Protokół nr ii/2006 z sesji Rady Miasta Pionki, odbytej w dniu 04. 12. 2006r. Miejsce obrad: w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Radomska 1Pobieranie 54.87 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar54.87 Kb.


Protokół nr II/2006

z sesji Rady Miasta Pionki, odbytej w dniu 04.12.2006r.

Miejsce obrad: w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Radomska 1
Czas rozpoczęcia sesji godzina 1200.

Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski- Witam wszystkich zebranych na tej uroczystej sesji Rady Miasta. Za chwilę po zaprzysiężeniu nowego Burmistrza po o uroczystej sesji o godzinie 14 odbędzie się spotkanie ustępujących i nowych władz Miasta z pracownikami Urzędu.

O godzinie 1630 odbędzie się spotkanie Burmistrza z nową Radą Miasta dla omówienia strategicznych kierunków pracy władz samorządowych na rozpoczynającą się kadencję.

Chciałbym bardzo serdecznie powitać radnych oraz zaproszonych gości.

Serdecznie witam Burmistrza Marka Janeczka, Burmistrza Elekta Romualda Zawodnika, ks. Kanonika Stanisława Bujnowskiego, ks. Kanonika Leona Czerwieńskiego, ks. Kanonika Stanisława Celeja.


Serdecznie witam Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu Pana Cezarego Klonowskiego, Prokuratora Rejonowego w Zwoleniu Pana Sitkowskiego, Pana Wójta Gminy Pionki Mirosława Ziółka, Przewodniczącego Rady Gminy Pionki Pana Tomasza Wróbla, Komendanta PSP Pana Gustawa Mikołajczyka, Naczelnika Komisariatu Policji w Pionkach Pana Stanisława Kondeję, Nadleśniczego Nadleśnictwa Kozienice Pana Bujaka oraz radnych Powiatu Radomskiego.

Mam zaszczyt otworzyć II sesje Rady Miasta Pionki. Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych jest 21 radnych, czyli obrady są prawomocne.


Przedstawię porządek obrad:

  1. Ślubowanie radnego Wiesława Dobrowolskiego

  2. Ślubowanie Burmistrza Miasta Pionki.

W ramach drugiego punktu nastąpi wystąpienie ustępującego Burmistrza Pana Marka Janeczka i wystąpienie nowego Burmistrza Pana Romualda Zawodnika. Ewentualnie mogę tez nastąpić okolicznościowe przemówienia z tej okazji.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Siek- Składam wniosek formalny o rozszerzenie proponowanego porządku obrad o wystąpienie zaproszonych gości, a po przerwie proponuje aby dalsze obrady i przeniesienie całej sesji czwartkowej na dzisiejszą sesję. Proponuję, aby obrady rozpoczęły się po przerwie o godzinie 1600.

Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski- Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania wniosku formalnego.


Kto jest za wnioskiem , aby porządek sesji czwartkowej

był przeniesiona na dzisiejsza sesję - 14

Kto jest przeciwny - 7

Kto się wstrzymał - 0

Stwierdzam, że został przyjęty nowy porządek obrad.


Ad.1. Ślubowanie radnego .
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski- Informuję, że po odczytaniu przeze mnie Roty Ślubowania radny wypowiada słowo „ślubuję” .

Do tego słowa może powiedzieć „ tak mi dopomóż Bóg”.

Proszę wszystkich o powstanie.
Rota Ślubowania: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”
Pan Wiesław Dobrowolski- Ślubuję , tak mi dopomóż Bóg.
Ad.2. Ślubowanie Burmistrza Miasta Pionki.
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski- Proszę Burmistrza o złożenie ślubowania.
Rota ślubowania: „Obejmując Urząd Burmistrza , uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta”
Burmistrz Miasta Pionki Romuald Zawodnik- Ślubuję , tak mi dopomóż Bóg.
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski- Udzielam głosu ustępującemu Burmistrzowi Markowi Janeczkowi.
Burmistrz Miasta Marek Janeczek- Panie Przewodniczący Rady Miasta, Panie Burmistrzu z małżonką, radni Miasta Pionki, radni Powiatu Radomskiego, zaproszeni goście.
Pragnę z tego miejsca pogratulować Panu Romualdowi Zawodnikowi przyjęcie ślubowania Burmistrza Miasta Pionki. Życzę mu wiele wytrwałości w realizacji zamierzeń dla dobra Pionek a przede wszystkim mieszkańców naszego miasta.

Dzisiejsze popołudnie niech nam wszystkim uświadomi, że potrzebujemy siebie nawzajem , my wszyscy.

Musimy sobie uświadomić, że nie stać nas na marnowanie nikogo. Nam wszystkim w Pionkach powinny przyświecać dwie idee, że jutro będzie lepsze niż dzień dzisiejszy. I druga idea, że każdy z nas dźwiga osobistą , moralną odpowiedzialność by do tego doprowadzić. Wierzę, że te dwa zobowiązania będą sprawą nas wszystkich w Pionkach. Burmistrza Miasta, radnych Miasta, radnych Powiatu i wszystkich mieszkańców.

Panie Burmistrzu niech Bóg obdarzy Pana zdrowiem, siłą i roztropnością, a Wam wszystkim , którzy byliście ze mną na dobrze i na złe po stokroć dziękuję.

Wysoka Rado, dostojni goście w sposób widzialny, demokratyczny przekazuję Pieczęć Burmistrza Miasta Pionki na ręce nowego Burmistrza Pana Romualda Zawodnika.
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski- Proszę o zabranie głosu nowego Burmistrza m. Pionki.
Burmistrz Miasta Romuald Zawodnik- Obejmuję w tej chwili urząd Burmistrza Miasta , ile w tym wszystkim jest zaszczytu i dumy.

Mieszkańcy naszego Miasta uznali mnie godnym pełnić ten Urząd w ich imieniu. Czuje ciężar zaszczytu, tego niesamowitego wyróżnienia i uznania jak również odpowiedzialności.. Wszyscy mamy świadomość tego, że Miasto wymaga radykalnego działania dla wspólnego dobra.

Podczas wyborów spotykałem się wielokrotnie z mieszkańcami naszego miasta. Widziałem ich zapał i dla mnie wzruszający był masowy udział mieszkańców w wyborach. Ponad 8 tysięcy wyborców zgłosiło się do urn wyborczych, żeby pokazać jaka jest ich wola.

To jest niesamowite dawno w naszym mieście nie stawiło się tylu ludzi do wyborów. Była tam młodzież , byli tam starcy, ludzie schorowani.. Dla mnie jest to ewidentnym znakiem tego, że proces wyborczy, proces demokratyczny w naszym mieście poruszył wielu mieszkańców. Symbolicznym gestem wrzucenia karty do urny pokazali nasi mieszkańcy , że los miasta nie jest im obojętny i chcę im za to podziękować. To oznacza, że chcę aktywnie kreować, to co się w naszym mieście dziej i za to chce im również podziękować.. Tyle entuzjazmu, tyle zapału dawno w tym mieście czegoś takiego nie widzieliśmy..

Mam poczucie wagi zadań, które przed nami stoją, mam nadzieję że z Wysoką Radą te zadania udźwigniemy, że indywidualne ambicje zostaną gdzieś daleko. Mieszkańcy naszego Miasta wybrali nas aby w ich interesie dla ich dobra działali.

Chce zapewnić, że będziemy dokładać wszelkiej troski, żeby pochylić się mądrze nad każdym nierozwiązanym problemem.

Burmistrz Miasta , Rada Miasta nie są cudotwórcami, ale będziemy dokładać wszelkich , żeby pochylić się nad indywidualnymi problemami poszczególnych ludzi, rodzin.

Wszyscy tęsknimy do swoich dzieci, wnuków, których tu już dawno nie ma.. Pragnę , aby młodzi ludzie znaleźli w naszym mieście perspektywy swojego dalszego życia, żeby miasto nie pustoszało, a nam żeby tutaj żyło się coraz lepiej.

Proszę o wsparcie o mądrą radę . Zbieramy ankiety i proszę o dobrą radę młodych i starych.

Chcę podziękować za udział w tych uroczystościach. Proszę również o modlitwę nie tyle za mnie co za nasze miasto.

Ja czuję się wyrobnikiem wynajętym przez biednych ludzi, aby ich interesom służyć. Ta myśl będzie mi przyświecać przez cztery lata. Jeżeli zauważycie , że zapominam o tym, to mi proszę przypomnijcie.

Po uroczystościach odpustowych zwyczajem zapraszam na obwarzanki.

Chciałbym Państwu przedstawić pierwsze obowiązujące już zarządzenie. Pragnę Państwu przedstawić swojego zastępcę. Osobę, która będzie mnie na co dzień wspierać. Jest to najbliższa mi osoba do wykonywania zadań, które razem z Radą, z pracownikami Urzędu Miasta będziemy wypracowywać. Chciałem przedstawić Pana Łukasza Śmietankę. Chciałbym, żeby był to dla Was wszystkich symbol młodości w naszym mieście , młodego zapału, ale również doświadczenia, które Pan Łukasz posiada. Przez cztery lata był radnym i pracował w samorządzie. Gratuluję Panu Śmietance za to, że zechciał mnie wspierać.

Dziękuję Państwu za Wasza obecność i proszę wspierać nas przez 4 lata, a my będziemy z Radą pracować jak najlepiej.


Wójt Gminy Pionki- Pan Mirosław Ziółek- Przede wszystkim chciałbym podziękować Burmistrzowi Markowi Janeczkowi za współpracę. Miałem te przyjemność z Panem Burmistrzem współpracować. Była to współpraca dla naszych mieszkańców.

Chciałbym również pogratulować Wysokiej Radzie, gratuluje Panu Burmistrzowi wyboru i pozwolę sobie przekazać list gratulacyjny.


Burmistrz Miasta Romuald Zawodnik- Dziękuję bardzo i chciałbym przeprosić , ale to chyba wzruszenie , ale zapomniałem podziękować Burmistrzowi Markowi Janeczkowi za kończącą się kadencję. Za jego wysiłek, troskę. Mam nadzieję, że nie opuści mnie w potrzebie , będzie mi służył pomocą.

Radny Jan Siek- Gratulacje od Rady dla Burmistrza i jego zastępcy.

Przewodniczący Rady Krzysztof Sokołowski- Sztandary wyprowadzić. Ogłaszam przerwę w obradach Rady do godziny 1900.

Po przerwie, wznowienie sesji godzina 1800.


Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski – Rozpoczynamy sesję od punktu 3 : podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pionki.
Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pionki.
Projekt uchwały nr 1/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Pionki mgr inż. Romualda Zawodnika.
Kto jest za uchwała - 21
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.4. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Pionki.
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski- Proszę podawać kandydatury na stanowisko wiceprzewodniczących Rady Miasta.
Radny Dariusz Dolega- Stawiam kandydaturę radnej Marii Kopczyńskiej.
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski- Czy radna Kopczyńska wyraża zgodę?
Radna Maria Kopczyńska- Wyrażam zgodę.
Radny Dariusz Dolega- Zgłaszam kandydaturę Marka Kuca.
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski – Czy radny Kuc wyraża zgodę?
Radny Marek Kuc- Tak , wyrażam zgodę.


Radny Dariusz Dolega- - Zgłaszam kandydaturę radnej Ewy Figurskiej.
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski – Czy radna Figurska wyraża zgodę?
Radna Ewa Figurska- Tak, wyrażam zgodę.
Radny Dariusz Dolega- Zgłaszam radnego Błazika Marka
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski - Czy radny Błazik wyraża zgodę.
Radny Marek Błazik- Nie wyrażam zgody.
Radny Dariusz Dolega- Zgłaszam radnego Pawła Szweda.
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski - Czy radny Paweł Szwed wyraża zgodę?
Radny Paweł Szwed- Nie wyrażam zgody.
Radny Dariusz Dolega- Zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie listy.

Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski –

Kto jest za zamknięciem listy kandydatów - 21


Lista została zamknięta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski – Proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Radny Dariusz Dolega- Zgłaszam kandydatury radnych: Adama

Pszenicznego, radnej Joanny Klich, Marzeny Murawskiej, Elżbiety Giemzy.


Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski- Wymienione osoby wyraziły chęć pracy w Komisji Skrutacyjnej.
Kto jest za Komisja Skrutacyjną w tym składzie - 21
Jednogłośnie zaakceptowano skład Komisji Skrutacyjnej.
Ogłaszam przerwę , a Komisję Skrutacyjną proszę o przygotowanie kart do głosowania.
Radna Joanna Klich- Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej- Przygotowano 21 kart do głosowania. Na każdej karcie jest trzy nazwiska. Przy każdym nazwisku jest jeden kwadracik, żeby głos był ważny może być zakreślone dwa lub jeden kwadraciki znakiem (X). Trzy zakreślone kwadraciki lub nie zakreślenie żadnego kwadracika – głos nieważny.

Rozdamy teraz karty do głosowania według listy obecności. Każdy wypełni kartę i wrzuci ja do urny , po wyczytaniu jego nazwiska.


Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski- Komisja udaje się do przeliczenia głosów.

Przerwa.
Po przerwie.


Radna Joanna Klich- Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej- Komisja Skrutacyjna w składzie :

1.Joanna Klich – Przewodnicząca

2.Adam Pszeniczny

3.Elżbieta Giemza

4.Marzena Murawska
Stwierdza co następuje: na ogólną liczbę 21 radnych Rady Miasta w Pionkach obecnych jest 21 radnych. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Ważnych głosów oddano 2- , nieważnych głosów oddano 1.
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:


  1. Ewa Figurska 8 głosów

  2. Maria Kopczyńska 19 głosów

  3. Kuc Marek 11 głosów.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącymi zostali wybrani Kopczyńska Maria i Kuc Marek..


Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski –
Projekt uchwały nr 2/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pionki.
Projekt uchwały nr 2a/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

Ad.5. Wybór składu Komisji Problemowych.
Radny Krzysztof Miśkiewicz- Uważam, że powinna być powołana Komisja Statutowo Regulaminowa, ponieważ należy moim zdaniem wnieść poprawki do Regulaminu Rady. Składam wniosek formalny o powołanie takiej Komisji.
Radny Dariusz Dolega- Na sesji w dniu 04 grudnia 2006r. składałem wniosek do Komisji Budżetowej do podjęcia prac na temat zmiany uchwały

nr XXXIII/332/2004 Rady Miasta Pionki z dnia 26.11.2004r. w sprawie ustalenia liczby komisji problemowych Rady Miasta Pionki , do których radny może należeć oraz ustalenia wysokości miesięcznego ryczałtu radnego.

Musimy zwiększyć środki na ryczałty dla wiceprzewodniczących i z taką uchwałą wystąpimy na sesji . Ja taki wniosek zgłosiłem . Rada go zaakceptowała i moim zdaniem jest to słuszne. Pozwolę sobie powiedzieć , ze nie mieliśmy okazji spotykać się do tej pory na posiedzeniach Komisji, ale podejmiemy inicjatywę, aby diety , ryczałty dla wiceprzewodniczących mieściły się w kwocie zaplanowanej wydatków Rady Miasta Pionki. Na pewno nastąpi zwiększenie i taki projekt uchwały będzie przygotowany. Zgłoszenie trzech wiceprzewodniczących wcale nie oznacza i nie musi oznaczać zwiększenie wydatków na ryczałty.
Radna Ewa Figurska- Jeżeli są wątpliwości i niektórzy radni chcą powołać Komisje Statutowo- Regulaminową , to ją powołajmy.

Burmistrz Miasta Romuald Zawodnik- Ja postaram się przejrzeć Statut i wtedy powołamy taką Komisję. Państwo też niech dokładnie zapoznają się ze Statutem .Radna Maria Kopczyńska- Ale ta Komisja będzie Komisja doraźną. To przecież mamy czas , żeby ja powołać.
Radny Dariusz Dolega- Uważam, że powinniśmy się wstrzymać do stycznia z powołaniem Komisji Statutowo Regulaminowe. Jest ona konieczna, ale uważam, ze mamy jeszcze czas. Radni się lepiej ze sobą zapoznają jak również będę mieć więcej czasu na zapoznanie się z Regulaminem Rady.
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski- Przegłosujemy wniosek radnego Miśkiewicza.

Kto jest za wnioskiem radnego Miśkiewicza - 8 Kto jest przeciw - 10

Kto się wstrzymał - 3

Wniosek nie przeszedł.

Proszę Państwa otrzymaliście Państwo projekty uchwał odnośnie składu Komisji Problemowych Rady Miasta. Proszę się wpisywać do Komisji, a potem odczytam poszczególne uchwały.
Projekt uchwały nr 3/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej.
W skład Komisji Budżetowej wchodzą radni:

1.Krzysztof Miśkiewicz

2.Maria Kopczyńska

3.Dariusz Dolega

4.Jan Siek
Kto jest za uchwała nr 3 - 21

Uchwała została podjęta jednogłośnie.


Projekt uchwały nr 4/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni:

1.Marzena Murawska

2.Elżbieta Giemza

3.Jolanta Sieradzka Chodkowska

4.Dariusz Kęska

5.Elżbieta Pietraszewska Ziółkowska

6.Adam Dąbrowski

7.Joanna Klich

8.Adam Pszeniczny
Kto jest za uchwała nr 4 - 21

Uchwała została podjęta jednogłośnie.


Projekt uchwały nr 5/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Komunalizacji.
W skład Komisji wchodzą radni:

1.Ewa Figurska

2.Joanna Klich

3.Janusz Mucha

4.Julita Mąkosa

5.Wiesaw Dobrowolski

6.Marek Błazik

7.Marek Kuc

8. Adam Dąbrowski
Kto jest za uchwała nr 5 - 21

Uchwała została podjęta jednogłośnie.


Projekt uchwały nr 6/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta.
W skład Komisji wchodzą radni:

1.Paweł Szwed

2.Wiesław Dobrowolski

3.Anna Górzyńska

4.Jan Siek
Kto jest za uchwała nr 6 - 21

Uchwała została podjęta jednogłośnie.


Projekt uchwały nr 7/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie powołania Komisji Kultury , Oświaty , Sportu i Turystyki.
W skład Komisji wchodzą radni:

1.Paweł Szwed

2.Marzena Murawska

3.Krzysztof Miśkiewicz

4.Ewa Figurska

5.Janusz Mucha

6.Julita Mąkosa

7.Jolanta Chodkowska Sieradzka

8.Dariusz Kęska

9.Dariusz Dolega

10.Marek Błazik

11.Marek Kuc
Kto jest za uchwała nr 7 - 21

Uchwała została podjęta jednogłośnie.Projekt uchwały nr 8/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej.
W skład Komisji wchodzą radni:

1.Maria Kopczyńska

2.Elżbieta Giemza

3.Elżbieta Pietraszewska Ziółkowska

4.Anna Górzyńska

5.Adam Pszeniczny
Kto jest za uchwała nr 8 - 21

Uchwała została podjęta jednogłośnie.


Ogłaszam przerwę. Proszę Komisje , aby teraz spotkały się i wybrały Przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji.
Ad.6. Wybór Przewodniczących Komisji Problemowych Rady Miasta.
Ad.7. Podjęcie uchwał.
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski-
Projekt uchwały nr 9/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetowej.
Przewodniczącym Komisji Budżetowej został radny Krzysztof Miśkiewicz.
Kto jest za uchwałą nr 9 - 20

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Uchwała została podjęta.


Projekt uchwały nr 10/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została radna Joanna Klich.
Kto jest za uchwałą nr 10 - 20

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Uchwała została podjęta.


Projekt uchwały nr 11/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej.
Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej został radny Adam Pszeniczny.

Kto jest za uchwała nr 11 - 20

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Uchwała została podjęta.
Projekt uchwały nr 12/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki.
Przewodniczącym Komisji Kultury, Oświaty , Sportu i Turystyki został radny Dariusz Dolega.
Kto jest za uchwałą nr 12 - 19

Kto jest przeciw - 1

Kto się wstrzymał - 0

Uchwała została podjęta.


Projekt uchwały nr 13/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta.
Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta została radna Anna Górzyńska.
Kto jest za uchwała nr 13 - 20

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Uchwałą została podjęta.


Projekt uchwały nr 14/2006 z dnia 04.12.2006r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Komunalizacji.
Przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Komunalizacji został radny Wiesław Dobrowolski.
Kto jest za uchwała nr 14 - 20

Kto jest przeciw - 0

Kto się wstrzymał - 0

Uchwała została podjęta.Ad.8. Interpelacje i zapytania radnych- odpowiedzi.
Radna Jolanta Sieradzka Chodkowska- Po wyjściu z tunelu na stronę ulicy Dębowej w okolicy kiosku Ruchu jest chodnik, który należałoby wymienić, ponieważ jest okropnym stanie. Korzenie z drzewa spowodowały że ten chodnik się podniósł do góry. Mam pytanie czy ten chodnik to zrobi PKP , czy Miasto.

Klomby, które tam są , to jest jeden wielki śmietnik. Czy nie można tego wyremontować i posprzątać?


Kierownik Wydziału Inwestycji i Budownictwa dr Sameh Abu Mizer-

Ten chodnik Miasto wyremontowałoby , ale nie ma chętnych. Na ten cel były w budżecie miasta pieniądze. Są problemy z wykonawcami.


Radna Elżbieta Giemza- Część ulicy Krótkiej jest zrobiona , a druga część ulicy jest w fatalnym stanie. Dość , że ulica jest w bardzo złym stanie , to na domiar złego wystaje z niej studzienka kanalizacyjna, która stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo.
Kierownik Wydziału Inwestycji i Urbanistyki dr Sameh Abu Mizer- To zadanie zostało zdjęte z budżetu miasta. Obniżenie tej studzienki , żeby była na poziomie zero, to ona musi być ujęta w budżecie na rok 2007 i od razu będzie zrobiona ulica i kanalizacja.
Radny Dariusz Dolega- Przepraszam, że pytam, ale w którym punkcie porządku obrad obecnie jesteśmy?
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski- W punkcie Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Marzena Murawska- Mieszkańcy z ulicy Zwycięstwa apelują, że od Straży do targu tam się nie da nie tylko przejść , ani przejechać. Wystające studzienki, doły. Stojąca woda.

Kierownik Wydziału Inwestycji i Urbanistyki dr Sameh Abu Mizer- Proszę Państwa jeżeli ta inwestycja nie jest ujęta w budżecie miasta, to żaden burmistrz jej nie zrobi. Jesteście Państwo w tej chwili na etapie robienia budżetu na 2007 rok. Proszę taki budżet uchwalić, żeby Pan Burmistrz mógł wykonać te inwestycję. Mamy wielu nieprzejezdnych dróg.
Radny Krzysztof Miśkiewicz- Pierwsza sprawa to, wałęsające się psy. One są coraz groźniejsze i coraz większe. Są groźne dla dzieci, które idą i wracają ze szkoły.

Druga sprawa to ulica Kozienicka i 15 go Stycznia po remoncie zapadnięty jest asfalt i nie chciałbym, żeby ktoś wpadł w ten dół , a potem upominał się o odszkodowanie. Uważam, że należy to wyrównać.


Radny Janusz Mucha- Zobowiązuję Pana Przewodniczącego , żeby na następną sesje zakupić nowe stoły do Rady Miasta.
Ad.9. Sprawy różne.
Radna Joanna Klich- Chciałabym , żeby wrócić do terminów sesji.
Radny Dariusz Dolega- Pozwolę sobie w stosownym punkcie złożyć wniosek i go przegłosujemy.
Radna Elżbieta Giemza- Chciałam zapytać, czy jest coś planowane w związku z ulicą Piłsudskiego i ulica Zwoleńska – skrzyżowanie.
Kierownik Wydziału Inwestycji i Urbanistyki dr Sameh Abu Mizer- Ulice te nie są drogami gminnymi, tylko drogami Urzędu Marszałkowskiego.
Radna Joanna Klich- Chciałam zapytać o regulacji własności gruntów. Chodzi konkretnie o grunty, które wydzielone są pod drogi. Mówię o ulicę Polną.
Kierownik Wydziału Inwestycji i Urbanistyki dr Sameh Abu Mizer- Jest ustawa, która mówi że obowiązkiem miasta jest przejęcie tych dróg na własność miasta. Tamte drogi były to drogi wewnętrzne. W nowym roku powrócimy ponownie do tego tematu.
Radny Jan Siek- Proszę radnych o wpisywanie się na dyżury w godzinach popołudniowych.
Radna Ewa Figurska- Proponuję, żeby zrobić tak jak było w zeszłej kadencji , alfabetycznie i w godzinach popołudniowych. Jak komuś nie będzie pasować, to wtedy się zamieni.
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski- Do 12 grudnia radni muszą złożyć oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.

Oświadczenia majątkowe składamy do dnia 27 grudnia.


Radny Dariusz Dolega- W tym tygodniu do Komisji Budżetowej powinny wpłynąć wnioski odnośnie budżetu. Komisja Budżetowa w ciągu trzech dni opiniuje te wnioski i przedkłada je do Pana Burmistrza. Pan Burmistrz albo przyjmuje wnioski albo je odrzuca. Jeżeli odrzuca to z uzasadnieniem.

Potem powinna odbyć się sesja gdzie odbywa ssie pierwsze czytanie budżetu.

Ustalmy sesje na której odbędzie się to pierwsze czytanie budżetu.
Radny Jan Siek- Ustalmy , że sesja odbędzie się we wtorek o godzinie 13 tej.
Ad.10. Wolne wnioski.
Radna Joanna Klich- Wnioskuje , żeby sesje odbywały się we wtorki o godzinie 13 tej.
Radny Dariusz Dolega- Może nie trzymajmy się tak sztywno tego wtorku. Zacznijmy to od Nowego Roku.
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski- Sesja będzie we wtorek o godzinie 13 tej.
Radny Dariusz Dolega- Rada Miasta Pionki zobowiązuje Komisję Budżetową do podjęcia prac na temat zmiany uchwały nr XXXIII/ 332/2004 Rady Miasta Pionki z dnia 26.11.2004r. w sprawie ustalenia liczby komisji problemowych Rady Miasta Pionki , do których radny może należeć oraz ustalenia wysokości miesięcznego ryczałtu radnego.
Kto jest za wnioskiem - 20
Wniosek przeszedł jednogłośnie.
Radny Krzysztof Miśkiewicz- Proszę przewodniczących o składanie wniosków sprawie budżetu na 2007 rok.
Radny Jan Siek – Składam wniosek, aby zobowiązać Pana Burmistrza do przedstawienia analizy kosztów związanych z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków, wytwarzaniem ciepła i źródeł finansowania.
Za wnioskiem głosowało 20 radnych
Wniosek przeszedł jednogłośnie.


Radny Dariusz Dolega- Wnioskuję, aby ze środków tegorocznego budżetu Rady Miasta zakupić 21 kompletów sportowych.
Za wnioskiem głosowało 14 radnych

Przeciw było 3 radnych

Wstrzymało się 3 radnych
Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Sokołowski- Wyczerpaliśmy porządek obrad . Zamykam II sesję Rady Miasta Pionki.

Sesja trwała do godziny 2100.Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Sokołowski
Protokołowała:
Mirosława Bogumił©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna