ProtokóŁ nr III / 11Pobieranie 14.36 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.36 Kb.


BR.0002.0001.2011.AB
  1. PROTOKÓŁ NR III / 11Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
z dnia 14. stycznia 2011roku.

Sesja – zwołana na wniosek grupy 13 radnych z dnia 10. stycznia 2011 roku w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym - odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Początek obrad – godzina 9.00. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach.Obecni:
Radni powiatu zawierciańskiego, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.

Spoza grona Rady obecni byli:
Prezydent Miasta Zawiercia Ryszard Mach, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawierciu Edmund Kłósek, przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży z Komendantem Powiatowym Policji Adamem Pałuchą i Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej Markiem Fiutakiem, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, przedstawiciele środków masowego przekazu, mieszkańcy powiatu i inni goście, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.

Ad.1.)
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach Na podstawie listy obecności stwierdził dostateczną liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, a tym samym prawomocność III sesji Rady Powiatu. Powitał radnych i Zarząd Powiatu ze Starostą Rafałem Krupą oraz gości, biorących udział w posiedzeniu, dziękując im za przybycie.

Ad.2.)
Wobec braku propozycji wprowadzenia zmian do przekazanego w materiałach sesyjnych porządku obrad, sesja odbywać się będzie zgodnie z porządkiem obrad zaproponowanym przez wnioskodawców, który przedstawia się następująco:


  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

  2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego.

  5. Zamknięcie obrad III nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego.Ad.3.)
Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, zadaniem której będzie przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie odwołania obecnego Przewodniczącego Rady Powiatu.

Henryk Karcz zgłosił kandydaturę radnego Jana Greli, Dariusz Bednarz – kandydaturę radnego Zdzisława Maligłówki, Jarosław Kleszczewskikandydatury radnego Jana Macherzyńskiego i radnej Małgorzaty Komendy, Jan Macherzyński – kandydaturę radnego Jarosława Kleszczewskiego, Lech Jaros - kandydaturę radnego Jerzego Gębali, a Paweł Kaziród - kandydaturę radnego Konrada Knopa.
Wszyscy kandydaci oprócz Jarosława Kleszczewskiego wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Powiatu jednogłośnie, czyli przy 24 głosach „za” powołała Komisję Skrutacyjną w ww. składzie.
Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach zarządził 15 – minutowa przerwę w obradach w celu przygotowania wyborów.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Gębala przedstawił regulamin przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu (załącznik nr 1 do protokołu), w tym dwukrotnie pkt 5 regulaminu, określający sposób głosowania. Po rozdaniu przygotowanych przez Komisję kart do głosowania radni głosowali w kolejności alfabetycznej po uprzednim wyczytaniu nazwiska osoby głosującej przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Jerzego Gębalę.

Po zakończeniu głosowania tajnego Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach ogłosił 10 – minutową przerwę w obradach w celu obliczenia głosów i ustalenia oficjalnych wyników głosowania.


Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Gębala odczytał protokół z głosowania tajnego w sprawie odwołania radnego Adama Rozlacha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu (załącznik nr 2 do protokołu), zgodnie z którym „za” odwołaniem dotychczasowego Przewodniczącego Rady Powiatu głosowało 10 radnych, a „przeciw” odwołaniu opowiedziało się 15 radnych. Głosów nieważnych i „wstrzymujących się” nie było. Z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów (bezwzględna większość głosów konieczna do odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu wynosiła 13) radny Adam Rozlach nie został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego.
Ze względu na wynik głosowania tajnego Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach nie poddał pod głosowanie przedłożonego przez wnioskodawców projektu uchwały w sprawie odwołania radnego Adama Rozlacha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

Ad.4.)
Z uwagi na negatywną decyzję w sprawie odwołania radnego Adama Rozlacha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu, procedura wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu nie została przeprowadzona.

Ad.5.)
Ze względu na konieczność jak najszybszego podjęcia decyzji w sprawach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu i jej organów wewnętrznych – na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Adama Rozlacha – radni wyrazili zgodę na skrócenie okresu dostarczania materiałów przed terminem następnej sesji z przewidzianych w Statucie Powiatu 7 dni do 4 – 5 dni.
Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach dziękując wszystkim za udział w obradach - zamknął III sesję Rady Powiatu Zawierciańskiego.
Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 10. 55.

Protokół sporządziła: Przewodniczący Rady Powiatu

(-)Anna Bryła (-)Adam RozlachPobieranie 14.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna