ProtokóŁ nr xxi/08 z sesji rady powiatu w starachowicach odbytej w dniu 29 maja 2008 rokuPobieranie 203.16 Kb.
Strona4/4
Data08.05.2016
Rozmiar203.16 Kb.
1   2   3   4

Ad.8
Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że do obecnej chwili nie wpłynęły do niego żadne uwagi na temat protokołu z ostatniej sesji. Kolejno zapytał, kto z pośród radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.
W przeprowadzonym głosowaniu protokół z ostatniej sesji został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie.


Ad.9
Interpelacje i zapytania radnych.
W tym miejscu Przewodniczący Rady zapytał, kto z pośród radnych chciałby zabrać glos w powyższym punkcie porządku obrad.


 1. Radny Cezary Berak informując, iż w świętokrzyskich szpitalach odbywają się kontrole przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy, która sprawdza czy dyrektorzy nie zmuszają lekarzy, aby pracowali więcej niż 48 godzin w tygodniu zapytał czy w starachowickim szpitalu odbyły się takie kontrole.
 1. Radny Jan Kosiela zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o podjęcie działań zmierzających do wykonania chodników przy drodze krajowej Nr 9 (E-371)
  w miejscowości Rudnik oraz Młynek do miejscowości Brody.
 1. Radny Jan Zarzycki zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o podjęcie działań mających na celu podcięcie lub wycięcie drzew na osiedlu Majówka, które powodują cień oraz wilgoć w mieszkaniach.Ad.10
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że na wszystkie zgłoszone przez radnych interpelacje odpowiedz udzielona zostanie na piśmie.

Ad.11
Wnioski i oświadczenia radnych.


 • Radny Cezary Berak zapytał czy Przewodniczący Rady przewiduje organizację
  90 rocznicy obchodów Odzyskania Niepodległości jednocześnie deklarując,
  że jeżeli będą organizowane Radny jest chętny do pomocy przy organizacji obchodów.


 • Wicestarosta Pan Andrzej Sendecki poinformował, iż w związku z obchodami
  10-lecia samorządu powiatowego zaplanowano zakup sztandaru Powiatu Starachowickiego. Przygotowany jest już projekt sztandaru uzgodniony przez Komisję Heraldyczną. Wpłynęły już 3.000zł. na konto zakupu sztandaru, lecz brakuje jeszcze 2.100zł. Kolejno informując, że jeżeli Radni chcą aby na sztandarze zaistnieć jako fundatorzy mogą wpłacać pieniądze na konto.
 • Przewodniczący Rady Pan Jan Wzorek poinformował, iż na poprzedniej sesji była lista na której każdy z radnych mógł się zadeklarować co do własnego zaangażowania się w tworzenie sztandaru, lecz lista ta zaginęła dlatego też na następną sesję zostanie przygotowana nowa lista. Odnośnie działań dodatkowych jakie zostały podjęte to zaproszenie wszystkich radnych
  z poprzednich kadencji do wzięcia udziału w zakupie sztandaru. Stosowne pisma zostały wysłane do radnych Rady Powiatu poprzednich kadencji. Odnośnie obchodów 90-lecia Przewodniczący Rady podziewał Panu Cezaremu Berakowi za deklarację chęci pomocy, jednocześnie informując,
  iż w najbliższym czasie w porozumieniu z Zarządem Powiatu opracowana zostanie strategia obchodów i sposób zaangażowanie się w obchody uroczystości przez Powiat Starachowicki, dodając, iż liczy na to, że wszyscy radni wezmą udział w upamiętnieniu rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przewodniczący podkreślił, że Zarząd planuje aby obecność Powiatu Starachowickiego na obchodach uroczystości była wyraźnie zaznaczona.

W tym miejscu Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Janowi Kosieli.


Radny Jan Kosiela w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego złożył życzenia z okazji Dnia Samorządowca wszystkim pracownikom starostwa oraz podległych jednostek życząc dużo zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz jeszcze większych podwyżek.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy jeszcze ktoś spośród radnych chciałby zabrać głos w dyskusji. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poinformował, że w dniach 7 i 8 czerwca odbędzie się IX Jarmark
u Strzecha, na który radni otrzymali zaproszenia, dodając, że w poprzednich latach frekwencja radnych wyglądała różnie. W związku z powyższym Przewodniczący zachęcił radnych do zapoznania się programem imprezy oraz do licznego wzięcia
w niej udziału. Kolejną imprezą zaplanowaną na terenie Powiatu Starachowickiego, organizowaną przez Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie wspólnie z ks. Dziekanem Józefem Domańskim jest uroczystość związana z prezentacją zrekonstruowanego polskiego Papa Mobile
z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Uroczystości odbędą się w dniu 15 czerwca br. W związku z powyższym Ksiądz Dziekan Józef Domański zaprasza wszystkich radnych na godz. 18 00 na uroczystą mszę świętą połączoną
z poświeceniem Kościoła Wszystkich Świętych oraz zrekonstruowanego pojazdu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę aby wszyscy radni mogli przemieścić się do autokaru w celu udania się z wizytą do gospodarstw rolnych. Na wyjazdową sesję wybrano gospodarstwa znajdujące się na terenie Gminy Pawłów ponieważ z przedstawionych sprawozdań wynika, że na jej terenie znajdują się najlepsze warunki do uprawiania rolnictwa. Po zasięgnięciu opinii Urzędu Gminy w Pawłowie wytypowane zostały 4 gospodarstwa. Pierwszym
z nich będzie gospodarstwo Pana Marcina Głowackiego w Warszówku, które specjalizuje się produkcją ogrodniczą, następnie gospodarstwo Pana Józefa Kwietnia w Warszówku zajmujące się głównie produkcją sadowniczą i ogrodniczą, następnie gospodarstwo ekologiczne Pani Anny Bajor w Ambrożowie. Ostatnie gospodarstwo agroturystyczne, do którego udadzą się radni znajduje się
w miejscowości Tarczek, które należy do Państwa Anny i Andrzeja Trepków. Głównym kryterium wyboru ww. gospodarstw była chęć przedstawienia gospodarstw utrzymujących się głównie z działalności rolniczej, stanowiącej ich podstawowy sposób zarabiania na życie, co będzie można zobaczyć w praktyce. Jak radzą sobie w trudnych warunkach Powiatu Starachowickiego do których należy wielkość gospodarstw oraz jak wygląda pozyskiwanie środków unijnych.
Po zwiedzeniu gospodarstw rolnych przystąpiono do realizacji ostatnich dwóch punktów porządku obrad tj.

Ad.12.

Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący rady Pan Jan Wzorek poinformował, iż kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 26 czerwca 2008 roku o godz. 900

Ad.14.

Kolejny punkt porządku posiedzenia dotyczył zakończenia obrad.

Po wyczerpaniu w całości porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXI sesji Rady Powiatu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Jan Wzorek

Sekretarz Obrad:
Krystyna Król

Protokołowali:


Marzena Barszcz
Seweryn Mirosław: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracuj
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy


1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna