Protokół nr xxi/04 z sesji Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 lutego 2004 rokuPobieranie 196.35 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar196.35 Kb.
  1   2   3   4


Protokół nr XXI/04

z sesji Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 25 lutego 2004 roku

============================================================

XXI Sesję Rady Miejskiej Chojnowa otworzyła Przewodnicząca Joanna Katarzyna Dziedzic.

Po powitaniu radnych i zaproszonych gości Przewodnicząca stwierdziła, że na stan 15 radnych, obecnych na sesji jest 14 radnych – nieobecny usprawiedliwiony był radny Maciej Cieśla, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować.


Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:

1. Jan Król – Komendant Miejskiej Policji w Legnicy

2. Tomasz Gołaski – Komendant Komisariatu Policji w Chojnowie

3. Adam Pyrz – Zastępca Komendanta Komiasriatu Policji w Chojnowie

4. Jarosław Humenny – Wicestarosta Powiatu Legnickiego

5. Mikołaj Bidnyk – radny Rady Powiatu Legnickiego

6. Jacek Jakubiec – Euroregion Nysa

7. Bolesław Jakubiak – Kierownik Przychodni Rejonowej w Chojnowie

8. Ewa Wiszniewska – Kierownik MOPS w Chojnowie

9. Barbara Lendzberg – Dyrektor MBP w Chojnowie

10. Andrzej Rudek – Dyrektor ChZGKiM

10. Stanisława Janczyn – Prezes ZNP

11. Artur Reichert – Komendant ZHP

12. Andrzej Błaszczak – Dyrektor Gimnazjum Nr 1

13. Mirosław Gębala – Dyrektor Gimnazjum Nr 2

14. Mariusz Szklarz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3

15. Iwona Faluta-Borys – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie

16. Naczelnicy Wydziałów UM

17. Radca Prawny UM – Lilianna Konopska
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XX/03 z 28 stycznia 2004 r.

4. Prezentacja wyników pracy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i Komisariatu
Policji w Chojnowie za 2003 rok – Komendant Jan Król i Komendant Tomasz Gołaski.

5. Informacja na temat działalności „Euroregionu Nysa”.

6. Sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami i realizacji uchwał.

7. Przedstawienie programu działania burmistrza na rok 2004.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest miasto Chojnów;

b) inne uchwały.

10. Uchwalenie budżetu miasta Chojnowa na 2004 rok;

a) przedstawienie projektu budżetu przez burmistrza

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;

c) opinia Komisji stałych Rady i wniosków radnych;

d) stanowisko burmistrza w sprawie opinii komisji i wniosków radnych;

e) dyskusja;

f) podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2004 rok.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Informacje i komunikaty przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych


w okresie międzysesyjnym.

14.Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad.


Ad.2.

Przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała porządek obrad, następnie przystąpiono
do przegłosowania porządku obrad.

Porządek obrad przyjęto 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym”.
Ad.3.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji: Nr XX/04 z 28 stycznia 2004 roku.
Protokół Nr XX/04 z 28 stycznia 2004 roku przyjęto 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Ad. 4.

Prezentacja wyników pracy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i Komisariatu Policji w Chojnowie za 2003 rok – Komendant Jan Król i Komendant Tomasz Gołaski.
Przed przystąpieniem do omawiania ww. punktu przewodnicząca Rady złożyła gratulacje oraz wręczyła kwiaty nowomianowanemu komendantowi policji Tomaszowi Gołaskiemu:

„Chojnów, 25 lutego 2004 roku

Pan Tomasz Gołaski

Komendant Komisariatu Policji w Chojnowie

Szanowny Panie Komendancie!

Serdecznie Pana witamy w Chojnowie. Gratulując wyboru na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji – w imieniu Rady Miejskiej Chojnowa – wyrażam głębokie przekonanie, że pod Pana czujnym okiem będzie nam się żyło bezpieczniej.

W czasie kilkumiesięcznej służby w naszym mieście dał się Pan poznać jako profesjonalista najwyższej próby.

Wierzę, że w swej codziennej, trudnej pracy będzie się Pan kierował racjami najwyższego rzędu. Mam nadzieję, że na tym ważnym posterunku dochowa Pan wierności policyjnej przysięgi i zaszczytnym ideałom polskiej policji, jakimi są bezstronność i niezależność w każdej sprawie, od najdrobniejszych wykroczeń po najcięższe przestępstwa.

Życzę, aby ładu, porządku i bezpieczeństwa w naszym mieście strzegł Pan jak najdłużej.

Szczerze również życzę, aby szefowanie chojnowską policją było dla Pana odskocznią do dalszej kariery.

Z wyrazami uznania

Przewodnicząca Rady Miejskiej Chojnowa

Joanna Katarzyna Dziedzic”

Następnie oddała głos Komendantowi Komisariatu Policji w Chojnowie Tomaszowi Gołaskiemu – „W 2003 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Legnicy stwierdzono łącznie 8440 przestępstw, natomiast w 2002 roku 9034. wskaźnik dynamiki przestępstw stwierdzonych wyniósł 93,4%. W Komisariacie Policji w Chojnowie w 2003 roku stwierdzono 734 przestępstwa, natomiast w 2003\2 roku 749. Wskaźnik dynamiki przestępstw stwierdzonych wyniósł 97,99%.

Przestępstwa o charakterze kryminalnym w Komisariacie Miejskiej Policji w Legnicy w 2002 roku wszczęto 6198 spraw, w roku 20003 – 5942, wskaźnik dynamiki wyniósł 96,9%. Stwierdzono 7015 czynów w roku 2002, natomiast w 2003 – 6844, wskaźnik dynamiki 97,6%.

Komisariat Policji w Chojnowie w roku 2002 wszczęto 551 spraw, w roku 2003 – 451, wskaźnik dynamiki 81,9%. Stwierdzono 611 czynów w roku 2002, natomiast w 2003 roku – 531, wskaźnik dynamiki 86,9%.

W powiecie najgorszym rokiem był rok 2002, gdzie dynamika wyniosła 111,8% natomiast w 2003 roku spadła do 93,4%. Na terenie działania Komisariatu Policji w Chojnowie w 2001 roku dynamika wynosiła 112%, ale już 2002 – 105%, a w 2003 roku 97,99%.

Działania prewencyjne prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Legnicy w znacznym stopniu przyczyniły się do uzyskania dynamiki 92,03% w pięciu wybranych kategoriach „Bez pobłażania” (w 2002 roku stwierdzono ogółem 3942 zdarzenia, natomiast w 2003 roku 3628 zdarzeń).

W Komisariacie Policji w Chojnowie działania prewencyjne przyczyniły się do uzyskania dynamiki 74,3% w pięciu wybranych kategoriach programu „Bez pobłażania” (w 2002 roku stwierdzono ogółem 376 zdarzeń natomiast w 2003 roku 281 zdarzeń).

Z zakresu służby patrolowej i obchodowej uzyskaliśmy takie wyniki:

- wykorzystanie do służby patrolowej 43%,

- wykorzystanie do służby obchodowej 41%,

- wskaźnik zatrzymania na gorącym uczynku (co ile służb zatrzymany jest sprawca?) 11,9 (23,7 w 2002 roku),

- ilość służb patrolowych – 1240 (1479 w 2002 roku);

- interwencje 1339 (79 w 2002 roku),

- konwoje 623 (458 w 2002 roku).

Sporządzono podczas interwencji domowych tzw. Niebieskich Kart” – 92 (6 w 2002 roku).

Walka z wykroczeniami szczególnie społecznie uciążliwych – komenda Miejska policji w Legnicy – w 2002 roku 4682, w 2003 roku – 6899. Dynamika wyniosła 147,4%. Komisariat Policji w Chojnowie w 2002 roku 950, a w 2003 roku 2528. Dynamika wyniosła 266,1%.

Zabezpieczono dwie imprezy sportowe, pięć imprez muzycznych i jeden festyn. W trakcie imprez zatrzymano jedną osobę do wytrzeźwienia, sporządzono jeden wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego, wobec dwóch osób wszczęto postępowanie przygotowawcze.

Gdy chodzi o stan bezpieczeństwa na drogach to Komisariat Policji w Chojnowie utrzymał się na poziomie z 2002 roku – 49 zdarzeń (wypadki drogowe), w 2003 roku – 50. Natomiast, gdy chodzi wypadki z ofiarami to stan bezpieczeństwa uległ poprawie i w 2003 roku ofiar śmiertelnych było o sześć mniej, a rannych o 10 więcej. Stan bezpieczeństwa na naszych drogach poprawił się. Jest to wynik współpracy z Komendą Miejską Policji w Legnicy.

Przyczynami zdarzeń drogowych było najczęściej:

- nieustąpienie pierwszeństwa – 42 zdarzenia, w tym pięć wypadków, nikt nie zginął, 10 odniosło obrażenia,

- nadmierna prędkość – 56 zdarzeń, w tym 17 wypadków, 1 zabity, 25 rannych,

- nieprawidłowe wyprzedzanie – 17 zdarzeń, w tym 5 wypadków, w których 10 osób zostało rannych,

- stan nietrzeźwości kierujących – 9 zdarzeń, nikt nie odniósł obrażeń.”
Przewodnicząca zabierając głos przedstawiła zebranym treść pisma skierowanego do Rady Miejskiej Chojnowa:

„Przewodniczący

Rady Miasta Chojnów

Zwracam się z uprzejmą prośbą, o zaplanowanie w trakcie prac nad budżetem miasta na. 2004 rok. środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Komenda Główna Policji w Warszawie jak co roku organizuje zakup samochodów dla Policji przy udziale środków pozabudżetowych /50%/ w ramach tzw. „sponsoringu".

Kwota dofinansowania przez jednostki samorządowe na poszczególne pojazdy wynosi:

l/ samochód osobowy klasy średniej niższej:

- oznakowany - 28.000 zł

- oznakowany Ruchu Drogowego - 26.000 zł

- nieoznakowany - 25.000 zł

2/ samochód osobowy klasy średniej:

- oznakowany - 35.000 zł

- oznakowany Ruchu Drogowego - 33.000 zł

- nieoznakowany - 32.000 zł.

Zakup radiowozu przyczyni się do poprawy efektywności działania funkcjonariuszy, a co za tym idzie szybką reakcję na otrzymane zgłoszenia, a tym samym zapewni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Chojnów.

Z poważaniem

Komendant Miejskiej Policji w Legnicy mł. insp. Sławomir Marszałek”
Następnie przewodnicząca Rady oddała głos Komendantowi Miejskiej Policji w Legnicy Janowi Królowi.
Komendant Miejskiej Policji w Legnicy Jan Król – „Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. To co przedstawił pan komendant Tomasz Gołaski jest tylko wycinkiem pracy Policji. Wiele rzeczy udało się nam zrobić, ale przed policją chojnowską i legnicką jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Przedstawione cyfry to wyniki, które nas nie satysfakcjonują, one są grubo poniżej tego co powinno być na terenie powiatu, miasta i gminy Chojnów. Takie założenia przyjęliśmy do realizacji na 2004 rok.

Ja chciałbym serdecznie podziękować pani przewodniczącej, radnym, panu burmistrzowi za potężną pomoc i zaangażowanie w poprawę poczucia bezpieczeństwa, działanie na rzecz bezpieczeństwa, a szczególnie za pomoc finansową na rzecz Komisariatu Policji w Chojnowie i Komendy Miejskiej w Legnicy. Bez pieniędzy, które Państwo wyasygnowaliście byłoby o wiele trudniej zarządzać tą jednostką, a efekty nie byłyby tak widoczne. Chciałbym zadeklarować daleko idącą pomoc komendantowi i jego zastępcy.”


Ad. 5.

Informacja na temat działalności „Euroregionu Nysa”.
Jacek Jakubiec Euroregion Nysa – „Euroregion Nysa jest pierwszą tego typu inicjatywą na czele byłego bloku wschodniego. Inicjatywa, która polegała na tym, że wyraźnie na zasadzie oddolnych pomysłów, oddolnych ruchów inicjatyw czyli społeczeństwo i wszystkie struktury obywatelskie wielosektorowe doszły do wniosku, że w momencie kiedy padły mury dzielące jeszcze do niedawna Europę, to co wcześniej wyglądało na granicę przyjaźni, ale było granicą mocno strzeżoną. I gdzieś około roku 1990 zaczęły się kontakty bardzo intensywne na linii Czechy – Zgorzelec – Gerlic, ale już w zupełnie innej formule. Granice pękały, zaczęła się wolna przedsiębiorczość transgraniczna. Działają w tej chwili cztery racje Polacy, Czesi, Niemcy i Słowiański naród liczący dzisiaj około 20 tyś. ale po wojnie było ich około 100 tyś. Te cztery racje żyją na tym terenie, mają swoje różne problemy. Euroregion powstał między innymi dlatego, że te drobne ruchy na początku pomiędzy burmistrzami. Dość rychło okazało się, że sporo dobrej woli, ale pewne problemy można załatwiać piętro wyżej albo na poziomie regionu albo na poziomie ministralnym czy rządowym.

W efekcie w maju w 1991 roku od 21 do 23 maja odbyła się konferencja inicjatywna, czyli inicjująca około 300 do 400 osób. W ciągu 3 dni z bardzo wielu środowisk z trzech krajów podjęło trud kreowania pomysłu co możemy zrobić razem. Efektem tego było memorandum, w którym dokument podpisany przez rezydentów czyli przez prowadzących. Memorandum mówiło o utworzeniu Euroregionu, jeszcze bez nazwy wtedy, ale z pewnymi działaniami i ustaleniami wykonawczymi. Był to maj, w lipcu już funkcjonowaliśmy. W efekcie w ciągu 6 – tygodni zostały wypracowane wszystkie regulaminy, pomysły na statut, porozumienie ramowe, na wszystkie nasze działania. 21 grudnia, to jest historyczna data, odbyło się pierwsze posiedzenie rady trójstronnej euroregionu. Po dziesięciu mandatariuszy z każdej ze stron wybranych demokratycznie w sposób dowolny dla każdej ze stron, ale z mandatem reprezentowania swego terytorium. W tym czasie były już konsultacje na różnych możliwych szczeblach.

Przełom nastąpił w 1994 roku, 16 czerwca zostaliśmy zaproszeni na posiedzenie razem z wojewodą Komisji Senackich Spraw Zagranicznych do Warszawy gdzie już trzy lata działali , gdzie głosy prasowe były na tak i na nie. Zostaliśmy przepytani jak to właściwie wygląda, na czym to polega. Uchwała komisyjna zawierała punkty:

- po pierwsze idealna inicjatywa euroregionu nie zagraża polskiej racji stanu.

- po drugie jest to inicjatywa chwalebna i godna poparcia, to co robią te pierwsze pionierskie euroregiony zgodnie z poleceniami.

I to w zasadzie był moment przełomu. Później poszło to już dość szybko. Efekt jest taki, że na dzień dzisiejszy jest na wszystkich granicach jest 15 euroregionów i wszyscy albo prawie wszyscy jeździli do nas po nauki bo byliśmy tymi pierwszymi, którzy przetarli szlaki i ten eksperyment jako pierwsi podjęliśmy, był to oczywiście eksperyment, bo trudno, żeby było inaczej skoro spotykają się ze sobą trzy systemy prawne, trzy języki, trzy realności gospodarcze z dużymi asymetriami i możliwościami. Niemcy dostawali natychmiast potężne dofinansowanie – landy wschodnie. Następne różnice to różnice w mentalności, kulturze. Ostatecznie okazało się, że powstało coś w rodzaju labolatorium, poligonu integracji europekskiej i to obecnie okazało się przydatne, ponieważ okazało się, że lepiej przygotowani do integracji. Mieliśmy partnera niemieckiego, członka unii od samego początku. Pojawiają się różne problemy. Euroregion stworzył swoją strukturę opartą na równopartnerstwie, konsensusie, rotacji. Obecnie jest zasada, że obowiązuje język gospodarza.

Struktura Euroregionu to prezydium trójstronne. Ostatecznie postanowiono powołać trzy stowarzyszenia każde na prawie polskim, czeskim, niemieckim. W naszym jest to Stowarzyszenie Gmin Polskich Euregionu Nysa zarejestrowane ostatecznie we wrześniu 1992 roku. Dzisiaj mamy 52 członków, czyli 45 gmin i 7 powiatów. Powiaty z byłego województwa jeleniogórskiego i z Dolnego Śląska, ale także 4 gminy z lubelskiego.Przystąpienie do Euroregionu Nysa polega na podjęciu uchwały, akceptacji zasad euroregionu i zadeklarowaniu składek, ale ostateczny głos należy do Konferencji Krajowej, która odbędzie się 5 kwietnia 2004 roku. Konferencja Krajowa przyjmuje nowych członków w swoje szeregi.”
Radny Włodzimierz Boczek – zwrócił się z pytaniem: „Czy Euroregion jest strukturą otwartą w sensie przekroczenia granic oraz ze schematu struktury organizacyjnej wynika, że główna tematyka związana jest z młodzieżą, kulturą, a także z transportem – kołowy i wodnym – i z ochroną środowiska?”

„Interesują mnie sprawy gospodarcze, przemysłowe i ochrona środowiska. Kolejna sprawa to system przedstawicielstwa gmin w euroregionie, jakie ma ono umocowanie formalno-prawne w sensie podejmowania decyzji.”


Jacek Jakubiec Euroregion Nysa - „Struktura jest otwarta. Co do transportu jest to jeden z głównych motywów działania. Jest grupa robocza ds. komunikacji, która koncentruje się na komunikacji sieci drogowych, na inwestycjach w budowę autostrady, na przejściach granicznych. Bardzo mocno rozwija się transport rowerowy. Gdy chodzi o gospodarkę, to muszę powiedzieć, że w tej dziedzinie mamy niedosyt. Generalnie Euroregion Nysa ma charakter służebny. Ochrona środowiska była jednym z głównych motywów, który wywołał tą inicjatywę. Byliśmy w tzw. „czarnym trójkącie” euroregionu wybranego w sposób dowolny na sesji oczywiście, burmistrz, wójt, czasem przewodniczący rady, czasem ktoś z mandatem gminy. I to jest delegat, który gminę reprezentuje na Konferencji Krajowej. I na ogół poprzez niego funkcjonują kontakty. Chciałbym uzupełnić, że projekty są wybierane w ramach konkursu. Zamknięte oferty, dobrze napisany wniosek, dobrze przygotowany projekt ma szansę zrealizowania. Nazwijmy to tak, że osoby które uczestniczą w wyborze są to osoby z Komisji Europejskiej, którzy oceniają, zatwierdzany jest również przez Komisję Europejską. Ważne jest, aby projekt był dobry, żeby spełniał określone warunki. I tu euroregion spełnia też ważną rolę. Wszelkie konsultacje są tutaj możliwe, wsparcie merytoryczne, fachowe od strony składania projektu budżetu, robimy szkolenia.”
Ad. 6.

Sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami.
Burmistrz miasta przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie od dnia 28 stycznia 2004 r. do dnia 25 lutego 2004 r.
Wydano zarządzenia w sprawie:

1. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

2. zmiany wynagrodzenia Dyrektorów Gimnazjum Nr 1 i 2, Szkoły Podstawowej Nr 1, 3 i 4, Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Chojnowie.

3. dopisania do zasadniczej listy przydziału lokali mieszkalnych (na wniosek Społecznej Komisji Mieszkaniowej).


Z zakresu wydziału Rozwoju Gospodarczego Miasta:

1. Złożono wniosek na dofinansowanie do zakupu śmieciarki do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100.000 zł.

2. wystąpiono do Biuletynu Zamówień Publicznych o zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na budowę ul. Nowej.

3. Złożono wniosek na dofinansowanie nasadzeń w zieleni do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 15.100 zł.

4. Wykonano równanie ul. Samorządowej i Rejtana.

5. Zakupiono 50 t. kamienia.

6. Wykonano doraźne naprawy jezdni gruntowych - ul. Rzemieślnicza.
Z zakresu gospodarki gruntami:

1. Sprzedano na rzecz najemców z zastosowaniem 95% bonifikaty 5 lokali mieszkalnych uzyskując kwotę 11.396 zł,

2. przygotowano i podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach na sprzedaż :

 nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym (dawna pijalnia piwa) – dz. 327/4 o pow. 1697m2 przy ul. Chmielnej,

 nieruchomości zabudowanej budynkiem portierni przy ul. Okrzei – działka nr 12/45, 12/68 o pow. 2016 m2,

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Chmielnej – działka nr 337/2 o pow. 2050m2

 nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola przy ul. Okrzei – działka nr 12/5 o pow. 10647 m2.

3. wydano decyzje na podział działki:

 nr 337 przy ul. Chmielnej z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (do przetargu),

 dz. nr 400/5 przy ul. Wolności – w celu wydzielenia garaży z przeznaczeniem do sprzedaży na rzecz najemców,

4. wydano 1 postanowienie w sprawie gospodarki odpadami dla „Color-Chemia” sp.z o.o. w Chojnowie.
Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich:

1. przyjęto 154 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

2. rozpatrzono 119 wniosków i wydano 119 decyzji przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 11.665,87 zł.

Z tego wydano 115 decyzji pozytywnych

4 decyzje negatywne

35 wniosków nie rozpatrzono

Za miesiąc luty wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 97.022,04.

3. przyjęto ok. 300 wniosków wydanie dowodu osobistego (unieważniono 300)

4. przyjęto ok. 50 wniosków w sprawie wydania paszportów – wydano 20 paszportów.

5. w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z pobytu stałego wydano 4 decyzje.

6. w miesiącu lutym przygotowano wykaz poborowych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej i poborowej.
Ad. 7. Przedstawienie programu działania burmistrza na rok 2004.
W tym punkcie porządku obrad burmistrz przedstawił plan działania na 2004 rok:
Plan działania Burmistrza na 2004 rok

1. W zakresie drogownictwa, m.in:

- nadzorowanie akcji zimowego utrzymania dróg miejskich,

- zlecenie wykonania napraw cząstkowych jezdni asfaltowych,

- zakup i montaż słupków i znaków oznakowania pionowego dróg miejskich,

- zamontowanie nowych progów spowalniających,

- wymalowanie pasów przejść dla pieszych,

- wykonanie bieżących remontów kładek na ul. Grodzkiej i Racławickiej,

- zlecenie wykonania remontów studni kanalizacji burzowej.

2. W zakresie oczyszczania miasta, m.in:

- zakupienie nowych koszy ulicznych i zamontowanie ich na terenie miasta

3. W zakresie utrzymania zieleni miejskiej, m.in:

- nadzorowanie całorocznego utrzymania terenów zielonych objętych przetargiem - wykonywanych przez firmę Zakład Utrzymania Zieleni ACER oraz terenów pozostałych,

- modernizacja otoczenia fontanny - przebudowa gazonów.

4. W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, m.in:

- nadzorowanie realizacji umowy z Zakładem energetycznym na konserwacje oświetlenia,

- zakup i dokonanie wymiany opraw oświetleniowych energooszczędnych.

5. W zakresie nadzorowania gospodarki komunalnej, m.in:

- nadzorowanie umowy na prowadzenie Targowiska Miejskiego,

- montaż nowych ogrodów zabaw dla dzieci zakupionych w 2003 roku ul. Sikorskiego, - rejon Morskiego Oka, rejon ulic Kolejowej, Witosa, i Kościuszki, ul. Baczyńskiego,

- zakup i montaż ogrodu zabaw dla dzieci w rejonie ulic Łokietka i Maczka.

6. Organizowanie prac interwencyjnych, m.in:

- zorganizowanie 20 stanowisk pracy na okres 6 miesięcy,

- zorganizowanie 4 stanowisk pracy na okres 12 miesięcy.

Zatrudnione osoby będą wykonywały prace na terenach zielonych nie objętych przetargiem, malowania w jednostkach podległych, sprzątanie w jednostkach podległych oraz inne czynności z zakresu gospodarki komunalnej.

7. W zakresie organizacji robót publicznych, m.in:

- Organizowanie stanowisk pracy dla mężczyzn w zawodach budowlanych z przeznaczeniem głównie do wykonywania remontów nawierzchni chodników przy ulicach miejskich.

Planuje się zakupienie około 4000 m2 polbruku i zależnie od uzgodnień ze Starostwem Powiatowym przeznaczenie go na ulice miejskie lub w proporcji 1/2 tj. 2000 przeznaczyć na ulice miejskie a 1/2 tj. kolejne 2000 przeznaczyć na drogi powiatowe przy założeniu, że Starostwo sfinansuje również 2000 m2. Pozwoli to wymienić na terenie miasta nawierzchnie chodników bez względu na ich zarządców na powierzchni około 6000 m2.

8. W zakresie inwestycji, m.in:

- remont stołówki z zapleczem kuchennym w Gimnazjum Nr 1,

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4,

- budowa ulicy Nowej z odwodnieniem i przebudową odcinka instalacji ogólnospławnej,

- wymiana nawierzchni chodników.

9. W zakresie wykonywania projektów budowlanych, m.in:

- projekt budowy, rozbudowy i modernizacji bazy dydaktyczno - sportowej w Gimnazjum Nr 2,

- projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy ul. Bielawskiej,

- projekt budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Rynek, Ciemna, Konarskiego.

10. Z zakresu geodezji, m.in:

- w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych związanych z budownictwem jednorodzinnym, rozpoczęto prace projektowe w zakresie zagospodarowania terenu przy ul. Bielawskiej pod zabudowę jednorodzinną wraz z infrastrukturą techniczną,

- posiadamy plan realizacyjny na zespół garaży dla samochodów osobowych przy ul. Sikorskiego. Projekt opracowany jest na 114 boksów garażowych, po uzyskaniu deklaracji nabycia boksów przez mieszkańców osiedla rozpoczęte zostaną prace związane ze zbyciem w drodze przetargu,

- przygotowanie do sprzedaży działki przy ul. Samorządowej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod stację paliw oraz motel,

- na 5 marca przygotowano i ogłoszono przetarg na sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz nieuciążliwe usługi komercyjne położonej przy ul. Chmielnej,

- przeprowadzenie aktualizacji studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych,

- sporządzenie programu gospodarki odpadami, który nakreśli efektywne zarządzanie i gospodarowanie odpadami oraz zapewni niezbędną koordynację działań podejmowanych w tym zakresie,

- kontynuowanie prac związanych z remontem w muzeum, po uzyskaniu środków finansowych,

- wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości,

- prowadzenie sprzedaży lokali mieszkalnych, garaży, na rzecz najemców,

- prowadzenie procedury związanej z wydawaniem decyzji dot. nabywania prawa użytkowania wieczystego na własność,

- prowadzenie nadzoru nad gospodarką drzewostanem,

- wydawanie postanowień w sprawie opiniowania programów gospodarki odpadami,

- prowadzenie działań w zakresie realizacji zadań ochrony środowiska,

- prowadzenie spraw z obrony i ochrony Państwa.

11. W zakresie promocji gospodarczej, m.in:

- współpraca z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,

- prezentacja miasta w internecie (m.in. umieszczanie wykazu terenów inwestycyjnych i wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży),

- promocja lokalnej przedsiębiorczości podczas miejskich uroczystości zorganizowanych z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,

- organizacja Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła (podczas Dni Chojnowa) jako imprezy o zasięgu regionalnym promującej miasto,

- współpraca z przedsiębiorcami,

- wspieranie imprez organizowanych przez szkoły, placówki kulturalne, zakłady pracy i inne organizacje,

- współpraca z sąsiednimi samorządami i innymi organizacjami.

12. W zakresie podatków, m.in:

- podjęcie działań zmierzających do likwidacji wymagalnych zaległości podatkowych,

- przygotowanie projektu uchwały zakładającej pomoc publiczną dla przedsiębiorców w zakresie pomocy regionalnej i horyzontalnej.

Uzyskaliśmy w styczniu 2004 r. opinię organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, w której stwierdza się zgodność programu pomocowego w zakresie pomocy regionalnej z ustawą o pomocy publicznej. Po otrzymaniu opinii dotyczącej programu na pomoc horyzontalną projekt zostanie złożony w Radzie Miejskiej.

13. W zakresie informatyki, m.in:

- rozszerzenie Biuletynu Informacji Publicznej - wprowadzenie i aktualizowanie informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,

- rozwój i optymalizacja sieci komputerowej - dotyczy serwera i stanowisk roboczych,

- zakup i wdrożenie programów komputerowych niezbędnych do poprawnej, zgodnej z przepisami oraz wydajniejszej pracy.

14. Z zakresu spraw obywatelskich, m.in:

- planuje się wymianę dowodów osobistych wydanych w latach 1973 - 1980 /około 2000 osób/,

- aktualizacja programu ewidencji ludności,

- prace bieżące związane z realizacją dodatków mieszkaniowych.

15. Z zakresu oświaty, m.in:

- zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2004/2005,

- dokonanie oceny pracy Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chojnowie,

- podpisanie porozumienia z dyrektorami placówek oświatowych określającego maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za jeden semestr studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich, magisterskich i podyplomowych w 2004 roku,

- zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

- przeprowadzenie na wniosek związków zawodowych renegocjacji Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna