Protokół wynikóW głosowania I wynikÓW wyborów Wójta Gminy GłuskPobieranie 99.58 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar99.58 Kb.

Wybory Wójta Gminy Głusk
Protokół WYNIKÓW głosowania i wynikÓW wyborów
Wójta Gminy Głusk


Sporządzony dnia 2014-11-17 r. przezI. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 6 obwodowych komisji wyborczych właściwych

do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania:1

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania(umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania


*

*

*

7

5

5

2

1a

w tym umieszczonych w części A spisu wyborców(obywatele polscy)

*

*

*

7

5

5

2

1b

w tym umieszczonych w części B spisu wyborców(obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)

*

*

*

*

*

*

0Uwaga! Suma liczb z pkt. 1a i 1b musi być równa liczbie z pkt. 1

2

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania
(liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”)

*

*

*

4

0

9

7

2a

w tym w części A spisu wyborców(obywatele polscy)

*

*

*

4

0

9

7

2b

w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)

*

*

*

*

*

*

0Uwaga!Suma liczb z pkt. 2a i 2b musi być równa liczbie z pkt. 2.

3

Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)

*

*

*

*

*

*

2

4

Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze


*

*

*

*

*

*

0

5

Liczba otrzymanych kopert zwrotnych


*

*

*

*

*

*

0

5a

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu


*

*

*

*

*

*

0

5b

Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę


*

*

*

*

*

*

0

5c

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania


*

*

*

*

*

*

0

5d

Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania


*

*

*

*

*

*

0

5e

Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny


*

*

*

*

*

*

0Uwaga!Liczba z pkt. 5 nie może być większa od liczby z pkt. 4.6

Liczba kart wyjętych z urny

*

*

*

4

0

9

6

6a

wtym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania

*

*

*

*

*

*

0

Uwaga! Liczba z pkt. 6pomniejszona o liczbę z pkt.6a powinna być równa liczbie z pkt. 2. Dodatkowo liczba z pkt.6a nie może być większa od liczby z pkt.5e.

7

Liczba kart nieważnych(innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)


*

*

*

*

*

*

0

8

Liczba kart ważnych


*

*

*

4

0

9

6

9

Liczba głosów nieważnych(z kart ważnych)

*

*

*

*

*

8

6

9a

w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów


*

*

*

*

*

2

8

9b

w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata


*

*

*

*

*

5

1

9c

w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata


*

*

*

*

*

*

0

Uwaga! Suma liczb z pkt 9a. – 9c. musi być równa lub mniejsza od liczby z pkt 9.

10

Liczba głosów ważnychoddanych łącznie na wszystkich kandydatów
(z kart ważnych)


*


*


*


4


0


1


0


Uwaga! Suma liczb z pkt. 9 i 10 musi być równa liczbie z pkt. 8.

11. Na poszczególnych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta*)oddano następujące liczby głosów ważnych:Lp.

Nazwisko i imię - imiona

Zgłoszony przez
Komitet Wyborczy


Liczba głosów ważnych

1

Anasiewicz Jacek Zbigniew

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina

*

*

*

2

4

4

5

2

Michałkiewicz - Romaniuk Romana Barbara

Komitet Wyborczy Wyborców Jesteśmy Dla Ciebie

*

*

*

1

0

8

3

3

Lipert Adam Wiktor

Komitet Wyborczy Wyborców Adama Liperta

*

*

*

*

4

8

2

Razem

*

*

*

4

0

1

0

Uwaga! Suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów (rubryka „Razem” i głosów nieważnych (pkt 9) musi być równa liczbie z pkt 8, czyli liczbie kart ważnych.

II. Komisja stwierdziła, że:


12. Liczba głosów stanowiąca więcej niż połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru wójta/burmistrza/prezydenta miasta*) wynosi 2006

13.1) Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na wójta/burmistrza/prezydenta miasta*)
Nazwisko i imię - imiona

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy

Anasiewicz Jacek Zbigniew

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina

14.1)2) Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów; do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczeni zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów:Lp.

Nazwisko i imię - imiona

Zgłoszony przez
Komitet Wyborczy


-

-

-

2)3) Następujący kandydaci:Lp.

Nazwisko i imię - imiona

Zgłoszony przez
Komitet Wyborczy


-

-

-

uzyskali równe liczby głosów; o dopuszczeniu do wyborów w ponownym głosowaniu zdecydowała większa liczba obwodów, w których kandydat uzyskał więcej głosów.

Kandydatem tym jest -, który uzyskał więcej głosów w - obwodach głosowania;

natomiast kandydat - uzyskał więcej głosów w -obwodach głosowania.
3)3) Następujący kandydaci:

Lp.

Nazwisko i imię - imiona

Zgłoszony przez
Komitet Wyborczy


-

-

-

uzyskali równe liczby głosów i otrzymali więcej głosów w takiej samej liczbie - obwodów, o dopuszczeniu

do wyborów w ponownym głosowaniu rozstrzygnęło losowanie.

Kandydatem wylosowanym jest - .

-

III. uwagi i adnotacje


15.**) Adnotacja o wniesieniu przez osoby pełniące funkcję mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów***); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak osób pełniących funkcję mężów zaufania”:

brak osób pełniących funkcję mężów zaufania

16.**) Adnotacja o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów***); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”:

brak zarzutów

17.**) Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”:

brak uwag


Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

  1. Karolina Buczek – Przewodniczący

  2. Marzena Kaliniak – Zastępca Przewodniczącego

  3. Zofia Arszczal – członek

  4. Magdalena Ćwirta – członek

  5. Bronisław Gęca – członek

  6. Iwona Szyba – członek

  7. Ewa Urbańska – członek

  8. Alina Zdunek – członek

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………

…………………………………

………………….………………

…………………………………

…………………………………


***) W razie zgłoszenia uwag przez osoby pełniące funkcję mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji wobec zarzutów należy dołączyć do protokołu.

1) Wypełnia się w przypadku sytuacji, o której mowa w art. 473 § 1.

2) Wypełnia się w przypadku sytuacji, o której mowa w art. 473 § 2.

3) Wypełnia się w przypadku sytuacji, o której mowa w art. 473 § 3.

Symbol kontrolny systemu informatycznego i jego kod kreskowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna