Protokół Nr xl/2014 z sesji Rady Gminy Uścimów odbytej w dniu 28 marca 2014 r w godz. 0900 – 1310Pobieranie 65.6 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar65.6 Kb.
Protokół Nr XL/2014

z sesji Rady Gminy Uścimów

odbytej w dniu 28 marca 2014 r.

w godz. 0900 – 1310

W sesji udział wzięli: 1. Jarosław Ligęza - Przewodniczący Rady Gminy

 2. Radni (nieobecni - A. Huszaluk, J. Nowosadowicz)

 3. Jacek Koziński - Wójt

 4. Bożena Zalewska - Skarbnik Gminy

 5. Renata Stangryciuk - Sekretarz Gminy

 6. Helena Borówka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Uścimowie

 7. A. Tusiński - Dyrektor ZS w Uścimowie

 8. Teresa Kuszyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Jedlance

 9. Bożena Kabacińska - Dyrektor Szkoły w Krasnem

 10. Magdalena Haraszczuk - dyrektor GBP w Uścimowie

 11. Romuald Karpiński – delegat Izby Rolniczej

 12. Sołtysi (nieobecny - K. Kieler, R. Bielecki)

 13. Sławomir Lis - Radca prawny

14. Rodzice z Nowej Jedlanki
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady – otworzył i prowadził sesję. Przywitał wszystkich radnych, a następnie w ich imieniu Wójta z pracownikami Urzędu, dyrektorów szkół, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, radcę prawnego, sołtysów i przybyłych gości.

W oparciu o listę obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych, czyli sesja jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.


Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady – przedstawił porządek obrad przesłany radnym.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Za przyjęciem głosowało 9 radnych, 2 radnych wstrzymał się od głosu.
Wójt - poprosił o wycofanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
Protokół został przesłany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Każdy miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Radna A. Duda - stwierdziła, że w protokole XXXIX/2014 brakuje odpowiedzi na zapytanie radnego M. Robaka.
Wójt - wyjaśnił, że odpowiedź znajduje się na str. 9 protokołu z XXXIX sesji, której udzielił pracownik P. Bartkowicz.
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXIX sesji rady gminy. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Za przyjęciem głosowało 7 radnych,
5 radnych wstrzymało się od głosu.
Ad 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r.
R. Karpiński - powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie z działalności komisji, przedstawił skład komisji i osób współpracujących. Opowiedział o działaniach, które są realizowane - między innymi o reaktywacji grupy AA przy współpracy z klubem "Nadzieja" w Lubartowie oraz o działaniu grupy dzieci i młodzieży pobierających lekcje gry na instrumentach w ZS w Uścimowie.
Ad 5. Ocena funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Uścimowie.

M. Haraszczuk - przedstawiła funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej, dane za rok 2013 dotyczące aktywności czytelników z podziałem na grupy wiekowe. Opowiedziała o współpracy ze Stowarzyszeniem Ziemi Uścimowskiej oraz z Centrum Współpracy Rodzinie, którego przedstawiciel przyjmuje w budynku biblioteki. Przedstawiła zrealizowane projekty m.in. kalendarz "Gmina Uścimów za dawnych lat". Powiedziała o pracach porządkowych na terenie przy bibliotece i pozyskaniu sponsora, który wymienił okna w całym budynku.
Radna M. Starownik - zwróciła uwagę, że koszty kalendarza pokryła gmina, a są możliwości dofinansowania ze środków unijnych i trzeba ich szukać, może napisać jakiś mały projekt.
E. Musiej - powiedziała, że koszty poniosło stowarzyszenie.
Przewodniczący Rady - zapytał czy dane sponsora okien są jawne.
M. Haraszczuk - powiedziała, że sponsora pozyskała przy pomocy Pani psycholog, wie tylko, że Pan ma na imię Przemysław.
Ad 6. Informacja Wójta z prac między sesjami.

Informacja wójta z prac między sesjami – 7.03 – 27.03.2014 r.
 1. Wyjazdy służbowe:
 1. 11.03 Urząd Wojewódzki – narada w sprawie projektu rewitalizacji Kanału Wieprz-Krzna

 2. 12.03 Lubartów – spotkanie wójtów i burmistrzów w sprawie planu likwidacji posterunku PGE w Lubartowie

 3. 24.03 Lubartów – spotkanie w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – ekonomia społeczna

 4. 25.03 Wyjazd studyjny – Rejowiec, Włodawa, Hanna – szkoły prowadzone przez FAU

 5. 26.03 – Lubartów – posiedzenie Komisji Rewizyjnej LGR – złożenie wniosku dotyczącego odnowy wsi Stary Uścimów
 1. Działania na terenie gminy, spotkania, interwencje:
 1. 10.03 spotkanie z przedstawicielem Netia SA

 2. 10 – 11.03 Kontrola odbioru śmieci przez Eko-Trans

 3. 12.03 – spotkanie z nauczycielami i rodzicami w sprawie przekazania szkół w Krasnem i Nowej Jedlance z udziałem przedstawicieli FAU

 4. 14.03 - Kontrola Stacji Podniesienia Ciśnienia w Krasnem, kontrola stanu dróg w sołectwie Krasne

 5. 17.03 – spotkanie z rodzicami 5-o i 6-o latków z udziałem przedstawiciela Kuratorium Oświaty na temat nowych zasad rekrutacji do szkół

 6. 27.03

 1. Spotkanie z kierownikiem ośrodka Łukcze

 2. Spotkanie z przedstawicielem Firmy Cumullus w sprawie Biegu Jezior i placu zabaw w Nowym Uścimowie oraz logotypu dla gminy

 3. Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w sprawie wniosku o dofinansowanie zakupu radiowozu (15 000) oraz bezpieczeństwa i porządku w gminie i powiecie

 4. Spotkanie z przedstawicielem Krajowego Biura Wyborczego – euro wybory

 5. Wizyta w ośrodku P. L.Palicy w sprawie dewastacji nieruchomości
 1. Sprawy bieżące:
 1. Pogram kolektorów – poprawki w Programie Funkcjonalno – Użytkowym

 2. Sprawy szkolne

 3. Drogi lokalne – kontrola stanu, przygotowanie do remontów

 4. Odbył się przetarg na przeprowadzenie inwentaryzacji działek rekreacyjnych (29 000)

 5. Trwają prace związane z projektem przedsiębiorstwa BIOTOP

 6. Trwają prace przygotowawcze związane z projektem wodociągowym w Krasnem (działki)


Wójt - dodał, że zostały wysłane poprawki do PFU na kolektory, odbył się przetarg na przeprowadzenie inwentaryzacji działek na terenie gminy, udało się osiągnąć kwotę 18tys.

Radna A. Duda - poprosiła o informacje na temat rozmów na zebraniu w szkole w Krasnem, jakie były decyzje rodziców.
Wójt - odpowiedział, że podejście było bardzo pozytywne, rodzice zdają sobie sprawę, że jeżeli szkoła nie przejdzie pod stowarzyszenie to zostanie zlikwidowana. Klasy nie będą łączone jak do tej pory. Zmiany odczują tylko nauczyciele, jednak zdają sobie sprawę, że albo praca albo bezrobocie. Opowiedział o wynikach w gminie Hanna.
Radna M. Starownik - poprosiła o przybliżenie tematu Stowarzyszenie "Przystań" i jaki gmina ma mieć udział w stowarzyszeniu oraz czy Pan Wójt zamierza oddać wszystkie szkoły z terenu gminy pod stowarzyszenie i zapytała Wójta czy chciałby wrócić do takiej szkoły, w której jest 40 godz. tygodniowo.
Wójt - odpowiedział, że Stowarzyszenie "Przystań" powstało w wyniku szkoleń, które były organizowane dla aktywnych mieszkańców naszej gminy, efektem jest powołanie stowarzyszenia. Celem głównym jest działalność w sferze ekonomii społecznej. Dla gminy jest to korzystne gdyż, jest to sektor społeczny i przy naborach wniosków, kiedy jest tak, że gmina nie może czegoś zrobić, może to zrealizować stowarzyszenie, co korzystne jest dla społeczności całej gminy. Zaznaczył, że gmina nie jest członkiem, współpraca jest na zasadach partnerstwa.
Radna M. Starownik - zapytała, gdzie znajduje się siedziba stowarzyszenia.
Wójt - odpowiedział, że siedziba mieści się w pomieszczeniu u Pana Mariusza Sidora. Na pytanie dot. szkół odpowiedział, że nie jest zwolennikiem zamykania wszystkich placówek, jednak na przykładzie szkoły w Hannie jest to korzystne. Tylko w naszej gminie nie bardzo mogłoby to zafunkcjonować, gdyż w gminie Hanna są to małe szkoły liczące ok. 40 dzieci. W szkole w Uścimowie jest ok. 200 uczniów, tym samym subwencja wystarcza na zaspokojenie potrzeb takiej szkoły. Dokładamy niestety do małych szkół. Budynki pozostają w utrzymaniu gminy. Dodał, ze nie chciałby wrócić do szkoły, gdzie nie funkcjonuje karta nauczyciela, lepiej pracować na karcie nauczyciela, ale z drugiej strony przykre jest to, że słysząc od osoby, która nie ma pojęcia pracy w szkoły, mówi, że nauczyciele maja same przywileje, co nie jest prawdą, oświadczył, że jeżeli nie miałby wyjścia chętnie wróciłby do szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie. W takiej szkole są również możliwości pozyskiwania środków unijnych i te pieniądze dodatkowo otrzymują również nauczyciele.
Radny M. Robak - zapytał, czy w związku z założeniem Stowarzyszenia Przystań, Wójtowi jest wiadomo coś na temat budynku straży w Krasnem, jakie plany ma stowarzyszenie wobec tego budynku.
Wójt - odpowiedział, że stowarzyszenie jest zainteresowane tym budynkiem. Jest lokal, który można wykorzystać, między innymi na planowane przez stowarzyszenie - prowadzenie kuchni i cateringu na terenie gminy, jak również wynajem pokoi w okresie letnim.
Radna M. Starownik - powiedziała, że we wcześniejszej wypowiedzi nie miała na myśli kwestii finansowych, choć też są ważne a myślała o tym, że jeżeli nauczyciel będzie uczył w danej szkole 8 godzin, nie będzie pracował efektywnie, wobec tego co z tymi godzinami, z jakim efektem końcowym to będzie dla uczniów. Nauczyciel, który będzie pracował 8 godzin nie przygotuje uczniów na dobrym poziomie, nie będzie w stanie ani fizycznym ani psychicznym ich przygotować. Ponadto jej zdaniem gmina Hanna jest negatywnym przykładem, sporadycznie korzysta się z tego typu obejścia. Pieniędzy w budżecie jest mało, jeżeli z subwencji, które otrzymujemy oddamy fundacji jeszcze 10%, bo trzeba im zapłacić, to będzie jeszcze mniej i niekorzystne to będzie dla dzieci. Dodała, że wyniki ocen szkół po przejęciu przez stowarzyszenia są negatywne, a wynika to z tego, że jest 8 godzin.
Przewodniczący Rady - zaznaczył, że w tej chwili jest punkt 6 - informacja Wójta z prac między sesjami i prosi o pytania dot. sprawozdania Wójta. A jeżeli chodzi o wyniki szkół w Hannie, to wyniki są zupełnie inne, niż przedstawia radna M. Starownik. Wszyscy, którzy uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do szkół prowadzonych przez fundacje doskonale wiedzą, że jest zupełnie inaczej.
Wójt - dodał, że to nie jest tak, że nauczyciel pracuje codziennie 8 godzin z dziećmi, pensja nauczyciela to jest pensja od 26 do 29 godzin w zależności od tego, jakie zajęcia prowadzi. Dochodzą do tego inne zajęcia poza tymi z dziećmi. Nauczyciel powie, że już szósta godzina staje się uciążliwa, jednak w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie to nie jest grupa 30 uczniów, tylko 4-5 uczniów, nie ma godzin łączonych, co powoduje wyższy poziom dla dzieci i większy komfort dla nauczyciela.
Radny A. Kuźmicz - powiedział, że dziwi się radnym. Były spotkania w obu szkołach, dlaczego było tak mało radnych, poruszane były tematy również tych 8 godzin. Wszyscy mówili, że chodzi o dobro dzieci a teraz już nie chodzi o dzieci tylko o nauczycieli.
Mieszkaniec wsi Rudka Starościańska - powiedział, że mieszkańcy są już kolejny raz na sesji, radni mają diety, oni siedzą za darmo. Zaznaczył, że zostali wprowadzeni w tzw. maliny, gdyż Przewodniczący wiedział, że radni chcą usunąć z porządku obrad punkt o przejęciu szkoły przez stowarzyszenie. Dodał, że trzeba było dyskutować na początku a nie teraz.
Przewodniczący Rady - po raz kolejny poprosił o pytania do Wójta na temat sprawozdania między sesjami a nie dyskusję na temat szkół.
Ad 7. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Ad 8. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady - poprosił o interwencję w sprawie ubytków w drodze w Nowym Uścimowie.
Radna M. Starownik - poprosiła Przewodniczącego Rady Gminy, aby po pierwsze nie zastępował Wójta i nie zmuszał radnych do wyjazdów na zebrania, każda miejscowość ma swojego radnego.
Przewodniczący Rady - odpowiedział, że nie zmusza nikogo do uczestniczenia w zebraniach, on jedzie tam gdzie jest zaproszony, nigdzie nie zastępuje Wójta. Z tego, co on obserwuje wynika, że radni nie jeżdżą na zebrania, bo się za nie, nie płaci.
Radny A. Kuźmicz - dodał, że radni reprezentują całość społeczeństwa tej gminy a nie tylko poszczególne miejscowości.
Radna M. Starownik - powiedziała, że w swoim sprawozdaniu Wójt lekko mówił o stowarzyszeniu, jest jednak druga strona medalu, która jest bardzo nieciekawa.
Radny M. Dziadko - oświadczył, że przyglądając się obradom podczas sesji, jest mu wstyd przed gośćmi przybyłymi na sesję. Skierował zapytanie do radnej M. Starownik skąd ma takie dane o Hannie, gdzie to jest napisane. Poprosił o zaprzestanie zbędnym dyskusjom.
Ad 9(1). Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
Skarbnik - przedstawiła zmiany w budżecie, zagospodarowanie wsi Stary Uścimów, parking przy stadionie, planowana kwota 409.325,01zł w tym środki unijne 284.488,16zł, gmina 124.836,93zł, to jest jedna z najwyższych pozycji oraz nowe zadanie- pomoc dla powiatu odnośnie modernizacji drogi Nowy Uścimów-Krasne to kwota 150tys., poza tym pomoc dla powiatu droga Orzechów Kolonia. Modernizacja drogi - tzw. "Popówka", dokumentacja i rozpoczęcie prac. Dochody - planowane jest zwrócenie się o środki z zewnętrznych instytucji - Urząd Marszałkowski oraz Orlen. Dotacja unijna 284.488,16zł, na parking, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 91tys. Wpływy ze sprzedaży o 3tys., działalność usługowa, pomoc finansowa dot. zmiany studium zagospodarowania przestrzennego 50tys., do Agencji Zasobu Nieruchomości oraz do L.W. Bogdanka. Szkolnictwo - prowadzenie przedszkoli 67.647zł, inne - 2.8991zł, pozostałe 19.3215zł. Opieka społ. - zmniejszenie o 400zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - prosimy o zwiększenie 4 tyś zł,. Oświata i wychowanie - 3.680zł podstawówka, inne formy 2.8411zł, gimnazja zmniejszenie 700zł, obsługa szkół - tylko przesunięcia. Gosp. komunalna - zwiększenie 7.490zł. Niestety środki muszą być przesuwane, aby były realizowane przedsięwzięcia. Skarbnik poprosiła o przegłosowanie budżetu.

Sołtys M. Grodek - zapytała o punkt dot. drogi Stary Uścimów-Krasne, czy dotyczy też miejscowości Głębokie.

Wójt - odpowiedział, że niestety nie, na to jest inny projekt.

Radna M. Starownik - zapytała, jakie prace w Referacie Gosp. Komunalnej wymagają zwiększenia.

Skarbnik - odpowiedziała, że jest za mało pieniędzy na pozostałą działalność, zostało za mało zaplanowane na rachunki, które musza być pokryte.

Radna M. Starownik - zapytała, czy można konkretnie odpowiedzieć, jakie to są wydatki.

Skarbnik - odpowiedziała, że np. dodatkowe ubezpieczenia samochodów, telefony, mat. biurowe, programy,

Radny A. Kuźmicz - poprosił o przybliżenie kwestii zwiększenia na kolektory słoneczne.

Skarbnik - odpowiedziała, ze jest to przesunięcie na specyfikację dot. solarów, jest ona tak trudna, że pracownicy gminy nie są w stanie przygotować jej tak profesjonalnie.

Radny A. Kuźmicz - powiedział, ze miał nadzieję ze firma, która zajmuje się koordynacją projektu to wykona.

Wójt - odpowiedział, że biorąc pod uwagę kary, jakie nakłada Urząd Marszałkowski za błędy, które są bardzo duże, nawet drobny błąd może nas kosztować dużo pieniędzy i trzeba było zatrudnić profesjonalistów.

Radny A. Kuźmicz - dodał, że umowa powinna być tak skonstruowana, aby firma, która koordynuje projekt wykonała wszystko. Uważa, że nie był to trafny wybór firmy.

Radna A. Iwanicka - zapytała o pieniądza dla stowarzyszeń - 10 i 15 tys. Dla jakich stowarzyszeń są one przeznaczone.

Skarbnik - odpowiedziała, że są ogłoszone konkursy, 15 tys. na sport a 10 tys. na konkurs, który nie został jeszcze ogłoszony.

Radna T. Skowronek - zaproponowała, aby przedyskutować z Powiatem kwestię wydłużenia remontu drogi w stronę jeziora Tomaszno.

Wójt - odpowiedział, że porozumienia jeszcze nie ma, przy rozmowach będą prowadzone negocjacje.

Przewodniczący Rady - przedstawił treść uchwały Nr XL/188/2014 Rady Gminy Uścimów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.


Ad 9(2). Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubartowskiego.
Skarbnik - powiedział, że środki z budżetu maja być przeznaczone na modernizacje drogi Stary Uścimów- Krasne. Wspominała o tym we wcześniejszych wypowiedziach.

Przewodniczący Rady - przedstawił treść uchwały Nr XL/189/2014 Rady Gminy Uścimów z dnia 28 marca 2014r. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubartowskiego.

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.


Ad 9(3). Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Nowej Jedlance osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego – Fundacji Akademia Umiejętności.
Mieszkaniec wsi Rudka Starościańska - powiedział, że w wyniku zebrania, większość rodziców opowiedziała się za stowarzyszeniem, jednak obiecano mieszkańcom przedstawić informację, na jakich warunkach miałoby się odbyć to przekazanie. Jednak nikt się z mieszkańcami się nie spotkał, a oni chcą rozmawiać. On widzi to tak, aby wszystko było wypunktowane w formie załącznika do uchwały. W tej chwili nie wiedzą, na jakich warunkach nastąpi to przekazanie. Mieszkańcy chcą ustaleń, np. zapewnienia od Wójta, że budynek szkoły zostanie wyremontowany przez gminę.
Radny A. Kuźmicz - powiedział, że szkoła jest budynkiem gminnym i do niej należy remont szkoły, jeżeli szkołę przejmie stowarzyszenie, gminie będzie łatwiej zrobić remont, bo będzie miała na to środki. Rozmowy o warunkach będą po przegłosowaniu uchwały, która uruchamia "machinę".
Mieszkaniec wsi Rudka Starościańska - odpowiedział, że mieszkańcy maja prawo ustalenia, na jakich warunkach to się odbędzie. Chcą mięć podpisane dokumenty.

Wójt - zaapelował, że cała ta dyskusja jest bez sensu, ustawy nie uda się zmienić, te rzeczy, których domagają się mieszkańcy gwarantuje ustawa. Tam są określone postanowienia. To gmina wyremontuje budynek i to będzie zawarte w umowie z fundacją, nie można zawrzeć umowy z mieszkańcami. Wszystkie działania mają na celu oszczędności i wtedy znajdą się pieniądze na remont budynków nawet wszystkich szkół. Dodał, że jeżeli mieszkańcy chcą czegoś na piśmie to on może to osobiście przygotować. Zagwarantował również ze przy podpisywaniu umowy z fundacją, będzie obecna delegacja rodziców. Gmina nie zamierza uciekać od dodatkowych kosztów na remonty szkół.

Radca Prawny - zwrócił się do wszystkich z apelem, że każdy z tu obecnych musi przestrzegać prawa, umowa ze stowarzyszeniem będzie opisywała obowiązki stron, w tym gminy, która jest właścicielem budynku szkoły i nie może się go pozbyć, tym samym ma obowiązek ten budynek utrzymywać. Kwestia finansowania szkoły jest precyzyjnie określona w ustawie o systemie oświaty. Procedura nie kończy się już teraz, trwa to ok. pół roku. Trzeba powiadomić rodziców i uzyskać opinie kuratora, powiadomić związki zawodowe. To nie oznacza, ze gmina musi podpisać umowę, jaką przedstawi fundacja, można negocjować warunki umowy.

Przewodniczący Rady - zauważył, że trochę za szybko mieszkańcy chcą odpowiedzi na wszystkie pytania. Nikt nie ucieka od rozmów, ale wszystko po kolei. Nie mamy wpływu na przepisy prawa. Nikt nie zagwarantuje wyniku głosowania, od radnych zależy czy poprą rodziców czy nie. Jeżeli uchwała nie przejdzie nie ma potrzeby dyskutować. Radni muszą brać pod uwagę całą gminę a nie jedną miejscowość.

Radny A. Kuźmicz - według niego rodzice bardzo rozsądnie podeszli do sprawy, radni również powinni pójść za przykładem i brać pod uwagę zdanie rodziców.

Przewodniczący Rady - przedstawił treść uchwały Nr XL/190/2014 Rady Gminy Uścimów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Nowej Jedlance osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego – Fundacji Akademia Umiejętności.

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 4 radnych, 4 radnych było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.


Ad 9(4). Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Uścimów.
K. Kretiuk - wyjaśniła, że gmina ma zalecenie z Regionalnej Izby Obrachunkowej, aby uporządkować stan prawny tej nieruchomości. Poza tym Bank Spółdzielczy złożył kolejny wniosek o sprzedaż. W przypadku nie wyrażenia zgody na sprzedaż, bank wystąpi na drogę sądową. Jeżeli chodzi o parking, ten teren nie wchodzi w przekazanie. Przedstawiła całą sytuację, w jakim zakresie bank będzie płacił czynsz za budynek gminy a jaka cześć zostanie przekazana na własność banku.
Radna M. Starownik - powiedziała, że radni chcą mieć dokładne informacje, jaki obszar zostanie sprzedany i poprosiła, aby nie dziwić się, że radni mają wątpliwości.
Przewodniczący Rady - przedstawił treść uchwały Nr XL/190/2014 Rady Gminy Uścimów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Uścimów.

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.


Ad 9(5). Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia/nie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Uścimów.
Sekretarz Gminy - wyjaśniła w oparciu, o jakie przepisy zostały ustalone taryfy.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - wyjaśniła, że do kalkulacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zostały przyjęte wszystkie koszty i przychody niezbędne do prawidłowego wyliczenia tych opłat. Kierownik Referatu poinformowała, że nastąpił wzrost opłat za wodę o 33 gr. za m3 oraz ścieki o 62 gr. za m3. Wskazała, że najwyższe koszty związane były z zakupem energii, zakupem materiałów w związku z występującymi awariami z powodu przestarzałej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Kierownik poinformowała, że taryfy, które obowiązują obecnie były ustalane przed dwoma laty, dlatego, że w ubiegłym roku Pan Wójt przedłużył obowiązywanie dotychczasowych taryf do kwietnia 2014 r. Pani Kierownik poinformowała radnych, że wszystkie ceny, jakie były brane pod uwagę do obowiązującej taryfy są sprzed dwóch lat.
Radny M. Dziadko - stwierdził, że na ostatniej komisji tj. 12 lutego 2014 r. radni zdecydowali, że nie zmieniamy stawek za wodę z uwagi na to, ze w ubiegłym roku podnieśliśmy podatki. Zapytał, dlaczego drożeje opłata abonencka.
Radny A. Kuźmicz - powiedział, że wcześniej też nas postawili przed faktem dokonanym, że podatków żeśmy nie podnosili i należy podnieść, bo subwencja niższa. Teraz to tylko wychodzi na to, że my radni jesteśmy tylko od podnoszenia podatków. Teraz całe społeczeństwo musi cierpieć.
Skarbnik - powiedziała, że skoro zostawiamy takie pozycje, które musimy finansować, to musimy skądś na to brać.
Radny A. Kuźmicz - powiedział, że wie o tym. Tylko, że jedną szarą grupę, człowieka, który jest na samym dole należy obciążać? Powiedział, że gmina powinna wszystkim służyć. Część radnych podchodzi tak do tego.
Skarbnik Gminy - powiedziała, że czy to będzie wzrost w opłacie abonenckiej czy w opłacie za wodę to jest to samo. Koszty tutaj się rozkładają w ten sposób.
Przewodniczący Rady - powiedział, że jeżeli ktoś zużywa 3 m wody to będzie płacił 9 zł za wodę a 6 zł opłaty, bo nie każdy zużywa 300 m.
Kierownik Referatu - wyjaśniła, iż opłata abonamentowa to nie jest nic innego jak kwota za gotowość, za odczyt i za rozliczenie.
Radny M. Dziadko - zapytał, że jeżeli ktoś nie pobiera wody, to jaką opłatę on powinien ponosić, skoro nie ma żadnych kosztów.
Kierownik Referatu - wyjaśniła, że nieważne, że nie pobiera wody, ale w sytuacji, gdy zepsuje się wodomierz to referat musi usunąć tą awarię. Ponadto, co kwartał konserwator musi pójść i dokonać odczytu tego wodomierza.
Radny A. Kuźmicz - poddał propozycję: albo podnieść abonament a wody nie.
Przewodniczący Rady - poinformował, że tak nie można postąpić. Albo można przegłosować uchwałę, albo nie. Jeżeli uchwała nie przejdzie to po 30 dniach z mocy prawa stawki te wejdą w życie, stwierdził, że była komisja na temat wody. Miała być zweryfikowana ponownie taryfa. Miały być wyjaśnione ubytki. Powiedział, że również bierze wodę i płaci. Stwierdził, że wszyscy płacą i za straż i za zawody i za płukanie linii – wiadomo, że płukanie jest w gestii Urzędu-ale, czemu mam płacić za strażaków, dlaczego mam im sponsorować wodę, a w tej wodzie jest cena straży. I to mi się nie podoba, mówiłem to na komisji, że mi się to nie podoba i z tym się nie zgadzam i tak i teraz.
Radna A. Duda - spytała, czy podczas kontroli wodomierzy stwierdzono jakieś drastyczne naruszenia.
Kierownik Referatu - wyjaśniła, że kontrola, która jeszcze trwa nie wykryła naruszeń u odbiorców wody, ale są wodomierze, które nie są oplombowane. Są to zaszłości od dawna.
Przewodniczący Rady - przedstawił treść uchwały Nr XL/191/2014 Rady Gminy Uścimów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia/nie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Uścimów.

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Przeciwko uchwale głosowało 9 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.


Radca Prawny - poinformował, że nie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf jest równoznaczne z podjęciem uchwały o niezatwierdzeniu taryf.
Ad 9(6). Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uścimów w 2014 r.
J. Musiej - wyjaśnił, że program jest przyjmowany, co roku przez każdą gmina. Każdy radny w materiałach dostał treść programu i mógł się z nim zapoznać.
Radny M. Dziadko - zapytał o podaną ilość zwierząt przekazanych do schroniska w Nowodworze.
J. Musiej - odpowiedział, że to jest liczba za cały okres trwania programu, ok. 5 lat. większość psów z terenu gminy jest psami bezdomnymi, które porzucili przyjezdni.
Przewodniczący Rady - przedstawił treść uchwały Nr XL/191/2014 Rady Gminy Uścimów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uścimów w 2014 r.

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Uchwała przeszła jednogłośnie.


Dyrektor ZS w Uścimowie A. Tusiński - poinformował, że w ubiegłym roku miały być przeprowadzone remonty w ZS Uścimów, jednak pieniędzy nie było, w tym roku jest przygotowany projekt inwestorski remontu szkoły. Zapytał czy w tym roku są środki na szkołę, czy może rozpoczynać działania.
Wójt - zaproponował, aby wstrzymać się z procedurą, gdyż nie wiemy, co stanie się ze szkołą w Krasnem. Prawdopodobnie trzeba będzie szkołę zamknąć, gdyż stowarzyszenie nie będzie chciało przejąć tylko jednej szkoły.
Skarbnik - zaproponowała, aby spróbować postarać się o złożenie wniosku na jakiś mały projekt na remont. Może nie będzie zwrotu tak szybko, ale jeżeli uda się zakwalifikować to pieniądze zostaną zwrócone.

Ad 9(7). Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Uścimów”.
Sekretarz Gminy - wyjaśniła, że należało zaktualizować obecny regulamin i dostosować go do obecnych przepisów.
Radny M. Robak - zapytał czy jest to regulamin tylko dla korzystających z kanalizacji.
Przewodniczący Rady - odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Rady - przedstawił treść uchwały Nr XL/192/2014 Rady Gminy Uścimów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Uścimów”.

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Uchwała przeszła jednogłośnie.


Ad 9(8). Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Radny A. Kuźmicz - zaproponował, aby pobierać opłaty za rzeczywisty pobór nieczystości a nie za cały beczkowóz.
Wójt - wyjaśnił, że prawdopodobnie beczkowóz zostanie zlikwidowany, koszty zaczynają przewyższać dochody.
Przewodniczący Rady - zapytał, czy zostaną zlikwidowane etaty.
Wójt - odpowiedział, że tak.
Radna M. Starownik - zapytała, czy poza gminą są zarejestrowane podmioty zajmujące się wywozem nieczystości.
Przewodniczący Rady - odpowiedział, że są, dwa. Na ostatniej sesji pracownik przedstawiał informację na ten temat.
Kierownik Referatu - uważa, że cena nie jest wysoka, jest dużo zleceń, beczkowóz gminny może dojechać do trudno dostępnych miejsc. Osad jest bardziej zanieczyszczony i oczyszczalnia bardzo to odczuwa. Dodatkowo przedsiębiorcy zewnętrzni pobierają opłatę za dojazd.
Radny M. Dziadko - zaznaczył, że nie wszyscy mają tak duże szamba, gdyż kiedyś były budowane różne wielkości. Pobierana jest mniejsza ilość a opłata jest za cały beczkowóz.
Przewodniczący Rady - zauważył, że ceny niczego nie zmienią dopóki nie będzie nadzoru, mamy stary sprzęt do sprzedania a nowy beczkowóz do zakupu, w budżecie jest to zatwierdzone, wiec niepotrzebna dyskusja. Śmieciarka została sprzedana a pracownik został, powinien mieć dodatkowo inne zadania. Zarzucił, że poprzednia kalkulacja odnośnie wody i ścieków była nieprawidłowa.

Sekretarz - powiedziała, że kalkulacja została poprawiona zgodnie z przepisami.
Radny M. Dziadko - zauważył, że po terenie gminy jeździ duży beczkowóz, kilka razy dziennie.
Przewodniczący Rady - przedstawił treść uchwały Nr XL/193/2014 Rady Gminy Uścimów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Przeciwko uchwale głosowało 6 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.


Ad 9(9). Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłat za zrzut nieczystości ciekłych do instalacji na terenie oczyszczalni ścieków Gminy Uścimów.
Radny M. Robak - zapytał, czy rolnik swoim sprzętem będzie mógł zrzucić nieczystości i taką stawkę będzie musiał zapłacić.
Przewodniczący Rady - odpowiedział, że nie może tego robić, gdyż nie ma pozwolenia, trzeba mieć zezwolenie na transport. We własnym zakresie można wywozić tylko gnojowicę, na własne pole.
Radna M. Starownik - zapytała, co ze ściekami z obcej gminy, gdyby ktoś chciał przywieźć.
Kierownik Referatu - w tej chwili nie ma takiej możliwości, chyba, że rada podejmie uchwałę o ustaleniu stawki za przywożenie ścieków z poza gminy Uścimów. Oczyszczalnie jednak mają ograniczone limity. Każdy ma obowiązek podłączenia się do kanalizacji, jednak jest to bardzo droga inwestycja. W naszej gminie jest duży procent osób niepodłączonych do kanalizacji, mimo, że wszyscy byli informowani, że mają taki obowiązek.
Radna M. Starownik - czy ktoś zrzuca ścieki do naszej oczyszczalni.
Kierownik Referatu - odpowiedziała, że nie. Wywożą tam gdzie się im bardziej opłaca.
Przewodniczący Rady - przedstawił treść uchwały Nr XL/193/2014 Rady Gminy Uścimów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia stawek opłat za zrzut nieczystości ciekłych do instalacji na terenie oczyszczalni ścieków Gminy Uścimów.

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, 1 radny był przeciwko.


Przewodniczący Rady – stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział. Zamknął obrady XL sesji Rady Gminy Uścimów.
Pobieranie 65.6 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna