ProtokóŁ nr xx/ 05 z XX sesji Rady Miejskiej Żerkowa odbytej w dniu 30 listopada 2005 roku w godz od 1110 – 1210 w sali nr 3 Urzędu Miasta I Gminy w ŻerkowiePobieranie 43.82 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar43.82 Kb.


PROTOKÓŁ nr XX/ 05

z XX Sesji Rady Miejskiej Żerkowa

odbytej w dniu 30 listopada 2005 roku

w godz. od 1110 – 1210 w sali nr 3 Urzędu

Miasta i Gminy w Żerkowie.
Radni obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokółu. Obecnych 15 radnych.

Ponadto w sesji udział wzięli: 1. sołtysi gminy Żerków, goście zaproszeni.

Listy obecności stanowią załącznik nr 2 i 3 do niniejszego protokółu.

oraz:


2. Janusz Jajczyk - Burmistrz Żerkowa

 1. Jacek Jędraszczyk - Sekretarz Gminy Żerków

 2. Bronisława Rogacka - Skarbnik Gminy Żerków

 3. Przedstawiciele mediów: - Gazeta Jarocińska, Życie Jarocina

Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej Żerkowa, zaproszenia oraz materiały sesyjne przesłano radnym w dniu 18 listopada za pośrednictwem Poczty.

Punkt l - Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum.


Pan Kasper Ekert – Przewodniczący Rady Miejskiej Żerkowa otwierając XX Sesję Rady Miejskiej powitał radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

Przewodniczący powracając do porządku obrad stwierdził, że na podstawie listy obecności na sali znajduje się 15 radnych, a więc Rada może podejmować prawomocne decyzje.
Punkt 2 - Odczytanie porządku obrad sesji.


Przewodniczący przedłożył porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej Żerkowa
w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Odczytanie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Miejskiej Żerkowa.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XIX Sesji Rady Miejskiej Żerkowa.

 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie:

 1. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

 2. ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w roku 2006 w szkołach
  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żerków,

 3. zmiany uchwały nr VIII/59/03 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 10 grudnia 2003 roku
  o utworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie oraz zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie,

 4. zmiany uchwały nr XXIII/204/2002 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 4 marca 2002 roku
  w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Żerków w roku 2002/2003 w zakresie przekraczającym podstawy programowe,

 5. sprzedaży nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku zbycia jej w formie przetargu,

 6. najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Promyk” w Żerkowie

 7. wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na 2005 rok.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 2. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 3. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

 4. Zamknięcie obrad sesji.

/Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokółu./.

Punkt 3 - Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Miejskiej Żerkowa.


Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XIX Sesji Rady Miejskiej Żerkowa był wyłożony do wglądu w biurze Rady oraz przed obradami XX sesji. Uwag do protokołu nie wniesiono. W głosowaniu, protokół z obrad XIX Sesji Rady Miejskiej Żerkowa został przyjęty przez aklamację w obecności 15 radnych na sali.

Punkt 4 - Interpelacje i zapytania radnych.


 1. Radny p. Andrzej Raś wnioskował o dokonanie naprawy ul. Osiedlowej w Chrzanie oraz drogi, którą wykonała P.G.NiG. O/ZZGNiG w Zielonej Górze, a teraz niszczy ciężkim transportem samochodowym Przedsiębiorstwo Robót Górniczych.

 2. Radny p. Zbigniew Michalak zwrócił się do Przewodniczącego o udzielenie odpowiedzi pisemnej kiedy zostaną naprawione drogi gruntowe w Dobieszczyznie.

 3. Radny p. Ireneusz Giel zwrócił się z pytaniem kiedy zostaną zrobione przejazdy drogowe na

odcinku wykonanego chodnika od krzyżówki do szkoły w Stęgoszy, czy będą wykonane w tym roku?,

 1. Radna p. Anna Rożek zwróciła się z pytaniem czy w zabudowie zwartej będzie można składać wnioski na budowę oczyszczalni przydomowych i czy gmina udzieli dotacji z tego tytułu?Punkt 5 - Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XIX Sesji Rady Miejskiej

Żerkowa.


Powyższe sprawozdanie przedstawił przewodniczący Rady p K. Ekert na podstawie materiałów opracowanych dla radnych. Sprawozdanie Rada przyjęła bez uwag, stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Punkt 6 - Podjęcie uchwał Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie:


 1. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do protokółu./.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania przyjęcia projektu uchwały


w obecności 15 radnych na sali w trakcie głosowania,

„za” głosowało 15 radnych,

Uchwała Nr XX / 147 /05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie, zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków uchwała, została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XX/147/05 stanowi załącznik nr 7 do protokółu./.
 1. ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w roku 2006
  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żerków,


Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. /Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokółu./.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania przyjęcia projektu uchwały


w obecności 15 radnych na sali w trakcie głosowania,

„za” głosowało 15 radnych,

Uchwała Nr XX / 148 /05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w roku 2006 w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żerków

została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XX/148/05 stanowi załącznik nr 9 do protokółu./.


 1. zmiany uchwały nr VIII/59/03 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 10 grudnia 2003 roku
  o utworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie oraz zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie,


Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. /Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokółu./.

Radny p. Ireneusz Giel zwrócił się z pytaniem do Burmistrza kiedy zostanie otwarty Zakład Aktywności Zawodowej?

Burmistrz odpowiedział, że jeszcze dokładnie nie wiadomo 15 lub 30 grudnia 2005 r. Dwa tygodnie funkcjonowania zakładu stanowią wydatki kilkudziesięciu tys. zł., natomiast otwarcie zakładu 30 grudnia zmniejszyłoby koszty.

Radny p. Andrzej Raś skierował pytanie do Burmistrza ile osób zgłosiło się do pracy w ZAZ-ie?

Burmistrz poinformował, że około 40 osób, jednak dopiero po przeprowadzonych badaniach lekarskich okaże się ile osób zostanie zakwalifikowanych do pracy w zakładzie. Docelowo przewidziane jest zatrudnienie 47 osób.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania przyjęcia projektu uchwały w obecności 15 radnych na sali w trakcie głosowania,

„za” głosowało 15 radnych,

Uchwała Nr XX /149/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/59/03 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 10 grudnia 2003 roku o utworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XX/149/05 stanowi załącznik nr 11 do protokółu./.


 1. zmiany uchwały nr XXIII/204/2002 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 4 marca 2002 roku
  w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Żerków w roku 2002/2003 w zakresie przekraczającym podstawy programowe,


Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. /Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokółu./.

Radny p. Ireneusz Giel zwrócił się z zapytaniem do Skarbnika p. Bronisławy Rogackiej ile w dniu dzisiejszym kosztuje przedszkole?

Skarbnik gminy poinformowała radnego, iż nie posiada przy sobie danych na ten temat
i odpowiedzi udzieli w punkcie nr 9 porządku obrad sesji – wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania przyjęcia projektu uchwały w obecności 15 radnych na sali w trakcie głosowania,

„za” głosowało 15 radnych,

Uchwała Nr XX/150/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/204/2002 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 4 marca 2002 roku w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Żerków w roku 2002/2003 w zakresie przekraczającym podstawy programowe została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XX/150/05 stanowi załącznik nr 13 do protokołu./.


 1. sprzedaży nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku zbycia jej w formie przetargu,

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. /Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokółu./.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania przyjęcia projektu uchwały w obecności


15 radnych na sali w trakcie głosowania,

„za” głosowało 15 radnych,

Uchwała Nr XX/151/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku zbycia jej w formie przetargu została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XX/151/05 stanowi załącznik nr 15 do protokółu./.
 1. najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Promyk” w Żerkowie,

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. /Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokółu./.

Radny p. Wojciech Grześkowiak skierował pytanie do Burmistrza czy osoby zatrudnione w ZAZ-ie będą nadal otrzymywały rentę?

Burmistrz stwierdził, że osoby niepełnosprawne pracujące w zakładzie nie utracą dotychczas uzyskiwanych świadczeń zarówno rentowych jak i emerytalnych.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania przyjęcia projektu uchwały w obecności 15 radnych na sali w trakcie głosowania,

„za” głosowało 15 radnych,

Uchwała Nr XX/152/05 w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Promyk”
w Żerkowie została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XX/152/05 stanowi załącznik nr 17 do protokółu./.
 1. wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na 2005 rok.

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik gminy p. Bronisława Rogacka wraz z uzasadnieniem.

Wyjaśniła, że ogółem zwiększa się dochody o kwotę 2.092.576,81 zł, a wydatki zmniejsza się


o kwotę 207.423,19 zł. W związku z tym planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Żerków po zmianie stanowią kwotę 23.629.351,89,- zł w tym dotacje na zadania zlecone 3.548.724,-zł. Planowane wydatki budżetu po zmianach stanowią kwotę 23.069.824,51 w tym wydatki na zadania zlecone 3.548.724,- zł

/Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu./.

Wyjaśniła także, że ulegają zmianie załączniki uchwały budżetowej „Przychody i rozchody; „Wykaz inwestycji gminnych” ; „Wykaz zakupów inwestycyjnych” i „Wieloletni plan inwestycyjny” oraz wykaz zakupów inwestycyjnych.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania przyjęcia projektu uchwały


w obecności 15 radnych na sali w trakcie głosowania,

„za” głosowało 15 radnych,

Uchwała Nr XX / 153 /05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na rok 2005 została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XX/153/05 stanowi załącznik nr 19 do protokółu./.Punkt 7– Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz wyjaśnił, że odpowiedzi na wnioski Radnego p. Andrzeja Rasia, Radnego
p. Zbigniewa Michalaka oraz Radnego p. Ireneusza Giela dotyczące dróg i chodników zostaną wyjaśnione w stosownych pismach. Ponadto w sprawie wniosku Radnego p. Andrzeja Rasia pismo również zostanie wysłane do wiadomości ZZNiG.


Odpowiadając na pytanie Radnej p. Anny Rożek Burmistrz wyjaśnił, że istnieje możliwość dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków w zwartej zabudowie, szczególnie tam gdzie kanalizacja nie będzie budowana w najbliższym czasie i w związku z powyższym można składać wnioski o takie dofinansowanie do Urzędu.
Punkt 8 – Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 • Przewodniczący przedstawił informację w sprawie oświadczeń majątkowych radnych złożonych za rok 2004. /Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych za rok 2004 stanowi załącznik nr 20 do protokółu/.

 • Przewodniczący odczytał informację o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia tj. pracowników Urzędu oraz Kierowników jednostek organizacyjnych gminy. /Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków n.t. oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 21 do protokółu/.

 • Przewodniczący odczytał wyciąg ze sprawozdania Naczelnika Urzędu Skarbowego
  w Jarocinie dotyczący wyników analizy oświadczeń majątkowych radnych. /Wyciąg ze sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do protokółu/.


Punkt 9 – Wolne głosy, wnioski, komunikaty.


Skarbnik gminy p. Bronisława Rogacka w odpowiedzi na pytanie Radnego p. Ireneusza Giela wyjaśniła, iż przedszkola ogółem kosztowały w ubiegłym roku 232 tys. zł w tym Dobieszczyzna
29 tys. zł, natomiast za ten rok nie posiada danych. Skarbnik zwróciła uwagę na fakt, że w 2004 r. inaczej były rozliczane przedszkola, ponieważ również zerówki były wliczane w te koszty. W tym roku klasyfikacja ta została wyłączona i pozostaną same przedszkola. Tegoroczne koszty Skarbnik gminy zobowiązała się przedstawić na kolejnej sesji.

Przewodniczący Rady p. Kasper Ekert zrelacjonował przebieg głównych uroczystości obchodów 150 –tej rocznicy śmierci Adama Mickiewicza które odbyły się 26 listopada 2005 r,. w Śmiełowie. Na uroczystości przybył Marszałek Województwa Wielkopolskiego p. Marek Woźniak oraz inni zaproszeni goście m.in. senator Marek Ziółkowski i poseł Adam Rogacki. Obchody rocznicowe rozpoczęły się mszą św. w intencji Wieszcza w Kościele Parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela


w Brzóstkowie, którą poprowadził ks. Prałat Kazimierz Walczak w asyście Dziekana żerkowskiego ks. Prałata Kazimierza Radzikowskiego. Obchody uświetniły występy artystów z Teatru Wielkiego w Poznaniu, kwartetu smyczkowego „Artu’s kwartet” z Poznania, natomiast monodram do słów poezji, listów i wierszy Adama Mickiewicza wygłosił p. Jerzy Zelnik aktor i Dyrektor artystyczny Teatru Nowego w Łodzi. Przewodniczący wyjaśnił, że środki na organizację obchodów zostały uzyskane z Ministerstwa Kultury w Warszawie w ramach programu dotyczącego rozwoju inicjatyw lokalnych.

Następnie głos zabrał Burmistrz informując, że PKO zwróciło się o przedłużenie umowy na pozostanie w zajmowanym lokalu jeszcze do końca marca 2006 r. Decyzję o przeniesieniu siedziby podejmą władze centralne w Warszawie. Dla mieszkańców i urzędu byłoby najkorzystniej gdyby nastąpiło to jak najszybciej.

Burmistrz poinformował o zaproszeniu w dniu 16 listopada 2005 r., które otrzymał z Urzędu Wielkopolskiego, Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi na konferencję „Jak Wielkopolanie wykorzystują środki unijne -dobre przykłady”. Oprócz gminy Żerków była tylko gmina Wysoka
i gmina Grodzisk Wlkp. To, że gmina Żerków znalazła się w trójce gmin spośród dwustu gmin
i powiatów jest dużym wyróżnieniem i informacją dla tych którzy przyznają te środki, że są one bardzo dobrze wykorzystywane przez gminę.

Burmistrz zwrócił uwagę na uchwałę dotyczącą opłat, którą przyjęli radni i podkreślił, że zmienia się tylko wysokość opłat dotycząca kanalizacji o 50 gr. od osoby pozostałe stawki nie uległy zmianom. Burmistrz stwierdził, że podwyżki dotyczące kanalizacji sanitarnej są minimalne, 1 m3 kosztuje około 1 zł możliwe iż jeszcze przez jakiś czas uda się tą stawkę utrzymać. W przyszłym roku planowane jest podłączenie do kanalizacji miejscowości Chwałów, Antonin, Kretków, Żerniki oraz Rogaszyce.

Burmistrz poinformował, że udało się w Sądzie Najwyższym w dziale cywilnym wygrać sprawę
o odsetki z ZSMP, kasacja została odrzucona a sprawa wróciła do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Sprawa praktycznie została zakończona, a chodziło o kwotę 1.100.000,-zł plus koszty procesowe łącznie około 1.300.000,-zł. Korzystne zakończenie tej sprawy jest zasługą prawnika.

Burmistrz wyjaśnił również kolejną sprawę, że po czterech latach procesów z ZZNiG o ostatni podatek od odbiorców (należności ponad 800 tys. Wygrana została sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, który odrzucił wniosek o kasację Sądu Wojewódzkiego Poznaniu. W przeszłości Sąd Wojewódzki w Poznaniu przyznał gminie rację uchylając decyzję Samorządowego Kolegium w Kaliszu.

Burmistrz podkreślił, że rozwiązane sprawy nie będą już stanowić zagrożenia dla budżetu gminy. Nie wiadomo jeszcze czy P.G.N.I i G. – S.A. O/ZZNiG zapłaci należność dobrowolnie czy trzeba będzie się procesować.

Burmistrz przedstawił również informację dotyczącą mienia komunalnego i wyjaśnił, że po kilku latach starań został przejęty Dom Samopomocy Społecznej w Raszewach.

Radny Zbigniew Michalak zapytał czy gmina spłaciła zobowiązanie wobec ZSMP.

Burmistrz odpowiedział, że gmina spłaciła.

Sołtys wsi Sierszew – Sucha zwrócił się z pytaniem do Burmistrza .. jaka jest decyzja w sprawie założenia fermy norek na terenie sołectwa.

Burmistrz wyjaśnił, że osoby spoza gminy wystąpiły z wnioskiem o lokalizację fermy norek na terenie sołectwa Sierszew. Do Urzędu wpłynął także protest mieszkańców wsi w tej sprawie. Burmistrz powiedział, ze na dzień dzisiejszy wniosek zostanie rozpatrzony w trybie administracyjnym i przypuszczalnie będzie to odpowiedź odmowna. Nie odpowiedział jak sprawa potoczy się dalej.

Radny p. Grzegorz Andraszak zapytał czy PKO będzie miało bankomat.

Burmistrz wyjaśnił, że tak. Do końca marca PKO ma mieć nowe pomieszczenia na Rynku


w Żerkowie, w których przewidziany jest bankomat.

Sołtys wsi Brzóstków zabierając głos podziękował Burmistrzowi za odnowienie byłego budynku szkoły, w którym mieści się obecnie świetlica wiejska oraz za kanalizację wsi.

Radny p. Czesław Grześkowiak zapytał czy wpłynął do Urzędu wniosek w sprawie wysepki autobusowej w Raszewach.

Burmistrz odpowiedział, że nic mu nie wiadomo w tej sprawie.

Przewodniczący Rady odczytał List Gratulacyjny z okazji nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Aleksandra Kwaśniewskiego Srebrnego Krzyża zasługi dla Burmistrza Miasta i Gminy Żerków Janusza Jajczyka.

Burmistrz podziękował za złożone gratulacje i wyjaśnił, że Związek Miast Polskich wystąpił


o odznaczenie, a wręczenie odbyło się w Krakowie, na którym nie był.

Przewodniczący wyjaśnił, że wręczenia dokonał w Żerkowie Sekretarz Związku Miast Polskich


w obecności Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Punkt 10 – Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady stwierdził, iż porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej Żerkowa został wyczerpany wobec czego o godz. 1210 zamknął obrady Sesji, dziękując wszystkim za przybycie

PROTOKOŁOWAŁA: PRZEWODNICZYŁ:

Przewodniczący Rady Miejskiej

Żerkowa


T. Szablewska

/ - / Kasper Ekert

Pobieranie 43.82 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna