ProtokóŁ Nr VII / 2011 z VII sesji Rady Miejskiej w Sycowie odbytej w dniu, 28 kwietnia 2011 r w Urzędzie Miasta I Gminy Syców, sala 57 ul. Mickiewicza 1 godz. 1400 – 1700Pobieranie 55.05 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar55.05 Kb.


PROTOKÓŁ Nr VII / 2011

z VII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie

odbytej w dniu, 28 kwietnia 2011 r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, sala 57

ul. Mickiewicza 1

godz. 1400 – 1700

Ad 1) Otwarcie Sesji


Bolesław Moniuszko - Przewodniczący Rady Miejskiej

Otworzył VII Sesję Rady Miejskiej w Sycowie słowami: „Otwieram VII Sesję Rady Miejskiej w Sycowie”.

Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych zgromadzonych na dzisiejszej sesji.

W sesji uczestniczyli: 1. Sławomir Kapica – Burmistrz Miasta i Gminy Syców

 2. Robert Malecki – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Syców

 3. Michał Pawlaczyk – Sekretarz Miasta i Gminy Syców

 4. Maria Galuba – Skarbnik Miasta i Gminy Syców

 5. Zbigniew Potyrała – Starosta Powiatu Oleśnickiego

 6. Dariusz Gorzałek – Prezes STBS Sp. z o.o.

 7. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Syców

 8. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy

 9. Mieszkańcy Miasta i Gminy Syców.

 10. Zaproszeni goście.

(załącznik nr 1)

Ad 2) Stwierdzenie quorum.

Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej

W VII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie na 15 osobowy skład Rady w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowanie prawomocnych decyzji.

Na dzisiejszej sesji gościmy Pana Zbigniewa Potyrałę starostę Powiatu Oleśnickiego, który poprosił o umożliwienie wręczenia nagród na przedsiębiorców z terenu Sycowa.


Zbigniew Potyrała – Starosta Powiatu Oleśnickiego

Dziękuję za umożliwienie mi wręczenia tych nagród na dzisiejszej sesji. Nagrody te sa co rocznie wręczane na balu starosty, ale ani Pan Stróżyk, ani Pan Pieczonki nie mogli w nim uczestniczyć, dlatego też poprosiłem o dzisiejsze wystąpienie.

W związku z tym, że nie ma jeszcze Pana Pieczonki to z chęcią odpowiem na pytanie jakie maja Państwo do mnie.
Bolesław Moniuszko - Przewodniczący Rady Miejskiej

Czy starosta mógłby ustosunkować się w kilku słowach co do doniesień prasowych w sprawie szpitala?


Zbigniew Potyrała –Starosta Powiatu Oleśnickiego

Zgłosiła się spółka holdingowa, która zaproponowała bardzo ciekawe rozwiązania, że kupią szpital, że zainwestują 30 mln. zł. przy zachowaniu szpitala w Sycowie i w Oleśnicy, dodatkowo zapewniali, że będą rozszerzać działalność, rozbudowywać i poszerzać usługi. My musimy patrzeć realnie na ta sytuację i zastanowić się co chcemy, a na pewno nie chcemy sprzedawać szpitala. Rozmowy z tą firma wywołały lawinę kolejnych ofert. Na dzień dzisiejszy z Radnymi Powiatu Oleśnickiego ustaliliśmy, ze będziemy się bardzo uważnie tym firmom przyglądać. Na razie daliśmy sobie czas do wakacji.

W mediach coraz częściej słyszy się o zmianach w pakietach medycznych, które straszą, że jeżeli szpitale nie będą przekształcone w spółki to wszystkie długi przejdą na starostwa. Myślę też, mówiąc kolokwialnie, że jesteśmy niezłym kąskiem, ponieważ sytuacja finansowa szpitala jest stabilna. Szpital spłaca swoje długi, przeprowadza drobne remonty, były nawet podwyżki płac dla całego personelu.

Do czerwca mamy w planie zbierać wszystkie informacje, po wakacjach wszystko bardzo dokładnie przeanalizować i ok. m-ca października starać się podejmować jakieś decyzje.


Zdzisław Bednarek – Radny

A jakie jest Pana stanowisko?


Zbigniew Potyrała –Starosta Powiatu Oleśnickiego

Na dzień dzisiejszy nie powiem jakie jest moje stanowisko, ponieważ za chwilę pojawi się ta informacja w mediach.


Kazimierz Mieszała – Radny

Jak wygląda w powiecie sytuacja z przydomowymi oczyszczaniami ścieków?


Zbigniew Potyrała –Starosta Powiatu Oleśnickiego

Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ należy to do zadań własnych gmin. Pewne informacje zbiorcze posiadam, ale pozwolę je sobie przesłać w najbliższym czasie na ręce Pana Burmistrza.


Stanisław Biernacki – Przewodniczący Komisji Budżetowej

Wszystko to co Pan Starosta mówi brzmi bardzo optymistycznie, ale należy pamiętać, że firmy holdingowe będą patrzyły na zyski.


Zbigniew Potyrała –Starosta Powiatu Oleśnickiego

Naszym celem jest dobro pacjenta, oraz personelu pracującego w szpitalach. Pragniemy świadczyć usługi na takim poziomie, aby pacjenci byli zadowoleni.


Więcej pytań nie było.

Barbara Nogala przybyła na obrady Rady. Od tej pory w sesji uczestniczy 15 Radnych.


Ad 3) Przyjęcie porządku obrad

Zmian do porządku obrad nie wprowadzono.


Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej

Poniższy porządek obrad został poddany pod głosowanie bez odczytywania. 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 marca 2011r

 5. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 14 kwietnia 2011r

 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 21 marca 2011r. do 26 kwietnia 2011

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie od 21 marca 2011r. do 26 kwietnia 2011.

 8. Informacja o działalności Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za 2010 rok.

 9. Informacja o stanie zasobów mieszkaniowych oraz o zaspokojeniu potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych na terenie Miasta i Gminy Syców.

 10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2010.

 11. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2010 rok.

 12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP Syców – obszar A”.

 13. Interpelacje i zapytania Radnych.

 14. Oświadczenia i komunikaty.

 15. Wolne wnioski.

 16. Zamknięcie obrad.


Rada Miejska w obecności 15 Radnych: 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła porządek VII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie.
Ad 4) Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 marca 2011r

Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Protokół był wyłożony w Biurze Rady. Ze względu na brak uwag został od poddany pod głosowanie.
Rada Miejska w Sycowie w obecności 15 Radnych: 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła protokół z V sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 marca 2011 r.
Ad 5) Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 14 kwietnia 2011r.

Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Protokół był wyłożony w Biurze Rady. Ze względu na brak uwag został od poddany pod głosowanie.
Rada Miejska w Sycowie w obecności 15 Radnych: 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła protokół z VI sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 14 kwietnia 2011 r.
Ad 6) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 21 marca 2011r. do 26 kwietnia 2011

(załącznik nr 2)

Zdzisław Bednarek – Radny

Poprosił o kilka szczegółów czego dotyczyło spotkanie w dniu 08.04.2011 z firma deweloperską.


Sławomir Kapica – Burmistrz MiG Syców

Wyjaśnił, że spotkanie z przedstawicielami firmy deweloperskiej dotyczyło budowy budynku wielorodzinnego, który miałby posiadać ok. 100 lokali. Firma ta bardzo poważnie myśli o budowie takiego budynku na naszym terenie.


Barbara Nogala – Przewodnicząca Komisji Społecznej

Czy faktycznie termin zakończenia budowy drogi S8 zostanie przesunięty?

Sławomir Kapica – burmistrz MiG Syców

Najprawdopodobniej termin zakończenia budowy drogi S8 się przedłuży. Dla nas nie ma to większego znaczenia, ponieważ istotna jest sama budowa drogi ekspresowej.


Zbigniew Potyrała – Starosta Powiatu Oleśnickiego

Dodał, że na odcinku od strony Pawłowa i Dąbrowy przy odcinku Cieśle – Syców budowa idzie pełną parą i jeśli nic się nie wydarzy to na koniec 2013 roku zostanie ten odcinek zakończony.

Następnie ze względu na brak dalszych pytań dotyczącej informacji Burmistrza o pracy między sesjami wręczył nagrody jako prężnie działającym przedsiębiorcom z Sycowa Panu Zbigniewowi Stróżykowi i Panu Hubertowi Pieczonce.

Gratulacje złożyli również Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady, a także Z-ca Burmistrza.


Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Ogłosił 10 min. przerwę.


Po przerwie w sesji uczestniczy 15 Radnych.
Ad 7) Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie od 21 marca 2011r. do 26 kwietnia 2011.

(załącznik nr 3)

Zdzisław Bednarek – Radny

Kiedyś wspominał Pan o spotkaniu z władzami z Twardogóra? Czy dojdzie do takiego spotkania?


Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Takie rozmowy były prowadzone, myślę, że w połowie maja dojdzie do takiego spotkania.


Ad 8) Informacja o działalności Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za 2010 rok.

Dariusz Gorzałek – Prezes STBS Sp. z o.o.

Przedstawił informacje z działalności STBS za 2010 rok.

(załącznik nr 4)


Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej

Otworzył dyskusje.


Barbara Nogala – Przewodnicząca Komisji Społecznej

Powiedział Pan, że zapotrzebowanie jest duże na lokale mieszkalne. Czy istnieje szansa na budowę kolejnych budynków czy ograniczenia finansowe są tak duże?


Dariusz Gorzałek – Prezes STBS Sp. z o.o.

Niestety mamy tak duże zobowiązania finansowe, że pomimo wielu potrzeb nie jesteśmy wstanie nic budować.


Zdzisław Bednarek – Radny

A może chciałby przejąć od Gminy kilka bloków?


Dariusz Gorzałek – Prezes STBS Sp. z o.o.

Owszem mogę rozważyć przejęcie, ale bez lokatorów.


Sławomir Kapica – Burmistrz MiG Syców

Chciałbym zwrócić uwagę na kapitał zakładowy spółki, który jest na poziomie 150 tys. zł. Co do inwestycji związanych z budową nonowych mieszkań komunalnych to myślę, że budżet przyszłoroczny przewidywałby środki, które były by dodatkowym zastrzykiem gotówki dla spółki. Zawsze staramy się rozwiązywać wspólnie problemy mając na uwadze dobro i rozwój spółki na rzecz lokatorów mieszkań komunalnych. W najbliższym czasie postaram się przedstawić Państwu analizę finansową spółki i tym samym jej możliwości rozwoju. .


Zdzisław Bednarek – Radny

Jest jeszcze jedna sprawa. Część świetlic należy do STBS-u a część nie. Czy ta sprawa nie może być uregulowana?


Sławomir Kapica – Burmistrz MiG Syców

Świetlice, którego administratorem jest STBS są w takiej sytuacji, że przy nich znajdują się mieszkania komunalne stąd jest ten podział. W najbliższym czasie będziemy chcieli tą sprawę całkowicie uregulować.


Rafał Anders – Przewodniczący Komisji Infrastruktury

Przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższej informacji.


Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej

Dokonał zamknięcia dyskusji i poddał przedstawiona informacje pod głosowanie.


Rada Miejska w Sycowie w obecności 15 Radnych: 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Informację o działalności Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za 2010 rok.
Ad 9) Informacja o stanie zasobów mieszkaniowych oraz o zaspokojeniu potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych na terenie Miasta i Gminy Syców.

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN

Przedstawił informację o stanie zasobów mieszkaniowych oraz o zaspokojeniu potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych na terenie Miasta i Gminy Syców.

(załącznik nr 5)


Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej

Otworzył dyskusje.


Rafał Anders – Przewodniczący Komisji Infrastruktury

Czy na budynek przy ul. Mickiewicza 17c w ubiegłym roku były przeznaczone jakieś nakłady finansowe?


Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN

W ubiegłym roku nie było przeznaczanych środków na ten budynek.


Sławomir Kapica – Burmistrz MiG Syców

Podziękował członkom komisji mieszkaniowej miedzy innymi Radnym Zenonowi Staniewiczowi i stanisławowi Biernackiemu a także sołtysowi Henrykowi Rogaliskiemu za wsparcie w działaniu i przydziale mieszkań.


Barbara Nogala – Przewodnicząca Komisji Społecznej

Przedstawiła pozytywna opinie Komisji w sprawie powyższej informacji.


Rafał Anders – Przewodniczący Komisji Infrastruktury

Przedstawił pozytywna opinie w sprawie powyższej informacji.


Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej

Dokonał zamknięcia dyskusji i poddał przedstawiona informacje pod głosowanie.


Rada Miejska w Sycowie w obecności 15 Radnych: 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Informację o stanie zasobów mieszkaniowych oraz o zaspokojeniu potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych na terenie Miasta i Gminy Syców.
Ad 10) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2010.

Michał Pawlaczyk – Sekretarz MiG Syców

Przedstawił Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za ubiegły rok.

(załącznik nr 6)


Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej

Otworzył dyskusje.


Barbara Nogala – Przewodnicząca Komisji Społecznej

Przedstawiła pozytywna opinie Komisji w sprawie powyższego sprawozdania.


Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej

Dokonał zamknięcia dyskusji i poddał przedstawione sprawozdanie pod głosowanie.


Rada Miejska w Sycowie w obecności 15 Radnych: 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2010.
Ad 11) Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2010 rok.

Michał Pawlaczyk – Sekretarz MiG Syców

Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok ubiegły.

(załącznik nr 7)


Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej

Otworzył dyskusje.


Kazimierz Cichoń – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Poinformował, ze Komisji Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w sprawie realizacji gminnego programu PiRPAiN. Komisja nie wnosi uwag do prowadzonej działalności oraz wydatkowania kwoty przeznaczonej na ten program.


Barbara Nogala – Przewodnicząca Komisji Społecznej

Przedstawiła pozytywna opinie Komisji w sprawie powyższego raportu..


Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej

Dokonał zamknięcia dyskusji i poddał przedstawiony raport pod głosowanie.


Rada Miejska w Sycowie w obecności 15 Radnych: 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2010 rok.
Ad 12) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP Syców – obszar A”.

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.

(załącznik nr 8)


Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej

Otworzył dyskusje.


Zdzisław Bednarek – Radny

Dlaczego przeznaczenie tej działki zostało zmienione/


Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN

W związku z tym, że ma tej działce istniała kotłownia, która obsługiwała mieszkania przy ul. Kasztanowej to planistki tym się sugerowały i zmieniły przeznaczenie tej działki. Na etapie planowania zmiany zagospodarowania przestrzennego wysyłane były zawiadomienia do wszystkich zainteresowanych osób, ale często jest tak, że na tym etapie mało kto się interesuje., dopiero w momencie występowania o pozwolenie na budowę okazuje się, że plan nie zezwala na pewne rzeczy.


Rafał Anders – Przewodniczący Komisji Infrastruktury

Przedstawił pozytywną opinię w sprawie powyższej projektu uchwały.


Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej

Dokonał zamknięcia dyskusji i poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.


Rada Miejska w Sycowie w obecności 15 Radnych: 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę Nr VII/41/2011 w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP Syców – obszar A”.

(załącznik nr 9)


Ad 13) Interpelacje i zapytania Radnych.

Zdzisław Bednarek – Radny

Czy jest szansa, że powstaną nowe parkingi w mieście oraz czy będą pobierane odpłatności? Drugie pytanie dotyczy rewitalizacji parku i czy przewidziane są ścieżki rowerowe w parku?
Sławomir Kapica – Burmistrz MiG Syców

Nowe parkingi powstaną przy ul. Ogrodowej wzdłuż nowo budowanych obiektach sportowych. Co do opłat to myślę, że wspólnie z komisją trzeba będzie się zastanowić, ewentualnie decyzja będzie należeć do opiekuna obiektów. A jeśli chodzi o rewitalizację parku to rozważamy różne koncepcje tak, aby spełniały oczekiwania mieszkańców. Przy ul. Ogrodowej powstała nowa droga rowerowa, a w parku drogi będą tak przygotowywane, żeby można było tam jeździć nawet rowerem.


Zdzisław Bednarek – Radny

Kiedyś była mowa o budowie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2, było by to bardzo dobre miejsce ze względu na jego lokalizacje oraz możliwość wjazdu i wyjazdu od strony ulic Komorowskiej i Mickiewicza.


Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Ten temat był już poruszany w poprzedniej kadencji. Proszę przy następnej zmianie planu zagospodarowania przestrzennego rozważyć taka możliwość.


Barbara Nogala – Przewodnicząca Komisji Społecznej

Czy planowana jest budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową na Św. Marek?


Sławomir Kapica – Burmistrz MiG Syców

Temat ten jest utrudniony ponieważ jest to droga powiatowa, a poza tym prowadzi tamtędy droga krzyżowa. Nie mniej jednak będziemy partycypować w tym temacie właśnie ze względu na bezpieczeństwo.


Stanisław Biernacki – Przewodniczący Komisji Budżetowej

Podziękował za nasadzenie nowych drzew wzdłuż ul. Kaliskiej oraz za bardzo szybką interwencję dotyczą drobnej rzeczy przy budowie ul. 15-lecia. Na prośbę mieszkańców przyjechała komisji oraz panowie burmistrzowie, za co dziękuję bo to taki drobiazg, a bardzo cieszył mieszkańców.


Kazimierz Mieszała – Radny

Zgłosił potrzebę budowy chodnika wzdłuż drogi głównej w miejscowości Drołtowice, od krzyżówki do szkoły, ponieważ jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi, szczególnie od świetlicy wiejskiej do szkoły. Nie ma widocznego pobocza, ponieważ jest ono zarośnięte.


Ad 14) Oświadczenia i komunikaty.

Zdzisław Bednarek – Radny

Zakwestionował sens prowizorycznych napraw dróg. Według niego są to pieniądze wydawane nie efektywnie. Przykładem jest droga w Działoszy, na której zbiera się woda po każdym deszczu.
Sławomir Kapica – Burmistrz MiG Syców

Zapewnił, że ta kwestia zostanie sprawdzona. Na każdym odbiorze robót są obecni wykonawcy oraz inspektorzy budowlani oprócz tego przy każdym odbiorze robót proszeni są również sołtysi z danego terenu a także radni, właśnie po to aby zauważać jakieś niedociągnięcia.


Zdzisław Bednarek – Radny

Poinformował, że dzisiaj byli Panowie z Wrocławia oglądać chodnik z Wielowsi do Działoszy, poruszona została kwestia stojącej wody na terenie niedaleko świetlicy wiejskiej, prosili, aby napisać pismo w tej sprawie. Druga kwestie, jaką poruszył był pogrzeb Pana Płonki. Z przykrością stwierdził, że zawiódł się na władzach gminy za to, że nie została zamówiona od nich msza w intencji zmarłego. Burmistrz Ostrzeszowa zamówił taka msze.


Robert Malecki - Z-ca Burmistrza MiG Syców

Poinformował, że pismo sprawie zalegającej wody na przedmiotowych działkach zostało już wysłane.


Sławomir Kapica – Burmistrz MiG Syców

Wyjaśnił, że uczestniczył osobiście w pogrzebie p. Płonki, w pogrzebie uczestniczył również Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Radni w związku z tym miasto było reprezentowane przez władze i nie było potrzeby zamawiania mszy.


Jarosław Walczak – Radny

Mieszkańcy ul. Szosa Kępińska proszą aby zainterweniować o wycięcie (przycięcie) drzew przy nieistniejącej firmie „Ryzalit”. Druga prośba od mieszkańców skierowana jest do dyrektor MOSiR, aby zainterweniować w sprawie niepalącej się lampy na boisku Orlik.


Jan Smorawski – Radny Powiatu Oleśnickiego

Zgłosił problem dzikiego wysypiska w Drołtowicach. Prosił, aby cos w tym temacie zrobić i zainterweniować. Zaproponował, aby media zaapelowały do społeczeństwa.


Kazimierz Mieszała – Radny

Wyjaśnił, ze temat ten już został ruszony, była nawet wizytacja w terenie.


Sławomir Kapica – Burmistrz MiG Syców

Niestety ze względu na to, że nie ma obowiązku podpisywania umów na wywóz nieczystości takie przypadki się zdarzają. My staramy się to regulować, ale mimo to jest to zjawisko nieuniknione. Niestety jest to problem wszystkich gmin z całej Polski.


Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Nasi posłowie mogli by się wziąć do pracy i uchwalić wreszcie ustawę i nałożyć obowiązek płacenia podatku. W ten czas obowiązek wywozu nieczystości spoczywałby na gminach.


Sławomir Kapica – Burmistrz MiG Syców

 • Zaprosił na uroczystości związane z obchodami 3 maja oraz beatyfikacją Jana Pawła II.

 • 2 maja w kościele w Drołtowicach odbędzie się msza w intencji straży pożarnej, na którą również zapraszał.

 • Poinformował również, że w dniach 20-22 maja odbędą się Dni Sycowa,

 • 09 maja nastąpi nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej,

 • a 20 maja br. zapowiedział swoją wizytę Książe Ernest Johan Biron von Curland.


Ad 15) Wolne wnioski.

Janina Wysoska – Mieszkanka Sycowa

Wyraziła żal odnośnie służby zdrowia mówiąc „Nie łudźmy się, że mamy służbę zdrowia. Ja po siedmiu latach obserwacji doszłam do wniosku, że właściwie dla pacjenta nic się nie zmieniło. Po 38 latach pracy z mojej emerytury nie jestem w stanie kupić wszystkich lekarstw i zrobić badań. Moje koleżanki mówią, że leczą się prywatnie. Nie wiem, czy naszą gminę stać na podwyżki pensji i na trzynastki, kiedy my nie mamy na lekarstwa.”
Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Zaprosił Panią Janinę Wysocką na czerwcową sesje, która będzie poświęcona służbie zdrowia. W ten czas będzie można dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania zarówno Szpitala jak i ośrodka zdrowia. Można również złożyć pisemne uwagi co do funkcjonowania szpitala czy ośrodka zdrowia, w ten czas będzie można liczyć na ewentualną odpowiedz ze strony starosty, pani dyrektor szpitala czy dyrektora przychodni.


Edyta Szostak – Kirzyc – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sycowie

Problem braku auli przy szkole muzycznej został zauważony zarówno przez władze samorządowe na szczeblu powiatowym jak i gminnym to dzięki temu zostały nam przekazane pomieszczenia na jej urządzenie. Ale po drodze pojawiły się problemy prawne. W tym miejscu chciałabym podziękować Panu Robertowi Maleckiemu Z-cy Burmistrza MiG Syców za zrozumienie i zaufanie, a przede wszystkim za zaangażowanie i skuteczną pomoc w rozwiązaniu kwestii prawnych dotyczących zagospodarowania tych pomieszczeń, bez niego by się to nie udało.

Następnie wręczy Z-cy burmistrza bukiet kwiatów.
Adam Hrehorowicz – Dyrektor MOSiR

Korzystając z okazji również podziękował, za zakończenie remontu trybun na stadionie miejskim, jako pierwszy etap jego rewitalizacji. Zaprosił 13 maja br. na zawody sportowe pn „Syców biega’, które rozpoczną się właśnie na stadionie. W ramach tej imprezy przewidziane są również inne atrakcje dla najmłodszych.


Ad 16) Zamknięcie obrad.

Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i o godzinie 1700 zamknął VII Sesję Rady Miejskiej w Sycowie słowami „Zamykam VII Sesję Rady Miejskiej w Sycowie”.
Na tym protokół zakończono.

Dokładny przebieg Sesji zarejestrowany jest na płycie DVD.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Bolesław MoniuszkoProtokołowała: Magdalena Książyk


/10Pobieranie 55.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna