Protokół Nr xl/2010 z XL sesji Rady Miasta Łańcuta odbytej w dniu 8 czerwca 2010 rPobieranie 220.82 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar220.82 Kb.
1   2   3

Na podstawie wyników głosowania Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok została podjęta i otrzymała Nr XL/354/2010.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego (Druk Rady Miasta Nr 370/2010)
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego, w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawiła pani Zofia Baran Skarbnik Miasta. Uzasadniając projekt uchwały poinformowała, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta Łańcuta o dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego. Postępowanie przetargowe na zakup samochodu organizuje i prowadzi Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Całkowity koszt zadania wynosi 995.100 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. Decyzja o przyznaniu pomocy finansowej należy do Rady Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Grzegorz Wilk poinformował, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych pani Anna Skóra poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, uznając, że jest to sprzęt specjalistyczny, potrzebny w mieście i należy dofinansować realizację tego zadania.
Radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag ani propozycji zmian do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego została podjęta i otrzymała Nr XL/355/2010.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasta Łańcuta i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Druk Rady Miasta Nr 371/2010)
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasta Łańcuta i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawiła pani Zofia Baran Skarbnik Miasta. Uzasadniając projekt uchwały poinformowała, że art. 59 ust 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych zobowiązuje organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających miastu lub jej jednostkom podległym. Przedłożony projekt uchwały określa zasady udzielania ulg w zakresie należności Miasta Łańcuta oraz należności miejskich jednostek budżetowych i zakładów budżetowych powstałe w wyniku czynności prawnych kwalifikowanych według przepisów prawa cywilnego, w tym między innymi:

- ze sprzedaży, najmu, dzierżawy majątku,

- należności z tytułu sprzedaży wody, odbioru nieczystości, z tytułu kar umownych,

- należności jednostek i zakładów budżetowych z tytułu świadczonych dostaw i usług

- należności gminy z tytułu kar umownych, należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

Ulgi w zakresie spłat oraz umorzenia należności gminy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą stanowią pomoc publiczną. Zgodnie z art. 59 ust 2 ustawy w § 3 uchwały określa się warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, gdy pomoc stanowić będzie pomoc publiczną. W § 6 uchwały ustalono zasady umarzania wierzytelności z urzędu z uwzględnieniem warunków art. 56 ust 1 ustawy. Zgodnie z § 7 do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych uprawnieni są kierownicy jednostek i zakładów budżetowych jeżeli wartość należności głównej nie przekracza 5.000 zł. Do stosowanie ulg dla należności powyżej 5.000 zł uprawniony jest Burmistrz Miasta.Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Grzegorz Wilk poinformował, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag ani propozycji zmian do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasta Łańcuta i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną została podjęta i otrzymała Nr XL/356/2010.

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego (Druk Rady Miasta Nr 372/2010)
Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawiła pani Zofia Baran Skarbnik Miasta. Uzasadniając projekt uchwały poinformowała, że art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązuje samorządowe osoby prawne, z wyłączeniem spółek prawa handlowego do przedstawienia organom gminy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego tych jednostek za pierwsze półrocze roku budżetowego. Zgodnie z art. 266 ust 2 ustawy zakres i formę informacji określa rada gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Grzegorz Wilk poinformował, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Kultury pan Wrzesław Żurawski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, ale jednocześnie zawnioskowała, by sprawozdania merytoryczne z instytucji kultury były równocześnie przedstawiane ze sprawozdaniami finansowymi tych jednostek.
Radni nie zgłosili więcej pytań, uwag ani propozycji zmian do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego została podjęta i otrzymała Nr XL/357/2010.

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łańcuta za I półrocze roku budżetowego (Druk Rady Miasta Nr 374/2010)
Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łańcuta za I półrocze roku budżetowego, w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawiła pani Zofia Baran Skarbnik Miasta. Uzasadniając projekt uchwały poinformowała, że art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązuje organ wykonawczy gminy do przedstawienia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia:

 1. informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,

 2. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w tym dokumencie,

 3. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych osób prawnych, z wyłączeniem spółek prawa handlowego.

Zgodnie z art. 266 ust 2 ustawy zakres i formę informacji określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Niniejszy projekt uchwały określa zakres informacji wymienionej w pkt. 1. Odrębną uchwałą uregulowano szczegółowość półrocznej informacji z przebiegu wykonania planu finansowego osób prawnych. Ponieważ przepisy dotyczące wieloletniej prognozy finansowej obowiązują od roku 2011, projekt uchwały dotyczący zakresu półrocznej informacji określonej w pkt.2 zostanie przedłożony pod obrady Rady Miasta w terminie późniejszym.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Grzegorz Wilk poinformował, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.


Radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag ani propozycji zmian do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łańcuta za I półrocze roku budżetowego została podjęta i otrzymała Nr XL/358/2010.

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2010 (Druk Rady Miasta Nr 373/2010)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2010, w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawiła pani Zofia Baran Skarbnik Miasta. Uzasadniając projekt uchwały poinformowała, że przedłożony projekt uchwały obejmuje zmiany w budżecie miasta polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 988.250 zł.

Dochody budżetu pochodzą z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych (wyegzekwowane zaległości w podatku z roku ubiegłego) 350.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 120.000 zł,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 30.000 zł,

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację Miejskiego Domu Kultury 300.000 zł,

- środki ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego 17.000 zł,

- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 120.000 zł

- dochody jednostek budżetowych z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek oraz pozostałych dochodów 36.250 zł.

Środki przeznacza się na następujące zadania:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 120.000 zł, w tym na dofinansowanie budowy Skate Parku 100.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wszystkich jednostek budżetowych 562.060 zł

Założono podwyżkę wynagrodzeń brutto o 200 zł począwszy od miesiąca maja br.

- modernizację MDK 300.000 zł.

Ponadto w § 1 ust 3 dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniu „Uzbrojenie Osiedla Księże Górki” o kwotę 105.000 (część umowy opłacono w grudniu 2009 r.) a uzyskane środki przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego na zadania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego w Łańcucie w km 0+000-0+681 i ul. Cetnarskiego w Łańcucie w km 0+000-0+247,5 – Uchwała Nr XXXIX/348/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 16 kwietnia 2010 r.

2. Zakup samochodu ratownictwa wysokościowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łańcucie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Grzegorz Wilk poinformował, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Na pytanie radnego Pawła Gołofita, czy niniejszym projektem uchwały zagwarantowana jest podwyżka w wysokości ok. 200 zł brutto dla pracowników administracyjnych i obsługi szkół Skarbnik Miasta wyjaśniła, że tak.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2010 została podjęta i otrzymała Nr XL/359/2010.

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Współczesny nauczyciel kompetentny i wszechstronny” złożonego w ramach konkursu nr 15/POKL/9.4/2009, Działanie 9.5. Priorytetu nr IX PO KL
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Współczesny nauczyciel kompetentny i wszechstronny” złożonego w ramach konkursu nr 15/POKL/9.4/2009, Działanie 9.5. Priorytetu nr IX PO KL, w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawiła pani Krystyna Ingot inspektor Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu. Uzasadniając projekt uchwały poinformowała, że Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łańcucie złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Współczesny nauczyciel kompetentny i wszechstronny”. Wartość projektu wynosi 79.831,32 zł, w tym wkład własny wynosi 11.974,70 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 lipca 2012 r. Do wyżej wymienionego wniosku projektodawca zobowiązany jest przedstawić uchwałę organu jednostki samorządu terytorialnego, który dysponuje budżetem wnioskodawcy. Brak dostarczenia tego załącznika oznaczałby rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest niezbędne i w pełni uzasadnione.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Grzegorz Wilk poinformował, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych pani Anna Skóra poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 31 maja 2010 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag ani propozycji zmian do przedstawionego projektu uchwały.


Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Współczesny nauczyciel kompetentny i wszechstronny” złożonego w ramach konkursu nr 15/POKL/9.4/2009, Działanie 9.5. Priorytetu nr IX PO KL została podjęta i otrzymała Nr XL/360/2010.

Ad. 13 Prezentacja Studium Programowo-Przestrzennego Szpitala w Łańcucie oraz założeń finansowania inwestycji
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 6 maja 2010 r. na jego ręce wpłynęło pismo o następującej treści:

„Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp. z o.o. planuje rozpoczęcie inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Szpitala im Św. Michała Archanioła w Łańcucie". Inwestycja według opracowanego Studium Programowo-Przestrzennego szacowana jest na kwotę 53 min zł. Do nowego kompleksu zlokalizowanego na działce między obecnym budynkiem oddziału wewnętrznego a obwodnicą Łańcuta przeniesione zostaną oddziały chirurgii, ortopedii, ginekologii, położnictwa, neonatologii, blok operacyjny, dział diagnostyki obrazowej. Tam również uruchomiony zostanie oddział intensywnej terapii i centralna izba przyjęć szpitala.

Obecnie Zarząd Centrum Medycznego Sp. z o.o. prowadzi rozmowy mające na celu wyłonienie najkorzystniejszego wariantu finansowania powyższej inwestycji. Jednym z rozważanych wariantów jest poszerzenie grona udziałowców spółki o samorządy gminne z terenu powiatu łańcuckiego. Mając na uwadze znaczenie szpitala dla społeczności lokalnej zapraszamy Państwa gminę do objęcia pakietu udziałów w zamian za środki finansowe konieczne do realizacji powyższej inwestycji.

Biorąc pod uwagę wagę przedmiotowej decyzji deklaruję gotowość spotkania w gronie radnych i prezentację Studium Programowo-Przestrzennego Szpitala oraz założeń finansowania inwestycji”.


Kontynuując Przewodniczący Rady poinformował, że ponieważ sprawa jest istotna i ważna dla mieszkańców naszego miasta pozwolił sobie do porządku dzisiejszego posiedzenia wprowadzić przedmiotowy punkt obrad, aby zapoznać radnych i obecnych na Sesji z tym tematem. Następnie przywitał panią Magdalenę Kolek Dyrektora Projektu Inwestycyjnego Szpitala i przekazał jej głos.
Pani Magdalena Kolek w imieniu Prezesa Zarządu Centrum Medycznego w Łańcucie podziękowała za zaproszenie i jednocześnie przeprosiła, że osobiście pan Krzysztof Przyśliwski nie mógł być obecny na dzisiejszym posiedzeniu. Następnie w formie prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu, zaprezentowała zebranym następujące informacje związane z projektem rozbudowy Szpitala Centrum Medycznego w Łańcucie:

„Cel prezentacji

Niniejsza prezentacja jest ZAPROSZENIEM do dyskusji na temat sposobu sfinansowania inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie”Dotychczasowe działania

 • Utworzenie spółki komunalnej „Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp. z o.o. – 17.02.2009 r.

 • Przejęcie działalności medycznej przez Centrum Medyczne w Łańcucie – 1.07.2009r.

 • Rozpoczęcie likwidacji SPZOZ w Łańcucie - 1.07.2009 r.

 • Przedstawienie strategii rozwoju Centrum Medycznego w Łańcucie – wrzesień 2009 r.

 • Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr VII/22/09 w sprawie sposobu wyłonienia pracowni architektonicznej realizatora projektu rozbudowy szpitala – 6.10.2009 r.

 • Zamówienie realizacji Studium Programowo-Przestrzennego dla szpitala – listopad 2009

 • Zakończenie realizacji Studium – 6.02.2010 r.

 • Zakończenie likwidacji SPZOZ w Łańcucie – marzec 2010 r.

 • Analiza scenariuszowa – marzec, kwiecień 2010 r.

 • Wybór wariantu finansowania- wrzesień 2010

Podstawy opracowania Studium Programowo-Przestrzennego rozbudowy Szpitala

 • Analiza demograficzna

 • Analiza epidemiologiczna

 • Analiza statystyczna

 • Analiza finansowa

 • Analiza SWOT

 • Konsultacje zewnętrzne

 • Analiza rynku nieruchomości

Główne założenia Studium

 • program medyczny szpitala

 • docelowa baza 298 łóżek

 • co najmniej dotychczasowy profil świadczeń medycznych

 • poziom referencyjny szpitala powiatowego

 • kompletność funkcji usługowych zapewniająca samodzielność świadczenia usług medycznych

 • możliwość dalszego rozwoju

Założenia główne - standardy (1)

 • ok. 80 m²/łóżko powierzchni całkowitej (użytkowa oraz komunikacja) kompletnego szpitala

 • pokoje 2-osobowe z samodzielną łazienką.

Proponowany wskaźnik utrwala się na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce w projektach szpitali o podobnym przeznaczeniu.

Założenia główne (2)

Ocena szczegółowego programu użytkowego może stanowić jedno z kryteriów oceny koncepcji konkursowej Centrum Medyczne ogranicza się do sformułowania jedynie programu ramowego determinującego wielkość inwestycji – koszt. Pozostawia się zatem do oceny konkurujących wykonawców określenie struktury programu użytkowego tzn. szczegółowego doboru pomieszczeń, grup pomieszczeń i ich szczegółowych powierzchni zapewniających w sposób najbardziej racjonalny realizację postawionych zadań medycznych.


Dotychczasowa i planowana struktura szpitalaFunkcjonalność

 • „Gorąca platforma” – zlokalizowanie najistotniejszych funkcji szpitala na optymalnej przestrzeni (izba przyjęć, pracownie diagnostyczne, blok operacyjny, blok porodowy, oddział intensywnej terapii i anestezjologii)

 • Wysoki standard pomieszczeń dla pacjentów

 • Przeniesienie większości oddziałów i funkcji do jednego kompleksu budynków

 • Możliwość dalszej rozbudowy

 • Budowa niekolidująca z bieżącym funkcjonowaniem szpitala

 • Przeniesienie szpitala w okolicę obwodnicy miasta

 • Zaplecze parkingowe

„Gorąca” platforma

 • Zespół izby przyjęć (gabinety badań, sale obserwacyjne, zaplecze socjalne)

 • Dział diagnostyki obrazowej (RTG, TK, MR, USG, mammografia, endoskopia)

 • Blok operacyjny (4 sale operacyjne, w tym do cięć cesarskich, sale wybudzeniowe)

 • Blok porodowy

 • Oddział Intensywnej Terapii

Kondygnacja „hotelowa”

 • Oddziały zabiegowe (chirurgiczny, ortopedyczny, ginekologiczny, inny zabiegowy – rezerwa łóżkowa)

 • Kompleks matki i dziecka (położnictwo, noworodki, dziecięcy)

 • Pełne zaplecze socjalne dla pracowników

 • Sale chorych 2-osobowe z węzłami sanitarnymi

 • Pokoje wypoczynkowe

 • Łącznie 86 łóżek szpitalnych oraz 12 noworodkowych – powierzchnia całkowita – ca 2950 m²


Planowane nakłady inwestycyjne

FINANSOWANIE INWESTYCJIWarianty finansowania (1)

 1. Sprzedaż części aktywów/kredyt bankowy

 2. Dokapitalizowanie przez inwestora zewnętrznego publicznego (np. gminy, miasto, województwo)

 3. Dokapitalizowanie przez inwestora zewnętrznego prywatnego (pakiet mniejszościowy)

 4. Dokapitalizowanie przez inwestora zewnętrznego (pakiet większościowy)

 5. Dzierżawa majątku spółki firmie zewnętrznej (medycznej)

 6. Partnerstwo publiczno-prywatne

7. Emisja obligacji przez powiat łańcucki

8. Inwestycja prywatna, niezależna od istniejącej spółki

9. Warianty mieszane
Podział wariantów


 • Z zachowaniem pełnej kontroli Powiatu (100% własności i pełna kontrola działalności medycznej)

 • Ze zmianą struktury własności i/lub kontroli nad działalnością medyczną

Warianty z zachowaniem pełnej kontroli Powiatu (100% własności i kontroli działalności medycznej)

 • Wariant sprzedażowo-kredytowy

 • Partnerstwo publiczno-prywatne (?)

 • Obligacje powiatowe

Warianty ze zmianą struktury własności i/lub kontroli nad działalnością medyczną

 • Wariant publiczny (gminy, województwo)

 • Z inwestorem mniejszościowym

 • Z inwestorem większościowym

 • Dzierżawny

 • Inwestycja prywatna

 • Konieczna zmiana aktu założycielskiego spółki


Wariant 1.
sprzedażowo-kredytowy

Plusy


 • Do rozliczenia inwestycji wykorzystane zostaną środki ze sprzedaży majątku spółki, Powiatu i kredyty bankowe

 • Spółka pozostaje w 100% własnością Powiatu

 • Budowa realizowana w systemie „zaprojektuj-zbuduj- sfinansuj”

 • Realizator projektu wyłoniony w drodze konkursu

Minusy

 • Prawdopodobna zmiana zagospodarowania sprzedawanych terenów – wpływ na najemców

Wariant 2.
publiczny

Plusy


 • Spółka nadal zachowuje charakter publiczny

 • Zachowana pełna kontrola powiatu

 • Brak konieczności zwrotu dotychczas pozyskanych środków unijnych

Minusy

 • Zmiana aktu założycielskiego spółki

 • Bardzo znaczny udział finansowy gmin i/lub województwa mało prawdopodobny – dla inwestycji na poziomie 50 mln zł - udział ok. 700 zł/mieszkańca czyli np. dla gminy Łańcut (22 tys. mieszkańców) to ok. 15,4 mln zł


Wariant 3.
z inwestorem mniejszościowym

Plusy


 • Kapitał zewnętrzny pozwala na zachowanie wszystkich aktywów spółki

 • Pełne finansowanie inwestycji przez inwestora zewnętrznego podniesie wartość spółki o prawie 100%

Minusy

 • Zmiana aktu założycielskiego (częściowa prywatyzacja)

 • Utrata statusu spółki publicznej

 • Ryzyko zwrotu środków unijnych

 • Konieczność wynegocjowania zasad „zwrotu” poniesionych nakładów przez inwestora (dywidenda?)

Wariant 4.
z inwestorem większościowym

Plusy


 • Najłatwiejsza forma pozyskania kapitału

 • Dokapitalizowanie spółki

 • Brak „odpowiedzialności finansowej” za zakres inwestycji

 • Wielu chętnych

Minusy

 • Zmiana aktu założycielskiego (prywatyzacja)

 • Utrata statusu spółki publicznej

 • Ryzyko zwrotu środków unijnych

 • Ograniczony udział w kontroli nad działalnością spółki

Wariant 5.
dzierżawny

Plusy


 • Łatwość pozyskania inwestora

 • Brak „odpowiedzialności finansowej” za zakres inwestycji

 • Zachowana własność majątku

Minusy

 • Zmiana aktu założycielskiego (zmiana celu działalności)

 • Zakres działalności spółki ograniczony do zarządzania nieruchomościami

 • Zwrot środków unijnych (prawdopodobnie)

 • Brak realnego wpływu na działalność medyczną

Wariant 6.
partnerstwo publiczno-prywatne

Plusy


 • Zasady reguluje ustawa o PPP

 • Inwestycja po latach stanie się własnością powiatu

 • Odpowiedzialność spoczywa na inwestorze prywatnym

 • Zachowana całkowita kontrola powiatu nad spółką

Minusy

 • Brak chętnych podmiotów prywatnych

 • Niejasne przepisy wykonawcze

 • Trudność określenia zasad „zwrotu” nakładów

Wariant 7.
obligacje

Plusy


 • Zachowana kontrola i własność powiatu

Minusy

 • Obciążenie powiatu zobowiązaniami finansowymi

 • Znaczny koszt emisji

 • Zabezpieczenie emisji

 • Ryzyko niepowodzenia emisji

Wariant 8.
inwestycja prywatna

Plusy


 • Odpowiedzialność inwestora za całą budowę (projektowanie, budowę i finansowanie)

 • Zachowanie całego posiadanego majątku przez spółkę

 • Zdecydowana poprawa sytuacji finansowej spółki w przyszłości

Minusy

 • Ograniczenie działalności medycznej spółki o oddziały budowane przez inwestora prywatnego

 • Brak kontroli nad ostatecznym kształtem szpitala

 • Utworzenie de facto dwóch szpitali w Łańcucie

 • Konieczność negocjacji zatrudnienia pracowników

Wariant 9.
mieszany

Plusy


 • Możliwość optymalizowania zobowiązań krótko i długoterminowych spółki i Powiatu

Minusy

 • Konieczność precyzyjnego określenia przez Radę Powiatu marginesu negocjacji

Szanse na realizację poszczególnych wariantów w czystej postaci są ograniczone i wysoce prawdopodobna jest konieczność opracowania wariantu mieszanego!!!!


Analiza rynku nieruchomości

 • Cena nieruchomości gruntowych zależy od przeznaczenia, uzbrojenia, planu zagospodarowania przestrzennego itp.

 • Łańcut - cena działek pod zabudowę mieszkaniową ok. – 10 tys. zł/ar, komercyjną – 30 tys. zł/ar

 • Rzeszów - cena działek pod zabudowę mieszkaniową ok. – 10-30 tys.zł/ar, komercyjną – 30-100 tys. zł/ar


WariantyPropozycja

 • Dokapitalizowanie „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o.o. przez gminy lub miasto z terenu powiatu łańcuckiego

 • Możliwość objęcia udziałów w zamian za kapitał

Propozycja

Prezes Zarządu „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o.o. w porozumieniu ze Zgromadzeniem Wspólników prosi o opinie i ewentualne deklaracje Rad Gmin: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia oraz Miasta Łańcuta w sprawie przystąpienia do spółki”.


Przewodniczący Rady podkreślił, że powyższa prezentacja miała na celu zapoznanie radnych z planami Centrum Medycznego w Łańcucie w celu szerokiego rozpowszechniania tych informacji. Podkreślił, że nie oczekuje dzisiaj od razu stanowiska radnych w tej sprawie, osobiście oczekuje, iż Pan Burmistrz w najbliższym czasie przygotuje swoje stanowisko wobec tego projektu oraz możliwości finansowych miasta, zapoznana z nim Radę i wówczas podejmą jeszcze raz dyskusję merytoryczną, w celu wypracowania stanowiska Rady.
Radny Tomasz Kotwica zabierając głos stwierdził, że jego zdaniem nic lepszego i nic mądrzejszego nie można zrobić, jak rozwijać, rozbudowywać Centrum Medyczne w Łańcucie i jako stały bywalec szpitala zaapelował, aby iść w tym dobrze obranym kierunku. Jedyną kwestią do jakiej wyraził zdecydowany sprzeciw to prywatyzacja, która stosownie do słów pani Kolek prawdopodobnie nie wchodzi w grę w tym przypadku.
Na pytanie radnego Wrzesława Żurawskiego, czy koncepcja przestrzenna zakłada wyburzenie domów prywatnych przy ul. Żardeckiego, pani Magdalena Kolek wyjaśniła, że absolutnie nie narusza ona własności prywatnej.
Kontynuując pytania radny Wrzesław Żurawski zapytał, czy uregulowana jest już sprawa łatwego i szybkiego wyjazdu ze szpitala na ul. Armii Krajowej na co pani Magdalena Kolek wyjaśniła, że w chwili obecnej trwają rozmowy w tej sprawie, ale nie chcąc być gołosłownym stwierdziła, że nie odpowie dzisiaj na to pytanie.
Radny Wrzesław Żurawski wyraził niezadowolenie wobec powyższego i zauważył, że jest to sprawa bardzo ważna przy tym planowaniu przestrzennym. W dalszej kolejności zapytał, czy była brana pod uwagę inna lokalizacja szpitala np. przy ul. Piłsudskiego na terenach dawnej jednostki wojskowej (więcej środków można uzyskać ze sprzedaży budynków położonych przy Muzeum-Zamku).
W odpowiedzi na powyższe pani Magdalena Kolek poinformowała, że takie rozwiązanie było brane pod uwagę, ale z tego względu, że zbyt dużo środków finansowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej, zainwestowano w remont obecnych budynków Szpitala, to rozwiązanie nie może być realizowane.
Na pytanie pana Aleksandra Cymerysa Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Śródmieście”, kto ostatecznie podejmie decyzję o wyborze wariantu finansowania inwestycji i czy nastąpi to do końca obecnej kadencji pani Magdalena Kolek wyjaśniła, że decyzję podejmie Rada Powiatu i Walne Zgromadzenie Wspólników, natomiast kiedy to nastąpi, to trudno jej określić.
Pani Danuta Szymel obecna na Sesji mieszkanka miasta stwierdziła, że w tej sprawie przez Panią Kolek nie została powiedziana najważniejsza sprawa, a mianowicie, że jest to spółka z o.o. która nie posiada wpisu zmiany organizacyjnej do Dziennika Urzędowego (informację tą ma potwierdzoną na piśmie przez Wojewodę Podkarpackiego). W związku z powyższym nie jest to akt prawa miejscowego, dlatego jej zdaniem jest to rozporządzanie pieniędzmi publicznymi, co jest wbrew wszelkim zasadom dyscypliny finansowej.
Przewodniczący Rady ponownie podkreślił, że obecnie zostanie przyjęta następująca procedura – Pan Burmistrz w najbliższym czasie wypracuje stanowisko wobec propozycji przedstawionej przez Panią Dyrektor Kolek, radni się z nią zapoznają i wypracują wspólne stanowisko Rady i Burmistrza w przedmiocie sprawy.
Burmistrz Miasta zgodził się z zaproponowanym rozwiązaniem.

Ad. 14 Informacja Burmistrza Miasta w zakresie przebudowy drogi krajowej E 4
Zabierając głos Z-ca Burmistrza Miasta pan Henryk Pazdan w formie prezentacji multimedialnej przedstawił obecnym na Sesji informacje związane z przebudową drogi krajowej Nr 4 w następującej formule:

Historia rozbudowy drogi krajowej nr 4 (E-40) Jedrzychowice – Korczowa na odcinku: Łańcut – Głuchów ul. Skotnik - Graniczna

Inwestor : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

Poprzednia nazwa Generalny Dyrektor Dróg Publicznych

1. Przygotowanie rozbudowy drogi rozpoczęto w roku 1996 - została opracowana koncepcja programowo przestrzenna,

 • o przekroju 2-jezdniowym po 2 pasy na całym odcinku drogi,

 • koniczynki zjazdowe 877 i 881

 • drogi serwisowe

 • wjazd i wyjazdy na wszystkie kierunki w ul. Piłsudskiego

 • zachowano ciągłość drogi 877

2. Dla opracowanej koncepcji uzyskano wszystkie pozytywne wymagane opinie.

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dot. także wycinki drzew i budynków do rozbiórki objętych ochroną konserwatorską.

W ramach Koncepcji została opracowana Ocena Oddziaływania na Środowisko przez biegłych z listy Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Koncepcja Programowo Przestrzenna została szczegółowo przeanalizowana i rozpatrzona przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Publicznych w Warszawie.

Przed wyjazdowym posiedzeniem w Rzeszowie Komisja przeprowadziła wizję, zapoznając się z uwarunkowaniami terenowymi realizacji planowanej rozbudowy drogi.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli między innymi przedstawiciele lokalnego samorządu. Po pozytywnym zaopiniowaniu Koncepcji przez Komisję, została ona zatwierdzona przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w Warszawie w dniu 28 marca 1998 roku.

3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu

Rozwiązania przyjęte w Koncepcji, stanowiły podstawę sporządzenia projektu oraz Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/97 Terenu Modernizacji Drogi Krajowej Nr 4 w Łańcucie.

Konsultacje społeczne – wyłożenie do wglądu Wniesione zarzuty i protesty były rozpatrywane przez Radę Miejską i odrzucone.

Co zostało zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie. Wyrokiem z dnia 05 kwietnia 2001 r. Naczelny Sąd Administracyjny, wniesione skargi, z wyjątkiem jednej oddalił.

W związku, z powyższym w dniu 31 lipca 2001 roku Uchwałą Nr XXXIV/230/2001 Rady Miejskiej Łańcuta, bez głosu sprzeciwu, przy 4 głosach wstrzymujących, został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 65 z 2001 r. stał się obowiązującym aktem prawa miejscowego.

Wobec powyższego, generalnie, rozbudowa drogi nie mogła być przygotowywana w sposób inny niż określał to Plan.

4. Decyzja Lokalizacyjna drogi

: res -> bip -> gminy -> um lancut


1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna