Protokół Nr xl/2010 z XL sesji Rady Miasta Łańcuta odbytej w dniu 8 czerwca 2010 rPobieranie 220.82 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar220.82 Kb.
  1   2   3
Protokół Nr XL/2010
z XL Sesji Rady Miasta Łańcuta

odbytej w dniu 8 czerwca 2010 r.

XL Sesja Rady Miasta Łańcuta odbyła się pod przewodnictwem pana Krzysztofa Szczepaniaka – Przewodniczącego Rady Miasta.

Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00 i trwała do godz. 14.30.

W Sesji na stan 15 radnych udział wzięło 14 radnych, wobec czego Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni nie zgłosili, stosownie do § 28 ust. 6 Statutu Miasta Łańcuta, poprawek do protokołów z XXXVIII i XXXIX Sesji, w związku z czym protokoły zostały przyjęte.
Przewodniczący Rady przywitał zebranych gości i poinformował, że porządek Sesji przedstawia się następująco:


 1. Otwarcie.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – ul. Danielewicza 15.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – ul. Polna.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/174/2005 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 czerwca 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/249/2009 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łańcuta.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasta Łańcuta i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łańcuta za I półrocze roku budżetowego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2010.

 12. Prezentacja Studium Programowo-Przestrzennego Szpitala w Łańcucie oraz założeń finansowania inwestycji.

 13. Informacja Burmistrza Miasta w zakresie przebudowy drogi krajowej E 4.

 14. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.

 15. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXVIII a XL Sesją Rady Miasta Łańcuta.

 16. Interpelacje, wnioski i zapytania.

Burmistrz Miasta pan Stanisław Gwizdak zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad i wprowadzenie dodatkowego punktu tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. Współczesny nauczyciel kompetentny i wszechstronny, złożonego w ramach konkursu nr 15/POKL/9.4/2009, Działanie nr 9.5 Priorytetu nr IX PO KL”. Zaproponował rozpatrzenie go po pkt 11 obecnego porządku obrad.


Uzupełniając powyższe Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały wpłynął do biura Rady już po ustaleniu porządku obrad, niemniej jednak Komisje merytoryczne pracowały nad nim i wydały opinie w przedmiocie sprawy.

Za wprowadzeniem do porządku obrad zaproponowanej zmiany głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.


Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek został zatwierdzony i poszerzony o dodatkowy temat.
W związku z powyższym pozostałe punkty porządku obrad otrzymały odpowiednio wyższą numerację tj. 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – ul. Danielewicza 15 (Druk Rady Miasta Nr 365/2010)
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – ul. Danielewicza 15, w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawiła pani Jolanta Dubiel-Bawor podinspektor Wydziału Gospodarki Mieniem, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Uzasadniając projekt uchwały poinformowała, że w związku z uprawomocnieniem Uchwały Nr XXXVII/325/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Łańcuta Burmistrz przedkłada projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Danielewicza 15, oznaczonej jako działka o nr ew. 3145/3, o pow. 553 m2, objętej księgą wieczystą KW Nr 35354. Jest to ponowne podjęcie uchwały uchylonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Sygn. Akt II SA/Rz 799/09 z dnia 8 grudnia 2009 r. pod zarzutem braku uchwały regulującej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącej zbiór reguł postępowania organu wykonawczego.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej pan Adam Drogoń poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag ani propozycji zmian do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – ul. Danielewicza 15 została podjęta i otrzymała Nr XL/350/2010.

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – ul. Polna (Druk Rady Miasta Nr 366/2010)
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – ul. Polna, w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawiła pani Jolanta Dubiel-Bawor podinspektor Wydziału Gospodarki Mieniem, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Uzasadniając projekt uchwały poinformowała, że w związku z pojawieniem się oferty kupna nieruchomości położonej w Łańcucie przy ul. Polnej, oznaczonej jako działka o nr ew. 1914/4, o pow. 0,2352 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr 35215 Burmistrz Miasta Łańcuta przedkłada projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wymienionej nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się z zachowaniem procedury przetargowej.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej pan Adam Drogoń poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag ani propozycji zmian do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – ul. Polna została podjęta i otrzymała Nr XL/351/2010.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/174/2005 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 czerwca 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/249/2009 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 367/2010)
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/174/2005 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 czerwca 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/249/2009 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łańcuta, w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawiła pani Jolanta Dubiel-Bawor podinspektor Wydziału Gospodarki Mieniem, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Uzasadniając projekt uchwały poinformowała, że w związku ze zmianą Statutu Miejskiego Zarządu Budynków w Łańcucie zachodzi konieczność dostosowania zapisów Uchwały Nr XXX/174/2005 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 czerwca 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/249/2009 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łańcuta do realizowanych zadań statutowych przez jednostkę budżetową miasta. Zgodnie z przyjętym Statutem wszelkie sprawy dotyczące gospodarowania mieszkaniowym i użytkowym zasobem Miasta realizowane są przez Miejski Zarząd Budynków w Łańcucie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej pan Adam Drogoń poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Radna Monika Roman zapytała, czy przy przydzielaniu mieszkań będą brane pod uwagę kryteria związane m.in. z przeliczeniem jednego mieszkańca na m2, warunkami finansowymi, poziomem dochodów w rodzinie, posiadaniem pracy itp. oraz czy takie kryteria zostały opracowane.
Nawiązując do powyższego radny Wrzesław Żurawski zauważył, że w informacji Burmistrza z działalności międzysesyjnej dołączonej do materiałów na dzisiejszą Sesję widnieje punkt I.19 „określono system kwalifikacji punktowej warunków socjalno-mieszkaniowych osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego”, co jest odpowiedzią na zapytanie radnej niemniej jednak poprosił o rozwinięcie tej informacji.
Pan Józef Wrona Przewodniczący Zarządu Osiedla „Południe” nawiązując do cytowanego w treści uchwały zapisu: „Ocena warunków socjalno-bytowych dokonywana jest przez pracowników Miejskiego Zarządu Budynków w Łańcucie w ramach zespołów weryfikujących, w których mają prawo uczestniczyć przedstawiciele właściwych Rad Osiedlowych Miasta Łańcuta” zapytał, w jaki sposób będzie ten przepis praktycznie realizowany.
Uzupełniając powyższe radny Jan Grabowski zapytał, czy w ramach zespołów weryfikujących mógłby swoją opinię wyrazić także Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej.
Odpowiadając na zapytania zgłoszone do projektu uchwały pan Marek Sowa Sekretarz Miasta podkreślił, że niniejszym dokumentem Burmistrz wnioskuje o zmianę uchwały Nr XXX/174/2005 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łańcuta. Zaproponowana zmiana dotyczy przekazania czynności przypisanych dotychczas Burmistrzowi (zbieranie wniosków, rejestrowanie ich, a później rozpatrywanie) do Miejskiego Zarządu Budynków, zgodnie zresztą z podjętą niedawno uchwałą o zmianie Statutu tej jednostki (zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeszły do realizacji przez MZB). W dalszej kolejności stwierdził, że zapytania radnych prowadzą do dyskusji nad całością uchwały podjętej już w 2005 r. i nad zasadami tam uregulowanymi. Niemniej jednak odnosząc się do kwestii związanych z kryteriami przydziału mieszkań poinformował, że sprawa ta jest uregulowana w § 10 ust. 6 wskazanej wyżej uchwały, gdzie zapisano:

„System kwalifikacji punktowej warunków mieszkaniowym, przyjętej w trybie, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2 powinien uwzględniać w szczególności kryteria:

- ogólne (zagęszczenie, okres oczekiwania),

- stan techniczny zamieszkiwanych lokali,

- socjalne i zdrowotne warunki rodziny w dziećmi, rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich”.

Podkreślił, że uchwałą tą wprowadzono system punktowy, w ślad za którym wydane zostało Zarządzenie Burmistrza określające punktację. Odnośnie natomiast kwestii oceny warunków mieszkaniowych, to poinformował, że uczestniczą w niej pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy przeprowadzają wywiad środowiskowy i dokonują oceny według przepisów ustawy o pomocy społecznej. W ostatniej części odpowiadając na pytanie pana Józefa Wrony podkreślił, że przedmiotowym projektem uchwały nie zostają zmieniane dotychczasowe zapisy w zakresie uczestnictwa przedstawicieli Rad Osiedlowych w posiedzeniach zespołów kwalifikujących podania o przydział mieszkań - takie zapisy obowiązywały i zostały utrzymane.


Powyższe wyjaśnienia nie usatysfakcjonowały pana Józefa Wrony, który stwierdził, że jeżeli „mają prawo”, to muszą być najpierw powiadomieni. Zapytał, w jaki sposób ma pozyskać informacje, że taka Komisja pracuje i dotyczy mieszkańca z jego osiedla.
W odpowiedzi na powyższe Sekretarz Miasta podkreślił, że zapis ten powinien być interpretowany następująco - Burmistrz przystępując do sporządzenia listy na dany okres przydziału mieszkań ma obowiązek, w myśl tej uchwały, zawiadomić przedstawicieli Rady Osiedla o posiedzeniu Komisji, która będzie dokonywać weryfikacji wniosków. Na zakończenie stwierdził, że być może pytania pana Wrony prowadzą do kwestii „dlaczego do tej pory nie było takich powiadomień” i wyjaśnił, że w obecnej kadencji realizowane były przydziały dla osób z listy powstałej w poprzedniej kadencji, która nie została zrealizowana. W ostatnim zdaniu zagwarantował, że zapisy zawarte w przedmiotowej uchwale obligują Burmistrza do zawiadomienia Rad Osiedli o posiedzeniach zespołów kwalifikujących.
Na ponowną prośbę radnego Jana Grabowskiego Sekretarz Miasta wyjaśnił, że obecny projekt uchwały nie zakłada uczestnictwa radnego w pracach tego zespołu (ta kompetencja została przewidziana dla Rad Osiedli) i przypomniał, że Rada sprawuje nadzór nad działalnością Burmistrza, poprzez Komisję Rewizyjną.

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.


Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/174/2005 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 czerwca 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/249/2009 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łańcuta została podjęta i otrzymała Nr XL/352/2010.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (Druk Rady Miasta Nr 368/2010)
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawił pan Marek Sowa Sekretarz Miasta. Uzasadniając projekt uchwały poinformował, że w związku z uchyleniem przepisu wykonawczego do ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych utraciła moc uchwała Nr III/140/90 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 18 lipca 1990 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Z uwagi na to, że zachodzi potrzeba komunalizacji mienia nie stanowiącego własności gminy, konieczne jest powołanie komisji, która sporządzałaby spis mienia, nie stanowiącego jej własności, jakie gmina zamierza skomunalizować w związku z realizacją jej zadań własnych. Odpowiednie dokumenty sporządzone przez komisję stanowią podstawę do ubiegania się o nabycie tego mienia, co stwierdza Wojewoda Podkarpacki wydając stosowną decyzję. W chwili obecnej zachodzi konieczność komunalizacji dróg stanowiących własność Skarbu Państwa objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tzw. Księżych Górek. W późniejszym okresie przedmiotem komunalizacji może być inne mienie niezbędne do realizacji zadań własnych przez Miasto Łańcut.

Na zakończenie Sekretarz Miasta zaproponował, aby to Rada wyraziła opinię w kwestii ilości osób, które wejdą do składu tej komisji oraz zadecydowała, czy w pracach tego gremium powinien uczestniczyć radny Rady Miasta Łańcuta.


Radna Monika Roman podkreśliła, że jeżeli informacje w przedmiocie sprawy będą dostarczane radnym systematycznie, to jej zdaniem nie ma potrzeby, aby w pracach Komisji Inwentaryzacyjnej uczestniczył radny.
Radny Wrzesław Żurawski zasugerował, aby Komisja Inwentaryzacyjna liczyła 4 osoby.
Mając na uwadze powyższe głosy Przewodniczący Rady stwierdził, iż rozumie, iż Rada rezygnuje ze swojego przedstawiciela w składzie tej Komisji.
Radni potwierdzili powyższe stanowisko.
W związku z powyższym Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie liczbę członków Komisji Inwentaryzacyjnej proponując, zgodnie z sugestią radnego Wrzesława Żurawskiego skład czteroosobowy.

Za powyższym głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada zadecydowała, iż Komisja Inwentaryzacyjna będzie liczyła 4 osoby.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej pan Adam Drogoń poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Mając na uwadze wynik głosowania Sekretarz Miasta, w imieniu Burmistrza, zgłosił następujące osoby do składu Komisji Inwentaryzacyjnej:


 1. na Przewodniczącą zaproponował panią Jolantę Dubiel-Bawor, która pracuje w Wydziale Gospodarki Mieniem i zajmuje się obrotem mienia gminnego,

 2. panią Kazimierę Czerak – z wykształcenia geodetę, która prowadzi podziały nieruchomości w Urzędzie,

 3. panią Krystynę Strzałbę, która zajmuje się sprawami dróg w mieście, pracuje w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,

 4. Pana Janusza Bełza – inżyniera budowlanego, który pracuje również w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych kandydatur.


W związku z powyższym Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawione kandydatury zostaną wpisane do § 1 przedmiotowego projektu uchwały.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający zgłoszone kandydatury do składu Komisji Inwentaryzacyjnej.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej została podjęta i otrzymała Nr XL/353/2010.

Ad. 6 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok (Druk Rady Miasta Nr 369/2010)
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok, w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawiła pani Halina Wiercioch inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń. Uzasadniając projekt uchwały poinformowała, że zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody gminy uzyskane z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, winny być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele. W związku z tym, iż wzrosły wpływy Gminy Miasta Łańcuta uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od planowanych na 2010 r. ulega również zwiększeniu wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. Zakres merytoryczny niniejszego Programu zostaje rozszerzony poprzez dopisanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Skateparku i placu zabaw”, na które przeznacza się 100 tysięcy złotych. Powstanie powyższego obiektu umożliwi dzieciom i młodzieży aktywne zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zabawę oraz uprawianie sportów ekstremalnych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Grzegorz Wilk poinformował, że Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych pani Anna Skóra poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 31 maja 2010 r. pracowała nad przedmiotowym projektem uchwały. Członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie rozszerzenie merytoryczne programu i sfinansowanie budowy SkateParku oraz placu zabaw. Stwierdziła, że jest to długo oczekiwana inwestycja, szczególnie przez młodzież.
Radny Adam Drogoń zaproponował zmniejszenie kwoty planowanej na budowę SkateParku, a zwiększenie kwoty przewidzianej na kolonie. Precyzując powyższe wyjaśnił, że jego wniosek ma na celu zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych tegoroczną powodzią.
Radny Paweł Gołofit zapytał, ile z kwoty 100 000 zł zostanie przeznaczone na budowę SkateParku, a ile na plac zabaw i czy te dodatkowe środki pokryją całkowity koszt realizacji tej inwestycji. Przypomniał, że w budżecie miasta zarezerwowano już kwotę 70 000 zł na budowę SkateParku. W dalszej kolejności zastanowił się, czy lokalizacja placu zabaw przy MOSiR jest do końca przemyślana i stwierdził, że według jego opinii SkatePark w tym miejscu jest dobrym pomysłem (będzie to centrum sportowo-rekreacyjne), natomiast plac zabaw minie się z oczekiwanym efektem. Przypomniał, że w mieście są inne miejsca rekreacyjne, które zostały całkowicie zaniedbane, opuszczone i jego zdaniem trzeba „w końcu kiedyś sensownie pomyśleć na ten temat”.
Radna Monika Roman przypomniała o wybudowanym nowym placu zabaw przy ul. Szenwalda i potwierdziła, że faktycznie spełnia on swoja funkcję, korzysta z niego wiele dzieci oraz młodzieży, która wybrała ten obiekt na miejsce swoich spotkań. Kontynuując podkreśliła, że na początku kadencji przeprowadziła ankietę, czego oczekują mieszkańcy, aby w ciągu tych 4 lat wykonać i wyszło, iż mieszkańcom najbardziej potrzebne są place zabaw, miejsce wypoczynku zbiorowego, rodzinnego. Zaznaczyła, że oprócz placu zabaw przy ul. Szenwalda zgłosili zapotrzebowanie na plac zabaw przy Miejskim Domu Kultury. Następnie powracając do meritum uchwały podkreśliła, że według niej usytuowanie SkateParku przy MOSiR jest właściwe, natomiast plac zabaw powinien być usytuowany tam, „gdzie są dzieci”, ponieważ młodsze z nich lubią bawić się przy swoich domach, a i rodzice nie mają zbyt dużo czasu. Podkreśliła, że gdyby udało się przenieść lokalizację placu zabaw na teren przy MDK, to powstałoby tam centrum zabaw obsługujące nie tylko nasze dzieci, ale i te przyjezdne.
Nawiązując do powyższych wypowiedzi radny Robert Cyburt przypomniał niektórym radnym, że po raz kolejny dzielą środki, przeciwko którym głosowali w przeszłości. Przypomniał, że osobiście złożył wniosek o zwiększenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i część z radnych była przeciwna temu, a teraz w znakomity sposób te pieniądze dzielą i chwalą się, „jakimi są dobrymi radnymi”. Wracając do tematu stwierdził, że place zabaw są potrzebne w każdym miejscu - na ul. Szenwalda, obok MDK, a także przy MOSiR i co do tej kwestii myśli, że żaden z radnych nie będzie miał zastrzeżeń. Odnośnie natomiast SkateParku to stwierdził, że jest to długo oczekiwana inwestycja i zaznaczył, że dobrze, iż będzie realizowana, natomiast poprosił Burmistrza Miasta o zwrócenie większej uwagi na materiały, z których będą wykonane części i urządzenia do SkateParku.
W odpowiedzi na pierwszą części wypowiedzi przedmówcy radna Monika Roman podkreśliła, że jest, była i będzie zdecydowanym przeciwnikiem sprzedaży napojów alkoholowych w co drugim sklepie w Łańcucie i w tej kwestii zdania nie zmieni. Kontynuując stwierdziła, że jej zdaniem środki na budowę placu zabaw w wysokości 100 000 zł można wygospodarować w inny sposób, nie tylko ze sprzedaży napojów alkoholowych i w tym miejscu zasugerowała, że mogą to być środki zarezerwowane np. na pokaz sztucznych ogni przewidzianych w ramach „obszernego programu tegorocznych Dni Miasta Łańcuta”. Stwierdziła, że profesjonalnie przygotowany pokaz sztucznych ogni to koszt ok. 30-40000 zł.

Na zakończenie przypomniała, że kiedy na początku obecnej kadencji zgłosiła wniosek mieszkańców osiedla „Wschód” dotyczący budowy placu zabaw przy MDK, to wówczas radny Robert Cyburt stwierdził, że na „ich osiedlu nie ma dzieci, chyba, że to będzie dla jego dzieci”.


Przewodniczący Rady przywołał radnych, aby przeszli do meritum sprawy.
Po raz drugi zabierając głos radny Paweł Gołofit stwierdził, że osobiście nie jest przeciwny budowie nowych placów zabaw (powinno być ich jak najwięcej, tak jak na zachodzie gdzie przy każdym dużym sklepie jest plac zabaw, bo się tego żąda od firm budujących takie obiekty), ale ponownie zauważył, że w Łańcucie są miejsca rekreacyjne bardzo zaniedbane, które czekają już koleją kadencję Burmistrzów i radnych, aby je wyremontować. Przypomniał, że od początku kadencji walczy o wyremontowanie zespołu boisk na zapomnianym, starym osiedlu Trześnik, gdzie było boisko do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, była skocznia w dal, a obecnie nie ma tam nic – jest to jedynie miejsce spotkań młodzieży, która pije tam alkohol, pali papierosy i pali na środku ogniska. Stwierdził, że jeżeli nie ma środków na wyremontowanie tego zespołu, to emocjonalnie zasugerował, aby zaorać to miejsce i dać ludziom, by uprawiali tam ogródki działkowe. Wskazując kolejne zapomniane miejsce rekreacji zauważył, że na basenie odkrytym również brakuje urządzeń do zabaw, bo oprócz wody jest tam tylko jedno boisko do siatkówki.

Przewodniczący Rady stwierdził, że we wszystkich wypowiedziach radnych są zgłaszane intencje, a nie ma konkretnego wniosku. Zauważył, że jest dyskusja pełna emocji, natomiast brak jest wniosków i poprosił o skonkretyzowanie swoich oczekiwań.


Zabierając głos Burmistrz Miasta stwierdził, że wydaje mu się, iż została taka przysłowiowa „burza w szklance wody” wywołana kwotą 100 000 zł. Przypomniał, że Rada w roku 2009 r. podjęła uchwałę budżetową gdzie przeznaczono już pewną kwotę na budowę SkateParku, a ponieważ zaplanowano jego usytuowanie przy hali sportowej należało zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie przypomniał, że w koncepcji przebudowy MDK w planie zagospodarowania terenu oprócz parkingu jest planowane również miejsce pod plac zabaw, w związku z czym stwierdził, że pewne rzeczy trzeba po kolei realizować. Odnośnie natomiast kwoty 100 000 zł przewidzianej do rozdysponowania przedmiotowym projektem uchwały, to poinformował, że zakłada się dołożyć do SkateParku 80 000 zł (planuje się zakup urządzeń betonowych), natomiast 20 000 zł na budowę placu zabaw. Podkreślił, że z tej kwoty również zostanie zapłacona dokumentacja projektowa oraz zmiana pozwolenia na budowę, co wymaga czasu (prawdopodobnie koniec września, początek października inwestycja zostanie wykonana). Odnośnie natomiast terenu przy os. Trześnik, o którym wspominał radny Paweł Gołofit to potwierdził, że faktycznie teren ten jest zaniedbany i należy go zagospodarować, ale na to będzie potrzebna kwota o wiele większa niż 20 000 zł, dlatego poprosił, aby w pierwszej kolejności ukończyć w całości zagospodarowanie terenu przy MOSiR (SkatePark i plac zabaw, a w przyszłości 2 korty tenisowe i boisko do piłki plażowej). Na zakończenie poprosił radna Monikę Roman o nie wprowadzanie ludzi w błąd i stwierdził, że to co radna mówi, „to nie dość, że mija się z prawdą, to jeszcze wręcz są to insynuacje pewnych kłamstw”. Podkreślił, że pokaz sztucznych ogni nie kosztuje 20-30000 zł tylko ok. 5 000 zł.
Radny Wrzesław Żurawski stwierdził, że przysłuchując się wypowiedziom fachowców od sportu zastanawia się, dlaczego planuje się usytuowanie placu zabaw przy SkateParku. Następnie złożył postulat o zmianę planów związanych z lokalizacją placu zabaw przy MOSiR argumentując, iż miejsce to będzie dodatkowym problemem dla rodziców związanym z dowożeniem tam dzieci. Zaproponował inną lokalizację placu zabaw, najlepiej na jednym z osiedli np. przy stawie browarnym.
Przewodniczący Rady po raz kolejny poprosił radnych o zgłaszanie konkretnych wniosków i stwierdził, że na razie wszyscy popisują się kwiecistymi wypowiedziami, natomiast brak jest konkretów.
Radny Adam Drogoń zgłosił formalny wniosek o zmniejszenie kwoty 100 000 zł i przeznaczenie proponowanej przez niego kwoty 10 000 zł na organizację kolonii dla dzieci dotkniętych tegoroczną powodzią.
W odpowiedzi na powyższe pani Halina Wiercioch wyjaśniła, że takie zadanie mieści się w merytorycznych zapisach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, gdzie zaplanowano ponad 50 000 zł na organizację kolonii i półkolonii. Poinformowała, że Szkoła Podstawowa Nr 3 organizuje półkolonię dla ok. 60 dzieci, Szkoła Podstawowa Nr 4 dla ok. 60 dzieci i Szkoła Podstawowa Nr 2 dla ok. 45 dzieci, natomiast kolonia zostanie zorganizowana w Murzasichle koło Zakopanego, w której weźmie udział 33 dzieci. Na zakończenie nawiązując do wniosku radnego stwierdziła, że miasto ze środków pochodzących z GPPiRPA nie może finansować wypoczynku dla dzieci z innych gmin.
Przewodniczący Rady poddał pod wątpliwość powyższe wyjaśnienia i poprosił o skonsultowanie tych kwestii z radcą prawnym.
Wniosek radnego Adama Drogonia poparł radny Paweł Gołofit i radny Jan Grabowski.
Na prośbę Sekretarza Miasta pani Krystyna Ingot inspektor Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu wyjaśniła, że Podkarpacki Kurator Oświaty, jak również cały resort Edukacji Narodowej podjął na szeroką skalę działania w celu objęcia pomocą, szczególnie w zakresie wypoczynku wakacyjnego, dzieci dotknięte klęską powodzi. Podkreśliła, że do każdej gminy został skierowany apel o wskazanie strat i liczby dzieci wymagających pomocy (rozszerzono także pomoc w zakresie wyprawki szkolnej), zaznaczyła jednak, że na szczęście w naszym mieście takie potrzeby nie wystąpiły. Na zakończenie zabierając już głos, jako mieszkanka miasta zaapelowała o udzielenie pomocy dla ofiar powodzi.
Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że miasto, „nie siedzi z założonymi rękami” i prowadzi działania w zakresie pomocy dla ofiar powodzi, przypomniał, że w ramach Dni Miasta Łańcuta Miejski Dom Kultury będzie prowadził zbiórkę finansową dla powodzian. Oczywiście przychylił się do wniosków radnych odnośnie pomocy finansowej dla którejś z gmin, które zostały dotknięte powodzią, ale jednocześnie zauważył, że miasto taką pomoc może udzielić podejmując stosowną uchwałę, tak jak w ubiegłym roku dla Gminy Miasto Ropczyce. W związku powyższym poprosił radnych, aby odłożyć te sprawę do następnej Sesji, stwierdził, że sytuacja popowodziowa, szacowanie oraz usuwanie szkód będzie trwało co najmniej pół roku i Rada w każdej chwili będzie mogła taką pomoc udzielić. Poprosił radnych, aby środki z Programu Alkoholowego pozostawić na cel, jaki zaproponował w przedmiotowym projekcie uchwały.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w dalszym ciągu nie ma odpowiedzi na pytanie, czy wniosek radnego Adama Drogonia jest prawnie dopuszczalny i czy Rada ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi może finansować kolonię dla dzieci spoza naszego miasta.
W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Miasta wyjaśniła, że wykorzystanie środków z GPPiRPA ma swoje ustawowe wskazanie i nie można nimi dysponować w dowolny sposób, ponieważ mają one swoje przeznaczenie i cel w postaci przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii (każda gmina wykonuje w pierwszej kolejności zadania własne, a dopiero później ewentualnie może wyjść z pomocą). Natomiast jeżeli chodzi o pomoc dla powodzian, to poinformowała, że dopuszczalną formą pomocy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o samorządzie gminnym, jest pomoc rzeczowa lub finansowa. W tym miejscu zaznaczyła, że jej zdaniem za wcześnie jest mówić o pieniądzach, czy o pomocy rzeczowej ponieważ nie są jeszcze do końca znane potrzeby powodzian i stwierdziła, że jeżeli zostaną one określone, to wówczas miasto wyjdzie z konkretną pomocą, natomiast przekazywanie dzisiaj 10 000 zł, czy zorganizowanie kolonii dla 4 dzieci nie załatwia, jej zdaniem, tematu.
Radny Tomasz Kotwica podkreślił, że ceni inicjatywę radnego Adama Drogonia, ale osobiście uważa, że dzisiaj jest to propozycja trochę przedwczesna. Stwierdził, że po skonkretyzowaniu potrzeb, jeżeli będzie potrzeba zasilenia pomocą jakiejś miejscowości dotkniętej klęską powodzi, to myśli, że wówczas miasto wyjdzie naprzeciw tym potrzebom.
Zabierając głos w dyskusji radna Anna Skóra stwierdziła, że to bardzo piękne, iż radni chcą pomóc ludziom dotkniętym ogromną tragedią. Zauważyła, że w każdym zakładzie pracy ludzie mobilizują się i niosą pomoc, również i do jej zakładu pracy trafiła prośba o udzielenie pomocy dla ich kolegów z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu. Podkreśliła, że oczekiwania nie dotyczyły pomocy finansowej, bo jak stwierdzili w chwili obecnej nie będą mieli, jak ich rozdysponować, natomiast prosili o rzeczy materialne, a przede wszystkim środki czystości.
Radna Monika Roman zauważyła, że 10 000 zł nie jest dużą kwotą, ani dla budżetu miasta, ani dla niektórych osób fizycznych, aby nad nią debatować kilkadziesiąt minut. Stwierdziła, że to co przeżyli powodzianie, a przede wszystkim dzieci jest wielka traumą i zaapelowała, aby kwotę 20 000 zł planowaną na budowę placu zabaw w całości przeznaczyć na pomoc dla powodzian.
Radny Adam Drogoń stwierdził, że jego zdaniem nie powinno się czekać z pomocą, ale trzeba ją udzielić natychmiast.
Radny Wrzesław Żurawski sprecyzował, że obecnie radni nie wnioskują o przekazanie środków finansowych, ale proponują zorganizowanie konkretnego celu, w postaci kolonii. Zapytał, czy miasto organizuje kolonię czy półkolonie, do których ewentualnie można będzie dołączyć i zaprosić dzieci z terenów powodziowych.
W odpowiedzi na powyższe Burmistrz Miasta zauważył, że inicjatywa radnych jest bardzo dobra i cieszy się, że taka jest, ale chciał uświadomić zebranym, że z organizacją półkolonii miał wielki problem, dlatego poprosił radnych aby wskazali, kto ma się tą sprawą zająć i kto zorganizuje taką kolonię, a jeżeli to zrobią, to miasto ją sfinansuje. W dalszej części ponownie stwierdził, że nie będzie pokazywał palcem, gdzie miał ogromny problem z organizacją półkolonii na organizację, których były zaplanowane środki w budżecie miasta.
Radna Anna Kot podkreśliła, że Polskie Stowarzyszenie Oświatowe otrzymało dotację na organizację wypoczynku dla 40 uczniów (700 zł na jednego uczestnika) i jest to już druga ich dotacja (pierwsza otrzymali na organizację ferii). Podkreśliła, że zorganizowanie takiego wypoczynku, spełnienie wszystkich kryteriów formalnych, które wymaga Kuratorium Oświaty nie jest sprawą prostą, niemniej jednak, w tym miejscu, w imieniu Stowarzyszenia zaoferowała dodatkowe miejsca dla dzieci na dwutygodniowy wyjazd wakacyjny, organizowany wspólnie z radnym Grzegorzem Wilkiem, który odbędzie od 28 czerwca br. w Krynicy. Zaznaczyła, że kwota dofinansowania do jednego uczestnika takiego wyjazdu (minus dotacja KRUS) wynosi 450 zł, a warunkiem uczestniczenia w takim wyjeździe jest to, aby jedno z rodziców dziecka było ubezpieczone, albo pobierało rentę w KRUS-ie.
Radna Monika Roman stwierdziła, że jest w bardzo „pozytywnym szoku - jest miejsce, jest Organizacja” i myśli, że teraz znajdą się środki na zorganizowanie kolonii dla dzieci z terenów powodzi. W dalszej części wypowiedzi stwierdziła, że jak zobaczyła „bogaty program obchodów Dni Miasta Łańcuta” i kwotę przeznaczoną na ich organizację, to zrobiło jej się w pewien sposób wstyd, dlatego, że w niedzielę przejeżdżała przez zalane tereny i widziała jaką ogromną tragedię przeżywają ci ludzie – „ tam jest ogromny dramat, a my się tu bawimy”.
W odpowiedzi na pierwszą część wypowiedzi radnej Burmistrz Miasta stwierdził, że zgadza się z powyższą propozycją, ale jednocześnie zauważył, że jedyną kwestią do rozstrzygnięcia jest – w jaki sposób dać Stowarzyszeniu Oświatowemu pieniądze na organizację kolonii i stwierdził, że to nie Rada będzie rozliczana przez RIO z gospodarki finansowej miasta tylko on. Podkreślił, że jeżeli nawet środki się znajdą, to miasto będzie musiało ogłosić konkurs, tylko zastanawia się na co, kiedy i w jakim trybie, żeby było to zgodne z prawem.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radni mogą się tutaj licytować na coraz to nowsze pomysły, ciekawsze, bardziej interesujące i coraz bardziej sięgające do uczuć ludzkich, ale ciągle pojawia się pytanie, jakie jest uwarunkowanie prawne do zmiany propozycji zaproponowanej przez Burmistrza w projekcie uchwały.

Odpowiadając na powyższe Radca Prawny pani Agata Mazur zaznaczyła, że weszła dopiero na salę i nie była świadkiem całej dyskusji, ale z tego co zdążyła się zorientować, to chciała podkreślić, że ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o finansach publicznych umożliwia przekazanie środków na proponowany cel jedynie w formie konkursu, ewentualnie mogłoby być jakieś partnerstwo publiczno-prawne, ale do tego też jest wymagany tryb – wyłonienie oferty, zawarcie umowy, przedstawienie odpowiedniego programu, projektu. Podkreśliła, że nawet jeżeli będzie to najbardziej szczytny cel, to wyprowadzenie środków z budżetu miasta nie jest prostą sprawą, nawet nie ma przewidzianego prostego trybu dla ratowania życia i zdrowia, musi się to wszystko odbywać z odpowiednimi procedurami i przepisami. Ponadto podkreśliła, że Kuratorium Oświaty jest nieugięte w kwestii organizacji półkolonii – wymaga pełnej opieki pedagogicznej, lekarskiej, nawet kierownik półkolonii nie może mieć grupy, a musi mieć specjalny etat.


Podsumowując dyskusję Przewodniczący Rady przypomniał, że w chwili obecnej padła jedna konkretna propozycja ze strony radnego Adama Drogonia o zmniejszenie kwoty 100 000 zł uzyskanej w wyniku dodatkowych przychodów na fundusz alkoholowy i przekazanie części środków na organizację półkolonii dla dzieci z miejscowości dotkniętych klęską powodzi. Rozumie jednak, że stanowisko Burmistrza Miasta i jego służb jest takie, iż wniosek ten prawnie jest trudny do zrealizowania, nie chce powiedzieć, że niemożliwy, ale trudny, kłopotliwy. Zapytał, czy są inne propozycje do przedmiotowego projektu uchwały.
Na pytanie pani Jolanty Ziobro Przewodniczącej Zarządu Osiedla „Wschód”, czy środki na organizację kolonii muszą pochodzić od samorządu, czy też mogą pochodzić od osób prywatnych radna Anna Kot wyjaśniła, że mogą to być środki z każdego jednego źródła.
W związku z powyższym pani Jolanta Ziobro zaproponowała, aby radni i członkowie Rad Osiedlowych prywatnie złożyli się na zorganizowanie wypoczynku przynajmniej dla kilku dzieci dotkniętych powodzią. Zauważyła, że jest ich ok. 20 osób i przekazując jedynie 100 zł mogą pokryć koszty wypoczynku dla 4 dzieci.
Przewodniczący Rady podkreślił, że dyskusja schodzi na inny temat, przypomniał, że obecnie Rada rozpatruje projekt uchwały w sprawie zmiany GPPiRPA tj. rozdysponowania kwoty 100 000 zł. W chwili obecnej radni zeszli oczywiście na ważne i istotne problemy, ale nie związane z przedmiotowym projektem uchwały. Podkreślił, że chętnie do tematu pomocy dla powodzian wróci i nawet ma konkretne propozycje dla radnych w tej sprawie, ale zrobi to na zakończenie Sesji. Jeszcze raz zapytał, czy oprócz wniosku radnego Adama Drogonia są inne propozycje dotyczące zmiany przedmiotowego projektu uchwały.
Radny Robert Cyburt złożył wniosek o odrzucenie wniosku radnego Adama Drogonia, tym bardziej, że radny Drogoń przygotował już prywatne 100 zł i w związku z tym rozumie, że zgłoszony wcześniej wniosek jest nieaktualny. Podkreślił, że intencja może być słuszna i należy to zrobić, natomiast środki jakie proponuje Burmistrz przeznaczyć na SkatePark i plac zabaw osobiście sugeruje, aby zostawić w zaproponowanej formule. W dalszej części zaproponował, aby radni wspólnie z Przewodniczącymi Zarządu Osiedli zobligowali Burmistrza Miasta, aby w najbliższym czasie zaproponował konkretną pomoc finansową dla powodzian, gdyż za 10 000 zł nie zorganizuje się kolonii dla 20-30 osób. Jeszcze raz zaapelował, aby zrobić to konkretnymi środkami i narzędziami, którymi w tej chwili dysponuje jedynie Burmistrz Miasta. Zauważył, iż działać należy na konkretach, w obrębie prawa, bo inaczej wszystko będzie się rozmywało o wielkie myśli, wielkie słowa, tak jak obecnie, gdzie stracili prawie godzinę na dyskusji, kto i jak jest dobry.
Radny Wrzesław Żurawski zgłosił wniosek o zmianę lokalizacji budowy placu zabaw i przeniesienie go z terenów MOSiR na os. Trześnik. Uzasadniając powyższe stwierdził, że jego wniosek nie narusza spraw finansowych, ponieważ proponuje na ten cel przekazać kwotę 20 000 zł, co jego zdaniem będzie początkiem działań cywilizujących tę zaniedbaną część miasta.
Powyższy wniosek poparła radna Monika Roman i jednocześnie poprosiła Przewodniczącego Rady, aby „zwracał uwagę młodszym, którzy zwracają się do starszych, aby nie było to w tak brzydki sposób”.
Radny Roberty Cyburt złożył wniosek o odrzucenie wniosku radnego Wrzesława Żurawskiego i pozostawienie budowy placu zabaw w pierwszej kolejności na terenach MOSiR.
Nawiązując do wniosku radnego Wrzesława Żurawskiego Burmistrz Miasta stwierdził, że przegłosowanie tej propozycji nic nie zmienia w zapisach przedmiotowego projektu uchwały, ponieważ nie ma tam wskazania gdzie będzie budowany plac zabaw. Przypomniał, że zapisy są ogólne i brzmią „Budowa SkateParku i placu zabaw”.
Przewodniczący Rady zauważył, że zapisy faktycznie nie zostaną zmienione, ale stwierdził, że w uzasadnieniu do projektu uchwały było wskazanie, gdzie ten plac zabaw będzie budowany. Głos Rady będzie uwagą do tego uzasadnienia i sugestią, aby zmienić jego lokalizację.
Radny Tomasz Kotwica stwierdził, że najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest wybudowanie placu zabaw na terenach MOSiR i jednocześnie rozpoczęcie prac remontowych na os. Trześnik.
Po raz kolejny zabierając głos Burmistrz Miasta stwierdził, że wytworzyła się walka o place zabaw, „tylko nie wiadomo gdzie, co i jak”. W tym miejscu poinformował, że miasto teraz będzie miało jeszcze jeden problem związany z placem zabaw przy ul. Szenwalda, ponieważ trzeba będzie wykupić działkę, na którym jest on usytuowany, gdyż właściciel teoretycznie pozwolił ogrodzić teren, ale zaznaczył, że w określonym czasie musi nastąpić wykup tej działki. Natomiast jeżeli chodzi o plac na os. Trześnik to poinformował, że analizując potrzeby remontowe tego miejsca kwota 20 000 zł jest znikoma (trzeba wykonać tam dokumentację, wyburzyć obecny asfalt, wyrównać, ogrodzić itd.). Stwierdził, że do zagospodarowania tego placu potrzebna jest kwota ponad 100 000 zł, dlatego poprosił, aby rozsądniej podejść do tej sprawy. Podkreślił, że sam nie jest przeciwnikiem wyremontowania tego obiektu, ale jeszcze raz stwierdził, że trzeba to zrobić rozsądnie i zgodnie z planem.
Zabierając głos w dyskusji pan Andrzej Piechowski Kierownik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu stwierdził, że przysłuchuje się rozmowie, jaka toczy się na Sesji i jest trochę zdegustowany – pomoc dla dzieci jak najbardziej, dla powodzian, jak najbardziej, ale zaapelował, aby nie zabierać środków naszym dzieciom, młodzieży, która była głównym inicjatorem budowy SkateParku i która liczy na tę inwestycję. Natomiast nawiązując do słów radnej Moniki Roman odnośnie Dni Miasta Łańcuta podkreślił, że w roku bieżącym obchodzimy 10-lecie, jest to jubileusz i z racji swoich obowiązków bardzo dokładnie śledzi fora internetowe i wypowiadający tam swoje opinie twierdzą, że wręcz jest to ubogi program, a nie jak twierdzi radna, że bogaty.
W związku z wypowiedzią Burmistrza Miasta radny Paweł Gołofit przyznał mu rację, iż 20 000 zł jest kroplą w morzu potrzeb i kwota ta może nawet nie pokryć kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji, ale zauważył, że on o tym placu mówił już 4 lata i ciągle apeluje o środki na ten cel. W związku z powyższym jeszcze raz wystąpił z prośbą do Burmistrza Miasta, aby zagwarantował w budżecie miasta na 2011 r. środki na remont tego obiektu i więcej nie będzie dyskutował o tych 20 000 zł.
Powyższe poparła pani Jolanta Ziobro i poprosiła w imieniu mieszkańców osiedla „Wschód” o zadeklarowanie przez Burmistrza, iż inwestycja ta zostanie ujęta w przyszłorocznym budżecie.
Burmistrz Miasta pan Stanisław Gwizdak potwierdził, że w przyszłym roku zadanie to będzie ujęte w budżecie miasta.
Podsumowując dyskusję Przewodniczący Rady poinformował, że padły dwa konkretne wnioski - jeden wniosek radnego Adama Drogonia mówiący o zdjęciu 10 000 zł z budowy placu zabaw i przekazaniu ich na organizację kolonii dla dzieci z terenów objętych kataklizmem powodzi. Zapytał, czy radny podtrzymuje swój wniosek, pomimo, że budzi on wątpliwości natury prawnej.

Radny Adam Drogoń podtrzymał zgłoszony wniosek


W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał po głosowanie wniosek dotyczący zdjęcia 10 000 zł z budowy placu zabaw i przekazania jej na organizację kolonii dla dzieci z terenów objętych kataklizmem powodzi.

Za powyższym wnioskiem głosowało 4 radnych, 5 radnych było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości i nie został przyjęty.
W dalszej kolejności Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Wrzesława Żurawskiego mówiący o tym, aby kwotę 20 000 zł zachować w zapisie na budowę placu zabaw, z tym, że wskazać, aby był to plac zabaw na os. Trześnik.

Za powyższym wnioskiem głosowało 3 radnych, 5 radnych było przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu.Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości i nie został przyjęty.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym przez Burmistrza Miasta.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

: res -> bip -> gminy -> um lancut

Pobieranie 220.82 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna