ProtokóŁ nr xxi/08 z sesji rady powiatu w starachowicach odbytej w dniu 29 maja 2008 rokuPobieranie 203.16 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar203.16 Kb.
  1   2   3   4


PROTOKÓŁ NR XXI/08

Z SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH ODBYTEJ
W DNIU 29 MAJA 2008 ROKU.

Przewodniczący Rady Powiatu- Jan Wzorek otworzył o godzinie 900 posiedzenie XXI sesji Rady Powiatu w Starachowicach.
Przewodniczący Rady Pan Jan Wzorek powitał przybyłych na XXI sesję radnych oraz zaproszonych gości i stwierdził, że na 21 radnych w sesji udział bierze 18 radnych. Wobec powyższego Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych oraz lista zaproszonych na sesję gości stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał Radną Krystynę Król


i stwierdził, że jeśli nie usłyszy sprzeciwu ze strony radnych uzna,
iż Rada Powiatu wyraziła zgodę w powyższym zakresie.
Rada Powiatu nie wniosła sprzeciwu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Wzorek poinformował, że dzisiejsza sesja składa się z dwóch części i poświęcona jest głównie sprawom rolnictwa. W pierwszej części zostaną podjęte uchwały, które wynikają z prac Zarządu Powiatu natomiast część druga sesji informacyjna zostanie połączona
z wyjazdem w teren. Jak poinformował Przewodniczący Rady wyjazd odbędzie się na teren gminy Pawłów gdzie radni odwiedzą cztery gospodarstwa rolne, dwa ogrodnicze, jedno ekologiczne i jedno agroturystyczne.
W tym miejscu Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia
w następujących punktach:


 1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2008 rok,

 2. upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Brody dotyczącego wspólnego wykonania i partycypacji w kosztach zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 0622 T (15926) Bór Kunowski – Staw Kunowski”,

 3. upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia
  z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski dotyczącego wspólnego wykonania i partycypacji w kosztach zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 0622 T (15926) Bór Kunowski – Staw Kunowski”,

 4. zmiany uchwały Nr XIX/137/2008 Rady Powiatu w Starachowicach
  z dnia 27 marca 2008r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008r.,

 5. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Stawie Kunowskim,

 6. przekazania w nieodpłatne użytkowanie Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szpitala w ramach inwestycji „Rozbudowa Szpitala Miejskiego
  w Starachowicach”.

 1. Informacja Zarządu Powiatu o podjętych działaniach zmierzających
  do przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
  przy ul. Radomskiej 70 w niepubliczny samodzielny zakład opieki zdrowotnej poprzez likwidację.

 2. Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursów pn.:

 1. „Góry Świętokrzyskie to piękno, natura i spokój”,

 2. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

 1. Informacja na temat funkcjonowania rolnictwa na terenie Powiatu Starachowickiego w warunkach Unii Europejskiej wraz z informacjami na temat zadań i roli w zakresie rozwoju rolnictwa:

 1. Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

 2. Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wraz z informacją ŚODR-u na temat rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych na terenie Powiatu Starachowickiego,

 3. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

 4. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

 5. Powiatowej Rady Izby Rolniczej.

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 4. Wnioski i oświadczenia radnych.

 5. Ustalenie terminu następnej sesji Rady Powiatu.

 6. Zakończenie obrad.Ad.2.
Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Wzorek zapytał czy ktoś z radnych chciałby zaproponować zmianę do porządku obrad.
W tym miejscu głos zabrał Starosta Starachowicki Pan Andrzej Matynia proponując wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 4g) z zachowaniem ciągłości numeracji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2007 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
Ponieważ nie było innych zgłoszeń co do zmian w porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Starosty dotyczący wprowadzenia do porządku obrad w pkt. 4g) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2007 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Starachowicach.
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu jednogłośnie uzupełniła porządek posiedzenia sesji o ww. projekt uchwały.

Po dokonanej zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:
 1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2008 rok,

 2. upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Brody dotyczącego wspólnego wykonania i partycypacji w kosztach zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 0622 T (15926) Bór Kunowski – Staw Kunowski”,

 3. upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia
  z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski dotyczącego wspólnego wykonania i partycypacji w kosztach zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 0622 T (15926) Bór Kunowski – Staw Kunowski”,

 4. zmiany uchwały Nr XIX/137/2008 Rady Powiatu w Starachowicach
  z dnia 27 marca 2008r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008r.,

 5. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Stawie Kunowskim,

 6. przekazania w nieodpłatne użytkowanie Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szpitala w ramach inwestycji „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”,

 7. zmiany uchwały Nr VII/66/2007 Rady Powiatu w Starachowicach
  z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

 1. Informacja Zarządu Powiatu o podjętych działaniach zmierzających
  do przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70 w niepubliczny samodzielny zakład opieki zdrowotnej poprzez likwidację.

 2. Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursów pn.:

 1. „Góry Świętokrzyskie to piękno, natura i spokój”,

 2. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

 1. Informacja na temat funkcjonowania rolnictwa na terenie Powiatu Starachowickiego w warunkach Unii Europejskiej wraz z informacjami na temat zadań i roli w zakresie rozwoju rolnictwa:

 1. Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

 2. Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wraz z informacją ŚODR-u na temat rozwoju gospodarstw agroturystycznych
  i ekologicznych na terenie Powiatu Starachowickiego,

 3. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

 4. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

 5. Powiatowej Rady Izby Rolniczej.

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 4. Wnioski i oświadczenia radnych.

 5. Ustalenie terminu następnej sesji Rady Powiatu.

 6. Zakończenie obrad.


Ad.3.
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
Przewodniczący Rady o przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami poprosił Starostę Starachowickiego Pana Andrzeja Matynię.
Starosta Starachowicki Pan Andrzej Matynia poinformował, że w okresie
od poprzedniego posiedzenia sesji Rady Powiatu tj. od 29 kwietnia 2008 roku do dnia obecnego Zarząd Powiatu obradował na 7 posiedzeniach, w trakcie których przyjęto 19 uchwał. W prezentowanym Radzie Powiatu okresie czasu wszyscy członkowie Zarządu Powiatu uczestniczyli w różnego rodzaju konferencjach, naradach i spotkaniach, spośród których Starosta wymienił najważniejsze:


 • W dniu 30 kwietniu 2008 roku Wicestarosta Pan Andrzej Sendecki wraz
  z dyrektorem PZOZ Panią Jolantą Kręcką oraz Radnymi Rady Powiatu: Panią Aulianną Wojtal, Panem Cezarym Berakiem oraz Panem Janem Zarzyckim złożyli wizytę w Raciborzu gdzie zapoznali się z prowadzoną wcześniej operacją przeprowadzenia szpitala do nowych obiektów.
 • W dniu 03 maja 2008 roku Zarząd Powiatu brał udział w obchodach uchwalenia konstytucji 3-go Maja odbywających się w Starachowicach. • W dniu 07 maja 2008 roku Starosta Pan Andrzej Matynia uczestniczył
  w szkoleniu dla przedstawicieli powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego, które odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim
  w Kielcach. Tematem szkolenia było ograniczanie skutków powodzi.
  W tym samym dniu Członek Zarządu Powiatu Pan Waldemar Wrona uczestniczył w posiedzeniu Rady Muzeum Przyrody i Techniki
  w Starachowicach.
 • W dniu 09 maja 2008 roku Starosta Pan Andrzej Matynia wziął udział
  w V inauguracji sezonu turystycznego Województwa Świętokrzyskiego, która odbyła się w Busku Zdroju. W tym samym dniu Członek Zarządu Powiatu Pani Jadwiga Maciejczak reprezentowała samorząd powiatowy na uroczystości 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach. Również w tym samym dniu Wicestarosta Pan Andrzej Sendecki wziął udział w obchodach 63 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Organizatorem uroczystości był Oddział Starachowicki Ligi Obrony Kraju. • W dniu 12 maja 2008 roku Starosta Pan Andrzej Matynia spotkał się
  z Burmistrzem Miasta i Gminy Wąchock Panem Jarosławem Samelą.
  W trakcie spotkania omówiono planowane inwestycje na drogach powiatowych w gminie Wąchock.
 • W dniu 13 maja 2008 roku Starosta Pan Andrzej Matynia wziął udział
  w szkoleniu dotyczącym stosowania przepisów prawa budowlanego dla służb Nadzoru Budowlanego. W szkoleniu brali udział przedstawiciele samorządów i służb nadzoru budowlanego z terenu Województwa Świętokrzyskiego. Szkolenie prowadził Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Robert Dziwiński.
 • W dniach od 14 do 18 maja 2008 roku Członkowie Zarządu Powiatu Pani Jadwiga Maciejczak i Pan Waldemar Wrona wzięli udział w oficjalnej wizycie władz samorządowych z Powiatu Starachowickiego w obwodzie Winnickim
  i w miejscowości Bar na Ukrainie. W trakcie tej wizyty delegacja starachowicka uczestniczyła w szeregu spotkań i uroczystości związanych
  z obchodzonymi w tym czasie na Ukrainie Dniami Kultury Polskiej. Obok Członków Zarządu Powiatu w składzie delegacji były również Radne Rady Powiatu Pani Aulianna Wojtal i Pani Maria Salwa.
 • W dniu 14 maja 2008 roku Starosta Pan Andrzej Matynia uczestniczył
  w konferencji związanej z wysłuchaniem publicznych projektów ustaw reformujących służbę zdrowia. Konferencja, której organizatorem był Klub Parlamentarny PiS odbyła się w Warszawie. W tym samym dniu Wicestarosta Pan Andrzej Sendecki uczestniczył w uroczystym podsumowaniu Programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. W trakcie uroczystości, która odbyła się
  w Korytnicy Wicestarosta odebrał wyróżnienie dla Powiatu Starachowickiego przyznane przez Kapitułę Nagrody Koziołka za działania wpływające na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu.
 • W dniu 15 maja 2008 roku Starosta Pan Andrzej Matynia wziął udział
  w szkoleniu obronnym, które odbyło się w Korytnicy.
 • W dniu 19 maja 2008 roku Starosta uczestniczył w spotkaniach z lekarzami starachowickiego szpitala oraz mieszkańcami Starachowic. Spotkania te odbywały się w związku z wizytą w Starachowicach Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS Pana Przemysława Gosiewskiego. W tym samym dniu Wicestarosta Pan Andrzej Sendecki spotkał się z projektantami sztandaru dla Powiatu Starachowickiego.
 • W dniu 21 maja 2008 roku Starosta Pan Andrzej Matynia
  wraz z Wicestarostą Panem Andrzejem Sendeckim spotkali się z Prezesem Sądu Rejonowego w Starachowicach Panią Katarzyną Sułek. W trakcie spotkania omówiono sprawy związane z ewentualna zamianą budynku
  tzw. starego szpitala na budynek, który jest obecnie użytkowany przez Sąd Rejonowy w Starachowicach. Tego samego dnia Starosta wspólnie
  z Członkiem Zarządu Powiatu Panem Waldemarem Wroną uczestniczyli
  w wyjazdowym posiedzeniu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyło się w Wąchocku.
 • W dniu 25 maja 2008 roku Członek Zarządu Powiatu Pan Waldemar Wrona reprezentował samorząd powiatowy na uroczystości Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka oraz jubileuszu 80-lecia OSP w Brodach.
 • W dniu 26 maja 2008 roku Starosta Pan Andrzej Matynia wspólnie
  z Członkiem Zarządu Powiatu Panią Jadwigą Maciejczak brali udział
  w spotkaniu z przebywającą na terenie Powiatu Starachowickiego grupą młodzieży z miejscowości w Niemczech. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
 • W dniu 27 maja 2008 roku Starosta Pan Andrzej Matynia wspólnie
  z Wicestarostą Panem Andrzejem Sendeckim oraz Członkiem Zarządu Panią Jadwigą Maciejczak uczestniczyli w inauguracyjnym spotkaniu Honorowego Komitetu Obchodów 90 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Spotkanie odbyło się w Starachowickim Centrum Kultury.
 • W dniu 28 maja 2008 roku Starosta Pan Andrzej Matynia wraz z Członkiem Zarządu Panią Jadwigą Maciejczak uczestniczyli w otwarciu edukacyjnych warsztatów archeologicznych „Żelazne Korzenie” odbywających się na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

W prezentowanym Radzie okresie czasu Członkowie Zarządu Powiatu uczestniczyli również w posiedzeniach Komisji Rady Powiatu.


Na tym Starosta Starachowicki zakończył sprawozdanie a Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Wzorek otworzył dyskusję w kontekście przedstawionego sprawozdania.
Rada Powiatu nie zgłosiła żadnych uwag, ani pytań do przedłożonego sprawozdania.

Ad.4a)
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego
na 2008 rok.
Przewodniczący Rady Pan Jan Wzorek o przedstawienie przedmiotowego projektu uchwały poprosił Skarbnika Powiatu Panią Ewę Bzinkowską.


 • Pani Ewa Binkowską- Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt przedmiotowej uchwały uległ zmianie w stosunku do pierwotnej wersji, którą otrzymali radni w materiałach, a mianowicie został poszerzony o dodatkowe zwiększenia środków i dodatkowe wypłaty. Uwolniono wolne środki z 2007r.
  w kwocie 605.083 zł. z przeznaczeniem dla: Powiatowego Urzędu Pracy
  na wydatki rzeczowe- 100.000 zł. i z przeznaczeniem na dokonanie regulacji wynagrodzeń pracowników   Starostwa Powiatowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008r. zmieniającym rozporządzenie
  w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
  w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach   marszałkowskich
  (Dz. U. z 29 kwietnia 2008r. Nr 73, poz. 431) - kwota 478.225 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono: wynagrodzenia- 406.827 zł., składkę na ubezpieczenia społeczne - 61.431 zł., składkę na Fundusz Pracy – 9.967 zł., jest to zabezpieczona regulacja wynagrodzeń od stycznia do końca br. Następnie kwota 26.858 zł. z przeznaczeniem na dokonanie regulacji wynagrodzeń
  oraz zatrudnienie na etacie pracownika zatrudnionego wcześniej w ramach prac interwencyjnych w Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
  W ramach tej kwoty zabezpieczono: wynagrodzenia- 22.848 zł., składka na ubezpieczenia społeczne- 3.450 zł., składka na Fundusz Pracy- 560 zł.- również zabezpieczono regulację od stycznia do końca br. Wprowadzono dochody: zwiększono kwotę dotacji z Gminy Brody na wspólną realizację zadania
  pn. „remont drogi powiatowej nr 0615T (15919) przez wieś Adamów - odcinek od istniejącej nawierzchni bitumicznej do drogi nr 0613T Starachowice- Adamów- Styków- Pawłów, pierwotnie była kwota niższa o 56.000 zł. w związku z tym,
  że przetarg jest na wyższą kwotę w budżecie ZDP jest zabezpieczona kwota 27.946 zł. i również gmina Brody taką dodatkową kwotę zwiększy; Zgodnie
  z podpisaną umową przez PUP o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Nr UDA - POKL. 06.01.02-26-007/08-00 wprowadzono środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przypadające
  do realizacji w 2008r. – jest to projekt: „Dobry kontakt – wspólny sukces” Priorytet: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie: „poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
  oraz poddziałanie: „wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
  w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
  w regionie”. Kwota z EFS stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu w 2008r. na kwotę 193.752 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę: wynagrodzenia- 156.000 zł., składka na ubezpieczenia społeczne- 26.073 zł., składka na Fundusz Pracy- 3.822 zł., odpis na ZFŚS- 7.857 zł. Udział Powiatu
  to 15% Projektu w ramach środków z Funduszu Pracy na szkolenia. Wprowadzono dochody powiatu z tytułu odpłatności innych powiatów
  na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Starachowickiego – kwota 31.804 zł., przeznaczając zgodnie z ogłoszoną w Dzienniku  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego stawką określającą koszt utrzymania dziecka w poszczególnych placówkach na wydatki w naszych placówkach: Rodzinny Dom Dziecka ul. Różana– 15.000 zł., Rodzinny Dom Dziecka ul. Moniuszki– 2.924 zł., Rodzinny Dom Dziecka ul. Warszawska– 13.880 zł. Łącznie 31.804 zł. W związku z koniecznością modernizacji monitoringu wizyjnego w jednostkach oświaty (I etap odbył się w roku ubiegłym) ponieważ zakup będzie przekraczał cenę jednostkową 3.500 zł. stąd nie będzie to zakup bieżący tylko inwestycja. A zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. z art. 42 jeżeli dofinansowuje się szkoły do zadań inwestycyjnych wtedy udział Powiatu jest 50% i w tym wypadku przy 50% udziału z Urzędu Wojewódzkiego, dlatego zaistniała konieczność zabezpieczenia udziału własnego w wysokości 50%. (dochody tych jednostek i środki powiatu): I LO– 8.382 zł., II LO– 3.800 zł., III LO– 4.190 zł., ZSZ nr 2 - 9.885 zł., CKP – 8.000 zł. Zwiększono dochody z tytułu odpłatności uczestników wyjazdu do Baru- kwota 3.000 zł. Wprowadzono dochody własne jednostek zgodnie ze złożonymi wnioskami: MOGIK- 680 zł., PPP-1.456 zł., SOSZW- 10.000 zł., CKP-7.980 zł., ZSZ NR 1- 1.830 zł -
  z przeznaczeniem na funkcjonowanie tych jednostek. Wprowadzono dochody Starostwa Powiatowego kwota 16.000 zł. Jednocześnie ograniczono o kwotę 50.000 zł. środki na poręczenia. Łącznie 66.000 zł. przeznaczono na: pokrycie kosztów obsługi obiektów ul. Mrozowskiego, ul. Złota (energia), wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ul. Radomska (obiekty szpitala),
  ul. Kilińskiego kwota 40.000 zł.; na opłaty za energię i badania profilaktyczne 26.000 zł. Wprowadzono dotacje celowe od samorządu województwa na wspólną realizację dwóch zadań: zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury Archeoparku na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach w wysokości 10.000 zł. Środki te przeznaczono na  wykonanie pokrycia słomianego chaty celtyckiej,
  oraz replik dachówek rzymskich dla kuźni rzymskiej”; zadania „Prace konserwacyjne i renowacyjne XVIII – wiecznego zegara słonecznego w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach,
  kwota 10.000 zł.

Na tym Pani Skarbnik zakończyła omawianie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie a Przewodniczący Rady o przedstawienie opinii Komisji Budżetu
i Finansów w sprawie przedmiotowego projektu uchwały poprosił Przewodniczącego tej Komisji Pana Cezarego Beraka.


 • Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Cezary Berak poinformował, iż Komisja dwukrotnie omawiała projekt uchwały w sprawie zmian
  w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2008 rok na posiedzeniach
  w dniach 19 maja br. oraz w dniu 29 maja br.. Poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
  W tym miejscu Radny Cezary Berak wyraził swoje zadowolenie z tego,
  że w roku 2008 po raz pierwszy Pani Jadwiga Maciejczak Członek Zarządu Powiatu doprowadziła do dużego wzrostu wynagrodzeń w administracji obsługi szkół co jest wielkim sukcesem. Ponadto jak podkreślił Radny cieszy się również z tego, że znów w tej kadencji podwyżka dla pracowników samorządowych jest dość znacząca, choć w porównaniu do innych powiatów nadal jest to niewiele. W tym miejscu przypomniał, że Powiat Starachowicki powstał na bazie Urzędu Rejonowego, przejęto wtedy wszystkich pracowników tego Urzędu, z niskimi wynagrodzeniami, a w tych Powiatach gdzie tworzono urzędy od podstaw wynagrodzenia były ustalane od początku na wyższym poziomie tak jak to miało miejsce w Ostrowcu Św.
  czy Skarżysku Kamiennym. Dlatego zdaniem Radnego zadawalające jest to co powiedziała Skarbnik Powiatu, że średnio na pracownika przypada
  ponad 200 zł.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w kontekście przedmiotowego projektu uchwały.


Ponieważ nie było żadnych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2008 rok.
Treść projektu uchwały stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/160/2008 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2008 rok.
Treść powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad.4b), Ad.4c)
Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Brody dotyczącego wspólnego wykonania
i partycypacji w kosztach zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 0622 T (15926) Bór Kunowski – Staw Kunowski” oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski dotyczącego wspólnego wykonania i partycypacji w kosztach zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 0622 T (15926) Bór Kunowski – Staw Kunowski”.
Przewodniczący Rady o zaprezentowanie przedmiotowych uchwał poprosił Wicestarostę Pana Andrzeja Sendeckiego.
Z wypowiedzi Wicestarosty wynikało, że oba projekty uchwał omawiane były szczegółowo na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. Wicestarosta przypomniał,
że droga o której mowa Bór Kunowski – Staw Kunowski biegnie przez dwa rodzaje terenów, gminny i ten, który jest w administracji leśnej, stąd jest potrzeba formalna zgoda aby podjąć dwie uchwały dotyczące zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Brody i z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski. Istotne jest to – jak podkreślił Wicestarosta- że zarówno nadleśnictwo Ostrowiec Św. Jak i Gmina Brody deklarują 50% kosztów. W tym zakresie została podjęta uchwała Gminy Brody oraz pisemne stanowisko Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Na zakończenie swojej wypowiedzi Wicestarosta zwrócił się do Rady Powiatu z prośbą o podjęcie przedmiotowych uchwał, gdyż są już zadeklarowane środki z Gminy Brody i Nadleśnictwa
Ostrowiec Świętokrzyski.
W tym miejscu Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii na temat powyższych projektów uchwał Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.


 • Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Cezary Berak poinformował, że Komisja po bardzo wyczerpującej dyskusji, dotyczącej przedmiotowych projektów uchwał, w trakcie której członkowie Komisji zgłaszali uwagi dotyczące tego, że należałoby się zabezpieczyć, aby ta droga nie została szybko zniszczona przez ciężki sprzęt. Jak powiedział Rady chodzi o to,
  że samochody ciężkie Nadleśnictwa mogą uszkodzić tą drogę. Przewodniczący Komisji podkreślił, że po wysłuchaniu wszystkich pytań Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Leszek Śmigas zapewnił członków Komisji,
  że podbudowa i budowa tej drogi będzie wystarczająco mocna
  i gwarantował, że nie nastąpią żadne zniszczenia. Na zakończenie swojej wypowiedzi Przewodniczący Komisji Pan Cezary Berak poinformował,
  że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał.
 • Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Pani Krystyna Król poinformowała, że Komisja w miesiącu maju obradowała dwukrotnie. W dniu 14 maja br. członkowie Komisji odbyli wyjazdowe posiedzenie na teren wszystkich gmin Powiatu Starachowickiego gdzie mieli okazje naocznie zobaczyć stan dróg powiatowych. Natomiast w dniu 21 maja br. Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe projekty uchwał.

W tym miejscu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w temacie przedmiotowych projektów uchwał.
 • Radny Jan Kosiela powiedział, że podjęcie tych uchwał pokazuje, że w prawie w połowie zalesionym Powiecie gdzie funkcjonuje pięć nadleśnictw, można zauważyć, że z niektórymi współpraca układa się bardzo pozytywnie czego przykładem są przedmiotowe projekty uchwał zaś inne wręcz „wyciągają” pieniądze od samorządów za dzierżawę terenów, które są zajęte pod drogi.
  W tym miejscu Radny złożył słowa podziękowania dla Nadleśnictwa Ostrowiec Św. za pozytywną współpracę.

Ponieważ nie było innych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu


do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Brody dotyczącego wspólnego wykonania i partycypacji w kosztach zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej
nr 0622 T (15926) Bór Kunowski – Staw Kunowski”.
Treść projektu uchwały stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/161/2008 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 maja 2008 roku


w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Brody dotyczącego wspólnego wykonania i partycypacji w kosztach zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 0622 T (15926) Bór Kunowski – Staw Kunowski”.
Treść powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia
z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski dotyczącego wspólnego wykonania
i partycypacji w kosztach zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 0622 T (15926) Bór Kunowski – Staw Kunowski”.
Treść projektu uchwały stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/162/2008 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia
z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski dotyczącego wspólnego wykonania
i partycypacji w kosztach zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 0622 T (15926) Bór Kunowski – Staw Kunowski”.
Treść powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna