Protokół Nr xxxvi/2009 z sesji Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 18 marca 2009 rokuPobieranie 77.85 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar77.85 Kb.


Protokół Nr XXXVI/2009

z sesji Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 18 marca 2009 roku
W sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony Radny Grzegorz Daniel, Józef Dreszer, Henryk Kurzac. Ponadto w sesji udział wzięli :Poseł RP Lucjan Karasiewicz, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy.

Sesja odbyła się w Domu Kultury w Koszęcinie .Rozpoczęła się o godzinie 1500, a zakończyła się o godzinie 1830 .


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

 2. Nadanie pośmiertnie Panu Alojzemu Janeczek tytułu „Zasłużony dla Gminy Koszęcin”.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami Rady.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 • przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, w rejonie cmentarza,

 • przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, w rejonie ul. Ligonia,

 • przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, w rejonie ul. Mieszka,

 • przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, w rejonie ul. Ligonia i Łazowskiej,

 • przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, w rejonie ośrodka wypoczynkowego,

 • przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, w rejonie ulic Mickiewicza i Kopernika,

 • przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Strzebiniu,

 • przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łazach,

 • przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzbiu, • uchylenia Uchwały Nr 293/XXXII/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczyli,

 • w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,

 • utworzenia innej formy wychowania przedszkolnego – punktu przedszkolnego w Przedszkolu w Strzebiniu,

 • nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Koszęcin,

 • zaopiniowania Uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9 poprzez likwidację Prosektorium z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 48,

 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Cieszowej,

 • przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2009 rok,

 • wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego mienie komunalne gminy,

 • akceptacji projektów wzorów symboli Gminy Koszęcin oraz akceptacji projektu regulaminu ich używania.

 • przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piłce,

 • zwiększenia przychodów budżetu i rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych,

 • zmian w budżecie gminy,

 • zmian w budżecie gminy,

 • zmian w budżecie gminy,

 • zaciągnięcia kredytu,

 • zmian w budżecie gminy.

 1. Interpelacje i zapytania.

 2. Wolne głosy i wnioski.
 • Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Lublińcu w 2008 roku.

Ad.1.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Gminy Michał Anioł. Powitał zebranych radnych i stwierdził prawomocność obrad sesji. Na sekretarza obrad wybrano Pana Zygfryda Wyrwola ( wyboru dokonano przy 11 głosach za i 1 głosie wstrzymującym).

Radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję wraz z proponowanym porządkiem obrad.

Przewodniczący RG wnosił o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:
 • Uchwała Nr 352/XXXVI/2009 – w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 • Uchwała Nr 353/XXXVI/2009 – w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok,

 • Uchwała Nr 354/XXXVI/2009 – w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzbiu –centrum
 • Uchwała Nr 355/XXXVI/2009 – w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bruśku,
 • Uchwała Nr 356/XXXVI/2009 – w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
 • Uchwała Nr 357/XXXVI/2009 – w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektu Domu Kultury w Koszęcinie na okres do 10 lat

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem do porządku obrad wzmiankowanych wyżej uchwał . W wyniku glosowania 12 radnych było za wprowadzeniem.


Ad.2.
W części sesji uroczystej głos zabrał Przewodniczący Komisji ds. Historycznych Pan Edward Wieczorek

„Miło , jako mieszkańcowi Koszęcina , że zapisujemy w pamięci historię Koszęcina i jej wyróżniających się ludzi. Zaczął od krótkiego rysu- rok 1945 w Koszęcinie.

O roku ów, kto ciebie widział w naszym kraju ……pisze poeta .Rok 1945 w Koszęcinie

Książę Hohenlohe – właściciel największego majątku na ziemi lublinieckiej, Dobrodziej

Koszęcina opuszcza swój od pokoleń budowany dobytek wraz z ponad setką Niemców

i uchodzi przed fontem na zachód.

Rosjanie i cały front przechodzi przez Koszęcin prawie bezboleśnie. Ginie wprawdzie

blisko 50 żołnierzy niemieckich, ale na froncie ginie prawie 200 mężczyzn z Koszęcina!

Ci, którzy wracają z różnych stron z wojny muszą się ukrywać. Złapani są sądzeni,

osadzani w różnych więzieniach. Rządzi napływowy komunistyczny aparat

bezpieczeństwa. Ograbiony zostaje zamek, spalona bogata biblioteka. Niszczone są

niemieckie nagrobki na cmentarzach i niszczony cmentarz ewangelicki: tzw. Niemieckie

dzieci nie są dopuszczone do uruchomionej szkoły podstawowej .

Na zamku osadzono młodzieżowe bojówki OM-TUR, które sieją terror , bezczeszczą

świątynię, depczą komunie św. rozrzucane przez nich przed ołtarzem. Ksiądz i parafianie

są bezsilni. Podsłuchy, restrykcje za używany język niemiecki. I najgorsze bezprawie :

wysiedla się blisko 100 osób z domów i majątków budowanych przez pokolenia do

Niemiec. Gromadzeni są w Reithali w zamku i obok posesji Państwa Jończyk przy

Rynku. Maluje się na plecach znak „ N” i transportuje do obozu w Lublińcu ( obecny

„Lentex” ).

Z pośród zgromadzonych ponad 1000 osób przeważnie kobiet i dzieci , nielicznych

mężczyzn deportują do Częstochowy , skąd dalej do Rosji. (Grupę z Koszęcina ratuje

Pan A. Ulfik).

Opuszczone po Niemcach majątki zasiedlają przybyli z zewnątrz obywatele.

Na wysiedlone majątki osiedla się równie tragicznie wysiedlonych ze wschodu Polaków.

Powoli dochodzi jednak do głosu zdrowa, bezpartyjna i patriotyczna część

społeczeństwa. Majątkiem rolnym Księcia rządzi śp. Długosz doświadczony i dobry

gospodarz. Podobnie jest z potężnym majątkiem lasów Księcia. Ale najważniejsze

powołana zostaje nowa Rada składająca się z miejscowych obywateli, na czele której

staje śp. Wójt Alojzy Janeczek – prawdziwi gospodarze Koszęcina. Dokonują

organicznej pracy zarządzania.

Jeden z nich Szanowny Pan Franciszek Janeczek, brat Alojzego – jest dzisiaj wśród nas –

oddajmy im należną cześć zachowując ich w historycznej Pamięci.”
Następnie głos zabrał Radny Zbigniew Seniów i odczytał życiorys Pana Alojzego Janeczka.
Urodził się 15.06.1913, w Koszęcinie (wtedy Koschentin) w wielodzietnej rodzinie. Powszechnie w Polsce panował język niemiecki, w domu Alojzego mówiono po polsku. Jego Ojciec był toromistrzem na kolei, a matka gospodynią domową.

To właśnie ona kształtowała ducha polskości swoich dzieci, uczyła je modlitwy i historii. Przez pierwsze 4 lata Szkoły podstawowej uczył się w języku niemieckim, a od 1922 roku w języku polskim. Szkołę kończył już jako zastępowy ZHP, które w 1926 roku założył nauczyciel Prałza. Od 1931 roku, jest już drużynowym, zdobywa następne stopnie aż do Harcerza Rzeczypospolitej. Organizuje szkolenia harcerskie, obozy i liczne wycieczki, wychowywał kadrę Zastępu. W roku 1935 został powołany do wojska – służył w 74 Górnośląskim Pułku Piechoty w Lublińcu. Ukończył szkołę podoficerską jako kapral. W roku 1936 został przeniesiony do rezerwy – wraca do pracy na kolei jako kancelista. Nadal prowadzi drużynę harcerską i zostaje prezesem chórku „Lutnia”. Wraz z nauczycielem Karolem Muszalskim zakłada Związek Podoficerów Rezerwy, a w niedługim czasie zostaje jego Prezesem. Zdobywa uprawnienia do Rad Nadzorczych, dodatkowo jest księgowym w Kasie Oszczędności i Pożyczek. W roku 1938 ożenił się z Elżbietą Klima. Dnia 01.09.1938, został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za zaangażowanie w pracy zawodowej i społecznej przez władze PKP i samorządowe. W miesiącach czerwiec – lipiec 1939 roku, organizuje obóz harcerski, przygotowując młodzież do zajęć wojennych i obronnych. Zmobilizowany do wojska jako plutonowy został oddelegowany do specjalnej służby na kolei w pociągu operacyjnym, który w ucieczce na wschód – front, dopadł pod Jędrzejowem. Wtedy Alojzy wrócił do domu, do dawnej pracy, ale już na kolei niemieckiej. W międzyczasie działa w konspiracji. Zostaje aresztowany w 1940 roku przez gestapo wraz z grupą 12 osób m. in. w grupie tej znajduje się prof. Adolf Dygacz.


Pan Janeczek był przesłuchiwany a następnie maltretowany w więzieniach w Lublińcu i Opolu. W roku 1942 w Katowicach został osądzony na 8 lat ciężkiego więzienia w Raciborzu. Dodatkowo w 1944 roku umiera żona Alojzego, wykończona prześladowaniami. Umierając Pani Elżbieta osierociła córkę urodzoną w 1941 roku, która po pewnym czasie została oddana rodzinie niemieckiej.

W roku 1945 więźniowie wraz z Panem Janeczkiem zostali przewiezieni do Waldheim (Saksonia). Tam zostali wyzwoleni przez armię amerykańską i radziecką w maju 1945 roku. Pan Janeczek wracał przez miesiąc pieszo do domu, „którego nie było”. Lecz wkrótce odzyskał swoją córkę i wróćił do pracy zawodowej na kolei w Tarnowskich Górach i społecznej w Koszęcinie, organizując 15.08.1945 drużyny harcerskie. W tym czasie jest też członkiem Związku byłych Więźniów Politycznych. Społeczeństwo Koszęcina doceniając jego zasługi – wybiera go dnia 03.04.1946 roku na wójta, po roku bałaganu i społecznej niezgody. Na uregulowanie czekały sprawy repatriacji, obywatelstwa, administracji, aprowizacji i socjalne. Z centralnej polski przybyli różni ludzie, nieznający miejscowych stosunków, którzy uczynili więcej zła i szkody niż pożytku, obejmując wszystkie urzędy. Ludzie ci posiadali legitymację PPR i byli bezkarni. Miejscowy PPS nie doszedł do głosu. Z nimi oraz z grupą dorobkiewiczów musiał mocować się nowy wójt z ekipą. Został odniesiony sukces w sprawie budowy i infrastruktury Koszęcina. Równie dobrze układała się współpraca z Kościołem. Wójt Janeczek sprzeciwiał się Władzy i Partii; powstaniu spółdzielni produkcyjnych, obowiązkowym dostawą od rolników, klasyfikacji gruntów i innych.

Po pięciu latach – zaszczuty przez przeciwników – zrezygnował z funkcji wójta, lecz dalej był wybierany do Powiatowej Rady Narodowej. W 1951 roku wrócił do pracy na kolei na stanowisko Naczelnika Odcinka Drogowego. Po latach zostając pracownikiem Rady Zakładowej – bronił ludzi. Dnia 21.11.1968 mając 51 lat ginie tragicznie w wypadku kolejowym. Jego pogrzeb miał miejsce w dniu 25.11.1968 roku i był manifestacją mieszkańców. Kondukt żałobny miał 1 km długości. Mimo zakazu UB pamięć o Nim jest wciąż żywa.

Alojzy Janeczek był wzorem działacza społecznego, był prawy, uczciwy, bezkompromisowy.


Rada Gminy nadała pośmiertnie Panu Alojzemu Janeczek tytuł „Zasłużony dla Gminy Koszęcin”. Nadanie medalu za osiągnięcia w działalności publicznej i społecznej przed II wojną światową, aktywność polityczną i przeżyte represje w czasie okupacji, zaangażowanie obywatelskie po wojnie , a przede wszystkim za pracę organiczną w dziedzinie utworzenia ładu samorządowego w Koszęcinie od 1946-1951 jako wójt wraz z zespołem współpracowników.
Medal odebrał córka Pana Alojzego Janeczka Pani Irena Schiewe oraz Jego brat Pan Franciszek Janeczek.

Wręczone zostały symboliczne wiązanki kwiatów.

Podziękowania za pamięć złożył Pan Franciszek Janeczek.

„Gdyby tutaj po 40 latach był mój brat Alojzy, to chyba by nie przyjął tego odznaczenia ze względu na jego skromność . Wszystkie narzucone zadania uważał za obowiązek ich wykonania dla mieszkańców i dla Ojczyzny. Ważne jest dla nas to wyróżnienie ,może więcej dla nas żyjących, niż dla brata. Cokolwiek robił, to robił to z wielkim zaangażowaniem. Gdyby nie miał wokół siebie ludzi z pozytywnym działaniem, to też by niczego sam nie zrobił. Uważa, że na wyróżnienie zasługują ludzie, którzy z nim współpracowali:

Pan Paszkowiak – wicewojewoda Śląski, przewodniczący Izby Rolniczej w Katowicach, w czasie jego działania ruszyła budowa kąpieliska w Koszęcinie.

Wspomnieć należy: • Pana Michała Czarneckiego – Kierownika Szkoły w Koszęcinie, organizatora życia kulturalnego w Koszęcinie, pierwszego Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej w Koszęcinie,

 • Księdza Erwina Muszera – budowniczego kościoła w Strzebiniu, któremu Zarząd Gminy umożliwił przekazanie działki należącej do Gminy,

 • Pana Walutka – drogomistrza – wybudował w 1948 r. drogę do Cieczowy,

 • Pana Zbigniewa Kamińskiego – współtwórcę Gminnej Spółdzielni,

 • Pana Władysława Długosza – kierownika PGR w Cieszowie i Koszęcinie ( społecznie klasyfikował grunty),

 • Panią Stefanię Burzyńską – odegrała dużą rolę w życiu kulturalnym, wspierała wszystkie inicjatywy społeczne.

 • Sołtysów : Pana Szustra z Cieszowy oraz Pana Dubiela ze Strzebinia.

Jeszcze raz podziękował za uhonorowanie brata. Postaramy się aby pamięć o nim była żywa , by pozostało w pamięci to, co zrobił dla Koszęcina i jego mieszkańców.

Wójt Gminy - jest to dla nas wielki zaszczyt, w naszej pamięci i historii zapisze się jako ktoś dla nas bardzo ważny.

Ad.3.
Protokół z sesji z dnia 02 lutego 2009 r. był wyłożony w biurze Rady Gminy oraz na godzinę przed sesją. Radni mieli możność zapoznania się z protokołem..

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego protokołu. Z uwagi na fakt, że nie było żadnych uwag protokół został przyjęty przy 12 głosach za.
Ad.4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym za okres od 3 lutego do 18 marca 2009 r.
10 lutego 2009 r.


 • Spotkanie z redakcją biuletynu „Echo Gminy Koszęcin”,

 • Spotkanie z Prezesem RIO w Katowicach,

12 lutego 2009 r. • Udział w spotkaniu w Nadleśnictwie Koszęcin,

 • Spotkanie z heraldykiem dotyczące herbu gminy Koszęcin,

13 lutego 2009 r. • Spotkanie z Prezesem Sądu Rejonowego w Lublińcu,

18 lutego 2009 r.


20 lutego 2009 r. • Wyjazd do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie dotyczący herbu gminy Koszęcin,

23 lutego 2009 r. • Wyjazd do Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu,

24 lutego 2009 r. • Spotkanie z przedstawicielami LKS „ Śląsk” Koszęcin,

25 lutego 2009 r. • Spotkanie z Komendantem Wojewódzkim PSP Markiem Rączką,

 • Spotkanie ze strażakami OSP Rusinowice,

26 lutego 2009 r.
 • Spotkanie z Kołem Pszczelarzy Koszęcin,

 • Spotkanie dotyczące realizacji Programu LEADER w siedzibie ZPiT „Śląsk” ,

27 lutego 2009 r. • Wyjazd do Kancelarii Notarialnej w Oleśnie celem zawarcia umowy notarialnej ,

05 marca 2009 r. • Udział w konferencji w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach,

06 marca 2009 r. • Ministerstwo Kultury – złożenie wniosków na remont Kościoła w Bruśku,

10 marca 2009 r.
 • Spotkanie z redakcją biuletynu „Echo Gminy Koszęcin”,

 • Spotkanie z wicewojewodą śląskim Stanisławem Dąbrową w Katowicach,

11 marca 2009 r. • Udział w spotkaniu Koła Rencistów i Emerytów w Koszęcinie,

12 marca 2009 r.
 • Spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół w Koszęcinie,

 • Spotkanie z Panem Tomaszem Pietrkiem – Spichlerz.,

13 marca 2009 r.
 • Spotkanie z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Panią Gabrielą Lenartowicz,

 • Spotkanie z dyrektorem Przedszkola w Strzebiniu,

16 marca 2009 r.
 • Warszawa – podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

17 marca 2009 r.
 • Spotkanie z redakcją biuletynu „Echo Gminy Koszęcin”,

 • Spotkanie kwartalne sołtysów,

18 marca 2009 r.


 • Spotkanie z konserwatorem zabytków w Częstochowie.

W okresie sprawozdawczym Wójt wydał 15 zarządzeń.


Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie:
Uchwała Nr 326/XXXVI/2009 - w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 327/XXXVI/2009 – w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, w rejonie cmentarza.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących


Uchwała Nr 328/XXXVI/2009 – w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, w rejonie ul. Ligonia.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących


Uchwała Nr 329/XXXVI/2009 – w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, w rejonie ul. Mieszka.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących


Uchwała Nr 330/XXXVI/2009 – w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, w rejonie ul. Ligonia i Łazowskiej,

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących


Uchwała Nr 331/XXXVI/2009 – w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, w rejonie ośrodka wypoczynkowego,

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących


Uchwała Nr 332/XXXVI/2009 – w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszęcinie, w rejonie ulic Mickiewicza i Kopernika,

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących


Uchwała Nr 333/XXXVI/2009 – w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Strzebiniu,

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących


Uchwała Nr 334/XXXVI/2009 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łazach,

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących


Uchwała Nr 335/XXXVI/2009 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzbiu,

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 336/XXXVI/2009 – w sprawie uchylenia Uchwały Nr 293/XXXII/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczyli.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 337/XXXVI/2009 - w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 338/XXXVI/2009 - w sprawie utworzenia innej formy wychowania przedszkolnego – punktu przedszkolnego w Przedszkolu w Strzebiniu.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 339/XXXVI/2009 – w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Koszęcin.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 340/XXXVI/2009 – w sprawie zaopiniowania Uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9 poprzez likwidację Prosektorium z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 48.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 341/XXXVI/2009 – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Cieszowej.

Przewodniczący RG poinformował, że ze względu na błąd w ewidencji gruntów dotyczący numeru księgi wieczystej zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały .

Uchwała została podjęta przy 11 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się .Nie było głosów przeciwnych.
Uchwała Nr 342/XXXVI/2009 – w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2009 rok.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 343/XXXVI/2009 – w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego mienie komunalne gminy.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 344/XXXVI/2009 – w sprawie akceptacji projektów wzorów symboli Gminy Koszęcin oraz akceptacji projektu regulaminu ich używania.

Uchwała została podjęta przy 8 głosach za, 1 głosie przeciwnym , 3 głosach wstrzymujących ( Radny Janusz Kita, Radny Edward Wieczorek, Radny Zbigniew Seniów)


W dyskusji głos zabrali :
Radny Piotr Karmański - symbole, które nam się utożsamiają z naszą Gminą nie mają zastosowania w Komisji Heraldycznej.
Radny Edward Wieczorek – uważa, ze przegrał jeśli chodzi o projekt herbu. Dla niego zamek w tle był podstawą. Przedstawiony kształt kużnika nie jest do zaakceptowania. W książce na rycinie symbol ten jest o wiele lepszy . Potrzebne są więc małe korekty.
Radny Wyrwol Zygfryd – wyjaśnił, że prace nad projektem herbu trwają już od poprzedniej kadencji Rady Gminy. Jest przeciwny zaproponowanemu kształtowi herbu.
Wójt Gminy – podziela zdanie Radnego Wieczorka. Sylwetka powinna przypominać kuźnika zaczerpniętego ze źródeł książki. Ten herb jest już gotowy. W tej formie Komisja Heraldyczna wyraziła już wstępną pozytywną opinię.

Jest on sprawą ważną dla promocji gminy.

Sylwetka kużnika będzie bardziej wyszczuplona do pierwowzoru kuźnika z ryciny.

Dzban, który trzyma kuźnik symbolizuje obfitość.


Radny Piotr Karmański - patrząc przez pryzmat historii miejscowości i korzeni z niczym się ten herb nie kojarzy.
Radny Zbigniew Seniów – opowiedział się za przyjęciem gotowego herbu dopiero po wniesionych poprawkach.

Wnosił o odrzucenie uchwały.


Radny Czesław Tyrol – nawiązał do pierwszej wzmianki o kuźnictwie. Rudę darniową wydobywano bardzo płytko. Pierwsi ludzie przybyli tu właśnie za rudą darniową.

Jednak 50% gminy to krajobraz agralny. Uważa, że herb powinien posiadać symbol związany z rolnictwem.

Musi być bardzo czytelny, bo tylko taki można łatwo zapamiętać.
W części końcowej projekt herbu został przyjęty. Wynik glosowania: 8 głosów za, 1 głos przeciwny, 3 głosy wstrzymujące.
Uchwała Nr 345/XXXVI/2009 – w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piłce.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 346/XXXVI/2009 – w sprawie zwiększenia przychodów budżetu i rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych i przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 347 /XXXVI/2009 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 348 /XXXVI/2009 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 349/XXXVI/2009 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 350/XXXVI/2009 – w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 351/XXXVI/2009 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 352/XXXVI/2009 – w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 353/XXXVI/2009 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 354/XXXVI/2009 – w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzbiu – centrum.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 355/XXXVI/2009 – w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bruśku.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 356/XXXVI/2009 – w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości .

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.


Uchwała Nr 357/XXXVI/2009 – w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektu Domu Kultury w Koszęcinie na okres do 10 lat.

Uchwała została podjęta przy 12 głosach za. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.
 1. Interpelacje i zapytania.

Radni nie złożyli. 1. Wolne głosy i wnioski.
 • Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Lublińcu w 2008 roku.

Radni przyjęli informację, nie wnosząc do niej uwag i zastrzeżeń.

 • Przewodniczący RG poinformował zebranych o remoncie poręczy zabezpieczających wiadukt kolejowy w ciągu DW 906 w miejscowości Strzebiń.

Z przedstawionego wyjaśnienia wynika, że w pierwszej połowie 2009 r. zostanie wyremontowana balustrada na prawostronny wsporniku pochodnikowym, z uwagi na ubytki betonu w belce podporęcznej i słupkach balustrady.,

 • Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego dot. wniosku pt. „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Ligonia i Kościuszki w miejscowości Prądy – Strzebiń w Gminie Koszęcin ( projekt uzyskał ocenę pozytywną i znalazł się na 38 pozycji listy rankingowej dla projektów realizowanych na terenie gmin poniżej 50 tyś. Mieszkańców. Lista zostanie przedłożona Zarządowi Województwa celem podjęcia decyzji o wyborze projektów do dofinansowania),
 • Pismo dotyczące remontu poręczy zabezpieczających wiadukt kolejowy w ciągu DW 906 w Strzebiniu,
 • Wystąpienie mieszkańców Łaz ul. Drzymały za pośrednictwem Gminy Koszęcin do Zakładu Energetycznego w sprawie modernizacji sieci oraz oświetlenia tej ulicy,

Pismo zostanie przesłane do Zakładu Energetycznego w Lublińcu.

 • Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie udzielenia pomocy w repatriacji .

Radni rozumieją potrzebę udzielenia pomocy, jednak nie mogą się włączyć w proces repatriacji, ponieważ nie będą mogli zapewnić Repatriantom godziwych warunków życia.

Gmina Koszęcin od dłuższego czasu boryka się z bezrobociem i brakiem jakichkolwiek wolnych mieszkań.


 • Pismo LZS „VICTORIA” Strzebiń w sprawie zezwolenia i sfinansowania budowy zaplecza socjalno- gospodarczego na terenie działki Nr 1516/7 znajdującej się przy ul. Mickiewicza 1 w Strzebiniu. Dotychczas jako zaplecze socjalne służyły dwa blaszane baraki, które nie spełniają żadnych standardów sanitarnych( brak bieżącej wody i sanitariatów).

Rada Gminy nie wyraziła zgody na budowę zaplecza, lecz opowiedziała się za zakupem kontenera. Budowa wiązałaby się ze zmianą fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzebiń. W 2009 r. zabezpieczone by musiały być środki na wykonanie dokumentacji i podział geodezyjny działki. Ponadto Gmina musiałaby wykonać projekt i przekazać LZS.

Stąd decyzja o zakupie i ustawieniu kontenera na wskazanej działce.

Radny Edward Wieczorek – w związku z artykułem, który ukazał się w Dzienniku Zachodnim prosi o wyjaśnienie dotyczące budowy na działce przy ul. Wiosennej w Koszęcinie. Jaki był udział Gminy w wydaniu pozwolenia na budowę.


Wójt Gminy – nie był w stanie wyjaśnić wszystkich wątpliwości radnych. Wszystkie te sprawy są w toku wyjaśnień. Można się doszukać przesłanek, że obiekt jest budowany z naruszeniem planu zagospodarowania przestrzennego. Pozwolenie na budowę wydało Starostwo Powiatowe. Decyzje więc były podjęte poza Urzędem Gminy.
Radny Edward Wieczorek – uważa, że Karta Nauczyciela to relikt z przeszłości. Dlaczego jeszcze płaci się dodatek wiejski. Zapytał czy Rada Gminy chce zająć stanowisko w tej sprawie.
Z takim zdaniem nie zgodził się Radny Piotr Karmański - uważa, ze nauczyciele muszą mieć godziwe wynagrodzenie za pracę. Są dobrze wykształceni, za niską płacę nikt nie będzie chciał uczyć w szkole .
Radny Zbigniew Seniów – jesteśmy gminą wiejską, najpierw żeby zlikwidować dodatek wiejski musielibyśmy wystąpić o prawa miejskie.
Radny Henryk Nowakowski – podał przykład dojazdu nauczyciela do szkoły celem np. podniesienia swoich kwalifikacji, gdzie z Koszęcina do Katowic płaci się 50,00 zł., natomiast nauczyciel z miasta jadący do tej samej szkoły płaci za przejazd tramwajem tylko 2,50 zł.

Dodał , ze 60 % nauczycieli to nauczyciele dyplomowani. Są to nauczyciele młodzi, którzy mają szereg osiągnięć . Co roku pozyskują środki pozabudżetowe.


Radny Zygfryd Wyrwol – uważa, ze nauczyciele muszą mieć godziwe stawki, lecz nie Rada o tym, rozstrzyga.

Następnie wnioskował o zalanie asfaltem około 200 m – skrzyżowanie ul. Bema w Strzebiniu, gdzie asfalt się rozpada.

Podziękował również za utwardzenie odcinka drogi ul. Reymonta.
Następnie głos zabrał Poseł RP Lucjan Karasiewicz- nawiązał do wstępnych prac nad projektem herbu Gminy. Kiedy przystąpiono do wyboru projektu, był już parlamentarzystą.

Odniósł się także do przywilejów, które gwarantuje nauczycielom Karta Nauczyciela. ZNP ma ogromny wpływ na politykę. Powinny być jednak określone jasne kryteria pensji nauczycielskiej.

Kolejną sprawą, którą poruszył to nowelizacja ustawy o systemie oświaty – obniżenie wieku szkolnego, sześciolatki pójdą do szkoły już w 2009 r. Nowelizacja ta budzi wiele wątpliwości rodziców.

Omówił również projekt ustawy o funduszu sołeckim. Rada Gminy będzie podejmować uchwały do 30 czerwca br., w której wyraża lub nie wyraża zgody na wyodrębnienie środków w roku budżetowym.

Projekt tej ustawy jest po poprawkach Senatu.
Sołtys Wsi Cieszowa Pani Dorota Strzoda - wnosiła o spotkanie z Komisją Budownictwa w sprawie problemów występujących w Cieszowie.
Z uwagi na to, że więcej nikt już głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie XXXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy w Koszęcinie.
Protokołowała:

A. Hypa


Przewodniczący Rady Gminy

Michał Anioł

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna