Protokół Nr xii/2011 Sesji Rady Gminy w Zaleszanach odbytej w dniu 28 października 2011 rokuPobieranie 39.2 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar39.2 Kb.
Protokół Nr XII/2011

Sesji Rady Gminy w Zaleszanach

odbytej w dniu 28 października 2011 roku
O godz. 9-tej Przewodniczący Rady Gminy otworzył XII Sesję Rady Gminy witając radnych i przybyłych gości .

W Sesji Rady Gminy uczestniczyło 14 radnych , 1 radny nieobecny usprawiedliwiony - Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.

W sesji uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy Majdanu Zbydniowskiego, Wólki Turebskiej, Kotowej Woli, Pilchowa.

Ad. 2.


Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zmianę porządku obrad Sesji ,w ten sposób aby pkt. 8 g i h przenieść po pkt. 5 ze względu na obecność zainteresowanych tematem tego punktu, mieszkańców w/w sołectw.

Radni jednogłośnie 14 głosami za opowiedzieli się za zmianą porządku obrad , który przedstawiał się następująco :  1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

  4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy

  5. Informacje Wójta Gminy za okres od ostatniej Sesji.

  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) zamiaru likwidacji Publicznych Szkół Podstawowych – 4 uchwały,

b) zamiaru utworzenia Zespołów Szkół – 3 uchwały

7. Sprawozdanie z działalności rzeczowo-finansowej sołectwa Zbydniów

8. Informacja Dyrektora GZGK nt ,zaspokajania potrzeb komunalnych

mieszkańców Gminy.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2011 rok

b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na lata 2011-2010.

c) uchylenia uchwały Nr V/40/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia

pożyczki długoterminowej

d) ustalenia wysokości oprocentowania niespłaconych rozłożonych na raty opłat za

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

e) przyznania pierwszeństwa w nabyciu i wyrażeniu zgody na sprzedaż w trybie

bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność

Gminy Zaleszany

f) przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla

Gminy Zaleszany na lata 2011-2032,

10. Interpelacje i oświadczenia radnych

11 Wolne wnioski i zapytania

12. Zamknięcie obrad Sesji.


Ad. 3.

Protokół z XI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie - za głosowało 14 radnych. .

Ad.4.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść pisma Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie wskazania podmiotów w którym wykonywania będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna jak również odpowiedź Wójta w tej sprawie.Następnie odniósł się do oświadczeń majątkowych radnych i pracowników zobowiązanych do ich przedkładania.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował i zaprosił w dniu 29.X. 2011 r. o godz. 11 na uroczystość poświęcenia i odsłonięcia tablicy upamiętniającej poległych w dniu

16.12.1981 r. protestujących górników Kopalni Wujek , wśród których był mieszkaniec Dzierdziówki Pan Zbigniew Wilk.
Ad. 5.

Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności za okres od ostatniej Sesji.

Do sprawozdania uwag nie wniesiono.
Ad.6 a,b

Przewodniczący Rady Gminy w swym wystąpieniu podkreślił , że sytuacja w oświacie jest poważna ,na poprzedniej sesji podjęto uchwałę o dołożeniu z budżetu gminy do tego działu 100 tys. zł., na obecnej kolejne 420 tys. zł , dlatego poprosił o zajęcie się tematem przez Komisję Kultury i Oświaty z udziałem Dyrektorów Szkól, Zastępcy Wójta Gminy.

W dniu 27 października Przewodniczący Rady Gminy zorganizował spotkanie z radnymi na temat oświaty,

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził , że należałoby wypracować wspólnie z kierownictwem szkół rozwiązanie które uzdrowiłoby sytuację w oświacie.

Następnie Sekretarz Gminy dokonał prezentacji multimedialnej danych demograficznych , finansowych o które wnioskowano podczas posiedzenia Komisji Kultury i Oświaty oraz na Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Spraw Socjalnych.

Przygotowana prezentacja zawierała dane bieżące , oraz sytuacje prognozowane na podstawie danych z Urzędu Gminy i GZOSiP.

Sekretarz zaprotestował też przeciwko temu, że został nazwany” likwidatorem oświaty”, wszystkie dane przygotował na polecenie w/w Komisji, a wynika to z jego zakresu obowiązków

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził że jest problem ze zreformowaniem oświaty ponieważ dyrektorzy szkół nie ograniczają liczby nauczycieli których jest przerost w stosunku do liczby dzieci.

Wójt Gminy - ten problem zgotowali nam politycy, wszystkie gwarantowane przez Rząd podwyżki wynagrodzeń nauczycieli scedowano na samorządy. Pakiet uchwał oświatowych jako program naprawczy powinien być już dokonany w 2007 roku. Obecnie 60% wydatków budżetu gminy stanowią wydatki na oświatę i jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, to Gminie grozi zarząd komisaryczny.

Kolejnym mówcą był przedstawiciel ZNP P. Beata Idec, która zaapelowała do radnych aby nie podejmowali pochopnych decyzji.

Przygotowując zamiar likwidacji szkół nie dopełniono jej zdaniem procedur prawnych w postaci rozmów z rodzicami , nie powiadomiono ich o takim zamiarze. Nauczyciele sami ponosząc koszty, dokształcają się , zdobywają nowe specjalności dla dobra uczniów. Sprawa jest drażliwa dlatego zwróciła się do Radnych aby reprezentowali wyborców, mieszkańców, dobro dzieci. Szkoła to centrum , tu koncentruje się życie kulturalne sołectwa, rozwija się więź pokoleniowa.

Kolejnym mówcą był przedstawiciel rodziców z Majdanu Zbydniowskiego i Wólki Turebskiej . Podkreślił, że nie bierze się pod uwagę dobra dziecka, jego psychiki , dzieci i rodzice są zaniepokojeni powstałą sytuacją. Poinformował, że mieszkańcy deklarują przekazanie 1% swoich podatków na potrzeby szkół. Zaapelował do radnych o rozwagę.

Kolejnym mówcą był pan Andrzej Krawczyk – sołtys wsi Majdan Zbydniowski który przedstawił listę sprzeciwiających się zamiarowi likwidacji szkoły, listę podpisało 400 mieszkańców.

Pan Jan Bielecki – wypowiedział się w imieniu mieszkańców Kotowej Woli którzy są także przeciwni likwidacji szkoły , złożył protest Przewodniczącemu Rady .

Oprócz protestów na ręce Przewodniczącego Rady złożono też plakaty dzieci dotyczące likwidacji szkół.

Pani Agnieszka Madej reprezentowała rodziców z Pilchowa , którzy także są przeciwni likwidacji szkoły, a jak do tego dojdzie to dzieci pójdą do szkół w Stalowej Woli a nie do Turbi - stwierdziła.

Wójt Gminy wyjaśnił że widmo bankructwa tej Gminy wymusiły procesy przekształcenia szkół, są to 4 uchwały intencyjne o zamiarach likwidacji , a nie uchwały o likwidacji . oraz 3 uchwały o otworzeniu w Zaleszanach, Turbi i Zbydniowie Zespołów Szkół.

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że zamiar to nie likwidacja , dzisiaj sam będzie glosował za dalszymi pracami nad oświatą w resortowej komisji , trzeba tez dowiedzieć się o stowarzyszeniach które prowadzą szkoły, jak sytuacja wygląda w małych miejscowościach.

Radny Paweł Gardy stwierdził, że przybyli mieszkańcy na Sesję przyszli bronić swoich dzieci , w małych miejscowościach szkoła pełni nie tylko rolę ośrodka oświaty , jego zdaniem szkoła odgrywa większą rolę niż Kościół.

Złożył wniosek aby całą reformę oświaty przenieść na kolejną Sesję Rady Gminy , aby zwołać posiedzenie komisji oświatowej z udziałem dyrektorów szkół i rodziców.

Radna Maria Perła w swej wypowiedzi podkreśliła , że dziwi się reakcji dyrektorów i zarzutów wysuwanych pod adresem Komisji Oświatowej, Komisja spotkała się po to aby mieć jasną sytuacje , aby zawnioskować o dane przedstawione na dzisiejszej Sesji.

Szkoły będą dalej funkcjonować ale na innych zasadach, dzisiaj jest początek dyskusji . Będzie spotkanie z dyrektorami szkół z naszej gminy, oraz z dyrektorami szkół prowadzonych przez stowarzyszenia, nie możemy dopuścić aby Gmina Zaleszany przestała istnieć.

Pani Dyrektor Szkoły w Majdanie Zbydniowskim podziękowała za zaproszenie do dyskusji podkreśliła,że dyrektorzy są gospodarzami szkół i w tym momencie reprezentują te środowiska , dyrektorzy byli inicjatorami spotkań z rodzicami bo szkoła to centrum wsi, kultury i oświaty.

Pani Katarzyna Mierzwa, mieszkanka Wólki Turebskiej również podkreśliła rolę jaką pełni szkoła w małych miejscowościach, zaapelowała aby szkoły dalej funkcjonowały.Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad wnioskiem o przełożenie uchwał dotyczących zamiaru likwidacji szkół do dalszych prac – wniosek przeszedł jednogłośnie ( głosowało 14 radnych ).

Radny pan Mirosław Czernecki wrócił do spotkania które odbyło się z dyrektorami szkół w mc. lutym i dotyczyło wygospodarowania oszczędności , efektem tego była oszczędność w kwocie ok 20 tys zł i polegała na likwidacji etatów sprzątaczek.

To obliguje nas do zastanowienia się nad sytuacją w oświacie , te rozmowy muszą trwać aby wypracować takie rozwiązania które ograniczą w znacznym stopniu dofinansowanie oświaty z budżetu gminy.

Pani Genowefa Samołyk Dyrektor Gimnazjum w Zbydniowie sprostowała wypowiedż przedmówcy stwierdzając, że zmniejszenie etatów sprzątaczek było decyzją Wójta , a nie Dyrektorów.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Obojnej przedstawił p. Jan Nowak – Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy 14 głosami za , przy obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu podjęła


Uchwałę Nr XII/103/2011

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Obojnej
Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy radni jednogłośnie 14 głosami za zdecydowali o przekazaniu do dalszego procedowania zamiaru utworzenia zespołów szkól.
Ad. 7.

Pod nieobecność Piotra Bednarza sołtysa wsi Zbydniowa sprawozdanie z działalności rzeczowo- finansowej sołectwa Zbydniowa przedstawiła radna p. Zofia Paziuka . Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 13 głosami za , przy obecności 13 radnych biorących udział w glosowaniu.


Ad. 8.
Informacje nt zaspokajania potrzeb komunalnych mieszkańców Gminy przedstawił p. Rafał

Lechoszest – Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej .

W dyskusji nad tematem udział wzięli:

1) Radny p. Mirosław Czernecki poinformował ,ze wiele problemów zostało zgłoszonych podczas prac Komisji Rewizyjnej, dotyczyły m.in. wywozu nieczystości w tych miejscowościach gdzie mieszkańcy maja kanalizację a nie podłączają się i korzystają z wywozu beczkowozem nieczystości płacąc 43 zł , stąd też wniosek aby zróżnicować stawki za korzystanie z beczkowozu ,

2) Radna p. Maria Perła – kanalizacja w Turbi zakończona , studzienki zabezpieczone , ale pewnie nieskutecznie bo w soboty wylewane są szamba i wówczas roznosi sie fetor.

Podobny problem zgłosił radny p. Józef Dulapa.

3) Sołtys wsi Zaleszan p. Władysław Paterek zgłosił potrzebę umieszczenia dwóch zbiorników na segregację śmieci obok Gminnego Publicznego Ośrodka Zdrowia

4) Dyrektor GZGK odniósł się do wypowiedzi swoich przedmówców a także nt „ ustawy śmieciowej”. Obecnie ludzie zaczynają segregować odpady w granicach ok 15% , obecnie mamy odzyskiwać odpady w 25 % a docelowo do 75%. .Nowa ustawa przestaje mobilizować do segregacji , jeśli nie segregujemy to gmina płaci kary.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej chciałby prowadzić gospodarkę odpadami , ale nie dysponujemy wysypiskiem jest tylko nadzieja ,że rozporządzenia w tej sprawie pozwolą na takie rozwiązanie.
Ad. 9 a
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2011 rok przedstawiła p. Monika Chałubiec – Skarbnik Gminy.

Na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami za - podjęła


Uchwałę Nr XII/104/2011

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaleszany na 2011 rok

Ad. 9 b
Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany na lata 2011-2010 przedstawiła Skarbnik Gminy.

Radny Paweł Gardy zapytał czy jest to realne obniżenie długu.

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy.


Na wniosek Wójta Gminy ,Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami za - podjęła

Uchwałę Nr XII/105/2011

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany

na lata 2011-2010
Ad.9 c.
Projekt uchwały uchylającej Uchwałę Nr V/40/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przedstawiła Skarbnik Gminy

Na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami za - podjęłaUchwałę Nr XII/106/2011

uchylającą Uchwałę Nr V/40/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Ad. 9 d.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości oprocentowania niespłaconych rozłożonych na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedstawiła p. Izabela Rębisz inspektor d/s gospodarki gruntami Urzędu Gminy .

Uzasadnienie do uchwały i krótkie wyjaśnienie przedstawił Sekretarz Gminy p. Sebastian Nabrzeski .

Uśredniając dane zaproponował aby niespłacone rozłożone na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podlegało oprocentowaniu w wysokości 10% w stosunku rocznym.


Na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami za - podjęła

Uchwałę Nr XII/107/2011

w sprawie ustalenia wysokości oprocentowania niespłaconych rozłożonych na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Ad. 9 e

Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i wyrażeniu zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zaleszany przedstawiła p. Izabela Rębisz inspektor d/s gospodarki gruntami Urzędu Gminy.

Radny Dariusz Dutka zapytał dlaczego działka będzie sprzedana bez powiadomienia mieszkańców i dlaczego w trybie bezprzetargowym.

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.


Na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy 13 głosami za , przy 1 głosie wstrzymującym - podjęła

Uchwałę Nr XII/108/2011

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i wyrażeniu zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zaleszany

Ad. 9 f
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zaleszany na lata 2011-2032,przedstawiła p. Justyna Rutkowska – inspektor d/s ochrony środowiska Urzędu Gminy .

Na wniosek Wójta Gminy , Rada Gminy jednogłośnie 14 głosami za - podjęła

Uchwałę Nr XII/109/2011

w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla

Gminy Zaleszany na lata 2011-2032

Ad. 10


Interpelacji i oświadczeń radnych nie było.
Ad.11

Radny p. Jan Wawryk zgłosił wniosek aby radni w związku z protestem mieszkańców rozpatrzyli sprawę rozbudowy i modernizacji firmy ALT-BIT w Skowierzynie .zajmującej się produkcją gazów .

W tym temacie zabrał głos p. Edmund Myszka który poinformował , że jest reprezentantem 94 mieszkańców wsi Skowierzyn i w imieniu tych mieszkańców oraz własnym złożył pismo do Wójta Gminy i Rady o grożącym niebezpieczeństwie wynikającym z funkcjonowania zakładu napełniającego butle gazem.

Wg oceny rzeczoznawcy na którą się powoływał, na wiosnę 2011 roku doszło do rozszczelnienia i wybuchu gazu . Zakład miał zezwolenia na 2 zbiorniki natomiast funkcjonowało 5 zbiorników. W imieniu mieszkańców wnioskował o zaprzestanie rozbudowy i wskazanie takiej lokalizacji tej inwestycji, aby funkcjonowała w bezpiecznej odległości od posesji.

Przewodniczący Rady Gminy na poprzedniej Sesji przedstawił pismo informujące, że sprawa toczy się przed Nadzorem Budowlanym .

Radny p. Paweł Gardy stwierdził, że zarzuty są poważne i należy sprawę zbadać przez Komisję Rewizyjną.

Kierownik Referatu Budownictwa p. Irena Gorczyca wyjaśniła, że od lipca toczy się postępowanie administracyjne , procedura jest skomplikowana .Gmina jako organ ma obowiązek uzyskać opinię dotyczącą wpływu tego zakładu na środowisko od Sanepidu i Regionalej Dyrekcji Ochrony Środowiska , te opinie już otrzymano .Opinie jednoznacznie stwierdzają, że nie wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zarzuty Pana E. Myszki zostały sprawdzone , wszystkie aspekty sprawy zostały wyjaśnione i jest przygotowana pozytywna decyzja dla przedsiębiorcy.

Kolejny mówca p. Zbigniew Bieniek z racji swojego doświadczenia zawodowego stwierdził ,że przy prawidłowej eksploatacji żaden gaz z tej rozlewni nie powoduje zagrożenia dla otoczenia. Temat był poruszony także na zebraniu wiejskim, ale mnie wzbudził większego zainteresowania .

Kolejny raz p E Myszka przekonywał o zagrożeniu jakie niesie dla otoczenia usytuowanie takiego zakładu w środku wsi . Straż działając zgodnie z procedurami zarządziła ewakuację mieszkańców. Instytucje wydawały opinie bez znajomości terenu. Dlatego wnosi o zbadanie tej sprawy przez radnych.

Pani Irena Gorczyca wyjaśniła , że w Ogólnym Planie Miejscowym który stracił ważność

i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest to teren przeznaczony pod działalność gospodarczą , a nie pod mieszkaniową.

Radca prawny p. Stanisław Kurlej wyjaśnił, że Rada Gminy nie może wchodzić w kompetencje Wójta, a Wójt w kompetencje Rady i jego zdaniem Komisja Rewizyjna nie powinna badać tej sprawy, toczy się postępowanie administracyjne, jest droga odwoławcza i należy z niej skorzystać.

Pan E. Myszka w odpowiedzi stwierdził , że Pan Radca wysyła go do Sądu , natomiast on broni się we własnym interesie i w interesie mieszkańców, zarzucił że w ciągu 2 tygodni została wydana decyzja o podziale nieruchomości, tak żeby nie był bezpośrednim sąsiadem działki przedsiębiorcy. Rolą radnego jest pomagać w normalnym funkcjonowaniu mieszkańców.

Rady p. Paweł Gardy zapytał kto poniesie odpowiedzialność jak coś się stanie, jego zdaniem radni muszą zająć się sprawą i coś załatwić.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał ,kto jest za wnioskiem aby Komisja Rewizyjna zbadała problem usytuowania zakładu w Skowierzynie ;

za wnioskiem głosowało 12 radnych , 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Radny Mirosław Czernecki zabrał głos w sprawie udrożnienia przepustów na rzece Sannie. Wnioskował do Wójta Gminy aby zwrócić się z pismem do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych dotyczącym :

- udrożnienia przepustów

- likwidacji krat

- likwidacji stawu rybnego ( działa bez pozwolenia)

Radny Józef Dulapa poruszył sprawę wałęsających się krów p. Zając , stado jest realnym zagrożeniem dla ludzi . Odpowiedzi w tym zakresie udzielił Wójt.


Ad.12

Przewodniczący Rady Gminy o godz 12 20 zamknął obrady XII Sesji Rady Gminy.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy

Zofia Madej – inspektor d/s kadrI samorządów wsi Wiktor Przybysz


: nt-bin -> private -> zaleszany
zaleszany -> Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
zaleszany -> Uchwała Nr xxvi/278/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r
zaleszany -> O g ł oszeni e wójta Gminy w Zaleszanach z dnia 09 stycznia 2007 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
zaleszany -> O g ł oszeni e wójta Gminy w Zaleszanach z dnia 25 kwietnia 2005 roku
zaleszany -> Uchwała Nr xxx/298/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 grudnia 2005r w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Agatówka
zaleszany -> WÓjta gminy zaleszany z dnia 19 września 2011 r. Na podstawie § 8 ust. 1 I 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dnia 11 kwietnia 2011 r w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach do głosowania utworzonych w kraju

Pobieranie 39.2 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna