ProtokóŁ Nr lv/10Pobieranie 51.11 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar51.11 Kb.
PROTOKÓŁ Nr LV/10
z LV Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej w dniu 9 listopada 2010r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym

Posiedzenie sesji rozpoczęło się o godz.9.00, a zakończyło się o godz.10.30

W Sesji udział wzięli:
Radni Rady Gminy:


 1. Grażyna Woźniewska

 2. Stanisław Adamski

 3. Andrzej Horba

 4. Dariusz Grzegorczyk

 5. Jolanta Wojtulewicz

 6. Robert Janusz Dobrzyński

 7. Jerzy Lompart

 8. Stanisław Suchodolski

 9. Joanna Woźniewska

 10. Zygmunt Zajkowski

 11. Mirosław Kłosek,

 12. Wojciech Dunikowski

 13. Chyc Zbigniew

 14. Tomasz Markowski

 15. Władysław Radziszewski

Lista obecności w załączeniu- załącznik nr1
Sołtysi wsi:

 1. Adamska Walentyna

 2. Andruszkiewicz Henryk

 3. Citko Mieczysław

 4. Dąbrowski Cezary

 5. Dobrzyńska Elżbieta

 6. Ignatowski Kazimierz

 7. Cylwik Kazimierz

 8. Kitlas Janusz

 9. Skiścim Czesław

 10. Grzegorczyk Kazimierz

 11. Jaśniewicz Anna

 12. Jaworowski Tadeusz

 13. Toczydłowski Krzysztof

 14. Laskowski Wojciech,

 15. Powichrowski Kazimierz

 16. Sokólska Alicja,

 17. Adamski Jarosław,

 18. Citko Eugeniusz,

 19. Kraszewski Kazimierz

 20. Jaworowski Marek,

 21. Horba Adam

 22. Krentowska Dorota

 23. Dąbrowski Tomasz

 24. Horba Adam

Sołtysi nieobecni:Kakareko Ireneusz, Rogowski Robert

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ponadto:

Wójt Gminy – Zenon Szypcio

Skarbnik Gminy – Dorota Rudnicka

Radca prawny – Jolanta Horba

Sekretarz Gminy – Teresa Rydzewska

Starosta Powiatowy – Adam Kamiński


Ad. pkt 1. P. Andrzej Horba- Przewodniczący Rady Gminy, który przewodniczył obradom, dokonał otwarcia LV Sesji Rady Gminy i przywitał wszystkich przybyłych. Stwierdził, na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu bierze udział 15 radnych Rady Gminy Dobrzyniewo Duże, co stanowi o prawomocności obrad.

Ad.pkt.2


Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt porządku obrad:


 1. Otwarcie obrad LV Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 29 października 2010r.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże.

 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dobrzyniewo Duże w roku szkolnym 2009/2010.

 7. Przedstawienie wyników kontroli problemowej gospodarki mieniem komunalnym przeprowadzonej w dn. 2,3,4 listopada 2010r.przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy.

8.Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy za rok 2010:

 1. Komisji Rewizyjnej;

 2. Komisji Finansów i Budżetu;

 3. Komisji Rolnictwa;

 4. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych

9. Interpelacje i wnioski Radnych kierowane do Wójta Gminy.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.

11.Wolne wnioski, zapytania i informacje

12.Podziękowanie Radnym Gminy Dobrzyniewo Duże za współpracę w kadencji 2006-

2010.

13. Zamknięcie obrad sesji.Poinformował, że Wójt Gminy zgłosił ustny wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu pkt 5a o treści: zaopiniowanie przyznania dotacji z budżetu Gminy w wys. 12 tys. zł. na utrzymanie drużyny Lampart KORONA Dobrzyniewo.

Zapytał, czy radni mają uwagi czy inne propozycje zmian odnośnie porządku obrad.

Radni nie zgłosili żadnych uwag ani propozycji zmian.

Poprosił o przegłosowanie porządku obrad uwzględniającego proponowana zmianę.Na 15 radnych stanowiących ustawowy skład Rady Gminy w głosowaniu wzięło udział 15 radnych obecnych na posiedzeniu sesji.

Głosowanie przebiegało następująco:

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych

Przeciw –0

Głosów wstrzymujących się nie było

Tryb głosowania- głosowanie jawne bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.


Ad.pkt 3


Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy mają uwagi do treści protokołu z LIV Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 29 października 2010r.

Żadnych uwag nie zgłoszono, więc przystąpiono do głosowania nad przyjęciem w/w protokołu.Na 15 radnych stanowiących ustawowy skład Rady Gminy w głosowaniu wzięło udział 15 radnych obecnych na posiedzeniu sesji.

Głosowanie przebiegało następująco:

Za przyjęciem protokołu z LIV Sesji Rady Gminy głosowało 15 radnych

Przeciw –0

Głosów wstrzymujących się nie było

Tryb głosowania- głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Ad.pkt 4 Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.


Wójt Gminy poinformował radnych, że drogi we wsiach Pogorzałki, Kozińce są przygotowywane do asfaltowania. Na ul. Klubowej i Sadowej w Dobrzyniewie Dużym trwają prace kanalizacyjne, po czym nawierzchnia zostanie także wyasfaltowana.

Są opóźnienia w pracach kanalizacyjnych Gminy. Komplikacje wynikają z podwyższonego poziomu wód gruntowych.

Trwa równanie nawierzchni dróg. Prace nie dają oczekiwanego efektu, ponieważ na większości zalega glina.

Akcję zimowego utrzymania dróg prowadzi w tym roku P. Tomasz Andruszkiewicz. Zostały rozstrzygnięte przetargi na wyłonienie firm odśnieżających oraz zawarto umowy z rolnikami na odśnieżanie dróg gruntowych i miejsc newralgicznych.

Następnie głos zabrał Starosta Powiatowy – P. Adam Kamieński, który podziękował radnym Gminy, Wójtowi Gminy za 4 lata współpracy oraz za pomoc finansową inwestycji drogowych zrealizowanych na drogach powiatowych naszej Gminy.

Ad.pkt 5


Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o wypowiedź na temat założeń projektu uchwały.

Wójt Gminy wyjaśnił, że pierwsza uchwała o odpłatności podjęta przez Radę Gminy na została uchylona przez organ nadzoru. W związku z tym przedstawiliśmy do rozpatrzenia kolejny projekt, który reguluję odpłatność wg. zaleceń. Środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy na utrzymanie przedszkoli wynoszą ok. 500 tys. zł. Odpłatność będzie wynosiła 120 zł/os. oprócz wyżywienia.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą jeszcze zabrać głos.

Nie zgłoszono innych pytań.Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.

Na 15 radnych stanowiących ustawowy skład Rady Gminy w głosowaniu udział wzięło 15 radnych obecnych na sali obrad.

Uchwała Nr LV/227/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże została przyjęta.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za” – 15

Głosy „ przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.


Ad.pkt 5 a


Zaopiniowanie przyznania dotacji z budżetu Gminy w wys. 12 tys. zł. na utrzymanie drużyny Lampart KORONA Dobrzyniewo

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze drużyna zwróciła się do Wójta Gminy z prośbą o dofinansowanie ich działalności przedstawiając preliminarz wydatków. Po przeanalizowaniu zestawienia Wójt Gminy zaproponował dotację w wys. 12 tys. zł.

Propozycja została przedstawiona na posiedzeniu Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy w dniu 8 listopada 2010r.

Poprosił przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu o przedstawienie opinii członków komisji.

Radny Dariusz Grzegorz Grzegorczyk stwierdził, że członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie propozycję Wójta Gminy.

Zapytał radnych, czy mają uwagi do propozycji przyznania dotacji w wymienionej wyżej kwocie.

Żadnych uwag ani innych propozycji nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie powyższej propozycji.Na 15 radnych stanowiących ustawowy skład Rady Gminy w głosowaniu udział wzięło 15 radnych obecnych na sali obrad.

Rada Gminy zaopiniowała pozytywnie propozycję przyznania dotacji z budżetu Gminy w wys. 12 tys. zł. na utrzymanie drużyny Lampart KORONA Dobrzyniewo

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za” – 15

Głosy „ przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Materiały stanowią załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu

Ad.pkt 6


Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dobrzyniewo Duże w roku szkolnym 2009/2010.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu w tej sprawie.

Wójt Gminy nadmienił, że gmina ma obowiązek corocznie przedstawiać Radzie Gminy informację jw. W związku z tym, że jest to dość obszerna informacja poprosił o zgłaszanie pytań.

Radni nie zgłosili żadnych pytań.

Informacja stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.


Ad.pkt 7


Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wyników kontroli problemowej gospodarki mieniem komunalnym przeprowadzonej w dn. 2,3,4 listopada 2010r.przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Joanna Woźniewska odczytała protokół z posiedzenia komisji. Zapytała czy radni mają pytania, uwagi.

Żadnych pytań nie zgłoszono.

Protokół stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 8


Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy za rok 2010:

   1. Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o odczytanie sprawozdania z działalności komisji w roku 2010.

Radna Joanna Woźniewska odczytała sprawozdanie.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy mają uwagi, pytania odnośnie przedstawionego sprawozdania.

Żadnych uwag, pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie przyjęcia sprawozdania.

Na 15 radnych stanowiących ustawowy skład Rady Gminy w głosowaniu udział wzięło 15 radnych obecnych na sali obrad.

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2010r.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za” – 15

Głosy „ przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

   1. Komisji Finansów i Budżetu

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu o odczytanie sprawozdania z działalności komisji w roku 2010.

Radny Dariusz Grzegorz Grzegorczyk odczytał sprawozdanie.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy mają uwagi, pytania odnośnie przedstawionego sprawozdania.

Żadnych uwag, pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie przyjęcia sprawozdania.

Na 15 radnych stanowiących ustawowy skład Rady Gminy w głosowaniu udział wzięło 15 radnych obecnych na sali obrad.

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Budżetu w 2010r.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za” – 15

Głosy „ przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

   1. Komisji Rolnictwa

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa o odczytanie sprawozdania z działalności komisji w roku 2010.

Radny Dariusz Grzegorz Grzegorczyk odczytał sprawozdanie.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy mają uwagi, pytania odnośnie przedstawionego sprawozdania.

Żadnych uwag, pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie przyjęcia sprawozdania.

Na 15 radnych stanowiących ustawowy skład Rady Gminy w głosowaniu udział wzięło 15 radnych obecnych na sali obrad.

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa w 2010r.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za” – 15

Głosy „ przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

   1. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych o odczytanie sprawozdania z działalności komisji w roku 2010.

Radny Wojciech Dunikowski odczytał sprawozdanie.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy mają uwagi, pytania odnośnie przedstawionego sprawozdania.

Żadnych uwag, pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie przyjęcia sprawozdania.

Na 15 radnych stanowiących ustawowy skład Rady Gminy w głosowaniu udział wzięło 15 radnych obecnych na sali obrad.

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w 2010r.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za” – 15

Głosy „ przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.


Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady LV Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże. Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.pkt 9 Interpelacje i wnioski Radnych kierowane do Wójta Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy oddał głos radnym.

Radny Tomasz Markowski poinformował, że krawężnik przy fragmencie drogi przed Krynicami jest wysoki i utrudnia korzystanie z niej. Zgłosił konieczność powzięcia działań w kierunku usunięcia tej nieprawidłowości.

Radna Grażyna Woźniewska nawiązała do zgłoszenia z poprzedniej sesji Rady Gminy Sołtysa wsi Dobrzyniewo Duże – Mieczysława Citko o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków. Poinformowała, że osobiście, sprawdziła oczyszczalnie u P. Jaworowskiego Tadeusza i P. Mieczysława Citko. W oczyszczalni w gospodarstwie P. M. Citko były zamknięte odpowietrzniki, co powodowało częste awarie. Sołtys na poprzedniej sesji Rady Gminy stwierdził, że mieszkańcy są niezadowoleni z odpłatności za przyłączenie się do budowanej sieci kanalizacyjnej Dodała, że dokonała rozeznania wśród mieszkańców Gminy, którzy podpisali umowy dotyczące przyłączy kanalizacyjnych. Stwierdziła, że wprost przeciwnie są zadowoleni i nie roszczą żadnych pretensji.

Radny Stanisław Suchodolski poprosił o usunięcie gruzu pozostałego po wyburzeniu schodów przy WDK w Nowym Aleksandrowie.

Radny Mirosław Kłosek zapytał Wójta Gminy o kampanię wyborczą. Poprosił o wyjaśnienie, dlaczego przez pierwszy tydzień przedstawiał się jako bezpartyjny kandydat na wójta, po czym został członkiem PO. Kto pokrywa koszty kampanii wyborczej prowadzonej przez Wójta Gminy.
Ad.pkt 10 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.
Wójt Gminy odniósł się do zgłoszonych wyżej wniosków i interpelacji:

Droga przed wsią Krynice jest faktycznie nieprawidłowo wykonana, ale niestety została wykonana zgodnie z planem. W chwili obecnej projektant nie zgadza się na zmianę projektu i dokonanie poprawek.

Gruz pozostały po wyburzeniu schodów przy WDK Nowe Aleksandrowo zostanie uprzątnięty podczas prac związanych z ustawieniem przystanku autobusowego.

Środki budżetowe Gminy nie zostały uruchomione na pokrycie wydatków związanych z kampanią wyborczą.


Ad.pkt 11.Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Sołtys wsi Nowe Aleksandrowo zaapelowała o uporządkowanie tablic informacyjnych, które podczas kampanii wyborczej nie mieszczą informacji wyborczych.

Sołtys wsi Dobrzyniewo Fabryczne zgłosił potrzebę zniwelowania i utwardzenia skrzyżowania ulic Gajowej i Parkowej w Dobrzyniewie Fabrycznym oraz niektórych miejsc na ul. Dębowej.

Sołtys wsi Fasty pogratulował radnym, także tym, którzy nie byli zwolennikami kierunku działania Wójta Gminy za wkład pracy w poprawę sytuacji bytowej mieszkańców Gminy.

W odpowiedzi na powyższe radny Tomasz Markowski podsumował działalność Wójta Gminy i Rady Gminy przekazując swoje spostrzeżenia.

Stwierdził, że przez ostatnią kadencję, jako radny nie dokonał praktycznie niczego dla swoich wyborców ponieważ nie pozwoliła na to większość Rady Gminy będąca „ przykrywką dla działań Wójta Gminy” nie zawsze uzasadnionych i rozsądnych. Pieniądze gminne wydatkowano nieracjonalnie i chaotycznie. Aktywność niektórych radnych była znikoma.

Zdaniem Przewodniczącego Rady Gminy działalność Rady i Wójta Gminy była owocna, ale ograniczona dysponowanymi środkami finansowymi. W gminie jest 26 sołectw, ponad 8 tys. mieszkańców- potrzeby są ogromne.Wójt Gminy stwierdził, że wie o newralgicznych miejscach na drogach. Nieprawidłowości te przed zimą zostaną usunięte. Na zakończenie podziękował wszystkim za współpracę.

Ad.pkt 12 Podziękowanie Radnym Gminy Dobrzyniewo Duże za współpracę w kadencji 2006-2010.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który podsumowując kadencję podziękował radnym, sołtysom wsi Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy za dotychczasową współpracę na rzecz rozwoju Gminy.

Następnie wraz z Wójtem Gminy wręczył radnym podziękowania na piśmie.
Ad. pkt. 13 Zamknięcie obrad sesji.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady LV Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.


Protokołowała:

Mariola Grzegorczyk

Pobieranie 51.11 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna