Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwotyPobieranie 36.61 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar36.61 Kb.
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. (poz....)

oznaczenie sprawy ............ DRUK ZP - 1

Pieczęć zamawiającego

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

60 000 euro
Część ogólna


1.Zamawiający

Pełna nazwa zamawiającego:

........................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................

Adres:

REGON: NIP:

telefon faks:

e-mail:
2.

Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę .......................................... zł, co stanowi równowartość ............................... euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu ......- ..... - ..... na podstawie ........................................................................................... ........................................................................................................................................... Osoba / osoby* dokonująca ustalenia wartości zamówienia: ...................................... ...........................................................................................................................................
* - niepotrzebne skreślić

numer strony .... ........................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

oznaczenie sprawy .................

3.Zasady szczególne

Postępowanie prowadzono na zasadach szczególnych na podstawie / postępowania nie prowadzono na zasadach szczególnych*: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................(podać formę i numer rozstrzygnięcia oraz nazwę organu uprawnionego do rozstrzygnięcia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach szczególnych, jeżeli dotyczy)4.
Tryb postępowania

Postępowanie prowadzono w trybie: ..................................................................................... na podstawie art. ...................... ustawy - Prawo zamówień publicznych.


Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony
(podać uzasadnienie faktyczne i prawne): ........................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr ............. o zatwierdzeniu zastosowania trybu została wydana w dniu ....... -....... -...... (decyzję należy załączyć do protokołu)

 • - niepotrzebne skreślić

.......................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego


lub osoby upoważnionej)

numer strony ...


oznaczenie sprawy ...........................5.
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz z przygotowaniem tego postępowania

 1. Imię i nazwisko kierownika zamawiającego (jeżeli nie podlega wyłączeniu na podstawie art. 17 ustawy – Prawo zamówień publicznych):

...........................................................................................................................................
Kierownik zamawiającego złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych na załączonym druku ZP - 11

 1. Imiona i nazwiska pracowników zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli występowały)

Imię i nazwiska ....................................................................................................................

Czynność .............................................................................................................................


Imię i nazwiska .....................................................................................................................

Czynność ..............................................................................................................................


Pracownicy zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na załączonych drukach ZP – 11.


 1. Komisja przetargowa została powołana w dniu ......- ..... - .....na podstawie decyzji / zarządzenia / uchwały*: ..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(należy załączyć odpowiedni dokument)

Członkowie komisji przetargowej:

Przewodniczący - ...................................................................

Sekretarz - .......................................................

Członek - .......................................................

Członek - .......................................................

Członek - .......................................................

Członek - .......................................................


Członkowie komisji złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych na załączonych drukach ZP – 11.


 1. Imiona i nazwiska biegłych (jeżeli zostali powołani):

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Biegli złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych na załączonych drukach ZP – 11.

 1. Imiona i nazwiska innych osób, niż wymienione w pkt 1 – 4 wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli występowały): ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych na załączonych drukach


ZP – 11.

 1. Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................* - niepotrzebne skreślić
............................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego


lub osoby upoważnionej)

numer strony ...


oznaczenie sprawy .................

6.
Obserwator

W postępowaniu nie był obecny / był obecny* obserwator:


Imię i nazwisko ...................................................................................................................


7.
Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach / okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych*

 1. Informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych
  dnia ..........-....-.... nr .............. poz. ............/ postępowanie nie zostało poprzedzone wstępnym ogłoszeniem informacyjnym o planowanych zamówieniach*.Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia ..... - ......- ....... nr .......... poz. ............
(jeżeli dotyczy)


  1. Informacja o zamówieniu została zawarta w okresowym ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach sektorowych opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia ......... - ......-..... nr .......... poz. ............ oraz Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia ......... - ...... - ...... nr .......... poz. ............ / postępowanie nie zostało poprzedzone okresowym ogłoszeniem informacyjnym o planowanych zamówieniach sektorowych*

  2. Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych, o którym mowa w pkt 2.1, nie zawierało zaproszenia do ubiegania się o zamówienie sektorowe / zawierało zaproszenie do ubiegania się o zamówienie sektorowe*

(jeżeli dotyczy)


* - niepotrzebne skreślić
.......................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego


lub osoby upoważnionej)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna