Protokół nr xxxii/05 sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2005r odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie w godzinach 10 00 – 1440Pobieranie 132.82 Kb.
Strona1/4
Data03.05.2016
Rozmiar132.82 Kb.
  1   2   3   4Protokół nr XXXII/05

sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2005r. odbytej w sali konferencyjnej

Urzędu Miejskiego w Nysie w godzinach 10 00 – 1440.
W sesji udział wzięli radni Rady Miejskiej w Nysie zgodnie z załączoną listą obecności, Burmistrz Nysy Marian Smutkiewicz, zastępca burmistrza Jolanta Barska i Zbysław Wróbel, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego, Dyrektorzy i Prezesi jednostek organizacyjnych podlegających Radzie Miejskiej, sołtysi oraz mieszkańcy Nysy.

Przewodniczący Rady otwierając sesję stwierdził, iż udział w niej bierze 20 radnych, wobec czego wszelkie podejmowane decyzje będą prawomocne.

Przewodniczący wniósł o wycofanie z porządku obrad punktu 3.17 dotyczącego

zmiany uchwały nr II/14/02 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie wyboru Przewodniczącego stałych komisji Rady Miejskiej w Nysie,

z uwagi na to, że Pan Feliks Kamienik złożył pismo wycofujące złożoną w dniu 29 grudnia 2004 roku rezygnację z Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rolnictwa.

Wniosek został przegłosowany i przyjęty przy 19 głosach „za”,1 głosie wstrzymującym się.

Kolejno wniósł o wprowadzenie do punktu 3 porządku obrad projektów uchwał w

Sprawach :

1. zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/393/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2001r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych w drodze przetargów oraz w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości gminnych na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu oraz na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP,

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad przy 19 głosach „za” , 1głosie wstrzymującym się.


2. zmiany uchwały Nr XXVI/453/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 czerwca 2004r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa,

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie.


3. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Nysa w sprawie nadania statutów sołectw,

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie.


4. uchwalenia „Planu Rozwoju wsi Niwnica na lata 2005-2006 z perspektywą na lata 2007-2013”,

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie.


5. zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Filialnej w Domaszkowicach.

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie.


Wobec czego porządek obrad przedstawia się następująco :

1. Sprawy organizacyjne:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

 2. przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej,

 3. informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy.

2. Interpelacje i wnioski radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przeniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności urządzeń węzłów cieplnych na rzecz Nyskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Nysie,

 2. sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 87/11 k.m. 15 przy ul. Wrocławskiej w Nysie),

 3. zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu (wolny lokal mieszkalny o pow. 22,08 m2 poł. w Nysie przy ul. Biskupa Jarosława 12/25),

 4. zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lokal użytkowy o pow.23,60 m2 poł. w Nysie przy ul Królowej Jadwigi 7/2u ),

 5. zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu (wolny lokal mieszkalny o pow. 61,58 m2 poł. w Nysie przy ul. Powstańców Śląskich 31/2b),

 6. sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego prawa własności nieruchomości gminnej (dz. Nr 530/8 k.m. 1 o pow. 800 m2 poł. we wsi Złotogłowice),

 7. zamiany nieruchomości (dz. przy ul. Mickiewicza w Nysie),

 8. wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Nysa,

 9. upoważnienia Burmistrza Nysy do lokowania wolnych środków budżetowych Gminy Nysa na rachunkach w innych bankach,

 10. przystąpienia sołectwa Gminy Nysa do programu „Odnowa Wsi” w Województwie Opolskim (Iława),

 11. uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa”,

 12. w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa na lata 2005 – 2006 z perspektywą na lata 2007 – 2013”,

 13. umieszczenia tablicy poświęconej pamięci Jerzego Kozarzewskiego,

 14. wydania opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego,

 15. trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom,

 16. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego nr PN.III-AS-0911-1-6/2005 z dnia 10.01.2005r.,

 17. przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Zwycięstwa Nysy” w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”,

 18. zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/393/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2001r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnych w drodze przetargów oraz w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości gminnych na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu oraz na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP,

 19. zmiany uchwały Nr XXVI/453/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 czerwca 2004r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa,

 20. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Nysa w sprawie nadania statutów sołectw,

 21. uchwalenia „Planu Rozwoju wsi Niwnica na lata 2005-2006 z perspektywą na lata 2007-2013”,

 22. zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Filialnej w Domaszkowicach.4. Uchwalenie budżetu Gminy Nysa na 2005 rok:

 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem burmistrza,

 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 3. przedstawienie opinii komisji stałych,

 4. stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,

 5. przedstawienie stanowiska burmistrza w sprawie opinii (wniosków komisji),

 6. dyskusja,

 7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez burmistrza.

5. Sprawy różne wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.: protokoly
protokoly -> Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nr F. III. 0932-34/10 Protok ó ł
protokoly -> Uchwała Nr xxxii/420/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 7 stycznia 2005 r w sprawie wniesienia do „Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału
protokoly -> Uchwała Nr X/116/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie wniesienia do,,Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
protokoly -> Protokoły Aloha
protokoly -> Protokół nr 34/08 Komisji Kultury Fizycznej z dnia 29 maja 2008r
protokoly -> Protokół nr 9/13
protokoly -> Protok ó Ł nr iii/06 z III sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 20 grudnia 2006r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1
protokoly -> Urząd Miasta w Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg tel. (0*94) 35-515-00
protokoly -> Uchwała Nr xxxix/521/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 13 lipca 2005 r


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna