Protokół Nr xxiv/08 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 09. 05. 2008rPobieranie 11.29 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.29 Kb.
Protokół Nr XXIV/08

z sesji Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 09.05.2008r

( godz. 800- 825 )

 

Ad.1. Otwarcia XXIV sesji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał Przewodniczący Rady

Miejskiej - Zdzisław Roman Biliński, który przywitał Radnych, Burmistrza Byczyny, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Zastępcę Skarbnika, Pana Marka Mendla – dyrektora ZSGiL, kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Byczynie. W oparciu o listę obecności (zał. Nr 1) stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 Radnych, więc obrady są prawomocne.

 

Ad.2. Przewodniczący Rady poinformował, że każdy z Radnych w zawiadomieniu o sesji otrzymał porządek obrad i zapytał czy ktoś z Radnych lub Burmistrz chcą wnieść zmiany do porządku obrad. Zmian nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (15 głosów „za”).

 

Porządek obrad:  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie :

Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Byczyna do realizacji projektu pn. „ Myślę, więc jestem” oraz zawarcia stosownego porozumienia w tym względzie

( druk nr 168 ).

5. Komunikaty.


  1. Zakończenie sesji

 

Ad.3. Przewodniczący Rady zaproponował aby Sekretarzem obrad został Wiceprzewodniczący – Grzegorz Kapica. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę.

Kandydatura została przyjęta przez Radnych jednogłośnie (15 głosów „za” ). 

Ad.4. W dalszym ciągu obrad przystąpiono do podejmowania uchwał:

a) Na wstępie Przewodniczący Rady poprosił Pana Marka Mendla – Dyrektora ZSGiL
o omówienie przedmiotowej uchwały. Pan Marek Mendel – Dyrektor ZSGiL stwierdził, że głównym celem tej uchwały będzie podpisanie porozumienia z Gminą Warta, która jednocześnie będzie głównym realizatorem tego projektu, gminy partnerami, a wszystkie szkoły beneficjentami tego projektu, ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest to projekt który zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych w czterech obszarach. Program zakłada następujące obszary: matematyczno – przyrodnicze, technologii informacyjnej
i komunikacyjnej, języków obcych i przedsiębiorczości. Kontynuując wypowiedz Pan Marek Mendel – Dyrektor ZSGiL oznajmił, że w każdej szkole na terenie naszej gminy zostało przeprowadzone zebranie, celem opracowania projektu z zakresu tych czterech kompetencji. Projekt realizowany będzie przez okres trzech lat, a do pozyskania jest kwota ok.3 mln.zł. Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie otrzymaliśmy od Pani dyrektor placówki oświatowej z woj.łódzkiego, która w roku ubiegłym realizowała podobny projekt, ale w cyklu rocznym. Koordynatorem z ramienia placówek oświatowych będzie Pan Dyr. Marek Mendel, natomiast z ramienia gminy Byczyna Pan Jakub Goliński. Projekt jest w stu procentach finansowany ze środków unijnych. Po tym krótkim omówieniu zakresu projektu Skarbnik Gminy zadała pytanie, czy w tym dofinansowaniu mieszczą się koszty obsługi finansowo-księgowej. Pan Marek Mendel – Dyrektor ZSGiL odpowiedział, że tak. Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Byczyna do realizacji projektu pn.„ Myślę, więc jestem” oraz zawarcia stosownego porozumienia w tym względzie ( druk nr 168 ), Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Jako pierwszy głos zabrał Radny – Adam Radom i stwierdził, że chciałby się ustosunkować nie do treści uchwały ale bardziej do treści porozumienia, a mianowicie § 3 pkt.3 tego porozumienia brzmi w następujący sposób „ Lider zapewnia obsługę materiałowo-techniczną i organizacyjną Projektu, poprzez utworzenie odrębnej jednostki”, czy w myśl tego zapisu gminę.Warta ma zamiar stworzyć odrębną – niezależną jednostkę organizacyjną. Drugie pytanie zadane przez Radnego – Adama Radoma dot. §5 pkt.7 w którym jest mowa , że majątek powstały w wyniku realizacji projektu w danej szkole staje się majątkiem szkoły, następnie stwierdził, że jest tu pewne przekłamanie i zaproponował żeby ten zapis przeredagować w następujący sposób „ majątek powstały w wyniku realizacji projektu staje się majątkiem gminy” Na poparcie swoich argumentów dodał, to gmina partycypuje w kosztach, daje weksel in blanco, zakłada akty notarialne, a szkoła nie ma osobowości prawnej. Pan Marek Mendel – Dyrektor ZSGiL odpowiedział, że treści porozumienia za bardzo nie zna i ciężko mu jest do tych zapytań się ustosunkować. Bardziej skupiony był na sprawach merytorycznych i na ten temat wolałby się nie wypowiadać. Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Burmistrza Byczyny o wyjaśnienie wątpliwości zawartych w porozumieniu

( a szczególnie zapisu w §5 pkt 7 ) , ponieważ są to, bardzo ważne sprawy dla gminy. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że powyższe wątpliwości będą wyjaśnione


z zarządzającym projektem tj. gminę Warta, wątpliwości o których mówimy nie dotyczą tylko naszej gminy. Radny - Adam Radom stwierdził, że nie będzie to stanowiło uchybienia prawnego, jeżeli przyjmiemy treść porozumienia w obecnej formie, a zmiany słowne nie będą miały większego znaczenia.

 

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do przegłosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Byczyna do realizacji projektu pn. „ Myślę, więc jestem” oraz zawarcia stosownego porozumienia w tym względzie ( druk nr 168 ), jednogłośnie ( 15 głosów „ za ” ), Rada podjęła uchwałę.

 

Ad. 10. Komunikaty.

Brak


 

A.d.11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady dokonał zakończenia XXIV sesji.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Integralną jego częścią jest nagranie magnetofonowe (1 kaseta) przechowywana w biurze rady, zgodnie z § 30 Statutu Gminy, przez okres jednego roku.

 

  PrzewodniczącyRady Miejskiej

w Byczynie

  Zdzisław Roman Biliński

 

Protokołował: Marek Rychlicki___________________________________________________________________________

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu;©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna