Protokół Nr xl/2010 z XL sesji Rady Miasta Łańcuta odbytej w dniu 8 czerwca 2010 rPobieranie 220.82 Kb.
Strona3/3
Data07.05.2016
Rozmiar220.82 Kb.
1   2   3

Na podstawie obowiązującego Planu Zagospodarowana Przestrzennego, w latach 2004-2005 zostały opracowywane „Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi”.

Wykonany został Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wg którego, po zastosowaniu urządzeń ochrony środowiska po rozbudowie drogi, spełnione zostaną wymagania ochrony środowiska.

Decyzja Wojewody Podkarpackiego nr 8/05 o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej z dnia 23.11.2005 r. w oparciu przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych. Tzw. spec ustawa (mówi, że w zakresie lokalizacji dróg krajowych nie stosuję się przepisów dotyczących miejscowych planów przestrzennych)

- ustaliła lokalizacje drogi,

- zatwierdziła projekt podziału nieruchomości,

- określiła jakie warunki musi spełnić projekt techniczny drogi,

- określiła warunki ochrony środowiska,

- zaspokojenie uzasadnionych interesów osób trzecich

Została zaskarżona do Ministra Infrastruktury, który utrzymał ja w mocy m.in. podnoszono, że lokalizacja drogi nie jest zgodna z planem przestrzennym

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, rozpoczęto nabywanie nieruchomości, • wycena nieruchomości,

 • wykup lub wywłaszczanie.

Ten proces trawa do dziś.

5. Projekt techniczny drogi

Rozbudowa drogi ma polegać będzie na:

- dobudowie drugiej jezdni, wzmocnieniu istniejącej nawierzchni do nacisku 115 kN/oś, • przebudowie skrzyżowań z drogami wojewódzkimi nr 877 Naklik- Łańcut-Szklary,

 • nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut - Żurawica na skrzyżowania dwupoziomowe typu półkoniczynka,

 • budowie przejazdu dwupoziomowego w okolicy ul. Westerplatte,

 • przebudowie 4 skrzyżowań jednopoziomowych na skrzyżowania jednopoziomowe skanalizowane,

 • budowie mostu na rz. Sawie,

 • przebudowie i zabezpieczeniu niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej, budowie niezbędnych zabezpieczeń ekologicznych,

 • ekrany akustyczne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na dźwiękochłonną,

 • budowie dróg dojazdowych (zbiorczych),

 • chodników, zatok autobusowych, budowie,

 • przebudowie i zabezpieczeniu urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą,

 • w tym przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia.

6. Odbyły się konsultacje 2004- 2005 r.

7. Przed rozpoczęciem rozbudowy drogi niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę -

wymagania m.in.

 1. projekt techniczny

 2. decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych , poprzedzona raportem

 3. tereny pod budowę

Pozwolenie wydaje Wojewoda Podkarpacki – tego pozwolenia nie wydano.

Strony postępowania będą maja prawo do wnoszenia skarg zastrzeżeń i wniosków a także odwołań, łączne ze skargą do NSA.

8. Protesty ludności ale listy poparcia

2005 r. samorządowcy, wójtowie, burmistrz, parlamentarzyści, mieszkańcy.

Zarządcy dróg powiatowych, wojewódzkich, nie zadbali o interesy użytkowników.

Przyspieszenie rozbudowy drogi było wielokrotnie postulowane przez władze samorządowe m. Łańcuta i parlamentarzystów.

9. Wielka obwodnica łańcucka

Przy zakładanym, w Strategii rozwoju infrastruktury transportu na lata 2004-2006 i lata dalsze do 2005 r., terminie budowy autostrady do 2010 r. do Przeworska, oraz koniecznością przebudowy drogi ze względu na jej zły stan techniczny, budowa obwodnicy, przy jej długości około 11 km, stwierdzono że jest nierealna. Nowy przebieg drogi także wymagałby wyburzeń i spowodowałby protesty.

10. Abstrakcyjne terminy realizacji inwestycji


 • 2007 będzie pozwolenie

- grudzień 2006 spotkanie u projektanta Transprojekt w Jarosławiu,

- spotkanie projektanta i przedstawicieli GDDK i A z mieszkańcami, • wycena i nabywanie trenów

 • 2008 brak pozwolenia

- zmiany w projekcie – przejścia podziemne.

Zmiany w przepisach pozwalające na szybką budowę dróg; nowa spec ustawa z 2008 r. decyzja o realizacji inwestycji drogowej „ZRID”.

Decyzja środowiskowa + projekt techniczny to inwestycja drogowa przygotowana do realizacji jako zadanie inwestycyjne do realizacji, pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie państwa.

Decyzje wydaje Wojewoda Podkarpacki na wniosek inwestora, który musi przygotować dokumentacje. • 2009 r. brak decyzji ZRID

Ze względu na to, że zawieszone zostało postępowanie u Wojewody o wydanie decyzji środowiskowej, do której jest potrzebna ocena oddziaływania na środowisko tej inwestycji.

2009 r. - jak i wcześniejszych latach w wielu pismach do GDDKiA tak w Rzeszowie jak i Warszawie u Dyrektora Kotlarka. • pełnego skrzyżowania z ul. Piłsudskiego,

 • wjazdu na osiedle wojskowe od strony Przemyśla,

 • chodników przy drogach serwisowych,

 • udrożnienia ul Traugutta,

 • ronda przy ul Kościuszki,

 • w Grudniu 2009r. burmistrz przedstawia propozycje rozwiązania łącznicy na ul Mickiewicza w formie ronda.

11. 2010 r. ma być pozwolenie na budowę”

Powyższe informacje zostały zobrazowane i omówione także na załącznikach graficznych, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Radna Monika Roman przypomniała, że kiedy rozpoczynali obecną kadencję Rady odbyło się spotkanie z mieszkańcami Łańcuta, na którym Z-ca Burmistrza był zdecydowanym przeciwnikiem rozbudowy drogi przez Łańcut, ona osobiście wypowiadała się za jej rozbudową. W związku z powyższym zapytała, co wpłynęło na zmianę decyzji przez Z-cę Burmistrza.
W odpowiedzi na powyższe Z-ca Burmistrza podkreślił, że nigdy nie wyrażał opinii, że jest zdecydowanym przeciwnikiem rozbudowy drogi E 40 i tym chciał zamknąć spekulacje radnej na ten temat ostatecznie.
Radny Wrzesław Żurawski nawiązując do przedstawionej informacji zapytał, czy miasto podejmie natychmiastowe działania związane z ustawieniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. 3 Maja.
Z-ca Burmistrza poinformował, że taki postulat pada na wielu spotkaniach, podkreślił, że do końca czerwca br. najprawdopodobniej będzie wyjaśniony problem wydania decyzji o realizacji inwestycji drogowej i wówczas okaże się, czy to zadanie zostało wpisane do budżetu państwa, czy nie (jeżeli zostało wpisane to na pewno Generalna Dyrekcja nie przystąpi do budowy świateł z tego względu, że również trzeba będzie uzyskać na to zadanie pozwolenie). Podkreslił, że po wyjaśnieniu tych kwestii działania w zakresie ustawienia sygnalizacji świetlnej będą podjęte, o co również wnioskują okoliczne samorządy.


Ad. 15 Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym
Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym została doręczona radnym w formie pisemnej i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna Monika Roman poprosiła o rozszerzenie informacji odnośnie punktów:

I.13. wyznaczenie gruntów do wydzierżawienia pod działalność gospodarczą – dz. nr 3903/4 położona przy ul. Kościuszki i Armii Krajowej, część dz. nr 3162/6 położonej przy ul. Rynek, część działki nr 3806/1 położonej przy ul. Zamkowej, część działki nr 2950/12 położonej przy ul. Piłsudskiego-Cetnarskiego, część działki nr 3162/6 i 3162/1 położonych przy ul. Rynek, część działki nr 757/20 przy ul. Podzwierzyniec,

I.22 wyznaczenie na obszarze miasta Łańcuta miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku,

I.28 udostępnienie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 złotych w roku 2009.


Radny Wrzesław Żurawski poprosił o przedstawienie szczegółów związanych z informacją cyt. ”Jako Szef Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta, w związku z wystąpieniem obfitych opadów atmosferycznych i ogłoszonym alarmem powodziowym na terenie powiatu łańcuckiego podjąłem działania powodujące zapobiegnięciu skutkom powodzi w naszym mieście”.
Radny Jan Grabowski zapytał:

- czy prawdą jest, iż odebrano dotację Ochotniczej Straży Pożarnej „Przedmieście”,

- odnośnie pkt III.31 „przygotowano i wyemitowano kolejne wydania programu Wydarzenia TV Łańcut” – dlaczego nie wyemitowało jego krytycznej wypowiedzi nagranej przy okazji opłatka w MDK związanej z brakiem nagrody dla pana Lucjana Rybaka za zasługi w tworzeniu muzyki jazzowej.
Odnośnie pkt I.13 Z-ca Burmistrza Miasta poinformował, że na terenie miasta jest około kilkadziesiąt hektarów gruntów do wydzierżawienia pod działalność rolniczą, usługową. Podkreślił, że jeżeli ktokolwiek wyrazi chęć i szuka takiej działki przychodzi do Wydziału Gospodarki Gruntami Urzędu i otrzymuje informacje odnoście jej wynajęcia. Poinformował, że jeżeli zdarzy się, że na dzierżawę jednej działki jest kilku chętnych to wówczas ogłaszany jest przetarg. Na zakończenie zaznaczył, że dokładnie nie pamięta gdzie położone są działki wykazane w pkt. I.13, ale poprosił radną o udanie się do Wydziału GM, gdzie uzyska szczegółowe informacje w tym zakresie.
Sekretarz Miasta odnośnie :

- pkt I. 22 poinformował, że jest to obowiązek wynikający z ustawy Ordynacja Wyborcza na Prezydenta RP, zgodnie z którym Burmistrz wyznaczył miejsca urzędowe gdzie mogą być zawieszane obwieszczenia o wyborach, podziały na okręgi, składy komisji itp. oraz miejsca gdzie będą mogły być zamieszczane odpłatnie plakaty wyborcze kandydatów na Prezydenta (słupy ogłoszeniowe, tablice informacyjne przy PZU, dawnym Urzędzie Miejskim),- pkt I.28 poinformował, że stosownie do zapisów ustawy Burmistrz wydał zarządzenie o wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 złotych w roku 2009. Podkreślił, że wykaz ten podlega publicznemu ogłoszeniu i jak corocznie zostanie zamieszczony na stronach BIP, w kategorii podatki.
Burmistrz Miasta odnośnie akcji powodziowej, która miała miejsce 17 maja i 3-5 czerwca br. to podkreślił, że osobiście brał w niej udział i zagwarantował, że to co należało do obowiązków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego było wykonane. Poinformował, że na terenie miasta nie było bezpośredniego zagrożenia podtopieniem, jedynie woda wlewała się do piwnic, ale zaznaczył, że taka sytuacja występowała nawet na terenach, gdzie nie ma potoków tego typu jak Mikośka, ze względu na duży poziom wód gruntowych. Poinformował także, że w dniu 17 maja ze względu na wylanie z koryta Mikośki zdecydował o odwołaniu zajęć w SP Nr 3, ponieważ istniało zagrożenie, że woda może podtopić budynek szkoły. Dzięki podjętym działaniom i ze względu na ustanie opadów deszczu udało się opanować zagrożenie, szkoła została opasana wałem z workami z piasku. Podobna sytuacja wystąpiła na ul. Konopnickiej, jeśli chodzi o dom prywatny, jak również przy ul. Zwierzyniec 37, natomiast na ul. Głuchowskiej, to wody gruntowe spowodowały wylanie na drogę. Kontynuując poinformował, że na Kątach poinformował, że dopiero w nocy pojawiło się zagrożenie, szczególnie na ul. Podwisłocze, ze względu na to, że pan Argasiński na czas nie spuścił wodę ze stawu rybnego. Na zakończenie podkreślił, że nie jest prawdą, iż odebrano dotację OPS „Przedmieście” i zauważył, że właśnie największe środki idą dla tego oddziału, z racji tego, że bierze ona udział w różnych akcjach ratunkowych, mają pełne umundurowanie, także do akcji przeciwpowodziowej. Stwierdził, że jeżeli radny Jan Grabowski ma jeszcze wątpliwości w tym zakresie, to zaprasza go do siebie i wspólnie z panem Janem Magoniem Prezesem OPS „Przedmieście” wyjaśni mu te kwestie.
Pan Andrzej Piechowski odnośnie zarzutu braku wypowiedzi radnego Jana Grabowskiego w odcinku „Wydarzeń” podkreślił, że cieszy się bardzo, że jest zainteresowanie odcinkami Telewizji Łańcut, ale zaznaczył, że nie jest to telewizja profesjonalna, która zajmowałaby się emisją wszystkiego co się zdarzyło, czy co wypowiedziano w mieście (czas 1 odcinka nie może przekraczać 15-20 min.). Podkreślił, że opracowanie 1 min. wydarzeń kosztuje 8 godzin pracy, a chciał przypomnieć, że oprócz telewizji jego Wydział zajmuje się jeszcze innymi obowiązkami z zakresu kultury, sportu, oświaty, wydaje biuletyn, obsługuje kluby sportowe. Poinformował, że wydarzenia pokazują to, co dzieje się najważniejszego w mieście.
Powyższe nie zadowoliło radnego Jana Grabowskiego i ponownie wyraził żal, że przemilczano jego wypowiedź, w której podziękował ludziom związanym z jazzem.
Przewodniczący Rady poprosił Kierownika Piechowskiego, aby przy najbliższej okazji umieścił w „Wydarzeniach” wypowiedź radnego.
Z powyższym nie zgodził się pan Andrzej Piechowski twierdząc, że oni nie są telewizją do lansowania osoby radnego, czy też do lansowania Burmistrza (pojawiały się zarzuty, że Burmistrz tworzy sobie telewizję, tubę przedwyborczą), a oni są daleko od takich działań. Podkreślił, że osobiście czyta fora internetowe i ludzie doceniają, że nie ma tych działań przedwyborczych.
Pomimo powyższego Przewodniczący Rady poprosił, aby jednak w najbliższym odcinku „Wydarzeń” umieścić wypowiedź radnego Jana Grabowskiego.
Na prośbę radnej Moniki Roman pan Andrzej Piechowski podał adresy forum internetowych, o których wspominał (niezależne forum Łańcuta, giełda lokalna, Nowiny24 – zakładka Łańcut).

Ad. 16 Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXVIII a XL Sesją Rady Miasta Łańcuta
Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy XXXVIII a XL Sesją Rady Miasta Łańcuta została doręczona radnym w formie pisemnej i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili żadnych pytań do niniejszego sprawozdania.

Ad. 17 Interpelacje, wnioski i zapytania
Przewodniczący Rady odczytał zebranym pismo, jakie wpłynęło na jego ręce w dniu 20 kwietnia 2010 r. ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie dot. sprawy poruszanej na XXXIX Sesji odnośnie naprawy sieci kanalizacyjnej przed pawilonem 1 i 2 przy ul. Piłsudskiego – pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności odczytał pismo Burmistrza Miasta z dnia 27 maja 2010 r. jakie wpłynęło do Rady Miasta o następującej treści:

„W związku z bardzo trudną sytuacją powodziową, jaka dotknęła w ostatnim czasie nasz powiat, województwo oraz całą Polskę, jako Burmistrz Miasta oraz mieszkaniec Łańcuta uważam, że nasze miasto powinno czynnie włączyć się w pomoc wszystkim tym, którzy w tym czasie szczególnie potrzebują wsparcia.

W związku z tym, pragnę zaproponować organizację koncertu charytatywnego będącego wspólną inicjatywą Rady Miasta Łańcuta oraz Burmistrza Miasta Łańcuta, w dniu 27 czerwca 2010 roku. Wszystkie pozyskane środki z koncertu przeznaczone zostałyby dla ludzi, którym powódź zabrała cały życiowy dorobek lub przyczyniła się do znacznych strat materialnych. Uważam, że powinniśmy okazać swoją solidarność z ludźmi, których ta tragedia szczególnie dotknęła.

W dniu wczorajszym Podkarpacki Kurator Oświaty zwrócił się z apelem do szkół i placówek w województwie podkarpackim o zbiórkę artykułów dla powodzian. Chciałbym również tą akcję gorąco poprzeć, prosząc dyrektorów łańcuckich szkół podstawowych oraz gimnazjów o możliwie, jak najmocniejsze jej wsparcie. Idea zbiórki dla powodzian przyczynić się może nie tylko do poprawy sytuacji ludzi szczególnie dotkniętych powodzią, ale również pomoże uwierzyć, że w tak trudnych warunkach, w których się znaleźli, nie pozostali sami i mogą liczyć na pomoc drugiego człowieka.

Licząc na Pańską wrażliwość w tym temacie proszę o wsparcie moich działań w tym kierunku”.


W ostatnim zdaniu Przewodniczący Rady podkreślił, że pozwoli sobie przekazać każdemu z radnych i Przewodniczących Zarządów Rad Osiedli pismo Wójta Gminy Gorzyce informującego o tragicznej powodzi i zwracającego się z apelem o pomoc. Ponieważ w piśmie tym podane są adresy, numery kont, kontakty uznał, że najlepiej będzie, jak wszyscy otrzymają kopie tego pisma do własnego użycia i rozpropagowania wśród najbliższych. Na zakończenie wyraził głębokie przekonanie, że Pan Burmistrz po otrzymaniu informacji o wysokości strat, o oczekiwanej formie pomocy przedstawi radnym propozycje budżetowe dotyczące zmian budżetowych, którymi wesprą ludzi dotkniętych tych nieszczęściem.
Radny Wrzesław Żurawski zapytał, czy istnieje prawna możliwość, aby radni z diety należnej za wzięcie udziału w posiedzeniu dzisiejszej Sesji przekazali część środków na rzecz powodzian.
W odpowiedzi na powyższe Przewodniczący Rady poinformował, że istnieje taka możliwość, pod warunkiem, że każdy z radnych podpisze własnoręcznie oświadczenie o dobrowolnej rezygnacji z diety.


 • Pan Aleksander Cymerys Przewodniczący Zarządu Osiedla „Śródmieście” zapytał, czy Burmistrz Miasta będzie zgłaszał szkody powodziowe, w celu uzyskania środków na udrożnienie rowów, czy naprawę przepustów oraz zapytał, dlaczego opóźniają się sprawy budowy parkingu przy ul. Żardeckiego.
 • Radna Monika Roman ponowiła wniosek o naprawę chodnika przy ul. Kościuszki, który nie był remontowany przez 4 lata.
 • Radny Adam Drogoń podziękował za nowe nasadzenia drzewek przy ul. Podzwierzyniec, które niestety znowu zostały wyłamane w ilości 3 szt. Poprosił o wystąpienie do właścicieli Klubu „Opera” i Policji Łańcuckiej, aby w godzinach zakończenia dyskoteki pełnili patrole na mieście.

 • Pani Danuta Szymel mieszkanka miasta:

- zapytała o koszt nasypu wykonanego w zeszłym roku na Plantach oraz jego demontaż, jak również ile kosztowały obecne prace związane z zagospodarowaniem tego fragmentu Plant,

- poprosiła o zmniejszenie emisji hałasu podczas organizacji Dni Miasta Łańcuta, zmniejszenie ilości rol-lbarów, zachowanie ciszy nocnej o godz. 22 oraz rezygnację z pokazu sztucznych ogni, które powodują zniszczenia okolicznych dachów, jak również zakłócają okres ochrony ptaków (na Plantach żyje ok. 10 nietoperzy), na co zgodnie z przepisami prawa należy uzyskać stosowne pozwolenia,

- poruszyła problem zalewania piwnic w domach na ul. Polnej, poprosiła o konserwację rowu i jego wykorytowanie, aby uniemożliwić przesiąkanie pod drogą.


 • Radny Wrzesław Żurawski mając na uwadze tegoroczne doświadczenia związane z powodzią, zapytał o politykę miasta związaną z regulacją rzeki Mikośka m.in. kiedy zostanie wykonana, planowana budowa przepustu na ul. Łysa Góra.

W odpowiedzi na interpelacje wnioski i zapytania Burmistrz Miasta odnośnie pozyskania środków z tytułu powodzi poinformował, że Wojewoda Podkarpacki jasno i wyraźnie określił, na jakiego typu szkody można ubiegać się o zwrot kosztów, a mianowicie na renowację zalanych domów, natomiast naprawa rowów i przepustów leży w gestii Podkarpackiego Zarządu Melioracji. Odnośnie ul. Polnej, Głuchowskiej i Kąty, to zaznaczył, że przegląd rowów nastąpi po opadnięciu wody (nasiąknięcie terenu nie pozwala na wejście w teren) i na pewno prace w zakresie naprawy będą musiały być wykonane. Poinformował, że pozostała pomoc na rzecz poszkodowanych powodzią obecnie jest w gestii MOPS, którego pracownicy na bieżąco monitorują domy, gdzie ewentualnie woda wlała się na poziom podłogi.


Pan Andrzej Pacholicki odnośnie:

- budowy parkingu przy ul. Żardeckiego, wyjaśnił, że zadanie to realizowane jest normalną procedurą, w chwili obecnej uzyskali pozwolenie na budowę i jeżeli pojawi się wykonawca, to do końca sierpnia br. inwestycja będzie zrealizowana w zakresie, na jaki były zarezerwowane środki (ok. 50%),

- remontu chodników na ul. Kościuszki wyjaśnił, że zarządcą drogi jest Starosta Łańcucki, ale dzięki zawartym z miastem porozumieniom udało się uzyskać środki od Marszałka Województwa na remont ul. Kościuszki, Piłsudskiego, 3 Maja, Cetnarskiego łącznie z remontem chodników, zielenią, oświetleniem (wykonanie ma nastąpić do III kwartału 2011 r.),

- ul. Polnej - stwierdził, że obydwa rowy odprowadzające były wyremontowane w roku ubiegłym i są drożne,

- przepustu drogowego na ul. Łysa Góra - potwierdził, że faktycznie miał być on wykonany, ale miasto ma problem ze znalezieniem projektanta, poinformował, że poprzez ogłoszenia prasowe ponowią próby znalezienia projektanta.
Z powyższymi wyjaśnieniami nie zgodził się pan Aleksander Cymerys, który stwierdził, że jest wiele szkód powodziowych w Łańcucie m.in. droga prowadząca na Starą Likiernię, rów obok budowy nowego Kościoła jest całkowicie zamulony, podobnie jak przy ul. Polnej. Jeszcze raz stwierdził, że jeżeli jest okazja, są środki na usuwanie szkód powodziowych, to również i miasto powinno wystąpić o ich pozyskanie.
Na pytanie radnego Jana Grabowskiego, kiedy zostanie ustawiony przystanek autobusowy na Grabskim pan Andrzej Pacholicki wyjaśnił, że uzyskano już zgodę od GDDKiA, ale okazało się, że wyznaczono pomyłkowo inną działkę, co spowodowało opóźnienie w tym zadaniu, niemniej jednak zagwarantował, że w niedługim czasie nastąpi jego ustawienie.
Radny Jan Grabowski porosił o wyjaśnienie, na jakim etapie sa sprawy związane z budową nowego budynku Komendy Policji w Łańcucie.

Burmistrz Miasta wyjaśnił:

- odnośnie dewastacji krzewów na ul. Podzwierzyniec przez uczestników dyskoteki Klubu „Opera”, iż rozmawiał w tej sprawie z Komendantem Policji, który powiadomił go, że Policja wystąpiła do właścicieli Klubu z ostrzeżeniem, że jeżeli sytuacja związana z rozejściem się uczestników nie poprawi się, to prawdopodobnie Policja wystąpi o wygaszenie koncesji na prowadzenie tego typu imprez,

- odnośnie budowy budynku Policji przy ul. Traugutta, to niestety wszelkie środki obecnie zostały przez rząd skierowane na odszkodowania dla powodzian i w tym roku nie ma żadnych szans, aby przystąpić nawet do wykonania projektu, którego koszt wyniesie ok. 300-400 000 zł.

Radny Tomasz Kotwica zwracając się do radnego Wrzesława Żurawskiego zapytał, w czyim imieniu wypowiadał się, aby dietę radnych przeznaczyć dla powodzian, ponieważ on osobiście wstrzymuje się od takiego stanowiska.
Nawiązując do powyższego radna Monika Roman wyraziła nadzieję, że powyższa wypowiedź nie znajdzie się w kolejnym odcinku „Wydarzeń” Telewizji Łańcut i stwierdziła, że gdyby ktokolwiek z powodzian zapoznał się z treścią niniejszego protokołu to byłoby to bardzo złe. Zaproponowała, aby zrobić listę z deklaracją, kto i ile przekaże dla powodzian.
Powyższe przerwała radna Anna Kot i stwierdziła, że niekoniecznie te środki muszą pochodzić z diety (jej zdaniem jest to taki populizm). Zaznaczyła, że każdy z radnych otrzymał informacje o numerach kont i może samodzielnie przekazać środki.
Kończąc dyskusję Przewodniczący Rady stwierdził, że powyższa kwestia jest absolutnie prywatną sprawą i jest to indywidualna decyzja każdego z radnych, dlatego na tym etapie zamknął dyskusję.

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:


Iwona Olszańska
: res -> bip -> gminy -> um lancut


1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna