ProtokóŁ nr xxi/08 z sesji rady powiatu w starachowicach odbytej w dniu 29 maja 2008 rokuPobieranie 203.16 Kb.
Strona3/4
Data08.05.2016
Rozmiar203.16 Kb.
1   2   3   4

Ad.5.
Informacja Zarządu Powiatu o podjętych działaniach zmierzających
do przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
przy ul. Radomskiej 70 w niepubliczny samodzielny zakład opieki zdrowotnej poprzez likwidację.

Przewodniczący Rady Pan Jan Wzorek o zabranie głosu i przedstawienie przedmiotowej informacji poprosił Starostę Starachowickiego Pana Andrzeja Matynię.Starosta Starachowicki Pan Andrzej Matynia poinformował, że Zarząd Powiatu - działając w oparciu o uchwałę Nr 18/2008 Zarządu Powiatu z dnia
27 lutego 2008 roku w sprawie powołania Zespołu negocjacyjnego do prowadzenia rozmów z podmiotami zainteresowanymi przekształceniem Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70 w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który będzie świadczył usługi medyczne w zakresie lecznictwa szpitalnego- prowadził rozmowy z czterema partnerami. Byli to: firma PMC
z Poznania, firma KNOW HOW, American Heart of Poland oraz Spółka Akcyjna „Szpitale Rodzinne”. Starosta podkreślając, iż obecnie Zarząd Powiatu jest na etapie kończenia negocjacji przypomniał, że przystępując do rozmów z każdym partnerem Zarząd Powiatu postawił jako trzy podstawowe priorytety: sprawę niezawężenia dla mieszkańców zakresu usług medycznych, utrzymania własności przez Powiat majątku oraz przejęcia przez nowy podmiot pracowników obecnie zatrudnionych w PZOZ. Jak powiedział Starosta strony uczestniczące w negocjacjach otrzymały od Zarządu Powiatu szereg informacji, które były przekazywane stopniowo tak jak postępowały rozmowy oraz spełniały pewne żądania ze strony partnerów. Informacje te dotyczyły przede wszystkim spraw związanych z funkcjonowaniem szpitala a więc
z zakresem usług, które ten Zakład świadczy, z obecną sytuacją finansową, kontraktem na rok 2008 i na lata poprzednie, wynikami finansowymi za poprzednie lata, strukturą zatrudnienia, kosztami, poziomem wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych oraz istniejącą obecnie i ewentualnie przyszłą bazą materialną, którą obecny Zakład dysponuje, a która mogłaby być później użytkowana przez nowy podmiot. Jak podkreślił Starosta dużo emocji w tych rozmowach dotyczyło spraw ewentualnej partycypacji w Spółce, która powstanie. Zarząd Powiatu stanął na stanowisku, że minimalny pakiet dla Powiatu to 35%,
z czym zgodzili się potencjalni partnerzy. Starosta wyjaśnił, że wynika to z pewnych zapisów, które dotyczą spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Z toku dalszej wypowiedzi Starosty Pana Andrzeja Matyni wynikało, że w chwili obecnej sprawy negocjacyjne są na ukończeniu i w terminie do 16 czerwca br. Zarząd Powiatu planuje przekazać do Biura Rady ofertę lub oferty, które stałaby się przedmiotem badania przez Radę Powiatu. W związku z tym Starosta powiedział, że w momencie złożenia takiej oferty będzie wnioskował do Przewodniczącego Rady Powiatu
o zwołanie połączonego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Powiatu. Na posiedzenie to Zarząd Powiatu planuje zaprosić również potencjalnych partnerów lub partnera po to aby, nie tylko radni mogli zapoznać się ze stanowiskiem Zarządu w sprawie złożonej oferty, ale również żeby wszelkie wątpliwości, które może budzić złożona oferta rozwiać poprzez zadawane pytania i złożone w sprawie wyjaśnienia. Jak podkreślił Starosta Zarząd Powiatu chce również, aby złożona oferta lub oferty zostały przedstawione do zaopiniowania dyrektorowi PZOZ. Ponadto Zarząd Powiatu planuje doprowadzić do spotkań potencjalnych partnerów z pracownikami PZOZ oraz przedstawicielami związków zawodowych szpitala, na których to spotkaniach zostałyby omówione wszelkie sprawy pracownicze, a tym samym byłaby możliwość zadania pytań i uzyskania odpowiedzi. Zarząd chce także żeby było to potraktowane jako pewna forma konsultacji z tym środowiskiem, które obecnie tworzy zespół pracowniczy PZOZ. W tym miejscu Starosta poinformował również o tym, że na dzień 04 czerwca br. zaplanowana jest wizyta przedstawicieli Zarządu Powiatu w Zamościu dlatego, że tam znajduje się szpital, który od dłuższego czasu funkcjonuje już po przekształceniach. Ponadto w najbliższym czasie planowana jest również wizyta w Szpitalu Miejskim w Kielcach. Starosta podkreślił, iż wizyty te mają na celu wzbogacenie wiedzy Zarządu Powiatu na temat tego jak funkcjonują szpitale
po przekształceniach w różnych częściach kraju, z udziałem różnych podmiotów
i w różnym składzie kapitałowym, ale również to żeby ta wiedza została przekazana radnym. W toku dalszej wypowiedzi Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu pilnie śledzi to wszystko co obecnie dzieje się i dotyczy tzw. pakietu ustaw zdrowotnych
w szczególności ustawy o zoz-ach i przyjmuje do wiadomości wszelkie w tej materii opinie, zarówno pozytywne jak i krytyczne ze szczególnym uwzględnieniem tego
co w ostatnim czasie pojawiło się a mianowicie ewentualnej opcji oddłużenia szpitali. Jak powiedział Starosta z posiadanej przez Niego na dzień dzisiejszy wiedzy zapowiedź jest taka, że Ministerstwo Finansów przedstawi w tej kwestii swoje stanowisko.

W tym miejscu Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w dyskusji i udzielił głosu radnemu Janowi Kosieli. • Radny Jan Kosiela zawnioskował w imieniu radnych Klubu PSL
  o przekazanie radnym tego Klubu na piśmie przedstawionej przez
  Pana Starosta informacji Zarządu Powiatu o podjętych działaniach zmierzających do przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70 w niepubliczny samodzielny zakład opieki zdrowotnej poprzez likwidację.

Wobec braku inny zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził,


że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu ze strony Radnych zaproponuje zapis
do protokołu mówiący o tym, że informacja Zarządu Powiatu o podjętych działaniach zmierzających do przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70 w niepubliczny samodzielny zakład opieki zdrowotnej poprzez likwidację została przyjęta przez aklamację.

Wobec braku sprzeciwu ze strony radnych przedmiotowa informacja została przyjęta.

W tym miejscu Przewodniczący Rady powitał zaproszonych na obrady sesji gości w osobach: Pana Ireneusza Pietruszka- Zastępcę Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Kielcach, Panią Annę Sołtyk- Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starachowicach, Pana Krzysztofa Charemskiego- Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Starachowicach oraz Pana Bogusława Cwalinę- reprezentującego hurtownię Euro Kabel znajdującą się
na ul. Kościelnej w Starachowicach, który ufundował jedną z nagród w konkursie.

Ad. 6
Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursów pn.:


 1. „Góry Świętokrzyskie to piękno, natura i spokój’’,

 2. ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne’’.

W tym miejscu Przewodniczący Rady- Pan Jan Wzorek poinformował, że jako pierwsze nastąpi wręczenie nagród w konkursie pn.,, Góry Świętokrzyskie to piękno, natura i spokój’’, prosząc o zabranie głosu Pana Zygmunta Bernaciaka- Dyrektora Wydziału Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.Pan Zygmunt Bernaciak – Dyrektor Wydziału Geodezji, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa poinformował, że Starostwo Powiatowe w Starachowicach co roku organizuje konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej. Tegoroczny konkurs nosił nazwę ,,Góry Świętokrzyskie to piękno, natura i spokój’’. Celem konkursu jest kreowanie świadomości ekologicznej oraz rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań problematyką ochrony środowiska. Do konkursu przystąpili uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach oraz wychowankowie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Wiosennej w Starachowicach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kałkowie- Godowie a także Państwowego Ogniska Plastycznego przy ul. Złotej
w Starachowicach. Powołana zarządzeniem Starosty Starachowickiego Komisja Konkursowa oceniła 10 prac, które zaprezentowane zostały na sali obrad
w Starostwie Powiatowym. Komisja Konkursowa oceniła poziom zgłaszanych prac jako dobry stwierdzając, że autorzy prac wykazali się dużą różnorodnością prezentacji tematu konkursowego. Komisja wyraziła uznanie dla wszystkich uczestników konkursu za zainteresowanie tematyką, kreatywność oraz wkład pracy, który jest niezbędny w działaniach artystycznych. Komisja jednocześnie podziękowała opiekunom za zainteresowanie konkursem i zainspirowanie ich uczestników do tak twórczej prezentacji. Komisja przyznała następujące nagrody
i wyróżnienia. Pierwsza nagroda przyznana została dla Ester Kowalskiej z II LO
w Starachowicach, której opiekunem jest Pani Beata Kidoń, druga nagroda dla Agnieszki Szczodrak z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starachowicach, której opiekunem jest Pani Bożena Unicka, trzecia nagroda przyznana została dla Pawła Króla z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie- Godowie, którego opiekunem jest Pani Katarzyna Klepacz. Wyróżnienia otrzymały następujące osoby: Tomasz Dziura z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starachowicach, którego opiekunem jest Pani Bożena Unicka, Katarzyna Stachurska z Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Starachowicach, której opiekunem jest Pani Bożena Unicka, Kinga Michalczewska z II LO w Starachowicach, której opiekunem jest Pani Beata Kidoń. Ponad to wyróżniono prace następujących uczestników: Marty Ceglarskiej
z Państwowego Ogniska Plastycznego w Starachowicach, Rafała Myszki, Jakuba Pióreckiego oraz Jolanty Cioroch, których opiekunami są: Pani Maria Drozdowska
i Pan Ryszard Uziębło. W tym miejscu Dyrektor Zygmunt Bernaciak poprosił Pana Jana Wzorka Przewodniczącego Rady, Pana Andrzeja Matynię Starostę Starachowickiego oraz Panią Jadwigę Maciejczak Członka Zarządu Powiatu
o wręczenie nagród oraz dyplomów dla uczestników konkursu. Jednocześnie poprosił uczestników konkursu o zajęcie miejsca przed trybuną wraz z opiekunami, według kolejności wyczytania tj. Estera Kowalska, Agnieszka Szczodrak, Paweł Król, Kinga Michalczewska, Marta Ceglarska, Rafał Myszka, Jakub Piórecki, Jolanta Cioroch, Maria Drozdowska. W tym miejscu Dyrektor Pan Zygmunt Bernaciak podziękował osobom biorącym udział w konkursie oraz ich opiekunom za trud włożony w wykonanie prac, jednocześnie życząc dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.
Po wręczeniu nagród Przewodniczący Rady- Pan Jan Wzorek jeszcze raz podziękował laureatom konkursu po czym o zabranie głosu poprosił Pana Krzysztofa Charemskiego w celu przedstawienia rozstrzygnięcia konkursu
pn. ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne’’.

Pan Krzysztof Charemski- Kierownik Placówki Terenowej KRUS


w Starachowicach poinformował, że w br. odbyła się 6 edycja ogólnokrajowego konkursu pn. ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne’’. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych
oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu powyższych zasad. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz na szczeblu powiatu Starostwo Powiatowe a także Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowa Rada Izby Rolniczej. Fundatorem nagrody dla najlepszego gospodarstwa jest hurtownia Euro- Kabel mieszcząca się przy ul. Kościelnej 98
w Starachowicach, którą na obradach sesji reprezentuje Prezes Bogusław Cwalina. Konkurs przebiega w trzech etapach tj. powiatowy, wojewódzki, centralny. Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński.
W dniu dzisiejszym tj. 29 maja br. zakończył się pierwszy jego etap powiatowy przebiegający na terenie Powiatu Starachowickiego. Laureatem konkursu została Pani Anna Dzik z miejscowości Trąbowiec Duży, Gmina Mirzec, która
wraz z rodzicami prowadzi gospodarstwo rolne o areale 6,5 h specjalizujące
się w uprawie roślin warzywnych. W związku z nieobecnością Pani Anny Dzik na obradach sesji jej osobę reprezentował ojciec Pan Stefan Dzik. W tym miejscu Pan Krzysztof Charemski zaprosił Pana Stefana Dzika do odebrania nagrody, natomiast o jej wręczenie poprosił Starostę Pana Andrzeja Matynię oraz jej fundatora Pana Bogusława Cwalinę- przedstawiciela hurtowni Euro- Kabel.
Starosta Pan Andrzej Matynia oraz Pan Bogusław Cwalina wręczyli nagrodę na ręce Pana Stefana Dzika składając przy tym gratulacje za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie oraz życząc dalszych sukcesów.
W tym miejscu Przewodniczący Rady jeszcze raz pogratulował wszystkim laureatom konkursów i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.7
Informacja na temat funkcjonowania rolnictwa na terenie Powiatu Starachowickiego w warunkach Unii Europejskiej wraz z informacjami na temat zadań i roli w zakresie rozwoju rolnictwa:

 1. Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

 2. Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wraz z informacją ŚODR-u na temat rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych na terenie Powiatu Starachowickiego,

 3. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

 4. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

 5. Powiatowej Rady Izby Rolniczej.

W tym miejscu Przewodniczący Rady zaproponował, aby dyskusje w powyższym punkcie odbyć łącznie po wysłuchaniu wszystkich informacji.


Do powyższej propozycji radni nie zgłosili sprzeciwu, w związku z powyższym Przewodniczący poprosił o zabranie głosu jako pierwszego Pana Zygmunta Bernaciaka- Dyrektora Wydziału Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
oraz poprosił wszystkich prelegentów o sprawne przedstawienie informacji.

Pan Zygmunt Bernaciak- Dyrektor Wydziału Geodezji, Ochrony Środowiska


i Rolnictwa przypomniał, że informacja na temat funkcjonowania rolnictwa na terenie Powiatu Starachowickiego w warunkach Unii Europejskiej została umieszczona w materiałach na sesję, uzupełniając podał kilka dodatkowych danych, z których wynikało między innymi, że polska wieś wnosi do Unii Europejskiej ogromne bogactwo w postaci pięknych krajobrazów rolniczych, tradycyjnych metod użytkowania ziemi oraz rodzimych ras zwierząt i odmian roślin. Bogactwem wsi polskiej jest także tradycyjny obraz rolniczy, mozaikowa struktura pól uprawnych, która stwarza sprzyjające warunki do bytowania dziko żyjących zwierząt i roślin. Tradycyjna uprawa roślin stosowana przez polskich rolników zapewnia warunki do życia wielu rzadkim w Europie zwierzętom i roślinom. Dotyczy to również rolnictwa i wsi Powiatu Starachowickiego. Uzupełniając przedłożoną radnym informację zawartą w materiałach na sesję poinformował, że Powiat Starachowicki to powierzchnia 52.341 ha, w tym użytki rolne stanowią 24.034 ha. Na użytki rolne składają się następujące użytki: grunty orne, sady, łąki, pastwiska, tereny zabudowywane, czyli tereny zabudowy rolniczej, grunty pod stawami
oraz rowy melioracyjne. Strukturę użytków i ich powierzchnię w poszczególnych gminach podano w załączniku Nr 1 do przedłożononej informacji. Na powierzchni 19.381 ha znajduje się 6.403 gospodarstw rolnych, w tym 18.349 ha stanowi użytki rolne. Pozostała powierzchnia 5.685 ha użytków rolnych należy do innych podmiotów gospodarczych. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Powiecie Starachowickim to tylko 3,03 ha, w tym użytków rolnych 2, 86 ha.
W poszczególnych gminach powierzchnia gospodarstw wygląda następująco:
w Gminie Brody średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 1, 99 ha w tym użytków rolnych 1, 83 ha, w Gminie Mirzec 3, 40 ha, w tym użytków rolnych
3, 31 ha, w Gminie Pawłów 3, 79 ha w tym użytków rolnych 3, 68 ha, w Gminie Wąchock 2 ha w tym użytków rolnych 1, 57 ha oraz w Mieście Starachowice
1, 58 ha w tym użytków rolnych 1, 30 ha. Tabela Nr 2 załączona do informacji przedstawia ilość gospodarstw rolnych w poszczególnych gminach w przedziałach obszarowych. O wielkości produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym a tym samych jej opłacalności oprócz powierzchni gospodarstwa decyduje również jakość gruntów, bonitacja gleb. Jak wynika z tabeli Nr1 najlepsze gleby w Powiecie Strachowickim posiadają rolnicy w Gminie Pawłów. Znaczne obszary gruntów o słabej jakości posiadają rolnicy w Gminie Brody gdzie grunty klasy V i klasy VI zajmują 1.751 ha, w Gminie Mirzec 2.931 ha oraz w Gminie Wąchock 1.279 ha. Rolnicy tych gmin korzystają z dopłat z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach. W informacji znajdującej się w materiałach na sesję podano dane składające się na płatności bezpośrednie oraz stawki dopłat do gruntów rolnych
w złotówkach na 1 ha w latach 2005, 2006, 2007. Podano również ilość złożonych przez rolników Powiatu Starachowickiego wniosków o dopłaty bezpośrednie. Przedstawione dane wskazują, że wzrasta zainteresowanie rolników dopłatami, ponieważ z roku na rok wzrasta ilość składanych wniosków. Ponad to rolnicy
w okresie po 1 maja 2004 korzystali z dwóch funduszy strukturalnych czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sektorowego Programu Operacyjnego. Pan Dyrektor Zygmunt Bernaciak stwierdził, że nie będzie rozwijał sprawy dopłat ponieważ w obradach sesji uczestniczyła Pani Anna Sołtyk Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starachowicach, która posiada szczegółowe informacje na temat dofinansowania dla rolników Powiatu Starachowickiego jakie wpływają z funduszy Unijnych. Kończąc swą wypowiedź poinformował, że doradztwem i przygotowywaniem wniosków dla rolników o dopłaty ze środków Unijnych na terenie Powiatu Starachowickiego zajmuje się Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
oraz Powiatowy Zespół Doradców w Starachowicach.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Zygmuntowi Bernaciakowi
za przedstawienie powyższej informacji. Kolejno o zabranie głosu poprosił Panią Iwonę Siwiec z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Kielcach.
Pani Iwona Siwiec poinformowała, że 26 marca br. w Brukseli podpisane zostało memorandum między stroną rosyjską a Unią Europejską na mocy, którego wznowiony został eksport do Federacji Rosyjskiej. Eksport jest możliwy
po spełnieniu określonych warunków. W głównej mierze za przesyłany towar odpowiedzialność ponosi eksporter i to na nim spoczywa obowiązek potwierdzenia bezpieczeństwa przesyłki. Eksporter do przesyłki musi dołączyć informację
o zastosowanych środkach ochrony roślin oraz poświadczenie bezpieczeństwa, które stwierdza, że w przesyłanym towarze nie ma pozostałości po środkach ochrony roślin. Wyznaczone zostaną również specjalistyczne laboratoria, które będą wystawiały stosowne certyfikaty poświadczające badanie. Pani Iwona Siwiec stwierdziła, że bardzo trudno jest spełnić powyższe warunki ponieważ prawodawstwo rosyjskie określa, że najwyższe dopuszczalne pozostałości znajdują się na dużo niższym poziomie niż te obowiązujące w Polsce. Jeśli ktoś zdecyduje się na eksport do Federacji Rosyjskiej to będzie musiał nawiązać kontakty
z producentem, który będzie musiał podporządkować swoją uprawę pod eksport, mimo, że środki ochrony roślin będą stosowane według zaleceń w dawkach określonych i dopuszczonych w Polsce nie oznacza to, że będą się one mieścić
w ramach narzuconych przez Federację Rosyjską. W najbliższym czasie planuje się organizację szkoleń dla eksporterów, na których będzie mowa o szczegółach. Będzie możliwość zgłoszenia się do Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa aby dopytać oraz przekazać informacje o powyższym szkoleniu. Pani Iwona Siwiec stwierdziła, że dla tych, którzy zdecydują się na przesyłanie płodów rolnych do Federacji Rosyjskiej będzie to istotna sprawa. Kolejno odniosła się do kwestii związanej z rolnictwem ekologicznym. Poinformowała, że od ubiegłego roku wnioski o zastosowanie w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego nie powinny być kierowane do Głównego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Starachowicach jak to miało miejsce do obecnej chwili tylko do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wyjaśniła, że do obecnej chwili zdarzają się przypadki, że trafiają one do Oddziału Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Starachowicach. W związku z powyższym poprosiła, aby w miarę możliwości informować, że wnioski o zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w przypadku gdy nie ma możliwości otrzymania materiału wyprodukowanego metodami ekologicznymi powinny być kierowane do Wojewódzkiego Inspektora w Kielcach i powinny być starannie wypełnione. Dodała, że nie są to trudne wnioski do wypełnienia, chodzi o wpisanie gatunku, odmiany, terminu siewu, ilości planowanego materiału siewnego w kilogramach lub sztukach. Jeśli wniosek zostanie poprawnie i starannie wypełniony to w ciągu dwóch dni wydawana jest decyzja.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Iwonie Siwiec za zabranie głosu. Następnie o zabranie głosu poprosił Pana Mieczysława Maciąga Kierownika Powiatowego Zespołu Doradczego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Starachowicach.
Pan Mieczysław Maciąg Kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starachowicach wyjaśnił,
że na temat powyższej informacji zabierał głos na Komisjach Stałych, dodając że wszystkie informacje zawarte zostały w materiałach na sesje. Poinformował, że Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Powiatowy Zespół Doradców w Starachowicach jest służbą państwową podległą Wojewodzie.
Na terenie każdego powiatu działa Powiatowy Zespół Doradców gdzie zatrudnieni są specjaliści z różnych dziedzin min. ogrodnictwa, ekologii, produkcji roślinnej, zwierzęcej. Corocznie opracowuje się plan zadań, który uzgadniany jest ze Starostwem w celu ujęcia pewnej problematyki na danym terenie. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zajmuje się szkoleniami, pomocą w opracowaniu wniosków i planów. Opracowuje również wszystkie możliwe wnioski w celu uzyskania środków z Unii Europejskiej. Prowadzi również szeroką gamę szkoleń
z różnych zakresów min. branżowych oraz z zakresu wykorzystania środków Unijnych ponieważ ulegają one zmianie. Wyjaśnił, że jeszcze dwa lata temu istniały dwa źródła korzystania ze środków przyznawanych rolnikom jednym z nich był sektorowy plan operacyjny. Wnioski na przyznanie środków składane były do Agencji Regionalnej w Kielcach. Natomiast plany i wnioski na przyznanie środków
z programu PROF składane były do Agencji Powiatowej w Starachowicach. Pan Mieczysław Maciąg poinformował, że jeżeli rolnik zgłasza się do Powiatowego Zespołu Doradczego to pracownicy starają się pomóc w wypełnianiu wniosków
i planów. Oprócz tego PZD organizuje seminaria a także bezpośrednio współpracuje z instytucjami społecznymi. Najbardziej rozwinięta jest współpraca z biurem powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który przyjmuje wszystkie wnioski, natomiast Powiatowy Zespół Doradczy wspiera rolników
i pomaga tym, który mają trudności, jednocześnie współpracując z Agencją Regionalną w Kielcach ponieważ niektóre wnioski składane są bezpośrednio do niej. Kolejny zakres realizowanych zadań dotyczył również spraw branżowych. W 2007r. przeprowadzono 59 różnorodnych szkoleń, branżowych 38 oraz z innych dziedzin
w szczególności z wykorzystania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przeprowadzono także 5 kursów z zakresu zakupu i stosowania środków,
4 seminaria, zgłoszono 5 produktów do konkursu pn. ,,Nasze kulinarne dziedzictwo’’, w którym jeden z nich zajął II miejsce w województwie a 2 z nich otrzymały wyróżnienia. Zorganizowano i przeprowadzono 3 seminaria szkoleniowe
z zakresu rolnictwa ekologicznego, przeprowadzono także 13 pokazów,
7 demonstracji, udzielono 2 354 porady indywidualne oraz 75 porady grupowe. Powiatowy Zespół Doradczy Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Starachowicach zajmuje się również zgłaszaniem uczestników do konkursu
pn. ,,Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne’’. W ubiegłym roku gospodarstwo znajdujące się na terenie Powiatu Starachowickiego należące do Pani Jolanty Dąbrowskiej z miejscowości Grabków zajęło II miejsce w Województwie Świętokrzyskim. W 2007r. opracowane zostały 802 wnioski obszarowe dla rolników, 11 planów z zakresu planów obszarów wiejskich, które składane były do Agencji Regionalnej, ponad to 47 wniosków i planów dotyczących wsparcia przedsięwzięć rolno środowiskowych. Oprócz tego Powiatowy Zespół Doradczy uczestniczył
w organizacji dożynek gminnych w Brodach i Wąchocku. Praca specjalistów polega przede wszystkim na doradztwie technologicznym, ekonomicznym, analizie kosztów, pomocy w opracowywaniu wszystkich wniosków składanych do agencji regionalnej jak również powiatowej oraz opracowywanie planów, współpracy z organizacjami rolniczymi, organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, pomocy w zaopatrzeniu w środki do produkcji rolnej czyli materiał siewny, sadzeniakowy, szkółkarski. Odnośnie kwestii związanych z rozwojem gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych Pan Mieczysław Maciąg poinformował, że cały zespół prowadzi współpracę z rolnikami. Na terenie Powiatu Starachowickiego funkcjonuje 138 gospodarstw ekologicznych
w tym 120 posiada certyfikat, 22 otrzyma taki certyfikat w bieżącym roku natomiast kolejnych 6 będzie przystosowywało się do prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. Powiat Starachowicki zajmuje drugie miejsce w Województwie Świętokrzyskim biorąc pod uwagę ilość gospodarstw ekologicznych oraz pod względem ilości gospodarstw ekologicznych, pomimo średniej jakości gleb
w porównaniu z innymi powiatami. Pan Mieczysław Maciąg podkreślił, że jest to duży sukces jeżeli chodzi o ilość gospodarstw w Polsce oraz biorąc pod uwagę jakość gleb oraz powierzchnię Powiatu Starachowickiego. Sukces ten jest wysiłkiem osób, które promowały powyższy kierunek produkcji. Na terenie powiatu zorganizowano
3 ekologiczne punkty skupu, natomiast poza Powiatem Starachowicki najbliższy punkt znajduje się w Lipsku, kolejny w Razanowie za Radomiem oraz w Szydłowcu. Na terenie Gminy Pawłów znajdują się dwa tego typu punkty skupu oraz jeden na terenie Gminy Mirzec w Trębowcu. W 2007r Powiatowy Zespół Doradczy pomagał
w opracowaniu wniosków składanych do Agencji Powiatowej przez rolników, prowadzono również szkolenia w zakresie nowego programu PROW. Nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich polega na tym, że wszystkie zagadnienia, z których rolnicy i mieszkańcy wsi mogą korzystać w ramach środków Unii Europejskiej zawarte są w ww. programie. Wcześniej odbywało się to w dwóch programach czyli sektorowym oraz planie rozwoju obszarowego. Część wniosków składanych jest do Agencji Powiatowej natomiast pozostałe do Agencji Regionalnej. W 2007 przygotowano 644 wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, 15 planów do Agencji Regionalnej oraz 55 wniosków i planów do Agencji Powiatowej.
W powyższym zakresie prowadzone były również szkolenia. Realizowane są również bieżące zagadnienia także technologiczne zawarte w planie upowszechnieniowym. Od 1 stycznia br. do obecnej chwili udzielono 222 porady indywidualne oraz 35 porady grupowe. Przeprowadzono 4 kursy z zakresu zakupu i stosowania środków ochrony roślin, które są niezbędne dla zainteresowanych posiadających opryskiwacze. Przeszkolono 10 grup rolników, gdzie każda liczyła po 25 osób, uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie uprawniające do działania dla gospodarstw niskotowarowych. W PROW zawarte były działania niskotowarowe gdzie rolnik zakładał sobie jeden z dwunastu celi. Większość rolników za cel obrało sobie ukończenie szkolenia. Rolnicy zwracali się do Powiatowego Zespołu Doradczego w celu ukończenia ww. kursu. Większość rolników zrealizowała obrany cel zdobywając odpowiednie uprawnienia. Nie spełnienie założonego celu sprawiało, że rolnik tracił płatność. Rolnicy otrzymywali ok. 5 000 zł środków rocznie, jeśli nie spełnili założonych celów to tracili pieniądze w 3 roku natomiast przez 4 i 5 rok otrzymywali je. Pan Mieczysław Maciąg na zakończenie swej wypowiedzi zaznaczył, że w razie pojawienia się wątpliwości na wszystkie pytania udzieli odpowiedzi.
W tym miejscu Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Pana Krzysztofa Charemskiego Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Starachowicach.

Pan Krzysztof Charemski Kierownik Placówki Terenowej KRUS


w Starachowicach poinformował, że szczegółową informację w powyższym temacie radni otrzymali w materiałach na sesję dodając, że omówi tylko najważniejsze elementy. Kolejno wyjaśnił, że ubezpieczenia społeczne rolników funkcjonują stosunkowo krótko bo zaledwie 31 lat. Po raz pierwszy rolnicy ubezpieczeniami objęci zostali na podstawie ustawy z 1977r., która zakładała przede wszystkim wydawanie rent rolniczych za przekazaną ziemię na rzecz skarbu Państwa co odbywało się w od 1977 do 1990. Pan Krzysztof Charemski wyjaśnił, że błędem jest powtarzanie, że KRUS w dużej części dotowany jest przez skarb państwa, ponieważ w dużej części jest to spłata zaciągniętego kredytu przez skarb państwa, który pobrał ziemie w latach 1977- 1990 a w obecnym czasie spłaca go w postaci rent rolniczych. Pierwsza profesjonalna ustawa o ubezpieczeniach społecznych rolników pochodzi z 20 grudnia 1990, która funkcjonuje do chwili obecnej. Na przestrzeni lat wprowadzono do niej liczne zmiany, jednak w głównych zamierzeniach funkcjonuje bez zmian. Placówka terenowa KRUS w Starachowicach działa na terenie Powiatu Starachowickiego i dwóch gmin z Powiatu Skarżyskiego tj. Skarżyska Kościelnego
i Skarżyska Kamiennej, natomiast informacje przekazane przez Pana Krzysztofa Charemskiego dotyczyły tylko Powiatu Starachowickiego. Kolejno Pan Krzysztof Charemski poinformował, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolników ubezpiecza
2 607 rolników. Zadłużenie na dzień 31 marca 2008r. wynosi 1 240 000 zł plus należne ustawowo odsetki. Średnie zadłużenie na 1 ubezpieczonego wynosi 477 zł porównując to do zadłużenia w kraju, jest to jedno z najmniejszych zadłużeń przypadające na 1 ubezpieczonego. Z posiadanych przez KRUS danych wynika,
że dla 2 103 gospodarstw głównym źródłem utrzymania jest działalność rolnicza,
co stanowi 1/3, natomiast 2/3 rolników gospodarstwo rolne traktuje jako hobby
a głównym źródłem utrzymania jest praca pochodząca z innego źródła. Powierzchnia gospodarstw rolnych w przedziale od 0,1 do 5 ha stanowi 76,1 % wszystkich gospodarstw w Powiecie Starachowicki czyli w zdecydowanej większości są to małe gospodarstwa do 5 ha. Rozszerzając powyższy przedział od 0,1 do 10 ha to jest prawie 96%. Natomiast średnia unijna wynosi ponad 17 ha. Porównując krajowe dane wynika, że gospodarstw w przedziale od 0,1 do 5 ha jest prawie 59 % czyli niewiele mniej niż w Powiecie Starachowickim, natomiast gospodarstw do 10 ha 80%. Odnośnie ubezpieczenia zdrowotnego rolników poinformował, że w Powiecie Starachowickim na obecna chwilę ubezpieczeniem zdrowotnym objętych jest 4 271 rolników i ich rodzin. Składka jest naliczana miesięcznie i odprowadzana do wybranego przez rolnika oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i dotowana przez skarb Państwa. Wysokość składki ogółem na miesiąc kwiecień br., która przekazana została do NFZ stanowi kwotę 242 171 zł. W ramach ubezpieczenia społecznego rolników KRUS wypłaca różne świadczenia tj. zasiłki chorobowe, emerytury oraz renty. Na przekroju całego 2007r. wypłacone zostały zasiłki chorobowe za prawie 60 000 dni chorobowych, w przeliczeniu 162 rolników chorowało cały rok, co stanowi ok. 5% ubezpieczonych. Na przestrzeni całego roku w ramach zasiłków chorobowych, macierzyńskich wypłacono kwotę 1 000 401 zł, co miesięcznie stanowi ponad 200 000 zł. Niepokojącym zjawiskiem w 2007r. jest wypłata 52 zasiłków macierzyńskich, biorąc pod uwagę wypłatę 145 zasiłków pogrzebowych
z powyższej sytuacji wynika, że rolnicy starzeją się. Na emerytury miesięcznie wypłacanych jest 2 067 000 zł. Najwięcej świadczeniobiorców emerytur znajduje się na terenie Gminy Pawłów ponieważ jest to gmina typowo rolnicza o najlepszych glebach w Powiecie Starachowickim. W Gminie Pawłów wypłaca się 1 111 osobom świadczenia emerytalne, natomiast średnia emerytura wynosi 760 zł, w Gminie Starachowice wypłacane są świadczenia dla 193 emerytów natomiast średnia emerytura wynosi 1 065 zł, w Gminie Brody wypłaca się 288 osobom, średnia emerytura wynosi 1 047 zł, w Gminie Mirzec znajduje się 450 emerytów, średnia emerytura wynosi 863 zł oraz w Gminie Wąchock 99 emerytów, średnia emerytura wynosi 1 016 zł. Ogółem średnia emerytura rolnicza wynosi 860 zł. Typowo rolnicza Gmina Pawłów posiada najniższą średnią jeżeli chodzi o wysokość emerytur, natomiast teren Gmin: Starachowice, Brody, Mirzec, Wąchock zamieszkują rolnicy, którzy szereg lat zatrudnieni byli głównie w FSC. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca tym rolnikom emerytury jednak są to tzw. ,,emerytury łączeniowe’’ gdzie pod uwagę brany jest okres przepracowany w stosunku prac
i okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników . Natomiast w Gminie Pawłów typowo rolniczej wypłacane są przeważnie emerytury tylko rolnicze. Renty
z tytułu niezdolności do pracy pobiera w powiecie łącznie 302 osoby na łączną kwotę 191 000 zł. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ubezpieczeniem obejmuje 2 607 osób, natomiast 2 523 świadczeniobiorców pobiera emerytury
i renty, czyli 1,03% ubezpieczonego przypada na jednego emeryta, rencistę, co jest niekorzystnym zjawiskiem. W kwestii rehabilitacji leczniczej na terenie działania placówki KRUS poinformował, że w sprzęt do rehabilitacji wyposażonych jest 2 pełno zakresowe gabinety usprawnienia leczniczego działające przy ośrodkach zdrowia w Szerzawach i Brodach Iłżeckich. W 2007r. w Brodach Iłżeckich gabinety przyjęły 529 osób w tym 5 rolników, którzy ubezpieczeni są w KRUS. W Szerzawach przyjęto 253 osoby w tym 118 rolników ubezpieczonych w KRUS. W 2007r.
z rehabilitacji leczniczej stacjonarnej w Centrach Rehabilitacji Rolników znajdujących się w Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Choryńcu Zdroju, Jedlcu, Kołobrzegu oraz w sanatoriach współpracujących z KRUS tj. w Kudowie Zdroju, Polanicy Zdrój korzystało 44 rolników z terenu Powiatu Starachowickiego.
W tym miejscu Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Annę Sołtyk Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Starachowicach.
Pani Anna Sołtyk Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Starachowicach poinformowała, iż w styczniu br. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie wprowadzające zmiany w przyznawaniu płatności bezpośrednich. Płatności Bezpośrednie będą przysługiwały rolnikowi posiadającemu grunty na dzień 31 maja, w którym złożony został wniosek. Do gruntów rolnych sprzedanych przed 31 maja płatności przysługują nabywcy. Do gruntów sprzedanych po 31 maja będą przysługiwać sprzedającemu grunty. Powyższe rozwiązanie pozwoli uniknąć podwójnych roszczeń w odniesieniu do tego samego gruntu. W 2008r. dodane zostały również nowe wymagania dotyczące dobrej kultury rolnej, dotyczy to rolników, którzy uprawiają takie zboża jak: pszenicę, żyto, owies, jęczmień, mogą one być uprawiane na tej samej powierzchni nie dłużej niż przez 3 lata. Wymóg wprowadzenia zmianowania dotyczy rolników
w całej wspólnocie europejskiej i został on wprowadzony zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Zmieniły się również przepisy wspólnotowe w zakresie definicji działki rolnej. Działka rolna oznacza zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw. Rolnicy będą mogli otrzymać płatności do powierzchni gruntów rolnych mniejszych niż 10 arów. Dotychczasowe zasady uniemożliwiały włączenie pól o tak małej powierzchni do płatności bezpośrednich, oznacza to, że od bieżącego roku płatnościami do gruntów objęte zostaną przydomowe ogródki, rowy
o szerokości do 2 m przylegające do upraw, oczka wodne do 100 m2 znajdujące się na działkach rolnych lub przylegające do tych działek. Należą do nich powierzchnie, które są częścią uprawy roślin i stanowią zwarty obszar gruntu. Od 2008r. wprowadzone zostały przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich przyznawane do powierzchni uprawy truskawek i malin objętej umową przetwarzania zawartą
z zatwierdzonym przetwórcą owoców miękkich lub zatwierdzonym skupującym owoce. Przygotowując producentów rolnych do nowej kampanii Biuro Powiatowe
w Starachowicach we współpracy z ośrodkiem doradztwa rolniczego w terminie od 14 lutego do 16 marca 2008r. przygotowało 18 szkoleń na temat tematyki nowych zasad płatności bezpośrednich na rok 2008r oraz zasad wypełniania wniosków. Szkolenia przeprowadzono na terenie Gminy Pawłów, Mirzec, Brody. Łącznie
w szkoleniach udział wzięło blisko 200 osób. Od 15 marca do 15 maja podczas kampanii przyjmowania wniosków na płatności na 2008r. przyjętych zostało 3 833 wniosków. Na obecną chwilę złożono 3 918 wniosków. W ubiegłych latach tego typu wniosków składano w granicach 4 000 , w zeszłym roku złożono ich 4 040, dwa lata temu 4 007. Pani Anna Sołtyk stwierdziła, że nie ma pewności czy uda się osiągnąć liczbę 4 000 wniosków. Od 16 maja do obecnej chwili zostało złożonych 82, natomiast do 9 czerwca przyjmowane będą wnioski o płatności bezpośrednie, należne płatności potrącane są w wysokości 1 % za każdy dzień roboczy, jest to tzw. sankcja terminowa. Pocztą do Biura Powiatowego wpłynęło 58 wniosków. Od 14 kwietnia do 7 maja wnioski przyjmowany były również poza siedzibą Biura Powiatowego w Gminie Pawłów i w Gminie Mirzec, łączna liczba przyjętych wniosków to 350. O pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania czyli na tzw. ONW wnioskowało 1 038 producentów rolnych,
o płatność zwierzęcą 1 938 rolników, o przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich 281 osób. W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od 25 czerwca do 20 sierpnia 2007r. do Biura Powiatowego
w Starachowicach wpłynęło 19 wniosków o przyznanie renty strukturalnej, wydano 15 decyzji przyznających tego typu rentę. Wysokość renty wynosiła 896,19 zł, natomiast po waloryzacji z 1 marca br. 954,44 zł. W 2008r. termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się z dniem 30 czerwca. W terminie od 1 sierpnia do 30 września 2007r. na działania polegające na zalesianiu gruntów zostały złożone 2 wnioski. W terminie od 15 marca do 15 maja br. 25 producentów rolnych złożyło wnioski na rozpoczęcie działań rolno środowiskowych w ramach nowego programu PROW 2007-2013. Pani Anna Sołtyk poinformowała, że jeżeli chodzi o Powiat Starachowicki i działania modernizacji złożonych zostało 17 wniosków oraz na działania młody rolnik złożony został 1 wniosek. Odnośnie sektorowego program operacyjny na lata 2004 na inwestycje w gospodarstwach Powiatu Starachowickiego wpłynęło 21 wniosków oraz na ułatwienie startu młodym rolnikom 12 wniosków.
W tym miejscu Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Andrzeja Serafina Prezesa Powiatowej Rady Izby Rolniczej w Starachowicach.
Pan Andrzej Serafin Prezes Powiatowej Rady Izby Rolniczej w Starachowicach przedstawił sprawozdanie z działalności Biura Powiatowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Starachowicach. Działalność Biura Powiatowego od dnia 1.06.2007r. rozpoczęła się od opiniowania przeznaczenia gruntów rolniczych na cele nierolnicze
i budowlane w Gminie Brody, co dotyczyło terenów wokół zbiornika w Brodach
i miejscowości Krynki, Dziurów. Pan Andrzej Serafin prowadził rozmowy wraz
z sołtysami i radnymi podczas, których dyskutowano o celowości ww. zadania. Powyższe grunty nie są wykorzystywane rolniczo, częściowo zalesione, porośnięte zaroślami. Zdecydowano, że powyższe grunty będą przeznaczane pod zabudowę ponieważ działalność rolnicza na tych obszarach nie będzie prowadzona. Wspólnie
z urzędami gmin informowano o możliwościach zakupów gruntów przez rolników sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych z Rzeszowa. W dniu 28.08.2007r. odbyła się kontrola Biura Powiatowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej przez Komisję Rewizyjną Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach. Pan Andrzej Serafin wyjaśnił, że osobiście brał udział w szacowaniach kilku szkód łowieckich w Gminie Mirzec. Kolejno dodał, że do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Starachowicach wybranych zostało 7 delegatów. Jeżeli istnieją sporne sprawy dotyczące szacowania szkód to delegaci uczestniczą w wyjaśnieniu problemu. Praktykuje się, że jeśli osoba wypłacająca nie chce wypłacić pieniędzy
a rolnicy chcieliby je otrzymać w odpowiedniej wysokości to istnieje możliwość ich szacowania. Biuro Powiatowe Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Starachowicach brało udział w organizacji szkoleń na terenie Powiatu Starachowickiego, były to szkolenia z zakresu: Szkoleń na tworzenie Grup Producenckich, Ubezpieczeń majątkowych
w Rolnictwie, Modernizacji gospodarstw rolnych, Młody rolnik, Chowu bydła mięsnego, Szkoleń z prawa energetycznego i roślin energetycznych. Odnosząc się do roślin energetycznych poinformował, że Biuro Powiatowe Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Starachowicach organizuje szkolenia, jednak rolnicy posiadający tereny po 20, 30, 50 arów nie są powyższym tematem zainteresowani w związku
z powyższym Biuro wnioskuje do wójtów aby tam gdzie znajdują się odpowiednie tereny do sadzenia roślin energetycznych aby zrobić komasację gruntów.
Dla przykładu podał, że wzięcie przez jednego rolnika obszaru o powierzchni 20, 30 czy 50 ha byłoby realnie uzasadnione ekonomicznie ponieważ wówczas program mógłby zafunkcjonować. W dniu 23.11 br. odbył się wyjazd do Grójca-Warszawy na giełdę towarową do Bronisz i do grupy producenckiej RAJPOL zajmującej się dystrybucją owoców. Wyjazd zorganizowany został przez Biuro Powiatowe Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Starachowicach, co miało na celu zachęcić rolników do korzystania z giełdy oraz w celu poznania sposobu działania grupy producentkiej. Biuro Powiatowe brało również udział w dożynkach Wojewódzkich
w Kielcach, na których obecni byli również przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Odbyły się również 3 posiedzenia Rady Powiatowej w Pawłowie, Starachowicach i Ratajach, na które zaproszeni zostali wszyscy kierownicy agencji, które działają na rzecz rolnictwa. Przedstawiciele ww. instytucji przedstawiali działania swoich oddziałów i związane z tym nowe prawa i zalecenia dla rolników. Dokonywano zgłoszeń do VI Edycji Ogólnokrajowego Konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne’’. Pan Andrzej Serafin wyjaśnił, że gospodarstwo rolne jest to warsztat pracy i nie zawsze tam gdzie jest wysoka produkcja jest również bezpieczeństwo. Prowadzone są rozmowy z rolnikami na temat zakupu nowych maszyn wyjaśniając, że zakup nowego sprzętu jest bezpiecznym działaniem
z korzyścią dla zdrowia. Z inicjatywy Dyrekcji Nieruchomości Rolnych z Rzeszowa odbyło się spotkanie w Kielcach z Panami Posłami i Senatorami ziemi świętokrzyskiej na temat dostosowania prawa do obrotu ziemi między rolnikami
a agencją. Działalność Agencji Nieruchomości Rolnych polega na tym, że wystawia ona ziemie do sprzedaży, która przejęta została od rolników w zamian za renty lub emerytury. Pan Andrzej Serafin stwierdził, że Agencja Nieruchomości Rolnych wystawia często nieadekwatne ceny. Jako przykład podał Gminę Wąchock gdzie obrót ziemiami rolnymi znajduje się na poziomie 6000 -7000 zł natomiast agencja wystawia 19 000- 20 000 zł. Jest to duża rozbieżność dlatego prowadzone były rozmowy, podczas, których stwierdzono, że jeśli są rozbieżności to ceny gruntów rolniczych powinny być wyrównane. Cała gospodarka rolna powinna zakładać powiększanie gospodarstw rolnych a nie ich pomniejszanie. Kolejno poinformował, ze w dniu 23.11.2008r. odbyło się spotkanie Komisji ds. uzgodnień ze związkami zawodowymi rolników, na których opracowano formy wspólnych działań aby wypracować wspólne stanowisko. Uzgodniono współpracę 5 Izb Rolniczych: Świętokrzyskiej, Śląskiej, Podkarpackiej, Małopolskiej, Lubelskiej dla wypracowania wspólnego stanowiska w obronie rozdrobnionego rolnictwa. Pan Andrzej Serafin wyjaśnił, że w ww. województwach jest duże rozdrobnienie gospodarstw w związku
z tym znacznie ograniczone są działania w zakresie programów rolnych i planowania gospodarki rolnej w kraju. Wyjaśnił, że przedstawicielami Izb Rolniczych są rolnicy, którzy posiadają 500- 1000 ha i trudno jest im mówić o słabym ekonomicznie rolnictwie. Rolnictwo Powiatu Starachowickiego jest rozdrobnione i z tego powodu słabe ekonomicznie. Większość uzyskiwanych plonów przeznaczana się na potrzeby własne a nadwyżki żywnościowe sprzedaje się na rynku wewnętrznym. Problemem jest także zbyt żywca ekologicznego i hodowanego w tradycyjny sposób. Wyjaśnił, że w momencie gdy Polska nie była członkiem Unii Europejskiej Pan Paweł Nowak
z Wąchocka przyjeżdżał np. do Mirca i tygodniowo zabierał ok. 100 sztuk żywca. Przepisy obowiązujące w Unii sprawiły, ze Pana Paweł Nowak zrezygnował z zakupu, natomiast przyjeżdżający nabywcy oferują bardzo niskie ceny co sprawia, że z roku na rok coraz więcej rolników rezygnuje z hodowli. Pracownicy Biura Powiatowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Starachowicach pomagali również bezpłatnie rolnikom w wypełnianiu wniosków obszarowych. Pan Andrzej Serafin poinformował, że pełni dyżury w każdą środę natomiast Pani delegat Wiesława Adamczyk pełni dyżury w pierwszy wtorek każdego miesiąca na ul. Mrozowskiego w Starachowicach. Kolejno powiedział, że w dniu 19.05.2008r. w Wąchocku odbyło się spotkanie rolników i łowczych kół łowieckich w celu rzetelnego szacowania szkód i likwidacji zaniedbań ze strony ww. kół. Pan Andrzej Serafin wyjaśnił, że nie wszyscy rolnicy zgłaszają się po odszkodowania natomiast chcą aby szkody wyrządzone na uprawach przez zwierzynę leśną zostały naprawione przez koła łowieckie bez odszkodowań. Dotyczy to przede wszystkim łąk ponieważ dziki zazwyczaj dokonują zniszczeń na polach uprawnych. Następnie Pan Andrzej Serafin poinformował, że 27.04.2008r. odbył się konkurs na ,,Chłopa Roku’’ w Racławicach gdzie reprezentował Powiat Starachowicki i Województwo Świętokrzyskie. Wyraził, że swoim występem z kapelą i zespołem z Tychowa Starego oraz z paniami z koła gospodyń w Ratajach i druhami z Gminy Mirzec promował region Powiatu Starachowickiego zapraszając gości na piękną ziemię świętokrzyską dzięki uprzejmości Pana Starosty i Zarządu Powiatu.
Wicestarosta Pan Andrzej Sendecki stwierdził, że obrady sesji są dobrym powodem do tego aby podziękować Panu Andrzejowi Serafinowi. Wyjaśnił,
że natknął się na artykuł w Internecie gdzie znalazła się informacja o zajęciu drugiego miejsca przez Pana Andrzeja Serafina w konkursie pn. ,,Chłop Roku’’. Kolejno poinformował, że w artykule opisane były wszystkie konkurencje w jakich brali udział uczestnicy. W tym miejscu Wicestarosta wręczył dyplom za zdobycie drugiego miejsca w XIV edycji konkursu na ,,Chłopa Roku’’ dla Pana Andrzeja Serafina Przewodniczącego Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
w Starachowicach, gratulująci życząc pomyślności w życiu osobistym.
W tym miejscu Przewodniczący Rady poinformował, że lista sprawozdawców została w całości wyczerpana. Kolejno poprosił Panią Krystynę Król o przedstawienie opinii Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
Pani Krystyna Król Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że Komisja przedstawione informacje przyjęła jednogłośnie bez żadnych zastrzeżeń. Nadmieniała, że wszystkie osoby przekazujące informacje i reprezentujące instytucje w zakresie rozwoju rolnictwa były bardzo dobrze przygotowane i odpowiadały na wszystkie zadawane przez członków Komisji pytania.
W tym miejscu Przewodniczący Rady otworzył w powyższym temacie dyskusję. Przewodniczący stwierdził, że być może pytania pojawią się podczas części wyjazdowej dodając, iż na Komisjach informacje zostały przedstawione klarownie dlatego w tym momencie nie ma żadnych pytań. Następnie zaprosił wszystkich na drugą część wyjazdową sesji. Poinformował również, że autobus podstawiony został pod budynek starostwa sprzed którego radni zostaną przewiezieni na miejsce obrad sesji wyjazdowej.
Kolejno Przewodniczący Rady zaproponował, że jeśli nie usłyszy sprzeciwu
ze strony radnych to zaproponuje zapis do protokołu, że Rada Powiatu przyjęła informację na temat funkcjonowania rolnictwa na terenie Powiatu Starachowickiego w warunkach Unii Europejskiej wraz z informacjami na temat zadań i roli
w zakresie rozwoju rolnictwa przedstawionymi przez przedstawicieli wszystkich instytucji, którzy zabierali glos na sesji.
W związku z brakiem sprzeciwu ze strony Rady Powiatu powyższa informacja została przyjęta.


: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy


1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna