Protokół Nr xli/2013 z XLI sesji Rady Gminy Choczewo VI kadencji w dniu 28 października 2013 rPobieranie 181.56 Kb.
Strona1/2
Data08.05.2016
Rozmiar181.56 Kb.
  1   2
Protokół Nr XLI/2013

z XLI sesji Rady Gminy Choczewo VI kadencji

w dniu 28 października 2013 r.

Sesja odbyła się w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie.

Godzina rozpoczęcia 1500 godzina zamknięcia 1815.

Przewodniczył – Przewodniczący RG Krzysztof Łasiński.

Listy osób uczestniczących w sesji załączone do protokołu z nin. sesji.

O terminie posiedzenia radni zostali powiadomieni pisemnie.

Projekty uchwał przesłano wraz z zawiadomieniem.

Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.

 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

a) dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Piaskowej i Puckiej w Choczewie.

 3. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaskowa II w Choczewie.

 4. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaskowa I w Choczewie.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa – Starosty Wejherowskiego.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa – Starosty Wejherowskiego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choczewo.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia ze Starostą Wejherowskim w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Choczewo.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Choczewo.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Choczewo oraz zmiany uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy Choczewo z dnia 10 grudnia 2010 r. dot. powołania komisji stałych Rady Gminy Choczewo.

 12. Interpelacje i zapytania.

 13. Dyskusja i wolne wnioski.

 14. Zakończenie sesji.Ad. 1
XLI sesję Rady Gminy Choczewo VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Gminy – pan Krzysztof Łasiński. Powitał wszystkich przybyłych na sesję oraz panią Renatę Banaś nowego Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Choczewie.

Następnie stwierdził prawomocność obrad.

Obecni wszyscy radni.
Pan Przewodniczący RG odczytał porządek obrad.
Pan radny Bronisław Nowak – Przewodniczący Klubu Radnych „Dla Dobra Gminy Choczewo”: czy Klub Radnych „Odnowa” ma swego przedstawiciela do Komisji Rewizyjnej?
Pan Przewodniczący RG: o tym będziemy mówili podczas realizacji punktów 14 i 15.
Pan radny Bronisław Nowak – Przewodniczący Klubu Radnych „Dla Dobra Gminy Choczewo”: jeśli nie ma, to wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu 14 - podjęcie uchwały w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Choczewo oraz punktu 15 - podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Choczewo oraz zmiany uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy Choczewo z dnia 10 grudnia 2010 r. dot. powołania komisji stałych Rady Gminy Choczewo.
Pan Przewodniczący RG: będę musiał wniosek przyjąć i napisać o tym do Wojewody. Niedopuszczenie do dyskusji nad tymi punktami jest jakby zablokowaniem zmiany składu Komisji Rewizyjnej.
Pan radny Bronisław Nowak – Przewodniczący Klubu Radnych „Dla Dobra Gminy Choczewo”: to proszę napisać.
Pan Przewodniczący RG: kto jest za przyjęciem wniosku pana radnego Bronisława Nowaka o wyłączenie z porządku sesji punktu nr 14 - podjęcie uchwały w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Choczewo?
W wyniku głosowania radni oddali głosów: „za” – 8, „przeciw”- 7, „wstrzymuję się” – 0.

Wniosek został przyjęty.


Pan Przewodniczący RG: kto jest za przyjęciem wniosku pana radnego Bronisława Nowaka o wyłączenie z porządku sesji punktu nr 15 - podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Choczewo oraz zmiany uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy Choczewo z dnia 10 grudnia 2010 r. dot. powołania komisji stałych Rady Gminy Choczewo?
W wyniku głosowania radni oddali głosów: „za” – 8, „przeciw”- 7, „wstrzymuję się” – 0.

Wniosek został przyjęty.


Porządek sesji został zmieniony na:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.

 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

a) dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Piaskowej i Puckiej w Choczewie.

 3. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaskowa II w Choczewie.

 4. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaskowa I w Choczewie.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa – Starosty Wejherowskiego.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa – Starosty Wejherowskiego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choczewo.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia ze Starostą Wejherowskim w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Choczewo.

 10. Interpelacje i zapytania.

 11. Dyskusja i wolne wnioski.

 12. Zakończenie sesji.

Pan Przewodniczący RG: na ostatnim spotkaniu poinformowałem obu Przewodniczących Klubów Radnych, że projekty uchwał w sprawie Komisji Rewizyjnej będą w porządku dzisiejszej sesji i zaproponowałem, żeby Przewodniczący Klubów Radnych porozumieli się w sprawie składu Komisji Rewizyjnej. Do tej pory Przewodniczący Klubów Radnych nic w tej sprawie nie zrobili.

Pani radna Sylwia Kropidłowska: w imieniu Klubu Radnych „Dla Dobra Gminy Choczewo” oraz pana radnego Andrzeja Małkowskiego i pana radnego Krzysztofa Langera dziękuję Choczewskiemu Stowarzyszeniu Turystycznemu za zorganizowanie „DNIA POLSKIEGO” podczas wyjazdu do Sømny oraz promowanie naszej Gminy i potraw regionalnych. Nikt z naszego Klubu nie mógł być na tym spotkaniu, więc tą drogą dziękujemy. Dziękujemy również paniom, które się zaangażowały w organizację „DNIA POLSKIEGO”. Są to panie: Czesława Bocho, Genowefa Błahuszewska, Krystyna Gabryelska, Dorota Borówka, Dorota Grabińska, Ewa Godula. Jeśli kogokolwiek pominęłam, to również bardzo dziękuję.

Na ręce pani Prezes Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego zostały złożone podziękowania i kwiaty.Ad. 2
Pan Przewodniczący RG zapytał: czy są uwagi do protokołu z sesji w dniu
27 sierpnia 2013r.?

Wobec braku uwag, pan Przewodniczący RG wniosek o przyjęcie protokołu poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania oddano głosów: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 1.

Protokół Nr XXXVIII/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. został przyjęty.

Pan Przewodniczący RG zapytał: czy są uwagi do protokołu z sesji w dniu


9 września 2013 r.?

Wobec braku uwag, pan Przewodniczący RG wniosek o przyjęcie protokołu poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania oddano głosów: „za” – 14 „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 1.

Protokół Nr XXXIX/2013 z dnia 9 września 2013 r. został przyjęty.
Pan Przewodniczący RG zapytał: czy są uwagi do protokołu z sesji w dniu
1 października 2013 r.?

Wobec braku uwag, pan Przewodniczący RG wniosek o przyjęcie protokołu poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania oddano głosów: „za” – 15 „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Protokół Nr XL/2013 z dnia 1 października 2013 r. został przyjęty.
Ad. 3
Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Rady Gminy wpłynęło pismo od Federacji Zielonych „GAJA” z dnia 7 października 2013 r. dot. programu usuwania azbestu (zostało ono odczytane). Konstrukcja budżetu należy do kompetencji Wójta, więc przesłałem to pismo do pana Wójta z prośbą o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia wnioskowanego wydatku do aktualnie opracowywanego Projektu Budżetu na 2014 rok. Taką informację przesłałem do Federacji Zielonych „GAJA”.

Radni i pozostali obecni na sesji otrzymali od Choczewskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „PROMYK NADZIEI” prośbę o pomoc w organizacji „Spotkania opłatkowego” dla osób niepełnosprawnych.

Sprawy organizacyjne Rady Gminy:

- na dzień 4 listopada 2013 r. o godz. 16.00 zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał w sprawie podatków i opłat, część projektów uchwał radni otrzymali już dzisiaj,

- planowana najbliższa sesja jest na 13 listopada 2013 r. godz. 7.30.

Tego samego dnia o godz. 12.00, niektórzy radni otrzymali zaproszenia, odbędzie się konferencja prasowa Wójtów Gminy Choczewo, Gniewino i Krokowa w sprawie planowanej lokalizacji w tych gminach elektrowni jądrowej.


Ad. 4
Pan Wójt w informacji o działalności międzysesyjnej odniósł się do wcześniejszej informacji pana Przewodniczącego Rady Gminy o konferencji prasowej zaplanowanej na dzień 13 listopada 2013 r. i powiedział, że dotyczyć ona będzie sposobu współpracy PGE z trzema gminami, ponieważ cierpliwość Wójtów trzech gmin się kończy. Były deklaracje słowne, że gminy otrzymają pieniądze z PGE, a ich nie ma. Jeśli do 13 listopada 2013 r. nie podpiszemy stosownego porozumienia z PGE, to odbędzie się konferencja prasowa.

W dniu 2 września 2013 r. spotkałem się z panem Dyrektorem PKS-u Wejherowo. Jak państwo wiecie w tym roku nie robiliśmy przetargu na dowozy szkolne, tak zdecydowałem. Chciałem już to zrobić wcześniej, ale wcześniej mówiono, że muszę mieć zgodę Rady Gminy. Niektórzy radni, np. pan radny Bronisław Nowak mają mi za złe, że firma z Łeby nie otrzymała zlecenia na dowozy. Zawsze jest to około 700 tys. zł rocznie. Dzieci mają teraz bilety sieciowe, mogą za darmo korzystać z wielu przejazdów. Uważam, że nasze dzieci zasługują na to, żeby być traktowane, jak dzieci w miastach, czy w gminach: Luzino, Wejherowo, a od 2013 r. w Gminie Szemud. Myślę, że za nami pójdą następni, bo to jest duża korzyść. PKS w okresie realizacji przejazdów popełnił parę błędów. Mieszkańcy mieli prawo dzwonić bezpośrednio do Dyrektora PKS-u i przekazywać mu wszelkie informacje i uwagi. Mam nadzieję, że od niedzieli kursy już będą lepsze, bo zapomniano o niedzielnych połączeniach oraz zdarzały się przypadki zapomnienia o niektórych miejscowościach. Powoli wszelkie uwagi są realizowane. Najważniejszą rzeczą było, żeby dzieci mogły jeździć autobusami za darmo, mając jeden bilet, łącznie do Gdyni czy na Hel, czyli tam, gdzie jeździ PKS Wejherowo. Wystąpiliśmy z pismem, które opracował nasz prawnik, do rodziców. Rodzice takie pismo podpisali. Tu wiem, że niektórzy specjalnie rodziców wprowadzali w błąd.

Wrzesień, to miesiąc zebrań sołeckich i dzielenia funduszu sołeckiego. Co roku proszę, żeby zebrania sołtysi zwoływali przez cały miesiąc, żeby nie było ich kumulacji w ostatnich dniach miesiąca. Rozumiem, że niektórym sołtysom zależy na tym, żeby w tych samych godzinach zebrania były w różnych miejscowościach, żeby Wójt nie mógł być wszędzie. Ludzie potem do mnie dzwonią i mówią, dlaczego pan Wójt wybrał tę miejscowość, a nie inną. Tak samo dwa zebrania były ostatniego dnia miesiąca. Sołtysi wiedzą kiedy zebrania mają być, a specjalnie zwołują zebrania np. ostatniego dnia. Chciałbym podziękować sołtysom, którzy zdecydowali się na włączenie do wspólnego grantu i przeznaczenia funduszu sołeckiego na zakup podobnych rzeczy. Jeśli chodzi o dzielenie funduszu sołeckiego, to bywało to różnie, bo nieraz jest to kompromitacja, bo sołtys nie wie na co mieszkańcy chcieliby przeznaczyć pieniądze i zaczyna się dyskusja w trakcie zebrania, bądź jest kompletnie nie przygotowany i nie zna wysokości funduszu sołeckiego. Zmieniliśmy trochę zasady podziału funduszu sołeckiego, żeby umożliwić przeznaczenie części pieniędzy na integrację. Jak ja byłem jeszcze sołtysem to głównie fundusz sołecki był przeznaczony na inwestycje. Ja uważam, że integracja jest bardzo ważna. Proszę, żeby pamiętać, że są rzeczy, które można zabezpieczyć tymi pieniędzmi, nie trzeba środków tylko przejadać. To jest tylko rada, a zrobicie tak, jak mieszkańcy ustalą.

W dniu 3 września 2013 r. było spotkanie z panem Jarosławem Niklewiczem z PGE EJ1 na temat pracy na terenie naszej Gminy firmy WORLEYPARSONS, czyli pracowników biura. Przekazaliśmy adresy wszystkich z terenu Kopalina-Lubiatowa, ponieważ to był warunek, że biura i kwatery muszą być z tego rejonu. Biura zostały wynajęte.

W dniu 5 września 2013 r. było spotkanie w Starbieninie z Lane Energy Poland na temat współpracy z mieszkańcami Lublewa, Lublewka i Starbienina, ponieważ odwiert jest na terenie Lublewa. Było spotkanie i pokazy oraz poczęstunek. A najważniejsze jest to, że przekazywano nam wiedzę. Najważniejszym problemem odwiertów, jak już państwo wiecie, jest chemia wtłaczana do ziemi. Lane Energy mówiąc o chemii pokazywało płyn do mycia naczyń, ale trzeba pamiętać, że do ziemi wtłacza się też kwas solny. Wszystkim zależy, żeby ten odwiert był zrobiony prawidłowo. Ma długość ponad 3 km. Awarie się zdarzają. U nas wierci się bardzo blisko domów miejscowości Słuchowo. Gdyby jakaś awaria zdarzyła się u nas, to nie byłoby wesoło, bo my mamy domy i wody gruntowe bardzo blisko. Lane Energy nigdy takiej awarii nie miało i przedstawiciele firmy mówią, że bardzo przestrzegają wszystkich procedur.

W dniu 11 września 2013r. przedstawiciele firmy WORLEYPARSONS byli w naszej Gminie. Opowiedzieli w jaki sposób będą wykonywali odwierty. Wiercenia przewidują w okresie: styczeń – luty. W tej chwili trwa załatwianie wszelkich pozwoleń na 2 wieże. Ta współpraca z tą firmą na dzisiaj może nie jest najlepsza, ale mam nadzieję, że się dotrzemy.

W dniu 11 września 2013 r. było spotkanie ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „PROMYK NADZIEI” na temat możliwości rozwoju tego Stowarzyszenia i przedstawienia tego, co oni robią na terenie Gminy.

W okresie 14-24 września 2013 r. w grupie 25 osób wyjechaliśmy do Sømna do Norwegii.

W wyjeździe udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń, Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego, Kół Gospodyń Wiejskich z Choczewa i Kierzkowa, przedstawiciele Rady Gminy, jeden sołtys, pani redaktor „Wieści Choczewskich”, Schola, harcerze, pan Przewodniczący Rady Gminy. Klub Radnych „Dla Dobra Gminy Choczewo” otrzymał propozycję udziału w wyjeździe, ale nie skorzystał. W Sømnie uczestniczyliśmy w sesji ich rady gminy. Wielkim wydarzeniem było przygotowanie „DNIA POLSKIEGO”, bo była możliwość poczęstowania Norwegów naszymi polskimi i regionalnymi potrawami.

Pan Wójt bardzo szczegółowo omówił ten wyjazd, a kończąc bardzo serdecznie podziękował wszystkim za udział w nim, a szczególnie za przygotowanie „DNIA POLSKIEGO”.

W dniach 12-24 września 2013 r. w Urzędzie Gminy była kontrola z Urzędu Wojewódzkiego z zakresu zadań zleconych. Mamy protokół dla nas dobry. Nie mamy sobie nic do zarzucenia.

W dniu 26 września 2013 r. było spotkanie z okazji 30-lecia Elektrowni Wodnej Żarnowiec.

W dniu 30 września 2013 r. było posiedzenie Komisji Budżetowej, w którym uczestniczyli wszyscy radni, nie było tylko pana radnego Krzysztofa Langera. Posiedzenie było poświęcone kredytowi konsolidacyjnemu. Chcieliśmy wziąć jeden kredyt, zamiast tych, które teraz mamy. Pani Skarbnik i ja staraliśmy się to wszystko wytłumaczyć, bo chodziło o obniżenie wskaźników. Na sesji nadzwyczajnej nie udało się projektów uchwał w tej sprawie przegłosować.

W dniu 31 września 2013 r. było spotkanie w tej samej sprawie, ale już z Dyrektorem KBS O/Choczewo, był Przewodniczący Rady Gminy i Wiceprzewodniczący oraz Przewodniczący Klubów Radnych. Pani Dyrektor tłumaczyła ile Gmina może zaoszczędzić, bo dziś mamy kredyt na 7%, a teraz można wziąć kredyt na 3,56-3,57%. Pokazywała korzyści z takiego kredytu. Wszystkie gminy biorą takie kredyty i starają się skorzystać z tego, że to oprocentowanie jest tak niskie. Myślę, że Przewodniczący Klubów Radnych przekażą swoim radnym te korzyści, o których mówiła pani Dyrektor Banku. Potem się okazało, że pan radny Jerzy Detlaff przeliczył i zamiast zysku wyszła strata i powiedział, że wie, iż kredyt konsolidacyjny to złe rozwiązanie.

W dniu 9 października 2013 r. było spotkanie z nowym księdzem proboszczem Parafii Choczewo z księdzem Wojciechem Szmeichel. Rozmawialiśmy o współpracy. Jak państwo zauważyliście, młody wikary jest utalentowany muzycznie i zajmuje się naszym chórem.

W dniu 9 października 2013 r. byłem z Dyrektorem PKS-u na spotkaniu w Łęczycach. Mamy problemy w Gminnym Ośrodku Zdrowia. Chodziło o zrobienie jednej spółki dla 2 gmin. Oczywiście mogłyby być to spółki gminne, w których my i oni mieliby swój udział. Natomiast do tego potrzeba nam komunikacji. Gdyby była zgoda naszych radnych, bo u nich akurat radni chcą i to nie jest problemem, to taka komunikacja mogłaby być. Do spółki będzie nas około 18 tys. mieszkańców. Czyli mielibyśmy szansę, żeby NFZ traktował nas poważnie.

W dniu 11 października 2013 r. Dzień Nauczyciela - były akademie, obchody, obiady. Z nową pani Dyrektor Przedszkola byłem na uroczystości wczoraj. Był to pierwszy Dzień Nauczyciela w Przedszkolu w historii, jak jestem Wójtem.

W dniu 14 października 2013 r. z Urzędem Morskim sadziliśmy trawy razem z dziećmi z Klubu Sportowego HUZAR, pogoda dopisała, trawy zasadziliśmy dużo, dzieci były zadowolone.

W dniu 20 października 2013 r. druga akcja Lane Energy tym razem w Jackowie, podobna do tej, która była w Starbieninie. Firma w lutym chce wejść na teren Jackowa i przygotować teren pod wiercenia. Na spotkanie przyszło dużo ludzi, było wiele ciekawych pytań, bo ludzie się do spotkania przygotowali.

W dniu 24 października 2013 r. na Zamku w Krokowej brałem udział w panelu dyskusyjnym na temat energetyki, komunikacji i turystki, który organizowała francuska fundacja.

W dniu 29 października 2013 r. spotkała się Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia. Niestety dla publicznych ZOZ-ów pieniędzy za dużo nie ma. Jesteśmy na etapie, czy chcemy, czy nie chcemy, musimy podjąć kroki odnośnie przekształcenia. Nie musimy tego nikomu sprzedawać, a podobnie, jak z Zakładem Komunalnym, utworzyć spółkę gminną, może też być to spółka połączona. Coś trzeba zrobić, bo za chwilę nasi pacjenci odejdą do innych przychodni, bo my ich pozbawiamy opieki lekarskiej. Dalej nie ma ginekologa. Pani Kierownik Ośrodka ten problem omówi we wnioskach. Coś musimy zrobić, bo nie da się tak dalej ciągnąć. Na każdym kroku mówią o tym szefowie NFZ, bo dla nas praktycznie to nic nie ma.

Pracownicy Urzędu uczestniczyli we wspólnej organizacji Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego – Festiwal Dobrego Smaku w Gminie Choczewo. Uczestniczyło mało ludzi.

Prowadzone były rozmowy z Nadleśnictwem Choczewo dotyczące przebiegu trasy rowerowej Eurovello R-10 przez teren Gminy Choczewo.

Kontynuowano projekt SEEMORE.

Współorganizowaliśmy Turniej Piłkarski rocznika 2005 i młodsi.

Organizacja spotkania z uczestnikami wyjazdu do gminy Sømna - tu miało być podsumowanie i wspomnienia, ale na samym wstępie zrodził się konflikt i część uczestników wyszła. Pozostali obejrzeli zdjęcia. Gdy emocje opadną, to można zrobić kolejne spotkanie.

Współorganizowana była konferencja dotycząca szlaków rowerowych oraz rajdów rowerowych na terenie Gminy Choczewo z okazji „Dnia bez samochodu”.

Zorganizowany został festyn „Turniej Sołecki” na terenie gminnych obiektów sportowych wraz ze Stowarzyszeniem STEK. To miała być rekompensata za brak dożynek, bo radni w tym roku nie chcieli dożynek. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy do tej tradycji. Szkoda, że dożynek nie było. Nie wiem jakie są z tego korzyści, bo Gmina niewiele dokładała, ale mam propozycję, żeby dożynki powróciły.

Gospodarka komunalna:

- we wrześniu z terenu Gminy Choczewo odebrano: około 62 ton zmieszanych odpadów komunalnych, 6,23 tony tworzyw sztucznych, makulatury, metali i opakowań wielomateriałowych, 6,22 tony szkła.

Zbiorki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon odbywały się w dniach od 7 do 12 października 2013r. Łącznie z terenu Gminy Choczewo zebrano: 15,01 ton odpadów wielogabarytowych, 0,66 tony elektroodpadów oraz 0,51 tony zużytych opon. Już wiemy, jakie ludzie błędy popełniają, jeśli chodzi o zbiórkę odpadów wielogabarytowych, bo np. zapominają wystawić na zewnątrz, wystawiają materiały budowlane – na takie rzeczy trzeba zamówić kontener i za niego zapłacić. Podobnie jest z elementami pochodzącymi z demontażu samochodów. Proszę o zwrócenie na to uwagi ludziom w sołectwach.

Wykorzystanie funduszy sołeckich jest w miare dobre.

Dnia 24 września br. wystosowano zapytanie ofertowe o zakup nowej ładowarki. Ładowarka została kupiona i jest w Zakładzie Komunalnym i pracuje.

W dniu 26 sierpnia br. została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pod nazwą „Budowa budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w miejscowości Kopalino”.

W dniu 30 września br. do Banku Gospodarstwa Krajowego został złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na budowę budynku mieszkaniowego wielorodzinnego w Zwartowie.

W dniach 1-9 września br. przeprowadzono rozeznanie rynku na „Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Choczewo”.

W dniu 2 września br. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych w Ciekocinie – 3 siłowni.

W dniach od 25 września do 7 października przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg. Wygrała je: firma Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Dziobak, Przedsiębiorstwo „Dariusz” Danuty Godula i Zakład Handlowo-Usługowy Małgorzata Zarzyczna Strzeszewo.

W dniach od 9 - 16 października br. przeprowadzono rozeznanie rynku na „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Przepisy się zmieniają i możemy dostać na opracowanie 85% dotacji, potem będzie możliwość o występowanie o dotacje na zakup pieców niskoemisyjnych i nie będziemy płacili kar.

W dniach 14 - 18 października br. dokonano profilowania oraz utwardzenia dróg gminnych w Choczewie.Dnia 24 października br. przyjęto Plan zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Choczewo.
Pan Przewodniczący RG: zanim otworzę dyskusję, proszę o zabranie głosu pana Adama Galas – Dyrektora PKS Wejherowo i podzielenie się doświadczeniami z prawie 2-miesięcznego okresu funkcjonowania firmy na terenie naszej Gminy.
Pan Adam Galas – Dyrektor PKS Wejherowo: zostałem zaproszony i nie ukrywam, że czekałem na ten moment, kiedy będę mógł się z państwem spotkać. W czwartek mijają 2 miesiące, jak podjęliśmy współpracę z Gminą Choczewo. Były to 2 miesiące, kiedy często były robione zmiany. Były różne potrzeby, informacje od mieszkańców, szkoły, żeby to wszystko dopracować. I jeszcze pewnie te zmiany będą. Od 1 listopada wejdą zmiany na Sasinie, zostanie z powrotem przywrócona komunikacja w niedziele. Będą połączenia do Biebrowa i Jackowa. Kolejnym zamiarem, który będziemy chcieli wprowadzić w Gminie Choczewo, to możliwość sprzedaży biletów miesięcznych. Będą 2 formy dostępne: za pomocą naszej strony, arkusza kontaktowego, gdzie poprzez informacje i zgłoszenie zostanie wydrukowany bilet, wówczas u kierowcy, albo zostanie wyznaczone miejsce, bo jeszcze o tym z panem Wójtem będę rozmawiał, gdzie ten bilet będzie do odbioru w ciągu 2 - 3 dni. Jeśli nie będzie odebrany, to bilet wraca i będzie anulowany. Najlepiej byłoby to u kierowcy, bo wówczas można by było od razu uiścić opłatę. W gminie Luzino mamy umowę podpisaną z punktem, który w naszym imieniu bilety rozprowadza, a nawet bilety są drukowane. Dochodzą słuchy, że bardzo dużo mieszkańców dzwoni z informacjami nieprawdziwymi, które spływają do nich od innych. Jedyną rzetelną informacją jest biuro PKS-u, gdzie można zadzwonić i się dowiedzieć. Chodzą takie informacje, że po bilet trzeba będzie jeździć do Gdyni. Faktem jest, że w tym roku zmieniliśmy siedzibę firmy, bo mamy ją w Gdyni, ale mamy swój oddział w Wejherowie, oddział mamy w Pucku i Luzinie. W Gdyni mamy sprzedaż biletów, w Wejherowie mamy sprzedaż, w Pucku mamy sprzedaż, także w Luzinie mamy sprzedaż. Gdy ktoś będzie chciał bilet zwrócić, to może przyjechać do tych miejsc i bilet zwrócić bez żadnego problemu, bez potrzeby jechania do Gdyni. Zastanawiamy się nad uruchomieniem w soboty i niedziele komunikacji do Zwartowa, bo jeśli chodzi o dzień powszedni to komunikacja w jakimś zakresie jest, ale nie ma w niedziele. Zmiana nastąpi w cenie biletu linii 697 jeśli chodzi o niedziele. Ze względu na zmianę, która została przeprowadzona, zostały zlikwidowane połączenia w niedzielę. Jeśli chodzi o Sasino, przebieg trasy się zmieni, bo dzwonili mieszkańcy Gniewina, bo autobus, który przyjeżdża w niedziele, jedzie tylko przez skupiska ok. 3 tys. mieszkańców. Taka potrzeba była, bo głównie chodzi o młodzież dojeżdżającą do szkoły i dojeżdżających do pracy w niedziele. Autobus linii 694 został zmieniony - przez Gniewino. Proszę mi wierzyć, że każdą zmianę chcielibyśmy od ręki zrobić, ale tego nie można zrobić, bo są pewne procedury - ustawa precyzuje, jak to wygląda. Żeby można dokonać zmiany, trzeba wystąpić z wnioskiem czy do wójta, czy do starostwa, czy do urzędu marszałkowskiego. Czym wyżej, to dłużej to wszystko trwa. Od stycznia ruszamy z komunikacją w Sasinie. Połączenia Biebrowo i Jackowo będą. Informacja już jest na stronie internetowej. Państwa uwagi i mieszkańców są dla nas cenne. Proszę do nas bezpośrednio dzwonić, a nie pytać się osoby mało zorientowanej. Nasze telefony są dostępne. Mój telefon wielu mieszkańców zna, bo dużo dostaję telefonów od mieszkańców. Wszystko, co jest cenną uwagą, będziemy realizowali. Jesteśmy po to, żeby służyć mieszkańcom.


 1. dyskusja

Pan radny Bronisław Nowak: przypominam, że sołtysi dwukrotnie pracowali przy spisie przystanków i zbieraniu uwag od mieszkańców. Przewoźnik z Łeby - pan Wójt się trochę zagalopował mówiąc, że niektórzy radni w łapę dostali, ja nie mam żadnych kontaktów z przewoźnikiem z Łeby, ale po to były spotkania i posiedzenie Komisji, Dyrektora Zespołu Szkół, Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty, żeby wyjaśnić, jak poprzedni przewoźnik się zachowywał. Dążyliśmy do przetargu. Teraz PKS świadczy usługi drożej – to po pierwsze. Po drugie – pan Wójt obiecał przedstawić umowę z PKS-em. Mieliśmy się też spotkać z przedstawicielem PKS-u. Gdyby do takiego spotkania doszło wcześniej, np. w sierpniu, to może dziś byłaby ta dyskusja zbędna. Sasino – w soboty i niedziele nie ma dojazdu.


Pan Adam Galas – Dyrektor PKS Wejherowo: od 1 listopada uruchamiamy komunikację, jeśli chodzi o Sasino. Odnośnie zamówienia publicznego i umowy – komunikacja obecnie jest otwarta. Zamówienie publiczne jest potrzebne, gdy mówimy o zadaniu: dowóz dzieci do szkoły, czyli z domu do szkoły. Obecnie NIK przeprowadza kontrole w Polsce w urzędach gmin, gdzie były wykonywane zamówienia na komunikację otwartą. Komunikacja otwarta, to taka, jaka jest tutaj. Teraz zakres w porównaniu do tego, co było wcześniej, jest znacznie większy. Zrobiliśmy 2,50 zł bilet gminny. My nie musimy żadnej umowy podpisywać z panem Wójtem. Każdy, kto chce i ma wolę, to przychodzi i kupuje bilet. Jeśli jest inna alternatywa, to niech inny przewoźnik jeździ, ale niech też jeździ np. do Zwarcienka, niech wjeżdża po 1 osobę. Takiego przewoźnika pan radny nie znajdzie. Dlaczego busy nie jeżdżą? Busy jeżdżą tam, gdzie są ludzie i jeżdżą zazwyczaj przed PKS-em. Jeszcze chcemy zrobić cenę biletu sieciowego 45-dniowego w granicach 200 zł, ale to będzie od nowego roku dla mieszkańców. Teraz mamy podobną ofertę, ale na dni robocze. Dlaczego nie możemy się związać umową? Dlatego, że jedynym legalnym sposobem zwrotu przez Gminę, jest zwrot kosztów biletów poniesionych przez rodziców. Jeśli rodzic nie chce by dziecko korzystało z dowozu, to nie musi. Rodzice podpisują oświadczenie, w którym oświadczają, że zakupili bilet miesięczny w celu dojazdu dziecka do szkoły. Dlatego dzieci dostały bilety sieciowe, są to bilety uprawniające do korzystania przez dziecko wszędzie, do Pucka, do Wejherowa, do Gdyni. W każdym gospodarstwie domowym, gdzie jest 1-2 dzieci, mama, tata, czy opiekun nie musi za te dzieci płacić gdziekolwiek by jechał. To są też korzyści. Mało tego, jeśli będzie zainteresowanie komunikacją z Łęczycami, to też będziemy robili takie połączenia. Teraz jeździmy w gminie Szemud, w gminie Luzino jeździmy od 2004 roku, w gminie Wejherowo, a w gminie Choczewo od tego roku. Jeśli ktoś z państwa ma inny pomysł na lepszą komunikację, niż jest w tej chwili, my się dostosujemy. Czekam na propozycje. Nie widzę żadnego problemu.
Pan Wójt: co do firmy z Łeby, ja nie powiedziałem, że pan radny wziął, ale, że pan radny tak się martwi o nich, bo pan twierdzi, że tak było dobrze i cudownie, a to, co ja teraz zrobiłem jest beznadziejne, że nasze dzieci nie potrzebują biletów sieciowych, ja spytałem, czy ta firma ma adwokatów, a nie mówiłem, że pan na pewno wziął. Jeśli chodzi o spotkanie, które mogło być wcześniej, to my o tym mówimy od początku, jak jestem Wójtem, radni to pamiętają. Nie mydlmy sobie oczu, bo wiemy o co chodzi. Jak tylko staram się coś zrobić, to od razu jesteście przeciwko. Jak tylko udało mi się to zrobić bez Rady, to zrobiłem.
Pan Adam Galas – Dyrektor PKS Wejherowo: czy państwo zdają sobie sprawę jak komunikacja wyglądała? Ja rozumiem nowy przewoźnik, bez przetargu, więc nasuwają się pytania. A może się ktoś nie orientuje? Do tej pory komunikacja odbywała się w ten sposób, że nie było przystanków, nie było miejsc wyznaczonych, stała jakaś wiata, jakiś słupek. Dopiero teraz Rada Gminy uchwaliła przystanki. Zrobiliśmy inwentaryzację razem z pracownikami Urzędu Gminy. Dopiero na tej podstawie mogły być wydane zezwolenia. W tej sytuacji, bo różnie bywa, może wydarzyć się przy wsiadaniu lub wysiadaniu wypadek - to wszystko jest legalne. Przedtem kursy były nielegalne, bo autobus zatrzymywał się na przystanku, którego de facto nie było. Sami o tym wiecie, bo to wy podejmowaliście niedawno uchwałę. Chciałbym podziękować wszystkim tym osobom, które się przyczyniły do pomocy i tego, że tak komunikacja ruszyła. Było mnóstwo pracy, żeby przygotować i ruszyć, żeby w sposób uczciwy i legalny można było wykonywać te przewozy. Wozimy dzieci i chcę, żeby to było wykonywane w sposób bezpieczny.
Pan radny Bronisław Nowak: nie będę tu z panem Wójtem polemizował. Panie Dyrektorze, gmina to nie jest prywatny folwark pana Wójta, skoro więcej płacimy za usługę, więc mamy prawo wiedzieć dlaczego. Dlatego chcieliśmy się z panem Dyrektorem spotkać.
Pani radna Sylwia Kropidłowska: pan Wójt zapomniał w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej powiedzieć, że w Choczewku rozpoczęła się budowa zaplecza socjalnego i jesteśmy jakby na 3 etapie tj. położenie dachu i zakończenie stanu surowego zamkniętego świetlicy w Choczewku. Nie wiem dlaczego pan Wójt o tym nie powiedział. Myślałam, że w „Wieściach Choczewskich” stosowna informacja będzie zamieszczona, ale niestety, nic takiego nie miało miejsca. Muszę się pochwalić – budowa jest rozpoczęta, za około dwa tygodnie będzie stan surowy zamknięty.
Pan Wójt: jeżdżę tamtędy, ale nie ma wieńca. Myślę, że jak skończą to zaprosimy przedstawicieli firmy PROKON i podziękujemy. Odnośnie dowozów, trzeba pracować, żeby rozkłady jazdy się poprawiały. Lębork - z dojazdem w tym kierunku ludzie ciągle mają problem, bo PKS Słupsk słabo jeździ. Kolega radny, zawsze znajdzie osobę niezadowoloną, gdy byłem na zebraniu wiejskim, to mieszkanka na mnie napadła, ale gdy jej wytłumaczyłem, to już wyszła zadowolona. Cieszę się, że PKS pracuje z mieszkańcami. Mieszkańcy mówią, że pan Dyrektor telefony odbiera, że naprawia błędy. Nikt nie ukrywa, że błędy były, może jakieś jeszcze i są, ale będziemy je naprawiać. Dzięki tym pieniądzom od Marszałka, to faktycznie komunikacja w Gminie się poprawia. Mówimy, że nie jak było wcześniej 312 tys. zł, bo teraz jest 350 tys. zł i tyle samo do Marszałka. To się wszystko zgadza, tylko za co? Wcześniej dzieci jechały do szkoły i wracały. Gdy chciały pojechać do lekarza, czy do Gdyni, to wszędzie płaciły. Nas to kosztuje 38 tys. zł więcej jako Gminę, ale spytajcie ludzi, czy są zadowoleni. Nawet do Wejherowa, do nowego „pałacu młodzieży” jeżdżą i to często, bo tam są zajęcia, nawet od pana radnego z Sasina jeżdżą. Są w szoku, że mogą wszędzie jeździć za darmo. Cieszę się, że to się udało. Trzeba pamiętać, że jesteśmy po to, żeby wspierać nasze dzieci, a szczególnie te, których nie stać na wyjazdy. Jeżdżą dzieci z Jackowa na treningi.
Pan radny Zbigniew Szafoni: jest kurs dzienny i nie ma ucznia, bo może jest chory, dlaczego autobusy nie kursują? Jest to otwarta linia i mieszkaniec chciałby wyjechać. Było parę takich kursów, mieszkańcy chcieli wyjechać, a autobus nie przyjechał. Opiekunowie w autobusach rozmawiają z kierowcą. Chodzi o miejscowość Gościęcino.
Pan Adam Galas – Dyrektor PKS Wejherowo: nie ma takiej możliwości. W komunikacji otwartej, są rozkłady, są kontrole. Nie ma możliwości, że nie ma dziecka, to autobus nie jedzie. Są opiekunowie w autobusach.
Pan radny Zbigniew Szafoni: opiekunki rozmawiają z kierowcą i mówią, że dziecko jest chore.
Pan Adam Galas – Dyrektor PKS Wejherowo: jeśli jest taka sytuacja, to proszę o informację, bo tak być nie może. Autobus musi jechać, nie może sobie skracać.
Pan radny Zbigniew Szafoni: jeszcze o dodatkowych zajęciach, bo ja myślałem, że dodatkowe zajęcia to SKS, jakieś korepetycje i będzie możliwość dojazdu i powrotu. Tak początkowo było, że autobusy kursowały później. Myśleliśmy, że na trasie Zwartowo-Gościęcino będzie możliwość powrotu ucznia. Ostatni autobus jest około godz. 15.30 i już nie ma możliwości powrotu. Czyli tak, jak do tej pory było. Jeszcze jedna rzecz – nie ma rozkładów jazdy. Kogo się pytać o rozkład jazdy?
Pan Adam Galas – Dyrektor PKS Wejherowo: rozkład jazdy jest naszym obowiązkiem. Nie było go, bo tak, jak przed chwilą powiedziałem, przez cały czas robimy zmiany. Propozycje zmian od 1 listopada, będziemy analizować. Nie może też być tak, że dziś stawiamy tabliczki, jutro zmieniamy rozkład, wówczas wprowadzamy w błąd mieszkańców. Informacja internetowa jest na bieżąco. Myślę, że od listopada tam będzie już wyprostowane. Na pewno będziemy pracować nad połączeniami w soboty i niedziele w kierunku Zwartowa. Jeśli są niedociągnięcia, to proszę mi mówić, będziemy nad ich eliminacją pracować.
Pan radny Zbigniew Szafoni: wyjazd do Norwegii, sprawozdanie pana Wójta mnie lepiej przekonało, niż artykuł w „Wieściach Choczewskich”, ale jest to już wersja pani redaktor. Pan Wójt w „Wieściach Choczewskich” kilka razy pisał o pieniądzach na dożynki…
Pan Przewodniczący RG: skorzystajmy z obecności pana Dyrektora PKS-u. Teraz mówimy o komunikacji. Panu radnemu Zbigniewowi Szafoni za moment jeszcze raz przekażę głos.
Pa radny Jerzy Detlaff: panie Dyrektorze, czy wszystkie przystanki są gotowe? Jakie koszty zostały poniesione?
Pan Adam Galas – Dyrektor PKS Wejherowo: ustawa wyraźnie określa, że przystanek należy do zarządcy drogi, jeżeli jest to droga gminna, to do gminy, jeśli droga powiatowa, to do powiatu, a droga wojewódzka – do województwa. Żaden przewoźnik nie ma prawa postawić słupka. Przystanki na drogach gminnych są gotowe. Największym problemem w tej chwili jest powiat. W ślad za Gminą Choczewo poszła gmina Szemud i Luzino – mówię tu o uchwałach dotyczących przystanków. Powiat przygotowuje uchwałę dotyczącą przystanków. Na tej podstawie będą mogły być ustawione przystanki. Od 2017r. w życie wchodzi nowa ustawa, bo jeśli chodzi o komunikację, to ma być rewolucja. Będą przetargi, będą to robiły samorządy, urzędy marszałkowskie. Jeśli chodzi o drogi powiatowe, my korzystamy z przystanków, które de facto były w wykazie w starostwie, ale ustawa narzuca określenie ich w uchwale.
Pan radny Jerzy Detlaff: dla mnie jest to niezrozumiałe, autobus jeździ, dzieci wysiadają i wsiadają. To jest odpowiedzialność.
Pani radna Krystyna Dettlaff: przystanek-słupek ustawiony przy drodze powiatowej, a powiat nie wyrazi zgody na ten przystanek, to co wówczas?
Pan Adam Galas – Dyrektor PKS Wejherowo: taki słupek musiał postawić powiat. My mamy umowę podpisaną z powiatem, mamy zgodę na korzystanie z wszystkich słupków, mamy też umowę podpisaną z Gminą, bo inaczej nie możemy. Wszystkie przystanki, które mamy w zezwoleniu, to zatrzymujemy się legalnie, za zgodą zarządcy drogi.
Pan radny Bronisław Nowak: gdy działał PKS Słupsk, to mniejsze pojazdy wprowadzał w dni świąteczne na liniach o mniejszej ilości pasażerów.
Pan Adam Galas – Dyrektor PKS Wejherowo: jest to troszeczkę sprawa skomplikowana. W godzinach szczytowych ten autobus jedzie pełny, w soboty i niedziele jeździ mało osób. Zakup autobusu małego, koszt zakupu wcale mniejszy nie jest pomiędzy tym dużym, a tym mniejszym. Pytanie, czy go trzymać cały tydzień? Chynowo-Kostkowo cena bilety tylko 50 gr, tylko po to, żeby ludzie mieli możliwość dojechania do Kostkowa i do Wejherowa, żeby cena biletu nie wzrastała. Są godziny i trasy, gdzie autobusy jeżdżą pełne, jeździ młodzież do szkół, ludzie do pracy. Zrobiliśmy podjazdy dzieci pod szkoły, żeby miały bliżej. Ja wiem, że pomiędzy szczytami ludzi jeździ mniej, ale ogólnie nie da się zmienić tego, bo w jedną stronę autobus jedzie pusty, ale z powrotem jedzie pełen.
Pani radna Sylwia Kropidłowska: w Choczewku są dwa przystanki, dla wsiadających w kierunku Choczewa i dla wysiadających z kierunku Choczewa. Nie ma przejścia dla pieszych. W tej sprawie pisaliśmy do Powiatu.
Pan Adam Galas – Dyrektor PKS Wejherowo: żeby było przejście dla pieszych musi być chodnik.
Pani radna Sylwia Kropidłowska: mamy chodnik. Wiem, że Powiat odpisywał, że nie ma pieniędzy. Może pan jako Dyrektor PKS-u włączyłby się do tej sprawy z jakimś pismem, sygnalizując, że jest tam niebezpiecznie.
Pan Adam Galas – Dyrektor PKS Wejherowo: trzeba zwołać komisję bezpieczeństwa.
Pani radna Sylwia Kropidłowska: komisja była. To jest kwestia wymalowania pasów.
Pana Adam Galas – Dyrektor PKS Wejherowo: jeśli jest to tylko wymalowanie pasów, to ja mogę farbę kupić i pomaluję. Nie ma problemu.
Pan Wójt: jutro ze swoim Zastępcą jedziemy do Zarządu Dróg Powiatowych.
Pan Adam Galas – Dyrektor PKS Wejherowo: jeżeli jest to problem kosztów wymalowania pasów, jeżeli jest zgoda, to przyjeżdżamy i malujemy. Była potrzeba płyt drogowych do Zwarcienka około 20 szt., byliśmy w ich posiadaniu, więc nie ma problemu, załatwione.
Pani radna Krystyna Dettlaff: z których miejscowości na terenie Gminy Choczewo mieszkańcy obecnie mogą wyjechać i dojechać, a przedtem nie było takiej możliwości?
Przedstawiciel PKS Wejherowo: Zwartowo, Gościęcino, Kierzkowo, Przebendowo, Lublewo, a Sasino i Kopalino obsługiwane są częściej, więcej jest kursów z Choczewa do Wejherowa.
Pan radny Zbigniew Szafoni: chodzi o autobus ze Zwartowa, który jedzie do Gościęcina, a następnie wraca prosto, czy jest możliwość, żeby on wracał tą samą drogą?
Przedstawiciel PKS Wejherowo: ten autobus robi kółko. Najlepiej jest zabrać dzieci do szkoły wykonując kółko.
Pan radny Andrzej Małkowski: uważam, że ta komunikacja dopiero u nas raczkuje i za wcześnie jest oceniać efekty, czy to jest dobrze, czy niedobrze. Są pewne wątpliwości, stąd dobrze, że do nas przyjechał pan Dyrektor PKS-u. Uważam, że takim pierwszym dobrym okresem, żeby podsumować efekty i koszty, byłby styczeń 2014 roku. Bylibyśmy po 4 miesiącach funkcjonowania nowej komunikacji. W tej chwili mamy dużo pytań i wątpliwości. Mam pytanie do Dyrektora Zespołu Szkół, jak pan ocenia ze swojego punktu widzenia, funkcjonowanie dowozów uczniów przez PKS? Czy są problemy? Jeśli są, to jakie? Pytanie do pani Skarbnik lub pani Kierownik GZO, będziemy planowali budżet na 2014 rok, czy jesteśmy w stanie policzyć te koszty? W budżecie oświaty jest zagwarantowana na 2014 rok kwota na dowozy. Czy na podstawie tych 2 miesięcy, można oszacować wielkość środków na 2014 rok?
Pan Andrzej Soboń – Dyrektor Zespołu Szkół: ta komunikacja w dużej mierze opiera się na dowozach szkolnych. Na początku bałem się tego wszystkiego. Po 2 miesiącach funkcjonowania zmienionych dowozów, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, panie Dyrektorze, że funkcjonują bardzo dobrze. Bardzo często spotykaliśmy się, wprowadzaliśmy bardzo dużo poprawek, żeby usprawnić. Teraz mamy fakturę za dowozy. Koszty niewiele wzrosły. Zakupiliśmy 424 bilety, plus trójka dzieci jest z przedszkola, na łączną sumę 31.733 zł. Rozmawiałem z panem Dyrektorem PKS-u i ta suma będzie do końca roku szkolnego. Pewne różnice mogą wynikać z tego, że pewna liczba dzieci się zwiększy lub zmniejszy. To wszystko się kręci, idzie we właściwym kierunku. Trasy nie bardzo można zmieniać, bo ja dysponuję 5 opiekunami. Nie możemy sobie pozwolić, żeby autobus jechał bez opiekuna. Chodzi o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom. Na dzień dzisiejszy nie mam problemów z PKS-em. 3 dowozy i 3 odwozy. Kierowcy się dostosowują, łącznie z cofaniem w Lublewie, co nie jest zgodne z przepisami, bo chodzi o bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o przewozy szkolne na dzień dzisiejszy nie ma żadnych uwag. Bilety sieciowe były na tyle wykorzystane - zawody sportowe i imprezy na odcinku Choczewo-Wejherowo, to jest do zrealizowania. Większy problem, jeśli to będą przejazdy dalsze, bo są przesiadki, ale nad tym będziemy pracować. Mam tu na uwadze te 500 km, które mam do dyspozycji. Trochę trudne to będzie do wykorzystania. Niemniej ja jestem zadowolony. Faktury są płacone na bieżąco. Bilety przekazywane dzieciom. 100% mam deklaracji rodziców na taką formę organizacji dowozów. Nie wiem, czy są jakieś spostrzeżenia kierowane przez rodziców bezpośrednio do pana Dyrektora, albo do pana Wójta. Ja na dzień dzisiejszy problemów nie mam.
Pani radna Sylwia Kropidłowska: jestem również sołtysem i zawsze mogliśmy korzystać z uprzejmości poprzedniego przewoźnika, że gdy były jakieś wycieczki, ratował nas podczas ich organizacji, stąd pytanie, czy możemy liczyć na łagodniejsze potraktowanie nas – sołtysów podczas organizacji wycieczek?
Pan Adam Galas – PKS Wejherowo: pierwszy raz wzięliśmy udział w imprezie DNI CHOCZEWA, chcieliśmy się zaprezentować, pokazać jakie mamy autobusy, był poczęstunek i konkursy dla dzieci. Mam nadzieję, że stanie się to tradycją, że przy takich dniach, czy dożynkach, będziemy mogli brać udział, gdzie są dowozy. Szkoda, że była taka mała frekwencja, bo dowozy były nieodpłatne. Na dożynki powiatowe do Łęczyc, na prośbę pana Wójta też zrobiliśmy przewozy nieodpłatne. Jeśli będzie taka potrzeba wyjazdów, np. do Trójmiasta, autobusy udostępnimy nieodpłatnie, za darmo. Na dalsze odcinki, to może być problem, bo autobusy, którymi dysponujemy to nie są turystyczne, są zwykłe siedzenia, oczywiście, na terenie powiatu do wożenia dzieci, młodzieży one wystarczą. Korzystali już emeryci. Jeśli jest potrzeba, to chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu gminy.
Pani Wioletta Syrewicz – Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty: odpowiadając na pytanie pana Wiceprzewodniczącego Rady, szacując na podstawie kosztów dowożenia za ostatni miesiąc, ustaliliśmy, że rocznie musiałaby być to kwota około 360 tys. zł. Powołując się na deklaracje pana Dyrektora PKS-u, roczna kwota dowozów nie przekroczy 350 tys. zł i w budżecie na przyszły rok zaplanowaliśmy taką kwotę.
Pan Przewodniczący RG udzielił głosu osobie spośród publiczności.
Pani Barbara Zondziuk: czy pan Dyrektor przewiduje utworzenie kursu w niedzielę do Kopalina? W tej chwili nie ma takiego, a kiedyś był? Czy bilet sieciowy obejmuje młodzież dojeżdżającą do szkół średnich?
Pan Adam Galas – PKS Wejherowo: bilet sieciowy obowiązuje w dowozach szkolnych do szkół do 21 km.
Pani Barbara Zondziuk: czy przewidujecie wprowadzenie płatności przelewem za bilet?
Pan Adam Galas – PKS Wejherowo: to jest, co mówiłem, jest drugi sposób zakupu biletu, drogą internetową. Pierwsza możliwość zakupu, to arkusz kontaktowy, bilet do odbioru u kierowcy, drugi sposób – zapłata za bilet i bilet pocztą.
Przedstawiciel PKS Wejherowo: zbieramy wszystkie sygnały od mieszkańców gminy, jeśli będą sygnały, które będą się powtarzać, to zmiany mogą być. Do Kopalina uruchomimy próbnie kursy i zobaczymy czy jest sens ich utrzymywania. Będziemy w ciągu 2-3 miesięcy prowadzić badania, jak jest wykorzystywany dany kurs, jakie jest zainteresowanie. Wspólnie z władzami gminy będziemy podejmować decyzję, czy ten kurs zostawić, czy nie. Od 1 listopada w niedzielę uruchamiamy kurs Choczewo-Sasino. Rozkład jazdy Choczewo-Wejherowo będzie taki sam, jak w październiku, kursy z Sasina będą połączone z kursami do Wejherowa, tak samo w drugą stronę. Do Sasina będą w niedzielę 4 połączenia.
Pan Adam Galas – PKS Wejherowo: chcę państwu podziękować. Mam nadzieję, że częściej będę zapraszany i będę mógł odpowiedzieć na państwa pytania. Z doświadczenia powiem, że takie spotkania dość często odbywały się w Luzinie. Było dużo pytań, dużo zmian. Obecnie większość spraw jest załatwionych przez telefon. Na pewno będzie taka sytuacja tutaj.
Pan radny Jerzy Detlaff: chcę wykorzystać, że na sali jest pani Renata Banaś, chciałbym sprostować to, co opowiada pan Wójt. Na którejś z sesji pan Wójt powiedział i wszyscy to słyszeli, a ja chcę powiedzieć, żeby to wszystko było wyjaśnione, że ja załatwiłem dla swojej synowej pracę. Ja odpowiedziałem, panie Wójcie, to nie jest moja synowa, bo nie jest moją synową. A pan Wójt w ten sposób powiedział do pani Banaś, że ja powiedziałem takie słowa (…).
Pan Przewodniczący RG: panie radny proszę o kulturę dyskusji.
Pan radny Jerzy Detlaff: po drugie - na komisji i na sesji powiedział, że ja zrobiłem panią Banaś dyrektorem, tylko dlatego, że na moją prośbę. Ja takich słów nie używałem. Panie Wójcie, nie życzę sobie takich słów, niech pan weźmie się za pracę.
Pan Przewodniczący RG: przywołuję pana radnego do porządku – proszę to zaprotokołować.
Pan radny Zbigniew Szafoni: chodzi o pieniądze przeznaczone na ten rok na dożynki, nie chcę używać słów, że pan kłamie, panie Wójcie, ale powiem, że pan Wójt mówi nieprawdę. Nasz Klub z 75 tys. zł na dożynki, które zapisał pan Wójt, zostawił 25 tys. zł na dożynki. Teraz pan Wójt po raz kolejny pisze w „Wieściach Choczewskich”, że opozycja zabrała pieniądze na dożynki. Pan Przewodniczący Rady jest świadkiem, bo nasz wniosek odrzucił, jako zamach na prace Rady Gminy. Było tak?
Pan Przewodniczący RG: nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo nie wiem o jakich zdarzeniach pan radny mówi. Przypominam sobie, że Klub Radnych „Dla Dobra Gminy Choczewo” w chwili, gdy mieliśmy głosować budżet gminy, położył mi na stole propozycje zmiany budżetu. Państwo nie znacie procedury uchwalania budżetu. W ustawie zapisano, że kompetencje konstruowania budżetu ma jedynie wójt.
Pan radny Zbigniew Szafoni: proszę to zaprotokołować – pan Wójt kłamie na temat dożynek. Nie radni są wnioskodawcą, a wójt. Panie Przewodniczący, jak można kłamać i jeszcze się przy tym upierać. Ja tego nie rozumiem. Pan to rozumie? Sam pan przed chwilą powiedział, że nie radni są inicjatorami budżetu.
Pan radny Andrzej Małkowski: poszukiwanie gazu łupkowego, na terenie naszej gminy w dwóch miejscach prowadzimy poszukiwania – w Jackowie i Lublewie, tak?
Pan Wójt: w Jackowie będą poszukiwania.
Pan radny Andrzej Małkowski: ta lokalizacja przy drodze wojewódzkiej, to lokalizacja Lublewo? Czy to jest na terenie naszej Gminy?
Pan Robert Lorbiecki – Zastępca Wójta: Gmina się kończy przed Słuchowem.
Pan radny Andrzej Małkowski: sugeruję się przejazdem kolejowym.
Pan Robert Lorbiecki – Zastępca Wójta: to jest błąd. Tablica jest postawiona, ale granica Gminy jest dalej.
Pan radny Andrzej Małkowski: w sobotę dzwoniła do mnie pani Bożena Paździo była Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Choczewie, jest na zwolnieniu lekarskim i nie mogła tu przyjść i zadać pytania, więc zwróciła się do mnie, jako do przewodniczącego Komisji Oświaty, żeby w jej imieniu zadać pytanie, bo powiedziała, że złożyła pismo do Rady Gminy, a drugie do pana Wójta, czy te pisma dotarły? Czy dostanie odpowiedź na piśmie?
Pan Wójt: pisma wypłynęły od Dyrektora Przedszkola i odpowiedź otrzyma Dyrektor Przedszkola.


  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna