Kośla Dorota – wyjaśniał, że zgodnie ze statutem gminy komisje na swoich pierwszych posiedzeniach ukonstytuują się wybiorą Przewodniczącego, Zastępcę, podejmą stosowne uchwały i takie uchwały zostaną złożone u Przewodniczącego a wszyscy radni zostaną poinformowani kto jaką funkcje pełni w danej komisji. To nie rada wybiera Przewodniczących wybierają sami spośród siebie na pierwszym posiedzeniu, jest to taki pierwszy porządek obrad komisji że musi się ona ukonstytuować, może być dzisiaj po sesji spotkają się państwo na 15 minut i dokonają wyboru.

Ad.15. Interpelacje i zapytania radnych.
Choinka Henryk – zwrócił się z pytaniem odnośnie oświetlenia ulicznego, że składane były wnioski gdzie brakuje lamp i powinno się przejechać i zobaczyć gdzie brakuje lamp.
Bidzińska Sabina – zgłosiła wniosek że koło Pana Adamczyka nie świeci się światło uliczne.
Gąsior Marek – złożył wniosek o dwie lampy na drodze do Michałowa koło Pani Kucharskiej i koło Pana Łaty.
Sawicki Wiesław – powiedział, że problem oświetlenia nurtuje nas ponieważ jest to na czasie jest firma i ja też mam pewne zastrzeżenia, uzgodniłem to z P. Tomkiem Mroczkiem i obiecał mi że będą zrobione lampy, ja podałem pewne punkty którym należałoby się przyjrzeć i jeżeli będzie to technicznie możliwe żeby zrobili. Popieram radnego Choinkę dobrze jest żeby z urzędu ktoś trzymał cały czas piecze nad tym, żeby nie przeoczyć czegoś bo jeżeli jest firma łatwiej jest wychwytywać pewne niedoróbki.
Gąsior Marek – zwrócił się o obcięcie gałęzi na Michałowie, które wiszą nad drogą.
Choinka Henryk – zwrócił się o zrobienie spadu wody na zajeździe jak skręca się na Michałów.
Szot Barbara – powiedziała, że zrobiona jest woda, liczniki są spisane ale nie ma zabezpieczeń porobionych i ludzie zgłaszają to. Druga sprawa koło Pani Zwolińskiej jest głęboka droga i cały czas stoi tam woda i trzeba coś z tym zrobić.
Choinka Henryk – powiedział, że są spisane umowy tylko w nich nie ma ceny za wodę i społeczeństwo pyta ile będzie płacić.
Gąsior Marek – zwrócił się o dokończenie drogi na Michałowie i zrobienie coś z budynkiem świetlicy, żeby wykończyć lub poprawić.
Misiura Stanisław – sołtys wsi Okół I podziękował Wójtowi za zrobienie dróg asfaltowych w Okole.
Wójt Gminy – odpowiedział, że oświetlenie uliczne jest w trakcie modernizacji w ramach istniejącego oświetlenia gdzie niepotrzebnie świecą odjąć żarówkę dołożyć w innym miejscu gdzie potrzeba. Są takie miejsca gdzie w tej chwili podczas modernizacji nie da się od razu wszystkiego zrobić, bo np. są potrzebne lampy w takim miejscu gdzie nie ma w ogóle słupów nie ma sieci, albo potrzebne jest oświetlenie w takim miejscu gdzie są słupy jest sieć prąd jest siłowy plus ziemia są 4 przewody nie ma tego piątego przewodu do oświetlenia ulicznego. Co będzie w mocy i w ramach kompetencji tej firmy to zrobimy teraz, a później będziemy robić inwentaryzacje przy pomocy radnych, sołtysów również mieszkańców gdzie potrzeba jest dołożenia słupa i później uzupełnimy tak żeby w miarę możliwości wszyscy byli zadowoleni z tego oświetlenia. Są takie miejsca gdzie ktoś się pobudował, gdzie jest potrzeba a wcześniej nie było potrzeby to tam będzie dołożone to światło uliczne. Odnośnie gałęzi to było wcześniej zgłoszone na Michałowie to jest już obcięte, jeśli istnieje potrzeba dalszego przycięcia tych gałęzi to nie ma problemu. Świetlica na Michałowie pomysł radnego społeczeństwa co tam zrobić, budżet będzie układany pieniądze zabezpieczyć, przecież to jest inicjatywa oddolna co mamy robić.
Kośla Dorota – wyjaśniła sprawę odnośnie ceny wody, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę to co roku Rada Gminy zatwierdza uchwałą stawkę wody na dany bieżący rok, uchwała ta zgodnie z ustawą musi być podana do publicznej wiadomości poprzez podanie w prasie lokalnej, poprzez umieszczenia ogłoszenia w Urzędzie Gminy, sołtysi dostają obwieszczenia i cena jest aktualna nie ma sensu jej wpisywać bo ona co rocznie ulega zmianie, taka jest kompetencja rady i musi co roku taką stawkę uchwalać. Na koniec tego roku w grudniu będziemy musieli taką cenę ustalić ponieważ z końcem roku taka cena traci swoją ważność. W umowie wyraźnie jest napisane, że w rozliczeniach stosowane są aktualnie obowiązujące taryfy zatwierdzone uchwałą rady gminy i bez konieczności zmiany umowy, to rada decyduje jakie stawki zatwierdzi na dany bieżący rok.
Wójt Gminy – powiedział, że cena wody jest taka jak gdzie indziej obowiązuje, chciałbym zaznaczyć że od 3 lat nie zmieniała się cena mimo że co roku ustalaliśmy cenę wody ale woda była w tej samej cenie nie podnosiliśmy ceny wody. Jeśli chodzi o kałuże jak się jedzie na Michałów to jest skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową to musimy mieć jako gmina pomoc od powiatu od województwa bo trzeba zrobić rów jakieś odwodnienie to my możemy współfinansować wspólnie, będziemy próbowali się dogadać ze starostą i sejmikiem, z wojewódzkim zarządem dróg żeby wspólnie ten problem rozwiązać.
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się do radnych żeby wszystkie poszczególne komisje zebrały się i żeby mogły się ukonstytuować muszą wybrać z pośród siebie Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji.
Lichota Piotr – powiedział, że chciałem w imieniu zarządu stowarzyszeń „Delta” i „Bałt” pogratulować wyboru do rady gminy Panu Wójtowi na stanowisko powtórne Wójta. Chciałem wyrazić szczególne zadowolenie z tego faktu ponieważ te wskaźniki które w naszej gminie zaistniały wysoka frekwencja w wyborach również wybór państwa a przede wszystkim Pana Wójta wskazują na to ze nasza droga którą wytyczyliśmy 4 lata temu tak mniej więcej szacuje się zaangażowanie działalności stowarzyszenia Bałt tego ruchu społecznego który widzicie państwo że mocno się tutaj zaakcentował i mocno funkcjonuje w naszej gminie, że ta droga którą wytyczyliśmy wspólnie z Panem wójtem program wyborczy 4 lata temu znalazło uznanie w oczach wyborców znalazło uznanie w oczach społeczeństwa i państwo mam nadzieję będziecie dalej tą drogę kontynuowali, będziecie mieli swoje pomysły, wspólnie ze stowarzyszeniem na pewno będziecie mieli masę innych pomysłów które bardzo twórczo i bardzo pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój naszej gminy. Przy okazji zachęcam do włączenia się w działalność stowarzyszenia stowarzyszenie jest otwarte dla każdego obywatela. Dla mnie szczególnie jest to ważna sprawa ja już to powiedziałem ta ocena społeczeństwa ponieważ zauważcie państwo jako szef zarządu stałem z boku w tych wyborach i państwo wiecie o tym doskonale a kto nie wie to utwierdzam wszystkich nie angażowałem się osobiście jako prezes obydwu zarządów w kampanię wyborczą w Bałtowie, myślę że niektórzy nie wiedza ale takie są fakty, mam tym bardziej dumną satysfakcję że ten program i te właśnie akcenty które zaistniały są zauważane. Mam nadzieję że to co powiedział Pan poseł że tą szanse którą stworzyliśmy wspólnie 4 lata temu Panie Wójcie, tą szanse dla tej gminy dla tej naszej małej pięknej ojczyzny jaką jest gmina Bałtów wspólnie razem wykorzystamy. A szansa to są właśnie potężne środki unijne które do nas pukają jestem przekonany że Pan wójt mając kadrę aktualnie funkcjonującą w Urzędzie Gminy bo to od nich będzie zależało w jakim stopniu zostaną te środki wykorzystane również od państwa od mądrości państwa jakie plany tutaj założycie jakie kierunki inwestycji będziecie chcieli realizować znając te wszystkie czynniki jestem przekonany że to zrobicie naprawdę na najwyższym poziomie. Czytałem program aktualny Pana wójta z wyborów to był biuletyn wydany przez gminę bałtów ja to potraktowałem jako program ponieważ tam są punkty które mówią o perspektywie najbliższych lat planach o dalszych działaniach i w tych punktach uradowały mnie większość punktów ale powiem szczerze dwa zdania najbardziej, jeden punkt ze względu na to że jestem szefem stowarzyszeń które działają tutaj prowadzą działalność na polu społecznym i polu gospodarczym o dosyć różnym mocnym zakresie nie chciałbym się w tym momencie chwalić ale takie są fakty widzi cały świat, w związku z tym państwo zaakcentowaliście pan wójt zaakcentował rozwój gminy w kierunku turystyki jako strategiczny kierunek rozwoju gminy, oczywiście uważam ze nie jedyny bo przecież gmina jest również rolnicza, nie mniej jednak strategia powinna określać główne kierunki i powinniśmy to trzymać jak tak sobie to wyobrażam. Druga sprawa bardzo istotna która też w punktach wyborczych w programie u Pan Wójta jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, jestem przekonany ze to wspieranie będzie naprawdę mocne , ponieważ państwa jak obserwuję jesteście państwo dobrze mi znani 6 z państwa radnych jest przedstawicielami prywatnych firm właścicielami prywatnych firm albo osób zwianych bezpośrednio rodzinnie z firmami, problematyka przedsiębiorstw jest państwu na pewno bardzo dobrze znana i sądzę ze te hasła rozwój przedsiębiorczości w interesie naprawdę całego naszego społeczeństwa będą bardzo mocno realizowane. Tym bardzie że w poprzedniej kadencji nie do końca były one tak jak żeśmy wszyscy zaplanowali 5 lat temu panie wójcie musi pan przyznać, w prawdzie znalazła się uchwała która niby że tak powiem zachęca inwestorów do nas, głównie chodzi o wypromowanie gminy o stworzenie warunków dla przedsiębiorczości, ale ona jeszcze tak naprawdę tutaj nie zadziałała bo nikt nie skorzystał z tej uchwały bo ona weszła bardzo późno pól roku przed końcem kadencji poprzedniej rady z tego co ja tutaj obserwuję. Liczę na to że te wszystkie pomysły uchwały prorozwojowe naprawdę będziecie państwa mocno realizowali, czego życzę państwu sobie mieszkańcom gminy. Rozwój gminy, dalszy rozwój nasz to jest zadanie dla nas wszystkich to jest zadanie nadrzędne jak byśmy nie myśleli kim byśmy nie byli jeżeli nie uwierzymy w to że właśnie rozwój przedsiębiorczości rozwój samorządowości ale taki właśnie żeby wykorzystać te środki unijne. Życzę wszystkiego dobrego.
Żądło Hubert – powiedział, że gratuluje wygranych wyborów Panu Wójtowi państwu radnym zostaliście państwo wybrani z dużego worka wyselekcjonowano taka garstkę radnych bo te wybory były trudne było dużo kandydatów zostaliście wybrani gratuluję życzę owocnej pracy, pamiętajcie o tym że znowu za 4 lata są wybory żebyście rozważnie postępowali z majątkiem gminy, życzę sukcesów w pracy. Dziękuję wszystkim mieszkańcom którzy oddali na mnie głos pragnę złożyć podziękowanie na ręce panów sołtysów państwa radnych podziękowania dla wszystkich wyborców którzy oddali na mnie głos, dziękuję bardzo za to będę starał się godnie reprezentować naszą gminę, będę się starał być obecny na sesjach w gminie jeżeli będę zapraszany, jeżeli nie będę zapraszany też się będę starał być, jeżeli będą jakieś problemy jakieś sprawy będę się starał załatwić pozytywnie dla naszej gminy.
Ad.16. Wobec wyczerpania porządek obrad, obrady I sesji Rady Gminy w Bałtowie zostały zamknięte.
Załącznikiem do niniejszego protokołu jest nagranie Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 z dnia 27.11.2006r.
Protokołowała: Sekretarz Obrad Przewodniczący

Rady Gminy

/-/Justyna Adamiec /-/ Sabina Bidzińska /-/ Henryk Cichocki


Pobieranie 65.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna