Protokół nr xxviii/08 Sesji Rady Dzielnicy Targówek m st. Warszawy z dnia 15 października 2008 r. Przewodniczący Rady DzielnicyPobieranie 46.16 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar46.16 Kb.
Protokół nr XXVIII/08

Sesji Rady Dzielnicy Targówek

m. st. Warszawy

z dnia 15 października 2008 r.

Przewodniczący Rady Dzielnicy otworzył obrady XXVIII Sesji Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy stwierdzając quorum (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu). Następnie Przewodniczący Rady Dzielnicy przedstawił porządek obrad .
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy:


 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie protokółu z XXVII Sesji Rady Dzielnicy Targówek.

 3. Informacja o pracach Zarządu dzielnicy między sesjami.

 4. Interpelacje i wnioski.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Radnych Dzielnicy za rok 2007.

 6. Projekt uchwały w sprawie opinii na temat zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy na rok 2008.

 7. Projekt uchwały w sprawie opinii na temat załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu budżetu m. st. Warszawy na rok 2009 – Dzielnica Targówek.

 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie zmiany patrona ulicy w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.

 10. Zamknięcie obrad.


Burmistrz Grzegorz Zawistowski w imieniu Zarządu zgłosił dwie autopoprawki do projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy na rok 2008.
Ad. 2

Przyjęcie protokółu z XXVII Sesji Rady Dzielnicy Targówek.


Głosowanie Nr 1
Za - 14

Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 9
Protokół z XXVII Sesji Rady Dzielnicy Targówek został przyjęty.
Ad. 3

Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.


Burmistrz Grzegorz Zawistowski poinformował radnych, że dane dotyczące pracy Zarządu Dzielnicy zawarte są w przekazanym sprawozdaniu z działalności Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy za okres 20 sierpnia – 30 września br. (sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu), krótko omawiając najważniejsze sprawy:

 • projekt załącznika budżetowego Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy do budżetu m. st. Warszawy na 2009 rok i prognozy budżetowej na lata 2009 – 2011,

 • wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Balkonowej 2/4,

 • spotkanie z Marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim,

 • wdrożenie „Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej”,

 • realizacja Programu „ORLIK 2012”,

 • dojazd do Lasku Bródnowskiego,

 • I sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy,

 • koncert KOLEKCJA T’08 w Parku Bródnowskim,

 • Festiwal Folkloru,

 • otwarcie studni oligoceńskiej przy ul. Pomorzańskiej,

 • wykonanie dojścia do kładki nad Trasą Toruńską,

 • Biuletyn Informacyjny Dzielnicy Targówek,

 • publikacja poświęcona Grodzisku.


Radny Maciej Danko poprosił Zarząd o wyjaśnienia dotyczące Uchwał Zarządu: pkt 1 Uchwała Nr 584/08, pkt 9 Uchwała Nr 592/08, pkt 14 Uchwała Nr 597/08, pkt 42 Uchwała Nr 625/08, pkt 43 Uchwała Nr 626/08, pkt 46 Uchwała Nr 629/08.
Burmistrz Grzegorz Zawistowski pokrótce omówił każdy z wymienionych punktów uchwał.

Ad. 4.

Interpelacje i wnioski.


Radny Jan Mamaj poprosił o informacje czy, w związku z podjętą w dniu 27 sierpnia br. uchwałą Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia solidarności i poparcia dla społeczności gruzińskiej, zostały podjęte jakiekolwiek działania.
Przewodniczący Rady Dzielnicy odczytał pismo Rady Miasta Achalciche, w którym władze miasta dziękują za okazaną solidarność ze społecznością gruzińską oraz wyrażają gotowość do nawiązania współpracy z naszą dzielnicą. Poprosił Radnych, aby przedstawili swoje propozycje współpracy i harmonogram działań.
Burmistrz Grzegorz Zawistowski poinformował, że projekt tentak jak wszystkie inne uchwały został przesłany do Rady m. st. Warszawy.
Radny Krzysztof Miszewski zaproponował, aby utworzyć podkomisję działającą przy jednej z komisji Rady Dzielnicy Targówek, która by wypracowała program współpracy.
Radny Maciej Jankiewicz spytał Zarząd czy wiadomo, by decyzja środowiskowa dotycząca II linii metra w stronę Targówka została już wydana.
Burmistrz Grzegorz Zawistowski poinformował, że taka opinia jeszcze nie dotarła do Zarządu.
Radny Witold Harasim zgłosił interpelację (po rozmowie z Panem Wojciechem Kuśmierczykiem – instruktorem terapii uzależnień w II Klinice Psychiatrycznej Szpitala Bródnowskiego), że przy ul. Łabiszyńskiej jest zbyt duże skupisko sklepów sprzedających alkohol i czy w związku z tym zachowane są wszystkie procedury przy wydawaniu zezwoleń na handel alkoholem, a jeżeli tak to czy taka ilość sklepów z alkoholem w tym rejonie jest potrzebna.
Zastępca Burmistrza Sławomir Antonik odpowiadając stwierdził, że przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości precyzują tylko dwa zakresy możliwości oddziaływania urzędu na przedsiębiorcę występującego o zezwolenia na handel alkoholem tzn.

 1. określony limit punktów sprzedających alkohol na terenie każdej dzielnicy w m. st. Warszawa,

 2. ograniczenie instruktarzowe tzn. odległość 50 m w ciągu pieszym od ogrodzeń szkół, przedszkoli, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów kultu religijnego.

Koncesję na handel alkoholem może otrzymać każdy kto ma prawo do lokalu, złoży wniosek i nie przekroczył ogólnego limitu ilości sklepów w danej dzielnicy. W chwili obecnej Referat Działalności Gospodarczej tut. Urzędu przy okazji walki z nielegalnym handlem podjął działania zmierzające do weryfikacji wydanych zezwoleń.
Radna Anna Moczulska w imieniu mieszkańców Osiedla Bródno przedstawiła prośbę o usytuowanie przystanków komunikacji miejskiej w pobliżu kładki nad Trasą Toruńską.
Burmistrz Grzegorz Zawistowski poprosił o złożenie tej prośby w formie arkusza interwencyjnego, który Zarząd przekaże do ZTM - u.
Radny Bartosz Szajkowski przedstawił dwie prośby:

 1. w imieniu mieszkańców Targówka Przemysłowego o doświetlenie kładki nad ul. Radzymińska przy stacji STATOIL,

 2. wyrównanie gruntowej części ul. Samarytanka.


Radny Sebastian Kozłowski przyłączył się do interpelacji Radnego Witolda Harasima z sugestią, aby zmienić politykę przyznawania koncesji na handel alkoholem oraz ponownie poruszył kwestię parkingów społecznych, a w szczególności na Targówku Mieszkaniowym. W swoim wystąpieniu spytał o wyniki kontroli w Gimnazjum Nr 141 przy ul. Trockiej, a także kwestię pobierania opłat od dzieci za korzystanie z boiska przy SP Nr 114 przy ul. Remiszewskiej.
Przewodniczący Rady Dzielnicy zaproponował, aby w sprawie parkingów społecznych w najbliższym czasie zwołać oddzielną sesję Rady Dzielnicy.
Zastępca Burmistrza Krzysztof Bugla zapowiedział kontrolę w zakresie ewentualnego pobierania opłat od dzieci za korzystanie z boiska przy SP Nr 114, natomiast nawiązując do kontroli przeprowadzonej przez Urząd m. st. Warszawy w Gimnazjum Nr 141 poinformował, że wyniki kontroli nie wykazały jakichkolwiek nieprawidłowości.
Radny Jan Mamaj poruszył kwestię zbyt drastycznej zmiany stawek czynszu za lokale komunalne oraz zwrócił uwagę Prezydium Rady na niekompletność dokumentów wpływających z Urzędu Miasta, a dotyczących poruszonego tematu.
Ad. 5

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy dotyczące analizy oświadczeń majątkowych Radnych Dzielnicy za rok 2007.


Przewodniczący Rady Dzielnicy poinformował, że wszyscy Radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie i wszystkie spełniały kryteria zawarte w ustawie.
Ad. 6

Projekt uchwały w sprawie opinii na temat zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy na rok 2008.


Główna Księgowa Elżbieta Marecka przedstawiła dwie autopoprawki Zarządu do projektu Uchwały Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy:

 • zwiększenie w dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej (wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników OSiR),

 • zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80104 Przedszkola (uzupełnienie planu dotacji dla przedszkoli w związku z większą niż pierwotnie planowano liczbą wychowanków).


Radna Joanna Mroczek w imieniu Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie opinii na temat zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy na rok 2008 wraz z autopoprawkami Zarządu.
Głosowanie Nr 2
Za - 23

Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 1
Uchwała Nr XXVIII/94/08 została przyjęta i stanowi załącznik do protokółu.
Ad. 7

Projekt uchwały w sprawie opinii na temat załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu budżetu m. st. Warszawy na rok 2009 – Dzielnica Targówek.


Główna Księgowa Elżbieta Marecka przedstawiła projekt uchwały budżetowej m. st. Warszawy z podziałem na lata. Poinformowała, że miasto przewiduje zwiększenie środków na przyszły rok przeznaczonych w szczególności na oświatę i inwestycje majątkowe.
Radny Witold Harasim w imieniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska przeczytał Uchwałę Nr 2 podjętą w dniu 13 października br. (uchwała stanowi załącznik do protokółu), pozytywnie opiniując projekt uchwały w sprawie opinii na temat załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu budżetu m. st. Warszawy na rok 2009 – Dzielnica Targówek. Jednocześnie zgłosił poprawkę aby w załączniku do omawianej uchwały do pkt 3 dopisać zadanie inwestycyjne „budowa boiska przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8” oraz w pierwszym wierszu tego punktu wykreślić wyraz „wszystkie”.
Radna Alicja Sadowska w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie opinii na temat załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu budżetu m. st. Warszawy na rok 2009 – Dzielnica Targówek.
Radny Tomasz Cichocki w imieniu Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie opinii na temat załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu budżetu m. st. Warszawy na rok 2009 – Dzielnica Targówek z uwagą, aby o 1500000 zł zwiększyć kwotę przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych na prace związane z wymianą instalacji elektrycznej.
Radna Aneta Lisiecka w imieniu Komisji Sportu i Rekreacji przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie opinii na temat załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu budżetu m. st. Warszawy na rok 2009 – Dzielnica Targówek.
Radna Kamila Kardas w imieniu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie opinii na temat załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu budżetu m. st. Warszawy na rok 2009 – Dzielnica Targówek.
Radna Joanna Mroczek w imieniu Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie opinii na temat załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu budżetu m. st. Warszawy na rok 2009 – Dzielnica Targówek z uwzględnieniem wniosków Komisji Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury.
Radna Iwona Wujastyk złożyła wniosek, by kwotę 1500000 zł. przeznaczyć na wymianę instalacji elektrycznej z montażem instalacji oddymiającej i oświetlenia awaryjnego oraz instalacji teletechnicznej w szczegółowo wymienionych placówkach oświatowych (wniosek stanowi załącznik do protokółu).
Radny Tomasz Cichocki stwierdził, że kryterium ewentualnego rozdziału omawianej kwoty powinna być przede wszystkim awaryjność instalacji w budynkach oświatowych.
Burmistrz Grzegorz Zawistowski poinformował, że w budżecie m. st. Warszawy zapewniona jest kwota ok. 30000000 zł. na wydatki bieżące i zaproponował, by propozycje zgłoszone przez Radną Iwonę Wujastyk i Komisję Oświaty, Wychowania i Kultury były na bieżąco zgłaszane, a na pewno będą realizowane.
Radny Witold Harasim zgłosił wniosek formalny, by wniosku zgłoszonego przez Radną Iwonę Wujastyk nie wpisywać do treści uchwały, tylko wpisać do protokółu jako wniosek Rady Dzielnicy Targówek przyjęty do realizacji przez Zarząd.
Radna Iwona Wujastyk ponowiła prośbę o przegłosowanie zgłoszonego przez siebie wniosku.
Radny Tomasz Cichocki zadał pytanie Zarządowi czy konieczne jest w tej chwili dokładne określanie tytułów inwestycyjnych i kwot im przynależnych.
Burmistrz Grzegorz Zawistowski odpowiadając na pytanie stwierdził, że omawiane wydatki są wydatkami bieżącymi i jako takie nie wymagają tytułów inwestycyjnych.
Radna Iwona Wujastyk sprecyzowała treść zgłaszanego wniosku tzn., w pkt. 4 uchwały Komisji Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska, po wymienionych nazwach ulic, należy dopisać punkt „Rada Dzielnicy wnioskuje, aby pozyskane w roku 2009 dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na remonty w oświacie zostały w pierwszej kolejności przeznaczone na tytuły wymienione we wniosku”
Dyrektor OSiR Paweł Michalec zaapelował do Radnych, by nie zabierali środków finansowych przeznaczonych na modernizację pawilonu sportowo – administracyjnego OSiR przy ul. Łabiszyńskiej 20.
Radny Sebastian Kozłowski zgłosił wniosek formalny, by propozycje przyjęte przez Komisję Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska były przedmiotem głosowania.
Przewodniczący Rady Dzielnicy przeczytał § 58 Statutu Gminy Warszawa Targówek (nadal obowiązujący) wyjaśniając tym samym zasady głosowania zgłaszanych wniosków.
Radny Tomasz Cichocki zgłosił uwagi do uchwały Komisji Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska, by środki przeznaczone na budowę sali gimnastycznej przy SP Nr 114 przeznaczyć na I etap inwestycji przy LO Nr XIII przy ul. Oszmiańskiej 23/25.
Burmistrz Grzegorz Zawistowski w imieniu Zarządu przyjął propozycję, by w punkcie 3 zgłaszanej autopoprawki wykreślić słowo „wszystkie” i dopisać zdanie „budowa boiska przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8 i w takiej postaci przedstawić do głosowania.
Przewodniczący Rady Dzielnicy poinformował, że do prezydium rady dzielnicy wpłynął wniosek formalny o zakończeniu dyskusji w przedmiotowej sprawie.
Radny Maciej Danko poprosił o sprecyzowanie czy wniosek formalny dotyczy całości omawianego budżetu czy zgłoszonych poprawek do budżetu.
Radna Iwona Wujastyk doprecyzowała składany wcześniej wniosek, by nie stanowił zapisu w uchwale, ale stanowił zapis w protokóle i tym samym obligował Zarząd do przeznaczenia środków finansowych na wymienione placówki oświatowe.
Głosowanie Nr 3 (nad wnioskiem formalnym o zakończeniu dyskusji w omawianej sprawie)
Za - 17

Przeciw - 6

Wstrzymujących się - 2
Wniosek formalny został przyjęty (stanowi załącznik do protokółu).
Przewodniczący Rady Dzielnicy przedstawił kolejność głosowań nad poszczególnymi wnioskami:


 1. autopoprawka Zarządu łącznie z poprawkami komisji Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska - jako wniosek najdalej idący,

 2. wniosek Radnego Tomasza Cichockiego (stanowi załącznik do protokółu), w przypadku odrzucenia:

 3. wniosek Radnego Macieja Jankiewicza (stanowi załącznik do protokółu),

 4. wniosek radnego Sebastiana Kozłowskiego,

 5. wniosek Radnej Iwony Wujastyk.


Radny Maciej Danko poprosił o przeczytanie pełnego tekstu głosowanej uchwały wraz z autopoprawką Zarządu i poprawkami Komisji Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Dzielnicy przeczytał pełny tekst głosowanej uchwały wraz z autopoprawką Zarządu i poprawkami Komisji Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
Radny Jan Mamaj zgłosił wniosek formalny o odrzucenie autopoprawki Zarządu i skierowanie jej ponownie pod obrady Komisji Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Dzielnicy stwierdził, że wniosek Radnego Jana Mamaja jest najdalej idącym i będzie głosowany jako pierwszy.
Głosowanie Nr 4 (nad wnioskiem formalnym o odrzucenie autopoprawki Zarządu)
Za - 12

Przeciw - 13

Wstrzymujących się - 0
Wniosek formalny został odrzucony.
Głosowanie Nr 5 (nad autopoprawką Zarządu wraz z poprawkami Komisji Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska)
Za - 13

Przeciw - 12

Wstrzymujących się - 0
Autopoprawka Zarządu wraz z poprawkami Komisji Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska została przyjęta.
Głosowanie nr 6 (nad projektem uchwały w sprawie opinii na temat załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu budżetu m. st. Warszawy na rok 2009 – Dzielnica Targówek wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami Zarządu Dzielnicy Targówek).
Za - 13

Przeciw - 12

Wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr XXVIII/95/08 została przyjęta i stanowi załącznik do protokółu.
Burmistrz Grzegorz Zawistowski podziękował Radnym za głosowanie.
Głosowanie Nr 7 (nad poparciem wniosku Radnej Iwony Wujastyk)
Za - 21

Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 4
Wniosek Radnej Iwony Wujastyk został przyjęty i stanowi załącznik do protokółu.
Ad. 8

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie zmiany patrona ulicy w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.


Radny Witold Harasim w imieniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie zmiany patrona ulicy w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
Zastępca Burmistrza Janusz Janik w imieniu Zarządu krótko uzasadnił proponowaną zmianę patrona ulicy.
Radny Sebastian Kozłowski poprosił o odczytanie pełnych życiorysów patronów – obecnego i proponowanego.
Przewodniczący Rady Dzielnicy odczytał pełne życiorysy obu patronów.
Głosowanie Nr 8
Za - 22

Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr XXVIII/96/08 została przyjęta i stanowi załącznik do protokółu.
Ad. 9

Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.


Radny Jędrzej Kunowski w imieniu klubu PO i Miłośników Bródna, Zacisza i Targówka, zaproponował Radną Alicję Sadowską.w zamian za ustępującą Radną Iwonę Wujastyk z członkostwa w Komisji Rewizyjnej,
Radna Alicja Sadowska wyraziła zgodę na członkostwo w Komisji Rewizyjnej.
Głosowanie Nr 9
Za - 20

Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 4
Uchwała Nr XXVIII/97/08 została przyjęta i stanowi załącznik do protokółu.
W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący zakończył obrady XXVIII Sesji Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
Protokółowała
Beata Wiśniewska
Przewodniczący

Rady Dzielnicy Targówekm. st. Warszawy
Zbigniew Poczesny

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna