Protokół nr XXVIII / 09 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniach


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady MiastaPobieranie 0.75 Mb.
Strona7/16
Data29.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? – nie widzę. Przechodzimy zatem do glosowania. Kto z Pan i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2009 rok? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”


Głosowanie i ogłoszenie wyników:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych i przy 15 głosach za, braku głosów sprzeciwu i 8 glosach wstrzymujących się, uchwała została podjęta.”
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2009 rok w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 6.
Ad. 9.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS NA TERENIE GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK .
Wprowadzenie do przedmiotu uchwały:
Janina Radzikowska – Skarbnik Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Funkcjonująca w chwili obecnej uchwała straciła że tak powiem podstawę prawną, ponieważ w międzyczasie zmieniły się ustawy na podstawie których została ona podjęta. W związku z tym proponujemy wygaszenie dotychczasowej ustawy i podjecie nowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ona w zasadzie nie zmienia zasadniczych zmian, oprócz tej jednej, że podniesiony został pułap – minimum dodatkowego zatrudnienia z 2 do 6 osób. Pozostałe warunki zostały bez zmian za wyjątkiem tejże. Próg tej pomocy zmieniał się ze 100 tys. euro do 200 tys. euro. W związku z tym wnoszę o przyjęcie projektu uchwały. W związku z tym wnoszę o przyjęcie projektu uchwały.”
Opinie komisji stałych Rady Miasta:
Radny Eugeniusz Wypijewski – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:

„Opinia Nr 49 Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady miasta z dnia 22 kwietnia 2009 roku. Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 roku udzieliła jednogłośnie, pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie miasta Włocławka. W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji. Dziękuję.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? – nie widzę. Przechodzimy do glosowania. Kto z Pan i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie miasta Włocławek? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”


Głosowanie i ogłoszenie wyników:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 21 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się, uchwała została podjęta.”
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2009 rok w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 7.
Ad.10.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA WŁOCŁAWEK DLA OBSZARU POŁOŻONEGO POMIĘDZY: PROJEKTOWANĄ ULICĄ 4KL*, ULICĄ WITOSA, ZACHODNIĄ I PÓŁNOCNĄ GRANICĄ DZIAŁKI NR 4/6 KM 80, PÓŁNOCNYMI GRANICAMI DZIAŁEK NR 4/7, 6/2 I 6/9 KM 80, ULICAMI WOLNOŚĆ I NOWOMIEJSKĄ, ALEJĄ CHOPINA, ULICĄ WITOSA, WSCHODNIMI GRANICAMI DZIAŁEK NR 19/2, 27/10, 25/7 ORAZ FRAGMENTEM DZIAŁKI NR 25/2 KM 80, ALEJĄ CHOPINA, ULICĄ KOMUNALNĄ.
Wprowadzenie do przedmiotu uchwały:
Jacek Kuźniewicz – I zastępca Prezydenta Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni.

Prezydent Miasta dokonał stosownej analizy zasadności sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Witosa, który obowiązywał dla tego terenu. Obszar ten objęty miejscowym planem został przedstawiony na załączniku graficznym nr 1 do przedmiotowej uchwały – zresztą jest tutaj też widoczny na grafice za mną. Wskazany teren stanowi obszar, dla którego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Włocławek określa politykę gminy, jako obszaru rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, dla których to sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obligatoryjne i wynika ten obowiązek z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tym samym czasie, kiedy była prowadzona praca nad tym planem zagospodarowania, opracowywane były jeszcze dwa plany miejscowe dla obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 tj. dla obszarów po byłych jednostkach wojskowych przy ulicy Żytniej i przy ulicy Kapitulnej. Ogólna powierzchnia terenów objętym niniejszym planem zagospodarowania wynosi 9,7 ha. W większości są to tereny stanowiące własność prywatną. Prowadzona analiza potwierdziła konieczność opracowania miejscowego planu dla wnioskowanych zamierzeń inwestycyjnych wraz z określeniem warunków kształtowania zabudowy i infrastruktury technicznej. Prezydent Miasta realizując uchwałę przeprowadził wszelkie czynności formalno – prawne w sposób zgodny z procedurą sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawartą w artykule 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należy nadmienić, ze procedury sporządzania wszystkich planów miejscowych były od końca ubiegłego roku wstrzymane z powodu wejścia w życie ustawy z dnia 03 października 2009 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, która nie zawiera przepisów przejściowych, dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, będących w trakcie sporządzania. Wstrzymanie procedury w związku z nową ustawą nastąpiło na różnych etapach dla planów wymienionych powyżej, czyli dla terenów po jednostkach wojskowych w fazie wcześniejszej. Natomiast dla planu będącego przedmiotem tej uchwały w fazie późniejszej tzn. w fazie wyłożenia do wglądu publicznego. Z tego powodu plan ten może być przedkładany wcześniej pod obrady Wysokiej Rady Miasta. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o uchwalenie planu zagospodarowania. Dziękuję.”
Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Radny Eugeniusz Wypijewski – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:

„Opinia Nr 50 Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta z dnia 22 kwietnia 2009 roku. Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 roku udzieliła jednogłośnie pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: projektowaną ulicą 4 KL*, ulicą Witosa, zachodnią i północną granicą działki nr 4/6 KM 80, północnymi granicami działek nr 4/7, 6/2 i 6/9 KM 80, ulicami Wolność i Nowomiejską, Aleją Chopina, ulicą Witosa, wschodnimi granicami działek nr 19/2, 27/10, 25/7 oraz fragmentem działki nr 25/2 KM 80, Aleją Chopina, ulicą Komunalną. W glosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji. Dziękuję.”


Dyskusja:
Radna Dorota Dzięgelewska:

„Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie Prezydenci.

Chciałam się zapytać, czy wiadomo coś już Panom na temat zamierzeń inwestycyjnych właściciela tego obszaru. Pytam, czy w najbliższym czasie np właściciel tegoż terenu zamierza rozpocząć budowę sklepu wielkopowierzchniowego a co za tym idzie, chciałabym się dowiedzieć, jakie rozwiązania komunikacyjne w tym obszarze Państwo przewidujecie, ale pytam tutaj nie o tą drogę że tak to określę – z tłu – czyli łączącą Witosa z Komunalną, ale rondo, które jest na – może to nie jest rondo – ale to skrzyżowanie, które jest w ciągu drogi krajowej. Słyszeliśmy, że jedynka ma być remontowana do ulicy nowomiejskiej, więc tego obszaru nie będzie dotykała. Byłabym wdzięczna za informację o tym obszarze.”
Radny Krzysztof Grządziel: ( wypowiedź poza mikrofonem) – zapytał, dlaczego ten plan jest uchwalany dzisiaj? A ten dotyczący Kapitulnej później?
Jacek Kuźniewicz – I zastępca Prezydenta Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni.Odpowiadając Pani radnej Dzięgelewskiej chcę powiedzieć tak: że rozwiązanie problemów komunikacyjnych jest określone w tym planie miejscowym, tą drogą. To jest pierwsze rozwiązanie, które będzie wprowadzone. Natomiast co do terminu rozpoczęcia inwestycji, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie w tym roku, czy to będzie w roku następnym. To juz jest wola inwestora, który mam nadzieję ten grunt pozyska za jakiś czas. Więc jeśli chodzi tutaj o termin, to nie jestem w stanie podać żadnych wiążących dat tym bardziej, że te daty są tak naprawdę poza naszym zasięgiem. Ten plan, jak go dzisiaj Państwo radni uchwalą powędruje do Wojewody, który ma stosowny czas na to, żeby się z nim zapoznać i wnieść zastrzeżenia, bądź przyjąć go bez zastrzeżeń i opublikować. Dopiero wtedy, kiedy plan zostanie opublikowany, nabierze stosownej mocy prawnej i wtedy wszyscy zainteresowani będą mogli dokonywać prac projektowych. I jeszcze odnoszą się do wątku komunikacyjnego obecny etap, który jest przedmiotem procedury przetargowej przebudowy drogi krajowej nr 1 – faktycznie kończy się on na ulicy Nowomiejskiej, natomiast następny etap obejmuje ulice: Nowomiejską i dalej w kierunku Łodzi i wówczas będziemy zabiegać o to, żeby potencjalny inwestor zaangażował się również finansowo w przebudowę tego skrzyżowania, natomiast pozostanie w takiej formule, w jakiej zostało zaprojektowane przez Bydgoskie Biuro Budownictwa Komunalnego, które jest autorem dokumentacji. Będzie poprawione na pewno w sposób znaczący, korzystanie z tego ronda. Natomiast odpowiadając Panu radnemu Grządzielowi chcę powiedzieć, ze niuans jest faktycznie bardzo drobny. Są to dwa różne momenty procedury planistycznej. Plan – jeden z tych planów był – plan przedmiotowy był jak gdyby w tej fazie wcześniejszej, czyli był juz po wyłożeniu. Natomiast plan dla jednostki wojskowej przy Kapitulnej był w fazie jeszcze przed wyłożeniem, stąd trzeba było uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w tym zakresie. I to jest ten drobny niuans. Ja przyznaję, że tutaj robimy wszystko, co jest tylko w naszej mocy, żeby te procedury, związane z planowaniem – przyspieszyć. Ale to, co możemy zrobić w Urzędzie – robimy. Natomiast poza tym próbujemy także wprowadzić rozmowy – nie chcę używać słowa „naciski”, bo to może się źle skojarzyć i potem trzeba będzie Komisję powołać do zbadania tych nacisków. Natomiast rozmawiamy kilka razy w tygodniu z regionalnym dyrektorem, który tak jak Pan radny zresztą w dyskusji nad poprzednim punktem zauważył, jest zasypany tymi planami zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście udaje nam się czasami te nasze wnioski przeforsować znacznie szybciej, ale nie jest to na tyle zadawalające dla nas, aby mogło te prace przyspieszyć. Nie wątpliwie deklaruję tutaj z naszej strony, ze strony Urzędu – oczywiście, daleko idące wsparcie dla wszystkich tych, których te plany będą dotykać. Będziemy starać się pomagać rozmawiać w urzędzie wojewódzkim. Natomiast trzeba mieć tę świadomość, że jest to protest masowy. Błędem pewno u ustawodawcy było to, że nie ma przepisów przejściowych do tej ustawy w zakresie planowania przestrzennego, ale ostatnio słyszeliśmy, że świadomie nie ma tych przepisów przejściowych, czyli jak gdyby jest to świadome rozwiązanie. Mam nadzieję, że te dwa plany, które czekają w kolejce – uda się uchwalić co najwyżej do czasu po wakacjach. Wrzesień jest takim momentem, który znajdzie się szczęśliwy finał dla tych pozostałych dwóch planów. Dziękuję.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Panie Prezydencie – ja mam jeszcze jedno pytanie – bo ja rozumiem ten niuans, że jeden plan był przed wyłożeniem a drugi był po wyłożeniu. Tylko tak naprawdę pytanie jest inne: Dlaczego plan, nad którym prace trwały tak długo był jeszcze przed wyłożeniem?”


Jacek Kuźniewicz – I zastępca Prezydenta Miasta:

„Panie Przewodniczący – Pan doskonale wie, że poprzedni plan, który był procedowany – myślę, ze chodzi Panu o plan na jednostce wojskowej przy ulicy Żytniej?”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Nie – chodzi mi o plan przy ulicy Kapitulnej.”


Jacek Kuźniewicz – I zastępca Prezydenta Miasta:

„Tak – no, są pewne prace zaplanowane, wg którego harmonogramu postępuje Wydział Architektury i Urbanistyki i te prace toczą się zgodnie z tym harmonogramem. Więc tutaj też proszę też wziąć pod uwagę to, że pracowników w pracowni urbanistycznej jest dosłownie kilku a tych planów jest wywołanych wiele. Nie pracujemy tylko nad jednym planem przy dwoma, czy trzema planami, dotyczącymi tylko powierzchni dla obiektów handlowych, ale równolegle prowadzone są prace nad kilku innymi, bardziej znaczącymi, obejmującymi znacznie większy obszar, planami zagospodarowania przestrzennego. Przypomnę ostatnio plan na 140 ha - to są też wyzwania, z którymi trzeba sobie radzić i te prace no, niestety są prowadzone w sposób odmienny.”


Radny Janusz Dębczyński:

„Panie Przewodniczący.

Ja chciałem też zapytać Pana Prezydenta, co będzie w takim hipotetycznym przypadku, jeżeli w tamtym miejscu powstanie kolejna galeria, bądź hipermarket? – bo w tym momencie nie sadzę, żeby te plany, które są związane z przebudową jedynki na tym odcinku od ulicy Nowomiejskiej w kierunku granic miasta zakładały jakąś tam powiedzmy dwupoziomową jezdnię i bezkolizyjne skrzyżowania. Na to na pewno nas nie stać. Natomiast jeżeli coś takiego wystąpi, to uważam, ze w tamtym miejscu całkowicie zakorkujemy miasto i pomimo, że wyremontujemy jedynkę, to i tak nie będzie można się poruszać. Dziękuję.”
Jacek Kuźniewicz – I zastępca Prezydenta Miasta:

„Szanowni Państwo.

Rozważając tę czysto – tak jak to Pan radny powiedział - hipotetyczne i teoretyczne – przebudowa tego skrzyżowania ma generalnie poprawić funkcjonalność tego miejsca. I ta droga, która ma być zbudowana, będzie budowana za przedłużenie tak naprawdę tego łącznika Cmentarna – Komunalna ma przyczynić się do rozładowania ruchu – także. Więc w połączeniu z modernizacją tego skrzyżowania przy ulicy Okrzei i Chopina nie wątpliwie oprawi to funkcjonalność całego układu komunikacyjnego. Natomiast ja bym się nie martwił tym, co się stanie w momencie, kiedy będzie budowana kolejna galeria handlowa, bo to do tego jest jeszcze troszeczkę czasu i myślę, że wtedy będzie też moment, żeby siąść z potencjalnym inwestorem do rozmów szczegółowych na temat tych rozwiązań komunikacyjnych. Dziękuję.”

Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? – nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: projektowaną ulicą 4 KL*, ulicą Witosa, zachodnią i północną granicą działki nr 4/6 KM 80, północnymi granicami działek nr 4/7, 6/2 i 6/9 KM 80, ulicami Wolność i Nowomiejską, Aleją Chopina, ulicą Witosa, wschodnimi granicami działek nr 19/2, 27/10, 25/7 oraz fragmentem działki nr 25/2 KM 80, Aleją Chopina, ulicą Komunalną? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”


Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych i przy 19 głosach za, braku głosów sprzeciwu, 1 głosie wstrzymującym się uchwała została podjęta.”

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: projektowaną ulicą 4 KL*, ulicą Witosa, zachodnią i północną granicą działki nr 4/6 KM 80, północnymi granicami działek nr 4/7, 6/2 i 6/9 KM 80, ulicami Wolność i Nowomiejską, Aleją Chopina, ulicą Witosa, wschodnimi granicami działek nr 19/2, 27/10, 25/7 oraz fragmentem działki nr 25/2 KM 80, Aleją Chopina, ulicą Komunalną – Załącznik Nr 8.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Ja mam taką propozycję: Mamy kilka uchwał dotyczących zmian statutów szkół, zmian ich nazw, powołana nazw. Myślę, że gdybyśmy zrezygnowali z tych wprowadzeń, to byłoby to sprawniej. Wydaje mi się, że są to sprawy w miarę klarowne i nie wymagają wprowadzeń, w związku z czym poproszę też o to, żeby opinie Komisji, które będą przedstawiane, aby dotyczyły tych wszystkich projektów, w związku z czym zanim jeszcze poproszę Przewodniczącego Komisji, powiem o jakie uchwały chodzi. Chodzi tutaj o:”


Ad. 11.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9 UL. PROMIENNA 15.
Ad.12.

PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJACEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 im. I BATALIONU MORSKIEGO WE WŁOCŁAWKU.
Ad.13.

PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJACEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UTWORZENIA ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 WE WŁOCŁAWKU Z AUTOPOPRAWKĄ.
Ad.14.

PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UTWORZENIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 WE WŁÓCŁAWKU I NADANIA STATUTU.
Ad.15.

PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJACEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZAŁOŻENIA GIMNAZJUM NR 10 WE WŁOCŁAWKU Z AUTOPOPRAWKĄ.
Ad.19.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 11 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 WE WŁOCŁAWKU UL. PAPIEŻKA 89.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Radny Marek Popławski – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.

Opinia Nr 9 / 2009 Komisji Edukacji Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2009 roku. Komisja Edukacji Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2009r. dokonała analizy uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół nr 9, ul. Promienna 15. Komisja do wyżej wymienionego projektu wypowiedziała się w sposób następujący: Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się 4 członków Komisji. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie stwierdzono.
Opinia Nr 10 / 2009 Komisji Edukacji Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2009 roku. Komisja Edukacji Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2009r. dokonała analizy uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 18 im. I Batalionu Morskiego we Włocławku. Komisja do wyżej wymienionego projektu wypowiedziała się w sposób następujący: Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się 4 członków Komisji. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie stwierdzono.

Opinia Nr 11 / 2009 Komisji Edukacji Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2009 roku. Komisja Edukacji Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2009r. dokonała analizy uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku wraz z autopoprawką. Komisja wypowiedziała się w sposób następujący: Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się 4 członków Komisji. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie stwierdzono.


Opinia Nr 18 / 2009 Komisji Edukacji Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2009 roku. Komisja Edukacji Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2009r. dokonała analizy uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 9 we Włocławku i nadaniu Statutu. Komisja do wyżej wymienionego projektu wypowiedziała się w sposób następujący: Za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się 4 członków Komisji. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie stwierdzono.
Przewodniczący Rady Miasta Rafał Sobolewski odczytał wprowadzone przez organ wykonawczy autopoprawki, które dotyczyły następujących projektów:
- Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 10 we Włocławek,
- Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku wraz z autopoprawką.
- Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 18 im. Batalionu Morskiego we Włocławku.


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Czy ktoś z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? – nie wiedzę. Przechodzimy zatem do głosowania.

Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 9,ul. Promienna 15. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”
Głosowanie i wyniki glosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
Informuję, ze w głosowaniu wzięło udział 23 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się uchwała została podjęta.”
Uchwała w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 9, ul. Promienna 15 w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 9.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

Przechodzimy zatem do kolejnej uchwały. To projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 18 im. Batalionu Morskiego we Włocławku wraz z autopoprawką. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”


Głosowanie i wyniki glosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 23 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się uchwała została podjęta.”
Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 18 im. Batalionu Morskiego we Włocławku w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 10.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

Przechodzimy zatem do kolejnego projektu uchwały. To projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku wraz z autopoprawką. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”


Głosowanie i wyniki glosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 23 radnych i przy 22 głosach za, braku głosów sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym się uchwała została podjęta.”
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku wraz z autopoprawką w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 11.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

Przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 9 we Włocławku i nadaniu Statutu. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”


Głosowanie i wyniki głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych i przy 22 głosach za, braku głosów sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym się uchwała została podjęta.”
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 9 we Włocławku i nadaniu Statutu w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 12.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

Przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 10 we Włocławku wraz z autopoprawką. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”


Głosowanie i wyniki głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 23 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się uchwała została podjęta.”
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 10 we Włocławku wraz z autopoprawką w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 13.


Pobieranie 0.75 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna