Protokół nr XXVIII / 09 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniach


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady MiastaPobieranie 0.75 Mb.
Strona4/16
Data29.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
Informuję, że w glosowaniu wzięło udział 21 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się, informacja została przyjęta.”
Informacja Komendanta Miejskiego państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeniach pożarowych na terenie miasta Włocławek w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 2.
Ad.5.

INFORMACJA KOMENDANTA POLICJI O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA WŁÓCŁAWEK ZA 2008 ROK.
Wprowadzenie do informacji:
Mirosław Wiśniewski – Komendant Miejski Policji:

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo.

Zgodnie z ustawą o policji Komendant Miejskiej Policji przedstawia na ręce Przewodniczącego Rady i Prezydenta informację o stanie bezpieczeństwa. Takie też sprawozdanie zostało przeze mnie złożone. Mówimy o roku 2008. Są to pewne dane historyczne, aczkolwiek bardzo ważne. Dotyczą nas, naszego życia we Włocławku tu we Włocławku. Policja działa na terenie całego powiatu.

Szanowni Państwo.

Jeżeli spojrzymy na rok 2008 i odniesiemy do roku 2007, to z takich najgorszych kategorii przestępstw chciałbym zwrócić uwagę, że na szczęście w roku ubiegłym były tylko 2 zabójstwa. Przypominam – rok 2007 – 9. W roku ubiegłym odnotowaliśmy 2 napady na placówki bankowe – dnia: 26 kwietnia, 15 maja. Oficer prasowy informował już – sprawca tegoż napadu został ustalony. Jest tymczasowo aresztowany do innych napadów, również na terenie Warszawy.

Proszę Państwa.Wskaźnik wykrywalności ogólnej zwiększył się. Na porównywalnym poziomie utrzymała się liczba wszczętych postępowań. Jeżeli chodzi o przestępstwa kryminalne, również utrzymany został, jeżeli chodzi o rok 2008, poziom wykrywalności z roku 2007. I liczba kryminalnych przestępstw, stwierdzonych jest porównywalna do roku 2007. W 2007 roku 3.559 stwierdzonych, w roku ubiegłym 3375. Jeżeli spojrzymy na samo miasto Włocławek, to mamy 170 mniej czynów stwierdzonych. Jest to Proszę Państwa o 3,7% mniej. Wykrywalność ogólna na terenie powiatu to wzrost o 1,3% we Włocławku symboliczny wzrost o 0,1%. Jeżeli spojrzymy na poszczególne kategorie, cieszy to, że w kradzieżach mienia w kolejnym roku odnotowaliśmy spadek ilości stwierdzonych kradzieży. Jest to mniej o około 80 w porównaniu do roku 2007. Jeżeli patrzymy do 2005 i kolejnych lat to jest prawie 600 mniej kradzieży .Kradzieże samochodów – Proszę Państwa można powiedzieć, że po latach, kredy dużo samochodów ginęło – 2005 r. to 126, 2006 r. – to 117, kolejne lata 2007 i 2008, to jest 57 i 63. jeżeli Państwo śledzili informacje prasowe w innych rejonie naszego województwa, to po pierwszym kwartale jest odnotowany wzrost kradzieży samochodów. Na szczęście we Włocławku tego trendu jeszcze nie odnotowaliśmy. Włamania – 407 w roku ubiegłym, 524 odnotowane tj. 1/3 tego co było w roku 2005. Przestępstwa narkotykowe: tutaj mamy wzrost wszczęć. Natomiast rozwój w prowadzonych postępowaniach jest trochę mniejszy i stwierdziliśmy 323 takie czyny. Rozboje: po latach 2005, kiedy było 319, 2006 – 208, 2007 – 169, w roku ubiegłym odnotowany jest wzrost. Ale chciałbym zwrócić Państwu uwagę na to, że ta liczba wynika z pracy naszych policjantów, zajmujących się przestępczością nieletnich. Znaczna część tych przestępstw rozbójniczych miała miejsce w obiektach szkolnych i jest poniekąd efektem lepszego współdziałania nauczycieli, pedagogów pracujących w szkołach z policją. Jest to efekt tych trójek, które po szkołach odwiedzały się. Powstały lepsze kanały wymiany informacji. I czarna liczba przestępstw, która występuje w każdej jednostce, jeżeli chodziło czyny nieletnich, u nas załóżmy w większym stopniu jest wykrywana i ujawniana jest taka przestępczość. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przestępczość samochodowa – to nie jest tak, ze sprawcy ale nie tylko to – włamywacze również – mamy osoby, które pochodzą ze Śląska i są zatrzymywane. Około 30 postępowań w tej chwili – i jeszcze jest prowadzone w Polsce – dotyczą samochodów kradzionych z terenu Włocławka. Postępowania takie są prowadzone przez CBŚ w Płocku przez komendę Wojewódzką w Poznaniu i komendę Częstochowską. Jeżeli spojrzymy na poziomy wykrywalności w tych kategoriach, o których mówiłem – jeżeli spojrzymy jak się w poszczególnych latach kształtowało, to są kategorie, w których odnotowujemy wzrosty, są kategorie w których są spadki generalnie. Jako Komenda Miejska nie odstajemy od największych jednostek w niektórych kategoriach – wręcz przeciwnie – bardzo dobre mierniki ocenne nasza Komenda uzyskuje. Proszę Państwa – zatrzymanych zostało 647 sprawców przestępstw kryminalnych na gorącym uczynku przestępstwa i 648 nietrzeźwych kierujących . Jest to więcej niż w roku poprzednim – osoby prowadzące w stanie nietrzeźwości, samochody jak i w gwarze policyjnej tzw. kolarze, czyli kierujący rowerami. Geografia przestępczości: 81,4% wszystkich przestępstw to jest przestępczość generowana we Włocławku z całego powiatu tj. generowana we Włocławku i w gminie Włocławek, aczkolwiek gmina ma niewielkie zagrożenie. Proszę Państwa – obserwujemy trendy zdarzeń w poszczególnych dzielnicach. W Śródmieściu już trzeci rok z kolei jest spadek ilości odnotowanych przestępstwie. W porównaniu do roku 2007 to jest wskaźnik dynamiki 92%, prawie 80 niej przestępstw. Spadek również jest w drugiej dzielnicy Południe. Na trzeciej pozycji utrzymuje się Zazamcze. Tam akurat z 410 do 420 wzrosła liczba przestępstw. Najmniej odnotowano na terenie Zawiśla tj. 46 i dynamika w porównaniu do roku poprzedniego to jest 66, 7. Procentowo układa się to w ten sposób – tak, jak mówiłem 41 wszystkich przestępstw, to jest Śródmieście. Na drugim miejscu Południe – 17%, Zazamcze tyle samo, Kazimierza Wielkiego 15%, Michelin gmina Włocławek 4%, Zawiśle – 2%. Przestępczość nieletnich jak już wspomniałem państwu 390 nieletnich ustalono, z tego 299 na terenie miasta i gminy Włocławek. Popełnili łącznie 810 czynów karalnych. Policjanci w ciągu 2008 roku doprowadzili do Izby Wytrzeźwień 2726 osób. W naszych pomieszczeniach w Komendzie do wytrzeźwienia zatrzymano 192 kobiety. W roku poprzednim było 115 kobiet i 56 mężczyzn. W roku 2007 było 34 mężczyzn. Kolejny rok – likwidowane były miejsca nielegalnego rozprowadzania alkoholu. Przypomnę, że w roku 2007 64 meliny zostały ujawnione, w roku ubiegłym – 46, na dzień dzisiejszy mamy 13 melin. Z największych osiągnięć to jest odzyskanie 1600 litrów spirytusu i również z jedną jednostka z Polski, zatrzymanie transportu na naszym terenie spirytusu, które było w roku ubiegłym. Natomiast w tym roku w jednym z garaży na terenie Włocławka 325 tysięcy litrów spirytusu zostało ujawnione. Przemoc w rodzinie - po roku 2003 – w roku 2007 po marcowych wydarzeniach, zwiększona aktywność wystąpiła wszystkich podmiotów, zajmujących się rodzinami. I musimy obserwować, czy zmniejszona liczba niebieskich kart do 545 z 687 – czy to jest tendencja stała, czy to jest to wynik wspólnych działań różnych podmiotów. Będzie to na pewno przedmiotem naszych badań, naszego dalszego zainteresowania. Ujawniono 607 osób pokrzywdzonych przez przemoc w rodzinie. Największa grupa pokrzywdzonych są to kobiety – 517, mężczyźni -54, dzieci - 36. Sprawcami przemocy są głowie mężczyźni w 518 przypadkach. No, niestety dominuje w tych wszystkich zdarzeniach alkohol. Włocławek niczym się nie wyróżnia od innych miast Polski czy województwa. Informacje, które wychodziły z Komendy z poza policyjnych instytucji pomocowych, w ubiegłym roku 424 takie informacji zostały wysłane, w 2007 – 241. jest to pewien wzrost, aczkolwiek w tej chwili to, niejako z Urzędu nie musimy uzyskiwać zgody takowej osoby. Prewencja kryminalna – obszerna informacja została Państwu przedstawiona. Pozwolicie Państwo, że odniosę się w tej chwili do ścigania sprawców wykroczeń. 38.081 wykroczeń ujawnili policjanci w roku 2008, tj. wzrost o 27,2%. W postępowaniu wnioskowym, mandatowym – 26.515 tj. o 25,8% więcej niż w roku poprzednik. Dominują w postępowaniu mandatowym wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, porządkowi ruchu na drogach. Jak Państwo wiecie ruch drogowy wzmacniamy. Rozpoczynając pracę we Włocławku w ruch drogowym było 30 funkcjonariuszy. W tej chwili jest 37 etatów i w tym roku zakładam kolejne przesunięcia do tejże służby. Wypadki: na terenie całego powiatu, było 147 wypadków tj. o 8 mniej niż w roku 2007. Zginęły 33 osoby tj. o 5 mniej niż w roku poprzednim. Rannych było 150 osób w porównaniu do 167. Kolizji było 2708. Spójrzmy na Włocławek. Mieliśmy wypadków 55. Zginęło na ulicach naszego miasta 7 osób, w tym 3 osoby piesze. Rannych było 51 osób tj. mniej o 8 niż w poprzednim roku. Kolizji było 1803 tj. nie całe 300 więcej niż w poprzednim roku. Przyczyny wypadków drogowych – tak jak wszędzie: niedostosowanie prędkości do warunków jazdy tj.32,6, czyli co trzeci wypadek z tego powodu. Następnie to błędy pieszych – 19%. Nieprawidłowe manewry na drodze to 11,6% Tak samo wygląda w przypadku kolizji 26.6% nie dostosowanie prędkości. Sytuacja kadrowa – to się zdezaktualizowało, ale na początek 2008 roku było 21 wakatów. Na długotrwałych szkoleniach – 18 policjantów przebywało w szkołach policyjnych, na 1 stycznia były 4 wakaty. Pozwolicie państwo, że przedstawię na dzień dzisiejszy – mamy 13 policjantów młodych, przyjętych w szkołach policyjnych na długotrwałym przeszkoleniu. Jest 7 wakatów, czekamy na kolejne terminy przyjęć. Kilku policjantów jest na długotrwałych zwolnieniach. Są kolejne raporty o zwolnienie ze służby. Jeśli państwo pozwolą na tym bym zakończył. Jestem do państwa dyspozycji.”
Dyskusja:
Radny Władysław Skrzypek:

„Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Panowie Radni, Panie i Panowie, Panie Komendancie.

Ile przybyło nowych samochodów we Włocławku? To jest jedna sprawa. Kiedy nasze samochody będą dostosowane do wymogów Unii Europejskiej, odnośnie malowania, oznakowania? Następne pytanie: jak Pan sobie daje radę Panie komendancie, jeżeli rząd zaciska pasa i coraz mniejsze są środki na Policję? A więc co roku z miesiąca na miesiąc uszczuplane są środki a wiemy, że na Policji nie powinno się oszczędzać. Dlatego jestem ciekawy, jak pan sobie daje radę? I tu widzę, że Pan sobie bardzo dobrze daje radę. Tylko niech Pan zdradzi ten sposób oszczędności. I ostatnie pytanie. Panie Komendancie – rozmawiałem z kierowcami, z mieszkańcami Włocławka, z taksówkarzami – moim zdaniem Włocławek jest zbyt gorliwie ... - odchodzą osoby odpowiedzialne za oznakowanie miasta, zbyt gorliwie wykonują swoje czynności, utrudniając ruch drogowy we Włocławku. To jest moje zdanie i chciałbym tutaj usłyszeć od Pana Komendanta pewien zasób wiedzy. Bo musze powiedzieć Panie komendancie, że jestem zadowolony z tego sprawozdania. I co ciekawego usłyszałem od mieszkańców? – kultura Policji – po raz pierwszy usłyszałem od mieszkańców, ze Policjant potrafi normalnie podejść do człowieka i z nim rozmawiać – i jest w tym wszystkim zachowana jakaś kultura, czy więź. Dlatego gratuluję, że potrafił Pan wpoić tę kulturę. Dziękuję.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Ja bym poprosił Panie Komendancie o wypuklenie, bo przewidzieliśmy w budżecie środki finansowe na dodatkowe patrole. Chciałem zapytać: Jak wygląda realizacja tego porozumienia. Czy juz wprowadzamy w jakiś sposób jego realizację?”


Radny Jan Sieraczkiewicz:

„Panie Komendancie.

Ja mam takie pytanie: Chciałbym się na sprawach włocławskich – naszego miasta – skupić. Wiadomo, że akty wandalizmu to jest problem, że spółki miejskie, zwłaszcza MPK, ponoszą z tego tytułu znaczne straty, czyli pośrednio wszyscy mieszkańcy miasta, ze niszczone są elewacje. Ja dawałem w swojej interpelacji przykład wyciętych drzew na ulicy 3 – go Maja. Nie usłyszeliśmy, jaka jest wykrywalność aktów wandalizmu i jakie są wyroki, czy one w ogóle zapadają. Następne pytanie moje dotyczy monitoringu – bo samo słowo „monitoring” to się opiera nie od słowa kamery, tylko od „monitora”. Czyli istotą jest to, nie ile kamer będzie na ulicach miasta, chociaż one są jak gdyby tym pierwszym punktem kontaktu, tylko to, ile będzie monitorów i ile osób będzie na te monitory patrzyło i czy one będą właściwie reagowały, bo inaczej te kamery, to są bez sensu. Chciałbym się dowiedzieć, czy na postawie tych kamer, które są w tej chwili we Włocławku, wykryto jakiś przestępców? – zaradzono w jakiś sposób? – czy one są tylko po to, żeby były? I związane moje dalsze pytanie z monitoringiem – radni zgłaszają takie postulaty w interpelacjach – jest planowany również monitoring z funduszy europejskich. Czy taki monitoring, czy policja jest na to przygotowana? Czy są jakieś plany, jak to będzie wyglądał? Czy to będzie tylko taka fasada, za którą nic dalej się nie będzie kryło? – bo jeśli nie będzie wykrywalności przestępców z tytułu tego, to jest bez sensu w ogóle instalowanie tych kamer. Jaki procent stanu osobowego policji pracuje bezpośrednio na ulicy? – tzn. czy jest więcej urzędników policjantów? Czy jest więcej policjantów, którzy są policjantami w akcji? Dziękuję.”
Radny Eugeniusz Wypijewski:

„Ja mam pytanie do Pana Komendanta w sprawie konkretnej. W zeszłym roku – myślę, że był to wrzesień – dokonano kradzieży na osiedlu domków jednorodzinnych. Prawdopodobnie około 5 domków zostało jednej nocy okradzionych. Sytuacja podobna powtórzyła się w miesiącu kwietniu na osiedlu Michelin. Tam też około 5 mieszkań – nie znam wszystkich szczegółów. Ale czy Policja ma już jakoś ślad? Czy wykryto sprawców? Czy ujęto ich? – bo uważam, że coraz bardziej jest niebezpiecznie i coraz mniej bezpiecznie czujemy się w naszych domach . Dziękuję.”


Radny Maciej Jarzembowski:

„Panie komendancie.

Ja mam pytanie dotyczące tych niepokojących sygnałów, które dotyczą znacznych cięć finansowych, jakie Rząd czyni właśnie w zakresie finansowania Policji. Jak to jest skala tych cięć w stosunku do roku 2008? – mam tutaj na myśli rok 2009 – no, bp jak ze sprawozdania wynika, to rzeczywiście w 2008 roku, poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku jest widoczna. Zresztą widać, że więcej Policji jest na ulicach. Jaka jest to skala cięć? W związku z powyższym moje pytanie: jak to wpłynie na stan bezpieczeństwa i porządku w mieście? Dziękuję.”
Radna Olga Krut – Horonziak:

„Panie Przewodniczący Rady Miasta.

Tym razem do Pana mam pytanie. Jak to się stało, ze Pan Komendant przywoływał w swoim sprawozdaniu, mówiąc do nas proszę porównać tabele, proszę porównać opisy, proszę porównać dane, a my nie mamy żadnej informacji corocznej o sprawozdaniu. Bardzo bym prosiła o odpowiedź: w jaki sposób obradowała Komisja Porządku i Bezpieczeństwa? – jeżeli do tej pory nikt tutaj z kilku radnych , których się pytałam, czy posiadają takie materiały, odpowiedzi były negatywne. Bardzo trudno jest nam ustosunkować się właśnie do tej formy sprawozdania w przywoływaniu materiałów, które nie posiadamy. A z kolei drugą kwestię, która chciałam poruszyć, to są zobowiązania w stosunku do mieszkańców Michelina poruszonych. No, powtarzającymi co parę lat specjalnym sposobem i powtarzalnym niemalże takim efektem negatywnym włamań to, co kilka tygodni temu się stało w Michelinie w szeregówkach jednej nocy - 8 mieszkań zostało okradzionych w sposób właśnie powtarzalny co parę lat. I mieszkańcy dlaczego do mnie się zwrócili? – podpowiadają Policji, że ta powtarzalność co kilka lat być może jest ważna z określonymi osobami, które znikają, że tak powiem z życia przestępczego na kilka lat, następnie pojawiają się i robią swoje. A nie słyszeli i nie mają informacji mieszkańcy: w jaki sposób wyniki są pozytywne dochodzeń? – ponieważ sposób włamań, obserwacji i faktów, iż w takim na tym piętrze i w tych pomieszczeniach jest to włamanie a nie w innych, wskazuje właśnie na bardzo charakterystyczny sposób dokonywania tych kradzieży. I ten drugi element, to jest ta powtarzalność, co parę lat i jednocześnie bardzo precyzyjna, fachowa obserwacja i wywiad długotrwały właśnie tychże mieszkań. Dziękuję.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Dziękuję. Ja odpowiem na pytanie. Jeżeli chodzi o materiały, to było to zaniedbanie pracownika, wobec którego zostaną wyciągnięcie konsekwencje. Natomiast jeżeli chodzi o Komisję porządku, to odpowie jej wiceprzewodniczący. W jaki sposób pracowała Komisja?”


Radny Andrzej Kazimierczak – wiceprzewodniczący Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący – ja nie wiem – ja mam te materiały – ja je dostałem – mam te tabele – mam sprawozdanie.

I chciałbym w związku z tym korzystając z głosu zadać pytanie, jeśli można Panu komendantowi. Tutaj w tabeli dotyczącej właśnie wykrywalności okazuje się, że wykrywalność kradzieży samochodów spadała do wartości jednocyfrowej – z 28% w roku 2007 do 7% w 2008. Generalnie wykrywalność przestępstw takich jak: włamanie, bójka lub pobicie, generalnie spadła. Czy mógłby Pan Komendant wyjaśnić przyczynę tego spadku wykrywalności? Dziękuje bardzo.”
Radna Dorota Dzięgelewska:

„Panie Komendancie.

Chciałabym poprosić, aby w okresie wiosenno – letnio – jesiennym policja przeprowadziła szereg akcji, polegającej na sprawdzaniu sprawności technicznej motocykli, zwłaszcza tych, które prawdopodobnie nie mają tłumików lub tych, które jeżdżą z uszkodzonymi tłumikami. Musze powiedzieć, że zawłaszcza w czasie weekendów całe tabuny takich grup motocyklistów wyjeżdża poza miasto, jednocześnie powodując mnóstwo hałasu. Powoduje to, że np te osoby, które spacerują sobie na terenach rekreacyjnych, maja dyskomfort a zwłaszcza matki z małymi dziećmi, gdzie dzieci po przejeździe takiego tabunu motocykli z popsutymi tłumikami, bardzo często po prostu uderzają w płacz. Dziękuję.
Radny Jerzy Rosiński:

„Ja może mam mniej pytań do sprawozdania. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy, które mnie nurtują i nie tylko mnie ale i mieszkańców, związane oczywiście z dzisiaj omawianym problemem. Chodzi mi o ścieżki rowerowe. I mam tutaj apel do Naczelnika Kozińskiego o większe oznakowanie, szczególnie tam gdzie te ścieżki są blisko, czy łączą się z chodnikiem. A do służb Policji i do Straży Naszej Miejskiej, również i do prasy, żeby zwrócić uwagę i nawoływać, zęby użytkownicy właściwie z tych dobrodziejstw, jakie nam udaje się zrobić dla bezpieczeństwa rowerzystów – bo najłatwiej, to widać i najlepszy taki przykład jak młodzież idzie do szkoły – szczególnie Leśną do samochodówki. Tam ścieżka rowerowa jest równoległa i niej może kolorystycznie może oznakowana, dlatego o te oznakowania poziome mi chodzi, żeby je teraz na wiosnę odświeżyć. I apelujmy i zwracajmy uwagę i Straż Miejska i policjanci, którzy przechodzą, niech zwracają baczniej uwagę na te sprawy.

I tutaj kolega Władysław wspomniał, ze służby Policyjne może za nadgorliwie, czy jakoś – wypełniają swoje obowiązki. Ja mam odwrotny przykład, nie dotyczący może bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale chodzi mi o to, co najbardziej mnie razi w naszym mieście i nie tylko w naszym mieście ale w kraju, jeżeli chodzi o zaśmiecenie terenów. My szczególnie mamy tak piękne tereny wokół Włocławka - tereny leśne, jeziora. I to, co się widzi wokół Proszę państwa, to nikogo nie musze przekonywać, bo sami to widzicie. Czy w Michelinie, czy obok tutaj lasów, wokoło Włocławka. I podam przykład i chciałbym prosić również, żebyście bardziej zwrócili uwagę, zarówno jest to również apel do prasy a za moment powiem, dlaczego do prasy? Udało się ustalić jednemu z mieszkańców – nie będę mówił i wyjaśniał komu, bo to jest ta informacja, może nawet i niewygodna byłaby dla tej osoby. Ale udało się ustalić sprawcę, który wywiózł śmieci do lasu. Proszę Państwa – i czym został ukarany? – mandatem 100 zł. Uważam, że powinno się ukarać go w taki dotkliwy sposób, żeby poczuli to wszystko. A do prasy teraz mam sprawę również. Prosiłem w prasie, żeby umieścić informację o tym, to sobie wyobraźcie, ze w artykule Gazety Kujawskiej na temat kichania w służbie zdrowia – tzn. pokazany był ośrodek służby zdrowia, który zajął ¾ strony. Natomiast informacja o tym, że został przyłapany sprawca na tym gorącym uczynku, była tak mikroskopijna pod tym artykułem, że nie można było dotrzeć do niej i dokładnie przeczytać. A później o tym, ze został złapany, to jakoś do dzisiaj się nie doczytałem. Dlatego mam gorącą prośbę. Włączajmy się wszyscy w to, żeby przy okazji tych porządkowych spraw, wiosennych, ale również o to zaśmiecanie, żeby ciągle przypominać, uczyć. A jeżeli są takie przykłady, to ukarać przykładnie a nie takim tylko drobiazgiem. Dziękuję bardzo.”
Radna Wanda Muszalik:

„Ja mam tylko jedno pytanie do Pana Komendanta. Pan mówił o ruchu kadrowym, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy. Czy są to odejścia typowo emerytalne? Czy związku z płacami jest taki ruch w tej chwili w Policji? I z jednej strony bardzo szeroko jest opisana sprawa prewencji, przeprowadzona, za którą bardzo serdecznie chce podziękować – myślę o prewencji i o różnych spotkaniach z młodzieżą, ze szkołami. Jest tylko taki kierunek, który w małym stopniu może jeszcze jest prowadzony. Są to spotkania z seniorami, odnośni informacji na temat zachowań i wpuszczeń do domu. Wiem, że to Uniwersytet Trzeciego Wieku miał takie spotkania. Czy jeszcze są jakieś szersze z tego typu spotkania z tą grupą osób prowadzony? Dziękuję.”


Mirosław Wiśniewski – Komendant Miejski Policji:

„Pan Przewodniczący Skrzypek – nowe pojazdy - w ostatnich miesiącach otrzymaliśmy sześć nowych, oznakowanych tak już po europejsku samochodów marki KIA. Dwa oznakowane Fiaty Dukato, aczkolwiek w Bydgoszczy przy ulicy Iławskiej, jeżeli ktoś z państwa przejeżdżał, tam stoją dziesiątki a może juz setki tych pojazdów. Oczekujemy na rozdzielenie na poszczególne województwa. Również my mamy kolejne busy otrzymać. Również otrzymaliśmy dwa, nie oznakowane nowe samochody marki fiat.

Oszczędności – Proszę Państwa – nie występowałem do Rady jakiejkolwiek, ani Włocławka, ani rad gmin o dofinansowanie, bowiem zmieniły się zasady dofinansowania. Nie ma juz tej opcji 50/50 – 100% jeżeli Rada wyłoży, to jest pojazd zakupywany. Natomiast powiem w ten sposób: są zapewnione pojazdy nowe. I jeżeli z tego programu, z którego środki zostały przeznaczone na zakup nowych radiowozów oznakowanych, nie oznakowanych, samochody przyjdą, to będzie wystarczająca liczba pojazdów dla Komendy Miejskiej we Włocławku.

Odnośnie kultury – no, dziękuję bardzo, aczkolwiek proszę państwa ja przyjmuję skargi – również są skargi. To nie wygląda tak, że jest wszystko cacy. To jest normalna praca. Są skargi, są również pochwały, są również postępowania dyscyplinarne, są sytuacje, gdzie Policjanci wchodzą w koalicję z prawem. Wówczas podejmuję czynności, jako komendant, zgodnie z ustawą o policji.Patrole płatne – tak to rusza. Za miesiąc marzec, to nie była zbyt wielka kwota wykorzystana. Było to 1000 zł. Na ostatni czwartek, zbliżała się kwota za kwiecień do 6 tys. zł. zakładamy, że z miesiąca na miesiąc będzie coraz większe wykorzystanie środków, przeznaczonych przez Radę.

Oszczędności - Proszę Państwa – ja nie jestem dysponentem środków finansowych. Komenda Wojewódzka wydziela środki. Z Wydziału Komendy Wojewódzkiej zdecydowana większość kosztów jest pokrywana. Nie pierwszy rok podejmujemy działania oszczędnościowe. Przykładów jest wiele: ocieplenie budynku, zmniejszenie kwot na energię cieplną, na ogrzewanie obiektu, zmniejszają się koszty opłat za rozmowy telefoniczne. W zasadzie Komenda Wojewódzka monitoruje wszystkie wydatki ponoszone przez poszczególne komendy. To jest porównywane – Komenda do Komendy. To jest w przeliczeniu na etat i ilość Policjantów, pracowników. I zapewniam państwa, że jest to pod naszym okiem – ponoszone wydatki. Natomiast powtórzę o czym zawsze mówiliśmy. Nigdy nie zabraknie paliwa dla radiowozu, który jedzie na interwencje. Jeżeli jest zagrożenie życia i zdrowia, tam Policjanci musza dotrzeć. Oczywiście również zwracamy uwagę na racjonalne wykorzystanie pojazdów. Natomiast powtarzam; jeżeli będzie zgłoszenie zagrożenia życia i zdrowia, czy to zaginiecie osoby, czy innego rodzaju działania, przeciwko jakiś grupom podejmowane, to paliwo dla pojazdów będzie. Ale musimy bardzo mocno zwracając uwagę na wyjazdy. Akty wandalizmu – Proszę Państwa - no, nie jest tego sporo – zgadza się. Przychodzi do mnie wiele pism, czy to od syndyka, który stwierdza, ze nie jest w stanie zapewnić pieczy nad mieniem, które jest w jego rękach. Przychodzi wiele takich wystąpień. Natomiast ja powiem w te sposób: nie zastąpimy nikogo w dbałości o nasze minie. Taka podstawowa troska musi występować, bo Proszę Państwa, wszyscy to chyba rozumiemy, że nie jestem w stanie i żaden Komendant Policji, w każdym miejscu, na każdym parkingu, przy każdym obiekcie, postawić patrolu, który będzie non stop pilnował. Przechodzimy do monitoringu. Ja rozumiem, ze tutaj Pan radny mówi o monitoringu miejskim. Ale ja powiem jeszcze tutaj jedną rzecz i to tutaj do Pani radnej Krut – Horonziak – Proszę Państwa. W swoich działaniach prewencyjnych namawialiśmy i namawiamy, aby społeczności interesowały się tym, co się dzieje na osiedlach domków jednorodzinnych. Na osiedlu Michelin w gminie Choceń jest przygotowywane takie spotkanie, gdzie będziemy prezentowali i pokazywali w jaki sposób można również dbać o swoje mienie, jakiego rodzaju zabezpieczenia, które będą sygnalizowały, że coś się dzieje zawczasu, żeby umożliwić powiadomienie służb policyjnych i w porę zareagowanie. Te zdarzenia, o których Pani mówi, to w języku policyjnym jest to tzw. „włamanie na śpiocha”. I to już trwa w Polsce od czasu wprowadzenia okien plastikowych od roku 2000. To nie jest tak, ze takie zdarzenia maja miejsce tylko we Włocławku. To jest jedna z metod, którą sie zajmują nie tylko amatorzy a przykładów potwierdzających, ze sa to grupy, które przyjeżdżają z drugiego końca Polski, mamy wiele, choćby ostatnio zdarzenie w gminie Choceń, gdzie sprawcy pochodzą z Małopolski. Z jesieni jest to zdarzenie. Postępowanie jeszcze jest w Opolu prowadzone. No, nie chce wkraczać w materiał procesowy Policjantów z tamtej jednostki, ale Proszę Państwa – sprawcy zatrzymani. Tam, do tamtych postępowań są pewne wskazania, że byli gośćmi na naszym terenie. Teraz tylko kwestia procesowego wykazania, żeby zebrać materiał do aktu oskarżenia. Dlatego propagować będziemy – proszę zwrócić uwagę – banki, duże przedsiębiorstwa, markety, poza ochroną fizyczną, ochrona techniczna, instalacje elektroniczne. Przestępcy widza i też wyciągają wnioski. I zwracają się w takim kierunku, gdzie jest najmniej ryzyka, ze zostaną zatrzymani. Wiec kierunki naszej prewencji kryminalnej na obrzeżach miasta, gdzie odnotowaliśmy pewien wzrost zdarzeń – i to jest to – tutaj do Pana radnego Kazimierczaka odpowiadam - Proszę Państwa – na obrzeżach no, bo nowe domy w budowie, gdzie mieliśmy powtarzalne w różnych częściach miasta włamania- i co? – takie elektronarzędzia – to jest kategoria włamań. Były te włamania, o których wspominałem. Dlatego w prewencji swojej kryminalnej, w dużych osiedlach mieszkaniowych razem, Proszę Państwa będziemy musieli podejmować pewne przedsięwzięcia. Najlepszą metodą to jest zainteresowanie sąsiada, wyjrzenie w porze dziennej, kto się kręci po ulicy,, wprost zapytanie ( przestępca dba o anonimowość swojej fizjonomii ) Wielokrotnie były takie sytuacje, że spłoszenie następowanie a dwa, to w miarę powiadomieni Policjanci podjeżdżają i mamy okazję wylegitymować. Tak więc w tych działaniach w 2009 roku i w następnych będziemy musieli pójść na budowanie relacji. Są w innych rejonach kraju takie przykłady. Powstają, czy to jakieś straże, czy to jakieś instytucje poza elektroniką a także osobowo działania Policji. Proszę Państwa – Michelin już jest objęty całodobową – do mnie docierają głosy, że całodobowo jest patrol policyjny. Ja tylko mówię o tym, o innych rzeczach nie będę mówił i pozwólcie Państwo, ze pozostawię to w sferze działań operacyjnych. Wracając do monitoringu. Proszę Państwa – spodziewałem się tego pytania. Wydrukowałem z Gazety Pomorskiej „Toruńska Starówka zamienia się w twierdzę, będą nas śledzić 44 kamery.” Myśmy już na ten temat dyskutowali dwa lata temu. Mamy Monitoring we Włocławku jaki mamy. Tutaj w treści artykułu jest wzmianka i zresztą szereg również innych było - spadek ilości zdarzeń w rejonie objętym mniejszą liczbą osób spożywających alkohol w miejscach publicznych, spadła liczba wykroczeń porządkowych, także te kamery i ten monitoring to na pewno pomaga. A jeżeli dochodzi do jakiegoś zdarzenia, to Policja ma możliwość sięgnięcia i zobaczenia, kto przemieszczał się, czy to pojazdy, czy osoby i jest możliwość wykrycia sprawy, która w pierwszy, momencie wydaje się nam nie do wykrycia. Jeżeli operator kamery w porę nie odeśle czy to Straży Miejskiej, czy Policji i zatrzymamy na gorącym uczynku przestępstwa czy w trakcie popełnienia wykroczenia, to potem jest szansa na wykrycie. Samochody – jeszcze tutaj powiem – Proszę Państwa – proszę zwrócić uwagę – w tej informacji ja też już o tym mówiłem - jest podobna sytuacja. Na pewno nie są to wyłącznie zamiejscowi złodziej, są również lokalni. Zwracam uwagę, że jest zdecydowany spadek kradzionych pojazdów, natomiast na tę niską – jak Pan radny Kazimierczak zwraca uwagę – wykrywalność, między innymi wpłynęło to, ze te 30 postępowań prowadzone co do skradzionych z naszego terenu – kradzieży – nie zostały zakończone. I takie są zasady statystyki policyjnej. Tak – w tym roku jest wyższa wykrywalność. Mam nadzieję, ze utrzymamy trzeci rok z rzędu niski poziom zagrożenia kradzieżami pojazdów w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców i wykrywalność będzie nie odbiegała od największych komend w województwie.

Przejdę do następnego pytania: włamania – to juz mówiłem. Więc Proszę Państwa – na szczęście u nas nie było - ale ta metoda „na śpiocha”, to u góry w domku jednorodzinnym lokatorzy śpią a na dole giną kluczyki do samochodów, biżuteria, telefony. I kiedy rano się budzą lokatorzy, to nie ma pojazdu, bo kluczyki z reguły zostawiane są na miejscach widocznych. Takie telegramy na moje biurko z Polski przychodzą bardzo często. Nad tym ostatnim przypadkiem czynności są prowadzone i czekamy na pewne wyniki zleconych czynności. Ocena oszczędności – tutaj Pan radny Jarzembowski poruszył tę sprawę – na Komisji Panu radnemu powiedziałem: ja wykonuję zadania, stosujemy prawo. Nie będę oceniał. Musi środków wystarczyć. Budżet jest w Bydgoszczy. Ja dostaję pewne parametry, które powinienem wykonać lub starać się wykonać. Z samochodami tak, jak mówiłem – nie powinno być w tym roku źle. Motocykle – przyjąłem to tak, jak mówię Proszę Państwa – ruch drogowy jest wzmocniony, będzie wzmacniany i ten temat wracał już jesienią ubiegłego roku. Nie jest to łatwe. Jesteśmy w przede dniu dynamicznego wzrostu liczby jednośladów, które będą się pojawiać na naszych drogach. Jest kampania policyjna dosyć ofensywna, różnie odbierana, ale w ostatnim czasie Proszę Państwa, rozmawiałem z lekarzem i wspomina, jeśli pozwolicie Państwa, już tak wybiegnę trochę, że w latach 70 – tych było dużo motocykli, do szpitali trafiało wiele osób połamanych w wyniku zdarzeń na jednośladach, potem epoka Malucha – motoryzacji czterokołowej. Stwierdzam – znowu mamy coraz więcej osób trafiających właśnie z takich zdarzeń i prawda jest taka – tak jak w Europie Zachodniej – takie zdarzenia będą a my będziemy te tłumiki starali się sprawdzać. Zresztą w centrum miasta, nie wiem czy Państwo zauważyli – ruch drogowy pojawia się pieszo w rejonie placu Wolności. To są też pewne działania mające zdyscyplinować nie tylko kierujących pojazdami, ale pieszych. Proszę zwrócić uwagę, kolejny rok i kolejne osoby giną na naszych ulicach. Wiec będziemy również też starali się w kierunku wdrażania do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przyspieszyć. Proszę Państwa – tutaj określenie procentu – dzwoniłem o wsparcie – jeśli chcielibyście Państwa bardziej sprecyzować to, to jestem w stanie przedstawić. Co mogę Państwo powiedzieć? – W ostatnich latach prowadzone były działania, zmierzające do tego, żeby wyprowadzić policjantów, zajmujących się typowo pracą urzędniczą. I tak w sekcji – teraz jest wydział administracyjno – gospodarczej było 4 policjantów – w tej chwili nie ma żadnego. W sekcji ogólnej, czyli kadry, archiwum, kancelarie jest mniej o 2 policjantów, aczkolwiek do pewnych rzeczy muszą Policjanci pozostać. W ruchu drogowym przybyło 7, w sekcji patrolowo – interwencyjnej przybył 1, do prewencji kryminalnej tak, jak Państwo wiecie 2 cywili wprowadziliśmy – są to sposoby z wykształceniem odpowiednim, prezentują z policjantami razem te z zagadnienia w różnych podmiotach na terenie miasta. Zmniejszyliśmy również liczbę Policjantów z sekcji dochodzeniowo – śledczej i ta tendencja – jesteśmy w przede dniu kolejnych zmian organizacyjnych. Będzie zmniejszana liczba Policjantów, pracujących w sekcji dochodzeniowo – śledczej. Rozbudowany został pion kryminalno – operacyjny, ale to wynika również po części z poleceń Komendanta Głównego, rozbudowy komórek, zajmujących się przestępczością narkotykową jak i tutaj na Komisji padło pytanie o przestępczość nieletnich. Ja Państwu zwracałem uwagę – mam tutaj z ubiegłego tygodnia taki telegram, będący poleceniem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego, ze zaobserwowano niepokojący spadek ilości czynów karalnych, popełnionych przez osoby nieletnie. Proszę państwa – Włocławek się wyróżniał – duże liczby, duże zagrożenie. W miarę poprawnie u nas to funkcjonowało. Także nie byliśmy jakąś enklawą przestępczości nieletnich, tylko po prostu w większym stopniu u nas ujawniano. Jeżeli Pan radny, który zadał mi to pytanie, odnośnie mundurowych chciałby ze mną porozmawiać o tym, to byśmy uszczegółowili o jakie dane chodzi.”

Pobieranie 0.75 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna