Protokół Nr xxxvii/10Pobieranie 33.19 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar33.19 Kb.

Protokół Nr XXXVII/10Z obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 18 lutego 2010r. w sali konferencyjnej w budynku „Krakowiak” w Iwoniczu-Zdroju, od godz. 12.00.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Krukar powitał zaproszonych gości, Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy, Zastępcę Burmistrza, pracowników Urzędu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecni Radni to: Pan Wojciech Zając.

Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXVII sesji i przestawił porządek obrad;


 1. Otwarcie

 2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Nr XXXIV, Nr XXXV i Nr XXXVI.

 4. Podejmowanie uchwał w sprawie:

  1. desygnowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju do składu Komisji Konkursowej,

  2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

  3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 2. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady proponował wprowadzić pod obrady przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2010r. i planów pracy stałych Komisji Rady na 2010r. oraz zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji za 2009r. w pkt. 4. Rada przyjęła wniosek Przewodniczącego w głosowaniu, głosujących 14, za 14.


Pan Burmistrz prosił o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:

  1. nadania tytułu honorowego Obywatela Gminy Iwonicz-Zdrój (dla trzech osób),

  2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

  3. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres do 10 lat, stanowiącego własność gminy Iwonicz-Zdrój,

nt pkt. 3) wywiązała się dyskusja w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w Domu Zdrojowym w Iwoniczu-Zdroju, po przeprowadzonej licytacji na wynajem lokalu. Pan Burmistrz przedstawił przyczyny podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie. W dyskusji udział wzięli pan Kamiński, Pan Dmytrak, Pan Szajna i Pan Przewodniczący Rady.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie pod obrady zgłoszonych projektów uchwał w sprawie nadania tytułu honorowego Obywatela Gminy Iwonicz-Zdrój (trzech projektów) i wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, zostały przyjęte jednogłośnie 14 za, a projekt w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres do 10 lat, stanowiącego własność gminy Iwonicz-Zdrój, został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 13, przeciw 1.

Porządek po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco :


 1. Otwarcie

 2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Nr XXXIV, Nr XXXV i Nr XXXVI.

 4. przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady na 2010r. oraz zatwierdzenie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady za 2009r.

 5. Podejmowanie uchwał w sprawie:

  1. desygnowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju do składu Komisji Konkursowej,

  2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

  3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

  4. nadania tytułu honorowego Obywatela Gminy Iwonicz-Zdrój

  5. nadania tytułu honorowego Obywatela Gminy Iwonicz-Zdrój

  6. nadania tytułu honorowego Obywatela Gminy Iwonicz-Zdrój

  7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

  8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres do 10 lat, stanowiącego własność gminy Iwonicz-Zdrój,

 6. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 7. Zamknięcie sesji.

Porządek został przyjęty w głosowaniu głosujących 14, za 14
Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
Pan Burmistrz złożył informację o realizacji uchwał podjętych na XXXVI sesji oraz informację o zarządzeniach Burmistrza wydanych w okresie międzysesyjnym. Informacje te stanowią załącznik do protokołu. Ponadto poinformował, o innych ważnych wydarzeniach, które miały miejsce ww okresie.
Ad. 3

Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej:

 1. Protokół Nr XXXIV/ 09 z sesji Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2009r. został przyjęty w głosowaniu, głosujących – 14, za 13, wstrzy. się 1,

 2. Protokół Nr XXXV/09 z sesji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2009r. został przyjęty w głosowaniu, głosujących – 14, za 12, wstrzy. się 2,

 3. Protokół Nr XXXVI/09 z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2009r. został przyjęty w głosowaniu, głosujących – 14, za 13, wstrzy. się 1,Ad. 4

Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej i Planów Pracy stałych Komisji Rady na 2010r. oraz zatwierdzenie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2009r.

Plan Pracy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju na 2010r. został przyjęty w głosowaniu – głosujących 14, za 14.

Plany Pracy poszczególnych stałych Komisji Rady, zostały przyjęte w odrębnych głosowaniach dla każdej Komisji, głosujących 14, za 14 oraz sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji Rady zostały przyjęte jednogłośnie 14 za.
Ad. 5 Podejmowanie uchwał.

Przewodniczący Rady przystąpił do procedowania projektów uchwał w sprawie:


  1. desygnowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju do składu Komisji Konkursowej,

Pan Krzysztof Józefowicz zgłosił kandydata do składu Komisji Pana Jana Zająca. Pan Jan Zając wyraził zgodę na pracę w Komisji Konkursowej.

Przewodniczący Rady poddał kandydaturę Jana Zająca pod glosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 12, wstrz. się 2, kandydat został desygnowany do składu Komisji Konkursowej i uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 14, za 12, wstrz. się 2.
  1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Gminy w sprawie nabycia nieruchomości pod drogę gminną w Lubatowej „Ziębkówka” porządkowanie stanu prawnego. Innych uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 14, za 14.


  1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 14, za 14.


  1. nadania tytułu honorowego Obywatela Gminy Iwonicz-Zdrój dla Ks. Jana Jakubczyka.

Pan Paweł Pernal Burmistrz Gminy wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Iwonicz-Zdrój wystąpił do Rady Miejskiej z trzema wnioskami o nadanie tytułu honorowego Obywatela Gminy Iwonicz-Zdrój dla Ks. Jana Jakubczyka, Stanisława Jakubczyka i Andrzeja Pikula przedstawiając uzasadnienie do ww wniosków. Komisja OKZiKF pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.

Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 za.


  1. nadania tytułu honorowego Obywatela Gminy Iwonicz-Zdrój dla Stanisława Jakubczyka.

Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 za.
  1. nadania tytułu honorowego Obywatela Gminy Iwonicz-Zdrój dla Andrzeja Pikula.

Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 14 za.


  1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Jurczak Kazimierz – sołtys sołectwa Iwonicz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Iwoniczu w celu poprawy komunikacji w sołectwie. Koszt nabycia nieruchomości to kwota do 6,500 zł. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 14 za.


  1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres do 10 lat, stanowiącego własność gminy Iwonicz-Zdrój,

Po przedstawieniu projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady, wywiązała się dyskusja w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w Domu Zdrojowym w Iwoniczu-Zdroju, po przeprowadzonej licytacji i wyłonieniu przyszłego najemcy. Pan Szajna Kazimierz pytał dlaczego w tym momencie podejmujemy ten temat, czy nie należałoby najpierw unieważnić przeprowadzonego przetargu. Pan Burmistrz przedstawił przyczyny podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie. Ponadto wyjaśnił faktyczny stan prawny tej sprawy w zakresie możliwości prawnych trybu najmu lokalu. Podkreślił, że rozpoczęta procedura nie jest zakończona, gdyż nie podpisano umowy z przyszłym najemcą. Warunkiem podpisania umowy jest stwierdzenie rzetelności podmiotu. W tym przypadku podmiot nie przedłożył dla Urzędu Gminy ważnych dokumentów i dlatego nie podpisano z nim umowy. Gminie zależy, aby w tym lokalu usługi gastronomiczne były wykonywane o wysokim standardzie, a podmiot, żeby wywiązywał się z płatności. Pan Z-ca Burmistrza poinformował Radę o kryteriach przetargu określonych w ogłoszeniu, o przebiegu licytacji, wyłonieniu najemcy lokalu użytkowego w Domu Zdrojowym. W dyskusji poruszono również temat nieuregulowanej płatności za wynajem lokalu użytkowego przez poprzedniego najemcę, w wysokości ok. 30 000 zł, sprawę zabezpieczenia tej kwoty oraz urządzenia wystroju wnętrza lokalu. W tej sprawie zabrał głos Pan Dmytrak.

Ponadto Pani Sekretarz Gminy na prośbę Przewodniczącego Rady wyjaśniła przepisy dot. procedury przetargowego trybu zawarcia umowy i bezprzetargowego trybu, który następuje za zgodą Rady. Ponadto Radni: Pan Kamiński Jerzy nie zgadzał się z argumentami przedstawionymi przez Pana Burmistrza ww sprawie i wnioskował o odstąpienie podjęcia tej uchwały.

Pan Jurczak Kazimierz proponował ogłosić drugi przetarg jeżeli pierwszy nie doszedł do skutku i nie podejmować ww uchwały.

W dyskusji udział wzięli Pan Szajna Kazimierz, Pan Jerzy Kamiński, Pan Dmytrak, Pan Jurczak, Przewodniczący Rady, Pan Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały tytuł otrzymuje brzmienie „wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres do 10 lat, stanowiącego własność gminy Iwonicz-Zdrój,” i § 1 dopisać „na okres do 10 lat”

Uchwała została podjęta w głosowaniu głosujących 12, za 6, przeciw 4, wstrzy. się 2.
Ad. 6. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

W sprawach bieżących Gminy Radni zgłosili następujące sprawy:

Pan Szajna Kazimierz pytał w sprawie remontu murowanego mostu w Iwoniczu i budowy kładki. Pan Kenar Stanisław Radny Powiatu poinformował, że sprawa remontu mostu i budowy kładki jest w toku załatwiania, oraz że w budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe na realizację tego zadania.

Pan Burmistrz przekazał informację o rozstrzygniętym konkursie o tytuł najlepszego sportowca powiatu – został nim Łukasz Szczurek, a najpopularniejszym sportowcem został Paweł Zima. Obydwaj sportowcy są mieszkańcami Gminy Iwonicz-Zdrój.

Pan Jurczak prosił o zamontowanie oddzielnego numeru telefonu w biurze sołtysa w Iwoniczu oraz zgłosił potrzebę zamontowania tablic informacyjnych, uporządkowania przystanków autobusowych, założenia bariery ochronnej przy drodze powiatowej.

Pan Drozd pytał o termin remontu dróg powiatowych po zimie, udrożnienia rowów, przepustów i prosił o zamontowanie barier w miejscach szczególnie niebezpiecznych przy drodze powiatowej w Lubatówce. Pan Kenar udzielił stosownej odpowiedzi nt. remontu dróg i zamontowania barier zabezpieczających bezpieczny przejazd samochodów przy drodze powiatowej na terenie Gminy, zadania te będą wykonywane na wiosnę.

Pan Z-ca Burmistrza poinformował o remoncie domu ludowego o dodatkowych pracach, powstałych przy remoncie oraz, że przewiduje się dobudowanie dodatkowych dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na biura dla sołtysa i zespołu. Przekazał informację o zgłoszonym wniosku z dużego projektu na termomodernizację szkół w Iwoniczu i w Lubatówce. Dofinansowanie projektu wynosi 1.500 000 zł. (obejmuje zadania: wymianę stolarki okiennej, naprawę kominów, dachu, itp.).

Ponadto poruszono temat odśnieżania dróg i chodników. Uwagi w tej sprawie zgłosili Pan Biskup, Pan Dmytrak. Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że na terenie Gminy odśnieżanie dróg i chodników jest dobrze wykonywane przez wybrane podmioty, które wygrały przetarg. Ogólnie nie ma oferentów chętnych do wykonywania tego rodzaju usług.

Pan Adam Michna pracownik Powiatowego Zespołu Dworactwa Rolniczego w Krośnie przedstawił sprawę dot. składania wniosków o dopłaty do rolnictwa, udzielił informacji nt. wysokości płatności podstawowej, płatności za trudne warunki w rolnictwie oraz płatności uzupełniającej za uprawy rolne.

Pan Jan Zając pytał w sprawach: terminu budowy kanalizacji w Lubatowej, dlaczego szkoła w Lubatowej nie została zgłoszona do projektu termomodernizacji oraz czy będą podwyżki dla pracowników obsługi szkół.

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na powyższe pytania: w sprawie kanalizacji w Lubatowej poinformował, że jest wykonywana specyfikacja niezbędna do ogłoszenia przetargu. Szkoła w Lubatowej zostanie zgłoszona do projektu termomodernizacji w drugim naborze wniosków. W sprawie wynagradzania pracowników obsługi szkół, podkreślił, że sytuacja dla pracowników jest niekorzystna, bo nie ma podstawy prawnej, gdyż zmiana układu nie została podpisana przez Prezesa ZNP, nie ma opracowanych regulaminów wynagradzania dla poszczególnych szkół, pozostaje sprawa rozwiązania układu zbiorowego wynagradzania tych pracowników zwróciliśmy się do związków o rozwiązanie tego układu.

Pan Kenar poinformował w sprawie interwencji skierowanej do Policji odnośnie rozstrzygnięcia sprawy zamieszczonych pasów na drodze krajowej przy wjeździe do stacji Grosar w Iwoniczu, stąd zakaz lewoskrętu do tej stacji. Pan Burmistrz poinformował o podjętych działaniach z Urzędu ww. sprawie w GDDKiA w Rzeszowie. Pan Drozd pytał o możliwość zatrudnienia osób pobierających zasiłek z GOPS. Pani Kierownik GOPS poinformowała o zatrudnieniu osób bezrobotnych na prace społecznie użyteczne.

Pan Z-ca Burmistrza poinformował o zmienionej procedurze dot. zatrudniania pracowników na prace społecznie użyteczne oraz podkreślił, że nie wszyscy zgłoszeni do zatrudnienia przyjęli tę pracę.
Ad. 7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 16.20.

Protokołowała D. Borek Przewodniczący Rady

Stanisław KrukarPobieranie 33.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna