ProtokóŁ nr xxi/08 z sesji rady powiatu w starachowicach odbytej w dniu 29 maja 2008 rokuPobieranie 203.16 Kb.
Strona2/4
Data08.05.2016
Rozmiar203.16 Kb.
1   2   3   4

Ad.4d)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/137/2008 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 marca 2008r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008r.
Przewodniczący Rady o omówienie przedmiotowego projektu uchwały poprosił Wicestarostę Pana Andrzeja Sendeckiego.
Wicestarosta Pan Andrzej Sendecki przypomniał, że przesunięcia w sposobie wykorzystania środków PFRON należą do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Dlatego – jak podkreślił Wicestarosta- nawet jeżeli przychodzi zmienić priorytety, które wynikają z zainteresowania jakie środowisko osób niepełnosprawnych deklaruje Zarząd Powiatu musi zwrócić się do Rady Powiatu o wyrażenie akceptacji na tego typu przesunięcia. W toku dalszej wypowiedzi Wicestarosta poinformował, że aktualnie jest większe zainteresowanie tworzeniem stanowisk pracy czyli. tzw. samo zatrudnieniem niż pasywnym szukaniem miejsca pracy. Propozycje przesunięcia środków w ramach PFRON, które zawarte są w przedmiotowym projekcie uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach, która stanowi załącznik
do projektu uchwały. Jak powiedział Wicestarosta zgodnie z projektem uchwały Zarząd Powiatu wnioskuje do Rady Powiatu o przesunięcie kwoty 20.000 zł.
ze zwrotu kosztów wynagrodzenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Na zakończenie swojej wypowiedzi Wicestarosta Pan Andrzej Sendecki zwrócił się do Rady Powiatu
o podjęcie przedmiotowej uchwały.
W tym miejscu Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii na temat powyższego projektu uchwały Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

 • Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Pan Paweł Ciszewski informując o tym, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały zaznaczył, że w ocenie Komisji bardzo pozytywnym zjawiskiem jest otwieranie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne.

Przewodniczący Rady Pan Jan Wzorek otworzył dyskusję na temat prezentowanego powyżej projektu uchwały.


Ponieważ nie było żadnych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/137/2008 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 marca 2008r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008r.
Treść projektu uchwały stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/163/2008 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/137/2008 Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 27 marca 2008r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008r.
Treść powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.4e)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Stawie Kunowskim.
Przewodniczący Rady o omówienie przedmiotowego projektu uchwały poprosił Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Stawie Kunowskim Panią Bożenę Samelę.
Z wypowiedzi Pani Bożeny Sameli wynikało, że zgodnie z przedłożonym projektem uchwały ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 840,25 zł. Ponadto zatwierdza się wartość jednego punktu ustaloną przez Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Stawie Kunowskim w wysokości 3,00 zł. Tabela punktowa rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania
i wysokość stawek wynagrodzenia pracowników w oparciu o najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Jak podkreśliła Dyrektor Pani Bożena Samela uchwała po podjęciu wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodniczący Rady Pan Jan Wzorek o przedstawienie opinii na temat przedmiotowego projektu uchwały poprosił Przewodniczącego Komisji Zdrowia
i Polityki Społecznej oraz Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.


 • Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Pan Paweł Ciszewski poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
 • Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Cezary Berak informując,
  iż Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały zwrócił się w imieniu Komisji do Rady Powiatu o podjęcie tej uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Jan Wzorek otworzył dyskusję na temat prezentowanego powyżej projektu uchwały.


Ponieważ nie było żadnych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Stawie Kunowskim.
Treść projektu uchwały stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/164/2008 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Stawie Kunowskim.
Treść powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.4f)
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szpitala w ramach inwestycji „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”.
Przewodniczący Rady o przedstawienie projektu uchwały poprosił Dyrektora Wydziału Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pana Zygmunta Bernaciaka.
Z informacji jakiej udzielił Pan Zygmunt Bernaciak wynikało, że projekt uchwały dotyczy przekazania wyposażenia Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach – wózków dla niemowląt. Wykaz wózków znajduje się w załączniku do projektu uchwały. Jak powiedział Dyrektor Zygmunt Bernaciak jest to 15 wózków o wartości 15.500,78 zł. Jak przypomniał Pan Zygmunt Bernaciak jest to kolejny projekt uchwały, na podstawie której PZOZ w Starachowicach otrzymuje wyposażenie w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa Szpitala Miejskiego
w Starachowicach”.
Przewodniczący Rady Pan Jan Wzorek o przedstawienie opinii na temat przedmiotowego projektu uchwały poprosił Przewodniczącego Komisji Zdrowia
i Polityki Społecznej oraz Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.


 • Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Cezary Berak poinformował, iż Komisja po zadanych pytaniach i uzyskanych odpowiedziach od Dyrektora Pana Zygmunta Bernaciaka oraz Skarbnik Powiatu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. • Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Pan Paweł Ciszewski poinformował, że Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Jak podkreślił Przewodniczący Komisji Pan Paweł Ciszewski na uwagę zasługuje poprawienie komfortu pobytu pacjenta na Oddziale Noworodkowym. Zarówno jest to lepiej dla noworodków przebywanie w takich warunkach czyli w łóżeczku na kółkach
  a poza tym noworodek częściej może być z mamą co jest zgodne
  z najnowszymi tendencjami.

Przewodniczący Rady Pan Jan Wzorek otworzył dyskusję na temat prezentowanego powyżej projektu uchwały.
 • Radna Pani Maria Salwa mówiąc, że pełni dyżury na Oddziale Noworodków podkreśliła, że pozytywnie ocenia przedmiotowy projekt uchwały. Jednocześnie Radna wyraziła ubolewanie nad tym, że trzy lata wózki musiały czekać zanim zostały uruchomione.

Ponieważ nie było innych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szpitala w ramach inwestycji „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”.


Treść projektu uchwały stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/165/2008 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szpitala w ramach inwestycji „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”.
Treść powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.4g)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2007 Rady Powiatu
w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
Przewodniczący Rady o przedstawienie powyższego projektu uchwały poprosił Wicestarostę Pana Andrzeja Sendeckiego.
Wicestarosta Pan Andrzej Sendecki poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbyło się przed obradami sesji Radny Pan Jan Kosiela zgłosił uwagi do 1 w pkt. 2 projektu, a mianowicie to że słowo „pkt” należy zastąpić słowem „ust.”, a słowo „ppkt” słowem „pkt”. W tym miejscu Wicestarosta odczytał treść projektu uchwały cyt.: „Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/66/2007 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Starachowicach. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592
z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje: Dokonuje się następujących zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Starachowicach stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/66/2007 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2007r::

  1. W spisie treści Rozdział V „Zespoły i Jednoosobowe stanowiska Pracy” dodaje się pkt. 10: „10. Rzecznik Prasowy Zarządu Powiatu”;

  2. W § 7 ust. 2 dodaje się pkt. 10: „10. Rzecznik prasowy zarządu Powiatu”;

  3. W § 17 skreśla się ust. 6;

  4. W § 17 dotychczasowy ustęp 7 otrzymuje nowe oznaczenie: „6”;

  5. Dodaje się § 32a o następującej treści: „§ 32a Rzecznik Prasowy Zarządu Powiatu. Do zadań Rzecznika Prasowego Zarządu Powiatu należą czynności
   z zakresu polityki informacyjnej Zarządu Powiatu a w szczególności:

   1. Publikowanie działań Zarządu Powiatu oraz innych organów powiatu.

   2. Organizowanie i prowadzenie konferencji Starosty i Zarządu Powiatu.

   3. Współudział w realizacji obowiązków samorządu powiatowego wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

   4. Komentowanie wydarzeń dotyczących działań Zarządu, wyjaśnianie
    oraz wydawanie oświadczeń w w/w sprawach.

   5. Udzielanie odpowiedzi na publikacje oraz materiały rozpowszechniane
    w środkach masowego przekazu w tym zwłaszcza na krytykę i interwencję prasową.

   6. Redagowanie oraz przekazywanie komunikatów urzędowych do publikacji wyrodkach masowego przekazu.

   7. Opracowywanie materiałów dotyczących prac Zarządu i starostwa oraz ich uzgadnianie i publikacja w mediach.

   8. Przygotowywanie oficjalnych wystąpień starosty.

   9. Zapewnienie współpracy z mediami oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie promocji i rozwoju powiatu.

   10. Współuczestnictwo bieżące w redagowaniu stron internetowych.

   11. Monitoring, gromadzenie i analiza publikacji związanych z zakresem działania Starostwa oraz sporządzanie stosownych informacji dla zarządu.”

  6. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Starachowicach, stanowiący Załącznik Nr 1 do regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
   w Starachowicach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2 wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia”. W tym miejscu Wicestarosta dodał, że w obrazie graficznym schematu organizacyjnego pojawia się komórka, która jest bezpośrednio podporządkowana Panu Staroście jako Przewodniczącemu Zarządu – Rzecznik Prasowy Zarządu Powiatu. Ponadto jak przekazał w toku dalszej wypowiedzi Wicestarosta formalnym rezultatem przyjęcia niniejszej uchwały jest zmiana rangi stanowiska realizującego zadania z zakresu kontaktów ze środkami masowego przekazu oraz jego usytuowanie w środowisku prawnym dotyczącym rzeczników prasowych. Mając na uwadze zamierzone działania z zakresu służby zdrowia, oświaty, promocji i drogownictwa, ich różnorodność i intensyfikację Zarząd Powiatu widzi potrzebę przeobrażenia formuły postępowania w zakresie polityki informacyjnej. Dla zapewnienia zróżnicowanego i adekwatnego do oczekiwań Zarządu Powiatu jak i wspólnoty samorządowej poziomu zaspakajania potrzeb informacyjnych stosowane techniki przekazu winny przeobrazić się w proces budowania systemu komunikacji społecznej i dialogu społecznego. Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za celowe i uzasadnione.
Przewodniczący Rady Pan Jan Wzorek o przedstawienie opinii na temat przedmiotowego projektu uchwały poprosił Przewodniczącego Komisji Zdrowia
i Polityki Społecznej oraz Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.


 • Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Pan Paweł Ciszewski poinformował, iż Komisja na swoim posiedzeniu odbytym tuż przed obradami sesji Rady Powiatu stosunkiem głosów 4 „za” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
 • Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Cezary Berak poinformował, że Komisja również na posiedzeniu, które miało miejsce przed obradami sesji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Jan Wzorek otworzył dyskusję na temat prezentowanego powyżej projektu uchwały.


W dyskusji udział wzięli:


 • Radny Pan Andrzej Maciąg stwierdził, iż nie sposób nie zabrać głosu przy ponownych zmianach w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. Przypomniał, że kiedy ponad rok temu takie zmiany były wprowadzane Klub Radnych PSL ostro sprzeciwiał się tym zmianom uważając, że są podyktowane względami politycznymi. Dziś– jak powiedział Radny- przedstawiany jest projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego i przywrócenie statusu Rzecznika Prasowego Zarządu Powiatu. W tym miejscu Radny cytując fragment uzasadnienia do projektu uchwały cyt. „Dla zapewnienia zróżnicowanego
  i adekwatnego do oczekiwań Zarządu Powiatu jak i wspólnoty samorządowej poziomu zaspakajania potrzeb informacyjnych stosowane techniki przekazu winny przeobrazić się w proces budowania systemu komunikacji społecznej
  i dialogu społecznego”-
  powiedział, iż nasuwają się następujące pytania:
  czy przez ostatnie półtora roku nie było takich potrzeb?, czy nie należało wtedy rzetelnie informować mieszkańców o działaniach Zarządu Powiatu jak
  i samorządu powiatowego?, czy nie było tak, że bardziej zaspakajano wówczas potrzeby określonych osób, uwikłanych politycznie niż potrzeb mieszkańców?. Kolejną rzeczą, do której odniósł się Radny Pan Andrzej Maciąg to dokonane wówczas zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa polegające na likwidacji min. Wydziału Inwestycji i Wydziału Zdrowia. Radny zapytał czy teraz mając te doświadczenia min. to, że były duże opóźnienia w wykorzystaniu środków na inwestycję szpitalną Zarząd Powiatu przywróci do dawnej rangi Wydział Inwestycji czy dalej pozostanie
  to Zespołem. Odnosząc się do kolejnych zmian jakie miały miejsce
  w Regulaminie Organizacyjnym Radny podkreślił, iż Powiat Starachowicki jest jedynym Powiatem w Województwie Świętokrzyskim gdzie nie ma Wydziału Rolnictwa. Przypomniał, że Klub Radnych PSL ostro sprzeciwiał się likwidacji Wydziału Rolnictwa i ograniczenia go do rangi Referatu. W toku dalszej wypowiedzi Radny mówiąc, iż Jego zdaniem kolejna rzecz, która powinna być wstydliwa dla obecnej koalicji zwłaszcza, po tym co usłyszał na Komisji Budżetu i Finansów, że projekt przedmiotowej uchwały to inicjatywa Klubu Radnych PO – zapytał gdzie była Platforma Obywatelska półtora roku temu kiedy takie niekorzystne zmiany wprowadzano w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa. Według Radnego Andrzeja Maciąga Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dał dowód oczywisty, że ważniejsze są tutaj potrzeby polityczne i tworzenie stanowisk pod określone osoby niż potrzeby mieszkańców Powiatu Starachowickiego.
 • Radny Cezary Berak odnosząc się do powyższej wypowiedzi zapytał
  cyt. „Andrzej gdzie Ty byłeś kiedy na tych salach prosiliśmy was, żebyśmy przerwali ten zły zwyczaj kiedy nasz Starosta siedział w więzieniu ?. To co ? wtedy nie było polityki?. Powiedz publicznie jak się zachowywałeś Ty jako Klub PSL. Przypomnijcie sobie. Teraz nam wyciągacie jakieś drobne uchybienia no to trzeba mieć troszeczkę honoru. Druga rzecz my potrafimy się przyznać jeżeli jest coś nie tak, to potrafimy to zgłosić powiedzieć słuchajcie to zróbmy to lepiej. Ale jeżeli chcesz oceniać politycznie, to najpierw uderz się
  w swoje piersi, a potem w nasze”.

 • Wiceprzewodniczący Rady Pan Sławomir Rymarczyk zapytał gdzie byli radni Klubu PSL kiedy grupa radnych została oskarżona przez Posła partii, z którą współrządziło Polskie Stronnictwo Ludowe?.
 • Radny Andrzej Maciąg odpowiadając na pytanie Radnego Cezarego Beraka gdzie był jak został aresztowany Starosta Sławek i w jaki sposób zachowywał się Klub PSL ? odpowiedział, że zachowywał się poprawnie
  w tamtej sytuacji i gdyby jeszcze raz miał znaleźć się w tej sytuacji wówczas zachowałby się identycznie. Kolejno odnosząc się do pytania Radnego Sławomira Rymarczyka na brak reakcji wówczas gdy grupa radnych została oskarżona przez ówczesnego Posła wyjaśnił, iż była to sprawa między Posłem a radnymi, Posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej a nie Posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 • Radny Cezary Berak stwierdził, że jak mówić prawdę to prawdę do „bólu”, bo wtedy jest wszystko jasne. W tym miejscu poprosił o odpowiedź skąd Poseł Jagiełło znał adresy radnych?. Radny przypomniał, że adresy są tajne,
  a wszyscy oskarżeni radni otrzymali wezwanie adresowe cyt. „Pewnie, że nie złapałem nikogo za rękę, ale Pan, Panie Andrzeju byłeś wtedy Starostą i Panu podlegały wszystkie wydziały. Skąd nagle adresy i wezwania adresowe.
  To też chyba budzi pewną wątpliwość”.

 • Wicestarosta Andrzej Sendecki na wstępie zaznaczył, że chce wrócić do meritum sprawy czyli przedmiotowego projektu uchwały. Wicestarosta zwracając się do Radnego Andrzeja Maciąga zapytał czy wypowiedź Radnego
  w sprawie treści przedmiotowego projektu uchwały oznacza, że niewłaściwym jest to, że po stwierdzeniu popełnienia błędu chce się wrócić na właściwy tor. Jak podkreślił Wicestarosta zaobserwować można jak inne samorządy tworzą nie tylko stanowiska Rzeczników, ale wręcz całe wydziały ds. komunikacji społecznej”. Zdaniem Wicestarosty wrócenie do tej formuły mogłoby być początkiem pewnego procesu. Z toku dalszej wypowiedzi wynikało, że widząc pewne specyficzne potrzeby jakie stoją- przed Zarządem Powiatu i Radą Powiatu- w najbliższych miesiącach i latach Wicestarosta podkreślił,
  iż uważa, że ranga stanowiska Rzecznika Prasowego, który będzie reprezentować Powiat przed środkami masowego przekazu będzie właściwa. Natomiast odnosząc się do samych obowiązków jakie będą nałożone na Rzecznika Prasowego Zarządu Powiatu to jak powiedział Wicestarosta Rzecznik ma bardziej wyspecyfikowane i wysektorowane działania, a osoba która do tej pory to robiła miała jeszcze inne dodatkowe. Dlatego – jak podkreślił Wicestarosta- chce, żeby cała energia tego kogoś kto tą funkcję będzie pełnił była skierowana na tzw. politykę informacyjną.
 • Radny Andrzej Maciąg powiedział, że poruszyło go to co powiedział Radny Cezary Berak skąd Poseł Jagiełło miał wówczas adresy radnych. Zdaniem Radnego to pytanie powinno być raczej skierowane do ówczesnego przewodniczącego rady niż do Niego. Radny Andrzej Maciąg odnosząc się do meritum sprawy czyli projektu uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa polegających na powołaniu ponownie stanowiska Rzecznika Prasowego Zarządu Powiatu – podkreślił, iż klub Radnych PSL uważa, że tą uchwalę należy poprzeć bo to jest naprawienie błędu, który kiedyś popełniono.
 • Starosta Pan Andrzej Matynia stwierdził, iż nie jest domeną tylko Powiatu Starachowickiego i naszej Rady Powiatu, ale powszechnie przyjętą praktyką, że w pewnych okresach czasu dokonuje się różnych zmian organizacyjnych. Jak powiedział Starosta w tej materii zakończy swoją wypowiedź,
  ale jednocześnie nie może nie odnieść się do słów, które padły na tej sali.
  Podkreślił, iż zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje taki zabieg socjotechniczny, który polega na tym, że jak dziesięć razy będzie się mówiło, że czarne jest białe to być może niektórzy słuchający w to uwierzą.
  Jak powiedział Starosta niektórzy uważają, że zmiana w Regulaminie Organizacyjnym, która spowodowała, że w miejsce Wydziału Inwestycji powstał Zespół jest w jakikolwiek sposób związana z tym, że środki w ramach kontraktu na realizację szpitala zostały nie wykorzystane w sposób właściwy. Starosta Pan Andrzej Matynia przypomniał, że wielokrotnie to tłumaczył
  i teraz tylko to podsumuje stwierdzeniem, że jest to nieprawda. Według Starosty obecnie działający Zespół i sposób w jaki on działa pozwala na to, żeby mu wystawić jak najlepszą ocenę. W tym miejscu starosta powiedział, że aby nie być gołosłownym posłuży się jednym faktem, a mianowicie
  w momencie kiedy został Starostą wszyscy mówili, że aby w nowym szpitalu można było funkcjonować potrzebne jest kwota 60 mln. zł. i bez tego nie da się nic zrobić. Starosta przypomniał, że od tamtego momentu zostały zaangażowane następujące środki: około 17 mln. zł. w ramach kontraktu oraz w RPO kwota 3,5 mln. zł. Zdaniem Starosty nie stał się żaden cud, tylko w taki sposób był kierowany poprzedni Wydział Inwestycji, że skoro ktoś kiedyś napisał, że jest potrzebne 60 mln. zł. to znaczy, że te 60 mln. zł. miało być. Druga rzecz, którą Starosta poddał pod rozwagę fachowców, którzy na ten temat mają większą wiedzę to jak powiedział rozumie, że zmiana organizacyjna polegająca na tym, że zamiast Wydziału Rolnictwa jest Referat spowodowała, że na terenie Powiatu Starachowickiego rolnictwo znalazło się w głębokim kryzysie. Powiedział, że jeżeli chcemy mieć konkretną wiedzę na ten temat należy zapytać specjalistów czy okazało się, że po roku funkcjonowania Referatu zamiast Wydziału Rolnictwo mówiąc kolokwialnie
  w Powiecie Starachowickim rolnictwo padło czy nie.
 • Radny Jan Kosiela odnosząc się do wypowiedzi Radnego Cezarego Beraka odnośnie udostępnienia adresów radnych oraz wypowiedzi Radnego Andrzeja Maciąga, że to pytanie należałoby zadać ówczesnemu przewodniczącemu rady przypomniał, że w tamtym okresie czasu Przewodniczącymi Rady byli kolejno: Radny Marek Roguski, Radny Cezary Berak i Radny Jan Kosiela.
  Wyjaśnił także, iż wszelkie dane teleadresowe znajdują się w urzędach gmin
  a nie w powiatach czy województwach. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi Pana Starosty stwierdził, że jeżeli radni wskazują, że tu czy tam jest coś źle to naprawdę jest źle. A to, że Starosta próbuje naprawiać i że to przy okazji jest wytknięcie takich czy innych względów, bo takie są fakty. Natomiast jeżeli chodzi o środki na inwestycję, o których mówił Starosta w wysokości 60 mln. zł. i 30 mln. zł. zdaniem Radnego to nie jest efekt złej pracy ówczesnego Wydziału Inwestycji, gdyż można by wskazać inne niedociągnięcia. Natomiast – jak podkreślił Radny - ilość środków zależy od stanu wyposażenia,
  bo można włożyć w wyposażenie nowego obiektu szpitala kolejne 30 i jeszcze 30 mln. zł i nigdy nie będzie dość. Dlatego zarówno kwota 30 mln. zł.
  jak i kwota 60 mln. zł jest właściwa. Na zakończenie swojej wypowiedzi Radny Pan Jan Kosiela zwrócił się do Przewodniczącego Rady o przystąpienie do głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały.
 • Starosta Pan Andrzej Matynia powiedział, iż zdaje sobie sprawę z tego,
  że każdy z nas gdyby mu dano nawet największą sumę pieniędzy jest
  je w stanie wydać i być może w tych nowych obiektach jeżeli by były do dyspozycji pieniądze rzędu nawet 100-200 mln. zł. to można by było te pieniądze wydać np. na to co nie musi być użyteczne, potrzebne
  i funkcjonalne. W tym miejscu Starosta odnosząc się pracy poprzedniego Wydziału Inwestycji ze swoim dyrektorem poinformował, że w momencie kiedy zadał pytanie dotyczące przedstawienia kompletnego wykazu wyposażenia, które ma być zakupione za 60 mln. zł. okazało się, że takiego wykazu nie ma poza hasłowymi pozycjami np. wyposażenie meblowe dla danego oddziału. Jak podkreślił Starosta dopiero później zaczęły się parce nad tym, żeby skonkretyzować to co jest rzeczywiście potrzebne, co jest użyteczne i efektywnie wykorzystane.
 • W tym miejscu Przewodniczący Rady Pan Jan Wzorek przypomniał,
  że dyskusja winna toczyć się nad projektem uchwały w sprawie zmiany
  w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego i w tym temacie poprosił o zabieranie głosu przez radnych.
 • Radny Jan Kosiela odnosząc się do powyższej wypowiedzi Starosty powiedział, że to był dobry przykład na to, że czegoś nie przedstawiono. Tak jak dobrym przykładem jest to, że obecny koordynator – według Radnego- należałoby się zastanowić czy pracuje skoro 30% środków na inwestycje nie zostało wykorzystane w 2007 roku.

W tym miejscu Przewodniczący Rady zamknął dyskusję poddając pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2007 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach.


Treść projektu uchwały stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/166/2008 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2007 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
Treść powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.

: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy


1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna