Protokół nr XXVIII / 09 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniach


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady MiastaPobieranie 0.75 Mb.
Strona8/16
Data29.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

Głosujemy teraz punkt 19. To projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 11

w Zespole Szkół nr 11 we Włocławku, ul. Papieżka 89. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”
Głosowanie i wyniki głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 23 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się uchwała została podjęta.”

Uchwała w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół nr 11 we

Włocławku, ul. Papieżka 89 w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 17.

Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„A ja teraz ogłaszam 20 minut przerwy.”


Przerwa w obradach sesji 14.04 – 14.25.
Wznowienie obrad po przerwie:
Ad.16.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UTWORZENIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 WE WŁOCŁAWKU UL. WYSPIAŃSKIEGO 3.
Wprowadzenie do przedmiotu uchwały;
Arkadiusz Horonziak – II zastępca Prezydenta Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Za moment po kolei będę przedstawiał Państwu propozycję utworzenia trzech, nowych zespołów szkół. Natomiast, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli na momencik wrócę do procedur, które się odbyły tuż przed przerwą. Otóż wtedy Państwo radni podjęliście decyzję w formie uchwały o nadaniu imienia: Gimnazjum, które funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkół Nr 9 przy ulicy Promiennej, Gimnazjum Nr 3 i Gimnazjum Nr 11, które funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkół Nr 11 przy ulicy Papieżka. Dlaczego o tym mówię? – Dlatego, że w czasie dyskusji, chociażby na Komisjach Rady Miasta przewijała się taka oto teza, ze szkoły funkcjonujące w zespołach tracą swoja tożsamość, tradycję. Chociażby przez to, ze pozbawia się ich przywiązania do własnego imienia. Te uchwały podjęte przed chwilą jak gdyby całkowicie przeczą tej tezie dlatego, że nie dość, ze szkoły funkcjonujące w Zespołach – nie pozbawia się ich imienia, to również jak widzieliście Państwo, można bez problemu je nadać poszczególnym szkołom; czy gimnazjum, czy szkole podstawowej – oczywiście przy założeniu, ze takiego imienia do tamtej pory nie posiadali.

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.

Proces łączenia szkół w zespoły rozpoczęty został 7 lat temu w 2002 roku. Wtedy to utworzono Zespół Szkół Nr 8 na Zawiślu przez połączenie szkoły podstawowej i gimnazjum. Następnie do tego Zespołu włączone zostało przedszkole i ten zespół dobrze do dnia dzisiejszego bez problemów – funkcjonuje. Kolejno tworzone zespoły to zespoły takie jak już wspomniane przed chwilą Zespół Szkół Nr 9 na ulicy Promiennej, Zespół Szkół Nr 11 na ulicy Papieżka a także ostatnio dzięki decyzji Państwa radnych powstały: Zespół Szkół Nr 7 na ulicy Gniazdowskiego. Wspomnę również o funkcjonującym i mającym się dobrze zespole szkół Integracyjnych przy ulicy Wienieckiej.

W reformie oświaty wprowadzonej w 1999 roku przyświecał model istniejących w odrębnych nieruchomościach szkoły podstawowej i nowo utworzonych szkół gimnazjalnych. Jednak organizacja reformowanego systemu dowiodła nie tylko w skali włocławskiej, regionalnej ale w skali ogólnopolskiej, fikcyjności tej tezy. Nie było i nie ma bowiem możliwości, aby szkoły podstawowe i gimnazja znajdowały się w każdym przypadku w odrębnych nieruchomościach. Stąd nie rzadko organizowane one były i są w tych samych budynkach, w których wewnętrznie starano się wyodrębnić oba typy szkół. Często z zachowaniem wspólnej stołówki, wspólnej Sali gimnastycznej, czy wspólnej Biblioteki. Natomiast kadra pedagogiczna, administracja i obsługa szkolna, odrębnie była organizowana dla każdej ze szkół. Niemożliwość realizacji zorganizowania szkół podstawowych i gimnazjalnych w osobnych budynkach, spowodowała przyjęcie przez Sejm RP noweli ustawy o systemie oświaty, znoszącej zakaz, który notabene nigdy nie wszedł w życie – łączenia w zespoły szkoły podstawowe i gimnazja. Aktualne w samorządach, gdzie oba typy szkół umiejscowione są w jednym budynku, w większości przypadków, funkcjonują one jako zespół. I proces ten w skali nie tylko regionalnej, ale w skali całego kraju jest kontynuowany. We Włocławku sieć szkolna zorganizowana jest tak, że w jednej nieruchomości, jako zespół funkcjonują wspomniane przeze mnie zespoły: Zespół Szkół Integracyjnych, Zespół szkół na Zawiślu, na ulicy Promiennej, na Papieżce i na ulicy Gniazdowskiego. Ponadto w tym samym budynku, jako odrębne placówki funkcjonują: Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 2, szkoła podstawowa Nr 19 i Gimnazjum Nr 12 a także Szkoła Podstawowa Nr 23 i Gimnazjum Nr 4. Czyli jeżeli chodzi o te same budynki – 5 gimnazjów i 5 szkół podstawowych funkcjonuje juz jako zespół, 3 jeszcze funkcjonują osobno. W wyniku połączenia Szanowni Państwo nieruchomość zarządzana byłaby przez jednego dyrektora w nowej strukturze organizacyjnej. Zredukowane zostałyby dublujące się stanowiska. Dyrektor Zespołu mógłby dostosować zatrudnienie pracowników do zadań zespołu, jako jednej jednostki oraz zracjonalizować wykorzystanie istniejących pomieszczeń, co w kontekście stopniowego wdrażania obowiązku szkolnego dla dzieci 6 – cio letnich, ma znaczenie niezwykle istotne. Jak wynika Szanowni Państwo z opinii dyrektorów istniejących we Włocławku zespołów szkół, funkcjonowanie w strukturze zespołu, sprawdziło się nie tylko pod względem zarządzania obiektem oraz zasobami ludzkimi lecz także zwiększyło dbałość o mienie szkolne, efektywność wdrażania długofalowych programów wychowawczych i profilaktycznych. Konieczność ekonomizacji funkcjonowania szkół i zasada jednolitości działania oraz przeświadczenie poparte istniejącymi już na terenie miasta, regionu i kraju bardzo licznymi przykładami, świadczy, ze utworzenie zespołów, absolutnie nie narusza dobra dzieci, nie narusza dobra młodzieży i to właśnie uzasadnia potrzebę podjęcia uchwał w tej sprawie.

Szanowni Państwo.

Do Szkoły Podstawowej Nr 23 – wprowadzam teraz do projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 6 we Włocławku, który miałby mieć miejsce przy ulicy Wyspiańskiego 3. Do Szkoły podstawowej Nr 23 w roku szkolnym 2008 – 2009 uczęszcza 510 uczniów id dzieci 6 – cio letnich. Natomiast liczba uczniów w Gimnazjum Nr 4 we Włocławku wynosi 581 uczniów. Szkoła podstawowa Nr 23 i Gimnazjum Nr 4, funkcjonują w jednym budynku. Korzystają ze wspólnej Sali gimnastycznej, wspólnej stołówki, atrium, posiadają wspólne wejście do szkoły. W wyniku połączenia w zespół Szkoły Podstawowej Nr 23 i Gimnazjum Nr 4, nieruchomość zarządzana byłaby przez jednego dyrektora. W nowej strukturze organizacyjnej zredukowane zostałyby dublujące się stanowiska. Dyrektor zespołu mógłby dostosować zatrudnienie pracowników do zadań zespołu, jako jednej jednostki budżetowej oraz zracjonalizować wykorzystanie istniejących pomieszczeń. Co ważne, idea połączenia obu placówek w Zespół była rozważana już w roku 2003. Co ciekawe wówczas Rady Pedagogiczne Szkół, pozytywnie zaopiniowały projekt utworzenia zespołu. Uchwała ta nie została jednak wtedy podjęta. Obecny projekt rady pedagogiczne zaopiniowały, negatywnie. Jednak opinie rad pedagogicznych w myśl artykułu 62 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, nie są wiążące. Pozytywną opinię, co jest w tym wypadku niezbędne, w myśl artykułu 62 ustęp 5b ustawy o systemie oświaty, wydał Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.

Szanowni Państwo.

Podkreślić należy fakt, iż utworzenie Zespołu w żaden formalny sposób nie może wpłynąć negatywnie na zachowanie i kontynuację wypracowanego przez poszczególne szkoły dorobku i tradycje, co tkwi w przeświadczeniu wyrażanym przez rady pedagogiczne. Ustawa o systemie oświaty daje prawo odrębności rad pedagogicznych. Daje również prawo odrębności rad rodziców pod warunkiem, że takie zapisy znajdą się w statucie szkoły a nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w statucie szkoły takie zapisy się nie znalazły. Fakty również świadczą o tym, że istniejące zespoły szkół, łączące szkołę podstawową i gimnazjum, osiągają bardzo dobre wyniki edukacyjne. W wielu przypadkach znacznie większość szkół funkcjonujących oddzielnie. Jako przykład podam tu Zespół Szkół Nr 9 z Gimnazjum Nr 3 na ulicy Promiennej. Również ważne jest, że funkcjonujące zespoły szkół nie generują większych problemów wychowawczych. W imieniu Prezydenta Miasta i własnym wnoszę o podjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 6 we Włocławku przy ulicy Wyspiańskiego 3. Dziękuję.”


Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Radny Marek Popławski – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci.

Opinia Nr 13 / 2009 Komisji Edukacji Rady Miasta Włocławek. Komisja Edukacji Rady Miasta Włocławek na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2009 roku dokonała analizy uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 6 we Włocławku przy ulicy Wyspiańskiego 3. Komisja do wyżej wymienionego projektu wypowiedziała się w sposób następujący: za udzieleniem pozytywnej opinii opowiedziało się 2 członków Komisji, 2 członków Komisji było przeciwnych, głosów wstrzymujących nie stwierdzono. Dziękuję.”
Dyskusja:
Radna Małgorzata Kowalczyk – Przybytek:

„Szanowni Państwo.

Ja chciałam zabrać głos w uzupełnieniu opinii, którą przeczytał Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Włocławek, ponieważ do opinii sformułowane zostało stanowisko dwóch radnych – wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji Pani Joanny Borowiak oraz członkini tejże Komisji w mojej osoby, czyli Małgorzaty Kowalczyk – Przybytek. Pozwolę sobie to stanowisko odczytać:

Wyrażamy sprzeciw wobec zamiarów utworzenia Zespołu Szkół Nr 6 we Włocławku na etapach kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum. Nie podzielamy słuszności argumentów, przytaczanych w uzasadnieniu do projektu uchwały. Jako osoby czynnie, zawodowo związane z edukacją uważamy, iż w podejmowaniu działań, zmierzających do jakichkolwiek zmian, należy kierować się specyfiką poszczególnych placówek oświatowych, zasadą prowadzenia dialogu społecznego, rzetelnej analizy stosownych dokumentów miedzy innymi w tym stanowisk i opinii społeczności szkolnych, dyrektorów zespołów szkół, nauczycielskich związków zawodowych.”

Tyle, jeśli chodzi o stanowisko. I pozwolę sobie kontynuować swoją wypowiedź, zabierając głos w dyskusji. Proszę Państwa – ja byłam obecna na posiedzeniu Konwentu Rady Miasta, kiedy został poruszony problem tworzenia zespołów szkół. Wówczas powiedziano, że w trzech budynkach na terenie naszego miasta, funkcjonują, koegzystują szkoły podstawowe i gimnazja. Warto zatem przygotować projekty uchwał, dotyczące tych trzech zespołów szkół i zaproponować Radzie Miasta powstanie zespołów szkół. Dzisiaj na posiedzeniu Rady Miasta tez były propozycje, żeby wprowadzenia, czy dyskusje toczyć nad tymi trzema projektami. Ja wówczas zaprotestowałam, ponieważ wydaje mi się, ze nad każdym z tych projektów uchwał powinniśmy debatować osobno. Każda z tych spraw ma swoja specyfikę i zgodnie z zasadą dialogu społecznego, trzeba byłoby powiedzieć tak: nie uszczęśliwiajmy na siłę tam, gdzie ludzie, gdzie instytucje czują się szczęśliwe i dobrze funkcjonują a proponujmy zmiany i w zakresie takim, w jakim one są akceptowane przez podmioty, które ich dotyczą – proszę bardzo, realizujmy.

Proszę Państwa.

Jeśli chodzi o społeczność szkolną Gimnazjum Nr 4 i szkoły Podstawowej Nr 23, to ta społeczność jednoznacznie opowiedziała się negatywnie w stosunku do proponowanych zmian. Znalazło to odzwierciedlenie zarówno w stanowisku Rady pedagogicznej jednej jak i drugiej szkoły. Ponadto rodzice dzieci uczęszczających do Gimnazjum nr 4 wystosowali dość obszerne, zawierające wiele ważkich argumentów, przemawiających przeciwko łączeniu szkół w Zespół pismo, które zostało doręczone wszystkim radnym. Nie wiem, czy jest teraz miejsce i czas na to, aby przytaczać fragmenty, bo w całości nie będę czytała tych opinii i stanowisk, ale warto jest z tych opinii przynajmniej pochylić się nad niektórymi argumentami.

Proszę Państwa.

Rada Pedagogiczna Gimnazjum Nr 4 wskazuje projektodawcy Uchwały, iż powołuje się w uzasadnieniu na uchwałę , którą rada miasta przyjęła ponad 5 lat temu – w styczniu 2004r. Trzeba tutaj postawić pytanie: czy sytuacja we włocławskiej oświacie w ogóle się nie zmieniła od tamtego czasu? Czy te same właśnie argumenty, te same czynniki, po 5 latach mają szansę bytu? Wydaje się, że rzeczywiście treść tamtej sprzed 5 lat podejmowanej uchwały, zdezaktualizowała się. I w obecnej kadencji, ta Rada Miasta takich uchwał nie podejmowała, takich konstatacji nie ogłaszała. We wprowadzeniu do uchwały Pan Prezydent uspakaja społeczności szkolne, że połączenie w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum nie jest zagrożeniem jakby indywidualnego bytu każdej z tych placówek. Jednak mnie się wydaje, że jeżeli rady pedagogiczne, wyrażają tak głęboką uzasadnioną obawę o to, ze jednak ta tożsamość zostanie zatarta, czy utracona, to warto się wsłuchać w ten głos. Opinia rady pedagogicznej, usłyszeliśmy we wstępie do projektu uchwały, nie jest wiążąca dla organu wykonawczego. W tym miesiącu apeluję do Państwa radnych, aby dla Was, była ona wiążąca. Proszę mimo, ze przepisy prawa tego od Was nie wymagają, Szanowni Radni, wsłuchajcie się w głos tych społeczności, których wasza decyzja, będzie dotyczyła. Społeczności szkół: Podstawowej Nr 23 i Gimnazjum Nr 4 protestują przeciwko łączeniu tych dwóch szkół w zespół. Czy mamy wobec tego prawo do tego, aby podejmować decyzję, narzucającą taki stan prawny szkołom? Chciała jeszcze zwrócić uwagę na dwie sprawy:

Pierwsza to taka, że rady rodziców nie miały szansy wypowiedzenia się w tej sprawie przed projektodawcą uchwały. I wydaje mi się, ze jest to niedobra sytuacja. Dzisiaj rodzic jest bardzo ważnym partnerem dla dyrektora szkoły, dla nauczyciela, dla rady pedagogicznej, dla organu prowadzącego, dla organu nadzoru. Nie można zatem lekceważyć tego tak ważnego elementu społeczności szkolnej. A właśnie ten segment, jakby zupełnie został pominięty. No, nie wiem, czy w jakichkolwiek rozmowach, które toczyły się, bądź po prostu ich zabrakło.

A druga rzecz to ta, że nie jestem przekonana co do oszczędności i ekonomizacji, bo Proszę Państwa, czy to jest prawda, że jedna osoba, która stanie na czele Zespołu Szkół, których uczniowie będą liczyli ponad 1000 osób, czy ona rzeczywiście będzie w stanie, bez pomocy rozbudowanego aparatu, zastępców i kierowników, zarządzać szkołą? Mnie się wydaje, ze nie. Tym bardziej, jeśli popatrzymy na kolejne dwie uchwały. Otóż jedna z nich będzie dotyczyła zespołu szkół, który ma liczyć około 600 uczniów, kolejna 1200 uczniów. Więc zwracam się z apelem do państwa radnych: skoro uznaliście Państwo przy przegłosowaniu, aby na dzisiejszej sesji zająć się tym problemem, abyście jednak uznali głosy i protesty rad pedagogicznych tych szkół, które maja tworzyć zespół i nie dali przyzwolenia na połączenie szkół w Zespół. Dziękuję bardzo.”
Radny Władysław Skrzypek:

„Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Panowie Radni, Szanowni Goście.

Jeśli nie tak krótką mam pamięć wspanialej dyrektorki Szkoły imieniem ONZ Pani dyrektor Elżbiety Michałek, jednej z najlepszych szkół, gimnazjów we Włocławku. Proszę Państwa, która posiada dorobek. Piękny dorobek szkoły, która nasze miasto jest znane nie tylko w Polsce, za granicą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czy my dzisiaj łącząc te dwie szkoły Gimnazjum ze Szkołą Podstawową, chcemy zmarnować dorobek Pani dyrektor Elżbiety Michałek? – o której tak pięknie w kościele mówił Pan Prezes Lewandowski! – nad trumną pani Elżbiety Michałek! – o jej zasługach. Przecież ta dyrektorka się będzie grobie przewracać! – jeżeli jej dorobek zostanie zmarnowany! Proszę Państwa – około 1000 młodzieży – ile na tym zaoszczędzimy? – dwa miejsca, dwa etaty? Szkoła za granicą jest znana. Przy globalizacji Europy, świata niech Włocławek idzie w tą globalizację! Niech umacnia a nie się cofa w zaścianki. Dlatego też jestem przeciwny łączeniu tych dwóch szkół. Niech ta Szkoła żyje! Pamięć o Pani dyrektor Michałkowej, o tej szkole, niech żyje w sercach naszych! – ale jako samodzielne Gimnazjum Narodów Zjednoczonych. Dziękuję.”

Radny Zbigniew Lewandowski:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci, Szanowni Goście.

Myślę, ze jesteśmy winni mieszkańcom Włocławka innej dyskusji na temat połączenia w zespoły. Myślę, ze w każdej decyzji powinniśmy szukać czegoś pozytywnego, czegoś dobrego i tym dobrym zarażać młodzież, zarażać rodziców. Natomiast dyskusje takie, aczkolwiek mogą się odbywać, ale w dyskusjach tych nie będzie większości. Decyzja zapadnie jak najbardziej racjonalna – i decyzje te racjonalne to są te połączenia. Trzeba sobie wytłumaczyć, co to jest połączenie? To jest połączenie administracyjne dwóch podmiotów szkolnych – administracyjne. Młodzież, dzieci, niespecjalnie to odczują. Będzie dyrektor do spraw jednej szkoły, będzie dyrektor do spraw drugiej szkoły. W związku z powyższym młodzież tego nie odczuje. Myślę, że jest oczywiście pewna praca do zrobienia, żeby nauczyć młodzież i dzieci pewnego współdziałania. Może wprowadzić jakiś program – tak, jak są programy „Starszy brat, starsza siostra”, żeby oczywiście nauczyć współdziałania, żeby to poszło w jak najlepszym kierunku i żeby starsza młodzież zechciała widzieć wśród tych dzieciaczków ze szkoły podstawowej te osoby, które potrzebują wsparcia i opieki. Bo jeżeli chodzi o to, to te zespoły funkcjonują Szanowni Państwo tylko tyle, ze nie są tak nazwane, bo dwie szkoły razem to jest jakiś zespół pod jednym dachem, w jednym budynku. Tym bardziej, że jest tyle elementów, które były tutaj przedstawiane, które są wspólne: sale gimnastyczne, stołówki, część korytarzy, które są wykorzystywane wspólnie. Jeżeli chodzi o dorobek – jest bardzo dobrze, że są szkoły w tych zespołach, że jedna szkoła jest lepsza a druga jest gorsza. Z tego dobrego dorobku trzeba skorzystać. I myślę, że nikt rozsądny nie będzie niezadowolony z tego, ze idzie w zespół, gdzie w zespole jest jedna szkoła z wielkimi osiągnięciami i z dużym dorobkiem. To dobro będzie spływało na tę drugą część szkoły. Ja jestem za połączeniem z racji tego, ze będzie łatwiej administrować tymi dwoma podmiotami szkolnymi jak i również z racji tego, że będą mniejsze koszty ekonomiczne. Natomiast co do kwestii współdziałania tych dwóch podmiotów szkolnych, to myślę, ze jest to kwestia również otwarta i można wprowadzić specjalne programy, zapoznania dzieci, rozmowy, spotkania, żeby oni poczuli się wszyscy razem, że są w szkole pod jednym dachem, aczkolwiek na różnym etapie kształcenia. I myślę, że bardzo istotne jest żebyśmy do tego odpowiedzialnie podeszli i tą dobrą myśl zaszczepili mieszkańcom i dzieciom. Dziękuję bardzo.”
Radna Dorota Dzięgelewska:

„Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Drodzy Państwo.

Dnia 30 marca Rada Miasta podjęła decyzję o wydłużeniu czasu pracy komisji doraźnej, powołanej specjalnie do spraw racjonalizacji sieci szkół i przedszkoli do końca czerwca. Było to na ostatniej sesji Rady miasta. Podejmowaliśmy tę uchwałę głosami większości Radnych. Więc dzisiaj pragnę zapytać koleżanek, kolegów – cóż takiego się zmieniło w przeciągu nie całego miesiąca, że tak nagle i pilnie chcemy podjąć decyzję bez rozpatrzenia, bez właściwej analizy w zakresie działań na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów.

Szanowni Państwo.

Mam nadzieję, że dziś nie podejmiemy decyzji, które będą miały tak znaczący wpływ na dalsze funkcjonowanie tych szkół, ze rozważymy wszelkie za i przeciw. Wszak nie możemy eksperymentować na szkołach takich istotnych jak szkoła podstawowa czy gimnazjum. Musimy tu dziś powiedzieć o reformie oświaty, bowiem wiemy, że do szkół mają trafić dzieci w wieku 5, 6 lat. Czy ktoś pokusił się, aby dokonać jakiejkolwiek analizy w tym zakresie. Ile tych dzieci trafi do tych szkół? Wydaje mi się, ze w tym pospiechu o tym zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy o najważniejszych obywatelach naszego miasta – o tych najmłodszych. Dlatego też Drodzy państwo Radni – ja rozumiem, że możemy się spieszyć z różnymi ważnymi, pilnymi sprawami. Ale dziś do wszystkich Państwa apeluję o rozmysł o to, żeby komisja doraźna miała szansę pracy, aby mogła uczestniczyć w spotkaniach z dyrektorami szkół, wizytować te szkoły – tak, jak to uczyniliśmy ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym w zakresie szkól zawodowych.

Drodzy państwo.

Jest jeszcze czas. Nie podjęliśmy takich decyzji dlatego też bardzo proszę jeszcze raz o rozwagę biorąc pod uwagę między innymi tych ludzi, którzy dziś pofatygowali się i od samego rana są tutaj razem z nami, którzy uważają, że nasze decyzje mogą okazać się już wkrótce przedwczesne. Dziękuję.”
Radna Olga Krut – Horonziak:

„Szanowni Państwo.

Przedstawione racje merytoryczne, zostały zderzone z uprawianiem polityki, bo tylko tak mogę nazwać wystąpienie Pani radnej Dzięgelewskiej, która parę lat temu, wcale nie tak dawno była zastępcą Prezydenta do spraw oświaty i przedstawiała nam te cudowne połączenia zespołów szkół. To były Pani decyzje. To były pani Uchwały i pani przekonywała Radę Miasta, jak to jest wspaniale połączyć szkoły podstawowe z gimnazjami. Polityka i jeszcze raz polityka. Gratuluję tej przewrotki o 180 stopni. Uświadamiam to Państwu, jak można posługiwać się właśnie rodzicami, jak można się posługiwać nauczycielami, dyrektorami. To jest jedno. Wspominając uchwałę, którą podjęliśmy o przedłużeniu prac w Komisji powiem tak: Państwo w sowich dociekaniach kilkumiesięcznych, mieliście tak mikry dorobek w zakresie osiągnięć w ramach pomysłów racjonalizatorskich, że wystąpiliście o przedłużenie. I po pierwsze: najważniejszym argumentem, ze będziecie się Państwo zajmować szkołami ponadgimnazjalnymi. Więc proszę tutaj nie mówić nieprawdy, bo są uzasadnienia do przedłużenia pracy tejże Komisji. Chcecie się Państwo zajmować nie podstawówkami, nie gimnazjami, tylko argumentowaliście na sesji Rady Miasta, że właśnie chcecie się zająć w następnym półroczu do jesieni, szkołami ponadgimnazjalnymi. Jeszcze raz bardzo bym prosiła: jeżeli uprawia się politykę, proszę mówić jasno i wyraźnie a nie robić takich wygibasów politycznych. Dziękuję.”
Radna Dorota Dzięgelewska:

„Panie Przewodniczący.

Ja bardzo proszę ad vocem tylko i wyłącznie dlatego, że ja ustosunkowała się do sprawy a Pani Olga ustosunkowała się do mojej osoby.

Szanowni Państwo.

No cóż – osąd Pani Olgi Krut – Horonziak: mikry dorobek, długi czas pracy. Osoba, która nie pracowała w tej komisji, nie brała udziału w ani jednym posiedzeniu, ma takie stanowisko: wie co mieliśmy, wie w jakim tempie mieliśmy pracować, czym mieliśmy się zajmować. Oczywiście Pani Olga zawsze wszystko wie najlepiej. Aczkolwiek okazuje się, ze nie jest to prawdą, bo założyliśmy sobie zupełnie inny plan, harmonogram pracy. Zaczęliśmy pracę od szkolnictwa ponadgimnazjalnego, zawodowego. Chcieliśmy w tej chwili rozpatrywać szkolnictwo ogólnokształcące, by później dotrzeć do sytuacji gimnazjów i szkół podstawowych. I takie są założenia tej Komisji, o ile ona jeszcze będzie mogła funkcjonować. Drodzy państwo.

Dorobek Komisji jest wypracowany. Został złożony do władz miasta. Czekamy na ustosunkowanie się Pana Prezydenta, czy też urzędników, których wskaże, którzy zechcą się ustosunkować do naszych wniosków. Do tej pory się nie doczekaliśmy. Zapewniam państwa, ze z ogromną odpowiedzialnością podchodzimy do tych zadań, które sobie wyznaczyliśmy. Spotykamy się na terenie danych szkół. Spotykamy się z dyrektorami. Rozmawiamy z nimi. Szukamy najlepszych rozwiązań. I myślę, ze wszyscy członkowie tej Komisji, wśród których – podkreślam – nie ma Pani Olgi Krut – Horonziak, podzielą moje uwagi. Dziękuję bardzo.”


Radna Małgorzata Kowalczyk – Przybytek:

„Szanowni Państwo.

Ja pozwolę sobie rozpocząć od oceny – pozytywnej – więc pozwolę sobie ją wypowiedzieć – wystąpienia mojego przedmówcy kolego radnego Pan Zbigniewa Lewandowskigo. Bardziej sobie cenię Pana głos w tek niezwykle ważnej sprawie. I powiem przewrotnie. Choć przedstawiał Pan argumenty i powiedział Pan, że będzie Pan głosował za utworzeniem Zespołu Szkół, to ja uważam, że dokładnie wpisał się Pan także w moje myślenie, które jest przeciwne w konstatacji tego, co Pan powiedział. Mam Pan rację. Decyzję dzisiaj musimy podjąć w sposób niezwykle odpowiedzialny i wyważony – zgadzam się z tym. Ma Pan racę, ze jeżeli są plusy i minusy – bo pewnie każda decyzja za sobą niesie, to należy jedne i drugie przedstawiać tym, których ona dotyczy. Przyzna zatem Pan, że musiało zabraknąć tego dialogu, skoro mamy dzisiaj na Sali przedstawicieli rodziców i nauczycieli szkół, które maja być łączone w zespół i ci Państwo nie zostali przekonani do zasadności tych decyzji, które mamy podjąć. Należy zatem powiedzieć jednoznacznie, że zabrakło przed wprowadzeniem w porządek sesji czegoś, co nazwałabym sposobem informowania czy pozyskiwania sojuszników do proponowanych rozwiązań. Każda z trzech uchwał poddawanych dzisiaj pod dyskusję i głosowanie jest specyficzna. W jednej z tych uchwał z tego, co wiem rady pedagogiczne, nie protestują przeciwko łączeniu w zespół. I bardzo dobrze. Jeżeli tego sobie życzą, jeżeli nie widzą niebezpieczeństwa, to połączymy szkoły w zespół. Ale jeżeli są głosy protestu, jeżeli ludzie obawiaj się następstw tego, co ma nastąpić no to chyba naszym obowiązkiem jest wsłuchiwanie się w te głosy. Jeżeli mamy argumenty przeciwne, próba przekonywania.

Proszę państwa.

Częściową prawdą jest to, ze dyrektorzy zespołów, funkcjonujących szkół na terenie Włocławka, wyrazili swoje pozytywne opinie, częściowo – dlatego, że w opiniach tych zawierali zarówno plusy jak i minusy tego, że prowadzą zespoły szkół. I nie dobrze jest, jeżeli na potrzeby swojej racji, czy swojego pomysłu przytacza się tylko i wyłącznie to, co jest wygodne, czyli eksponuje się plusy wskazane przez dyrektorów a zapomina się o tym, że również w tych samych pismach, dyrektorzy wskazywali na pewne niedogodności w funkcjonowaniu zespołów, na trudności, na problemy z jakimi się spotykają. Więc wydaje mi się, że dla uczciwości przedstawienia tej sprawy należałoby mówić o jednym, jak i o drugim. Być może tych plusów jest więcej w ocenie osoby, czy organu przygotowującego projekt tej uchwały. Jeśli tak jest, prosimy o uczciwe przedstawienie sprawy. Są plusy i są minusy. Plusów jest więcej.

Proszę Państwa i na koniec powiem tak: właśnie z działań Komisji doraźnej do spraw restrukturyzacji sieci szkół we Włocławku dowiedziałam się, ze na terenie naszego miasta, funkcjonują w jednym budynku, czy w jednym zespole budynków, różne placówki oświatowe. I nie są to szkoły podstawowe i gimnazja. Są to placówki innego typu. Borykają się one z bardzo poważnymi problemami – problemami personalnymi, występują różnego rodzaju konflikty pomiędzy dyrekcjami poszczególnych placówek. Mam zatem apel do organu prowadzącego, aby zajął się tymi właśnie sprawami – tam, gdzie potrzebna jest interwencja – tam, gdzie potrzeba uzdrawiać sytuację, bo z tego, co mi wiadomo dyrekcja, grono pedagogiczne Gimnazjum nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 23, pracuje i współpracuje wzorcowo. Dziękuje bardzo.”Pobieranie 0.75 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna