Protokół z posiedzenia 1 Sesji V kadencji Synodu Diecezjalnego Katowice, 25 lutego 2012rPobieranie 29.78 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar29.78 Kb.
Protokół z posiedzenia 1 Sesji V Kadencji Synodu Diecezjalnego

Katowice, 25 lutego 2012r.
W czasie obrad 1 Sesji V Kadencji Synodu Diecezjalnego było obecnych 80 synodałów z 90 powołanych.
Zaproponowano następujący porządek obrad:

 1. Nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą z rozdaniem nagrody: Róża Lutra – godz. 10.00. (Kazanie – ks. Sebastian Olencki)

 2. Obiad 12.00

 3. Otwarcie Sesji 12.30

 4. Powołanie Prezydium Synodu i sekretarzy

 5. Przyjęcie porządku obrad

 6. Przyjęcie protokołu z 10. Sesji IV Kadencji Synodu Diecezjalnego

 7. Projekcja filmu: Biskup Juliusz Bursche

 8. Sprawozdanie Biskupa Diecezjalnego

 9. Dyskusja nad sprawozdaniem

 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 11. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2011 r.

 12. Sprawozdania Komisji Diecezjalnych

ZEBRANIE WYBORCZE 1. Wybory członków Rady Diecezjalnej: Kuratora Diecezjalnego, Radcy Duchownego
  i Świeckiego

 2. Wybór Komisji Rewizyjnej

 3. Wyboru Delegatów świeckich do Synodu Kościoła

 4. Wybór Komisji diecezjalnych

CIĄG DALSZY OBRAD SYNODU 1. Uchwalenie preliminarza budżetowego na 2012 r.

 2. Wolne Wnioski

 3. Podjęcie uchwał

 4. Zamknięcie obrad Synodu

Ad. 1.
Nabożeństwo odbyło się w Kościele, kazanie wygłosił ks. Sebastian Olencki. Podczas nabożeństwa Synodałowie złożyli ślubowanie. W trakcie nabożeństwa rozdano nagrody Róże Lutra.


Ad. 2.
Na obiad Synodałowie zaproszeni zostali do budynku Parafii Katowickiej.
Ad. 3.
Obrady rozpoczął ks. bp Tadeusz Szurman
Ad. 4.

W składzie Prezydium znalazły się następujące osoby:

- ks. bp Tadeusz Szurman

- ks. radca Marian Niemiec

- kurator Rady Diecezjalnej Wilhelm Lorek

- radca Rady Diecezjalnej Joachim Gibiec

Do składu Prezydium zostali zaproszeni przedstawiciele Konsystorza:

- wiceprezes Konsystorza Adam Pastucha

- radca Konsystorza Jan Machalica
Na sekretarzy powołano przy dwóch głosach wstrzymujących się:

- pana Mariusza Minkina

- ks. Sebastiana Olenckiego
Ad.5.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.


Ad.6.

Przy czterech głosach wstrzymujących się został przyjęty Protokół z 10. Sesji IV Kadencji Synodu Diecezjalnego.

Synod Diecezjalny jednogłośnie przyjął wniosek ks. bp Tadeusza Szurmana, by nie odczytywać Sprawozdań z Komisji Diecezjalnych (sprawozdania zostały przesłane synodałom wcześniej i każdy z synodałów się z nimi zapoznał)

Ad. 7.


Projekcja filmu: Biskup Juliusz Bursche
Ad. 8.

Na czas sprawozdania Biskupa Diecezjalnego przewodnictwo obrad objął ks. radca Marian Niemiec. Ks. bp Tadeusz Szurman przedstawił działalność Diecezji Katowickiej za rok 2011.

Przy okazji sprawozdania ks. Biskup przedstawił nowego duchownego w Diecezji
ks. Eneasza Kowalskiego.
Ad. 9.

1) Pan Emir Kasprzycki poinformował, że w danych statystycznych dotyczących chrztów wystąpił błąd. Podana liczba 185 powinna być zmieniona na 155.


2) Ks. radca Marian Niemiec zapytał się ks. bp Tadeusza Szurmana, co wiadomo w sprawie dokumentu dotyczącego małżeństw mieszanych.

Biskup poinformował, że wszystkie Kościoły PRE – zgodziły się na Dokument, za wyjątkiem Kościoła Prawosławnego. Metropolita Sawa zgłosił sprzeciw.


3) Ks. Adam Glajcar odnosząc się do danych statystycznych zapytał, gdzie odchodzą osoby występujące z naszego Kościoła?

Ks. bp. Tadeusz Szurman w odpowiedzi poinformował, że są liczne wstąpienia do Kościoła R-K podczas ślubów mieszanych. Parafie nie są informowane o tym fakcie przez tych, którzy zmieniają wyznanie.


4) Pan Jan Stebel z Chorzowa zapytał się o kroki podejmowane na szczeblu Diecezji
w kierunku działań ewangelizacyjno-misyjnych. Czy są przewidziane jakieś działania misyjne w Diecezji?

Ks. bp Tadeusz Szurman w odpowiedzi powiedział, że Parafie są autonomiczne. Diecezja nie decyduje o charakterze misyjnym Parafii. Parafia jako jednostka jest odpowiedzialna sama


za misję i diakonię.
Ad. 10.

Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej odczytała Pani Urszula Hałat.


Ad. 11.

Sprawozdanie finansowe za 2011r przyjęto jednogłośnie.


Ad. 12.

Czytaj Ad. 6.


ZEBRANIE WYBORCZE
Ad. 13.

Zebranie Wyborcze otworzył wiceprezes Konsystorza Adam Pastucha, który poinformował, że kandydaci na członków Rady Diecezjalnej są zobowiązani wyrazić swoją zgodę na piśmie.


Powołano Komisję skrutacyjną:

Sekretarzem komisji skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie, za zgodą kandydata


pana Mariusza Minkina:

W skład komisji skrutacyjnej powołano:

Ks. Kornela Undasa

Jana Macha

Ewę Wielgo
Uprawnionych do głosowania Synodałów było 90, głosowało 80.
Jako kandydatów na Kuratora Diecezji Katowickiej zgłoszono:

- Artur Steinert – Parafia Pszczyna – wyraził zgodę na kandydowanie

- Joachim Gibiec – Parafia Czerwionka-Leszczyny – wyraził zgodę na kandydowanie

Głosów wyborczych oddano 80, ważnych 80, nieważnych 0, wstrzymujących się 1.


Kuratorem Diecezjalnym został wybrany pan Artur Steinert 42 głosy.
Pan Joachim Gibiec otrzymał 37 głosów.
Synod przyjął jednogłośnie wniosek ks. radcy Mariana Niemca, aby następne głosowania odbywały się przez wychodzenie rzędami Synodałów i oddawanie głosów do urny wyborczej, a nie poprzez imienne wzywanie do urny. Będzie to miało na celu usprawnienie głosowań.
Jako kandydatów na duchownego Radcę Diecezjalnego zgłoszono:

Ks. Henryka Reske – wyraził zgodę na kandydowanie

Ks. radcę Mariana Niemca – nie wyraził zgody na kandydowanie

Ks. Dariusza Dawida - nie wyraził zgody na kandydowanie

Ks. Ryszarda Pierona - nie wyraził zgody na kandydowanie

Ks. Mariana Bienioszka - nie wyraził zgody na kandydowanie

Ks. Jana Kurko - wyraził zgodę na kandydowanie

Głosów wyborczych oddano 80, ważnych 80, nieważnych 0, wstrzymało się 0.

Radcą duchownym Diecezji został ks. Henryk Reske: 60 głosów. Ks. Jan Kurko otrzymał: 20 głosów.
Jako kandydatów na świeckiego Radcę Diecezjalnego zgłoszono:

- Joachima Gibica - wyraził zgodę na kandydowanie

- Norberta Barcz - wyraził zgodę na kandydowanie
Głosów wyborczych oddano 80, ważnych 79, nieważnych 1, wstrzymujących się 0.

Radcą świeckim Diecezji został pan Joachim Gibiec: 50 głosów,


Pan Norbert Barcz otrzymał : 29 głosów.
Ad. 14.

W wyborach do Komisji Rewizyjnej Synodu Diecezjalnego zgłoszono za zgodą kandydatów:

- Urszulę Hałat

- Bożenę Miłoś

- Renatę Konieczny

- Magdalenę Schröder

- Mariana Kwiatonia
Głosów wyborczych oddano 80, ważnych 80, nieważnych 0, wstrzymało się 0.

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

1) Urszula Hałat – 52

2) Renata Konieczny – 47

3) Marian Kwiatoń – 41

Zastępcami zostali:

1) Magdalena Schröder – 37

2) Bożena Miłoś – 35 (+1)


Po sprawdzeniu urny wyborczej przez wiceprezesa Konsystorza pana Adama Pastuchę, został znaleziony jeden głos, który nie został wyjęty przez Komisję Skrutacyjną. Głos był oddany na panią Bożenę Miłoś. Głos nie zmienił wyniku głosowania. Synod przez głosowanie zaakceptował jednogłośnie zmianę.
Ad.15.

Wiceprezes Konsystorza pan Adam Pastucha poinformował, że spośród kandydatów świeckich do Synodu Kościoła z Diecezji Katowickiej może zostać wybranych 6 świeckich delegatów.

W wyborach na świeckich Delegatów do Synodu Kościoła za zgodą kandydatów zostali zgłoszeni:


 1. Maria Czudek

 2. Bartosz Jakubowski

 3. Joachim Gibiec

 4. Norbert Barcz

 5. Stefan Kozieł

 6. Emir Kasprzycki

 7. Bożena Polak

 8. Roman Fenger

 9. Irena Zachraj

 10. Magdalena Schröder

 11. Roman Niemiec

 12. Manfred Centner

 13. Karol Orawski

 14. Mariusz Minkina

Został powołany nowy skład Komisji Skrutacyjnej, z powodu głosowania na świeckiego Delegata do Synodu Kościoła sekretarza Komisji Skrutacyjnej pana Mariusza Minkina. Sekretarzem Komisji, za zgodą kandydata, został wybrany pan Jan Stebel. Zamiast ks. Kornela Undasa, do Komisji została powołana pani Maria Holecko.


Uprawnionych do głosowania na świeckiego Delegata do Synodu Kościoła było 48 osób, głosowało 47.

Głosów ważnych oddano 47, nieważnych 0, wstrzymujących się 0.


Świeckimi Delegatami do Synodu Kościoła z Diecezji Katowickiej zostali:

 1. Bożena Polak – 39 głosów

 2. Maria Czudek – 31 głosów

 3. Magdalena Schröder – 27 głosów

 4. Joachim Gibiec – 27 głosów

 5. Roman Fenger – 25 głosów

 6. Emir Kasprzycki – 24 głosy

Zastępcami na świeckich Delegatów do Synodu Kościoła zostali:

 1. Norbert Barcz – 17 głosów

 2. Bartosz Jakubowski – 16 głosów

 3. Manfred Center – 11 głosów

 4. Stefan Kozieł – 9 głosów

 5. Roman Niemiec – 9 głosów

 6. Karol Orawski – 9 głosów

Na liście rezerwowej zostali:

 1. Mariusz Minkina – 9 głosów

 2. Irena Zachraj – 4 głosy

Ad. 16.


Wybór członków do Komisji Diecezjalnych – na podstawie wpisywania się na listę wyborczą.
CIĄG DALSZY OBRAD SYNODU
Ad. 17.

Synod Diecezjalny przyjął jednogłośnie Preliminarz Budżetowy na rok 2012.


Ad. 18.

1) Ks. Adam Glajcar poinformował o 100 rocznicy poświęcenia kamienia węgielnego Kościoła w Częstochowie. Zaprosił na wspólny piknik parafialny 24.06.2012 do Parafii


w Częstochowie na godzinę 13.00. Podczas nabożeństwa odbędzie się koncert Filharmonii Częstochowskiej.

2) Pani Maria Czudek poinformowała o nowej stronie Szkół ETE, www.budujemysercami.pl , oraz o inicjatywie 1% na rzecz Stowarzyszenia ETE.

3) Ks. Jan Badura poinformował, że Diecezjalny Zjazd Chórów odbędzie się w Pszczynie 22.04.2012. Główną pieśnią śpiewaną podczas Zjazdu będzie „Zachowaj nas przy Słowie swym”.

4) Ks. Roman Pracki poinformował Synodałów o śmierci śp. Ks. Romana Miklera, wieloletniego proboszcza Parafii Krakowskiej.

Ad. 19.
Żadnych uchwał nie zgłoszono.
Ad. 20.

Obrady zakończono modlitwą i błogosławieństwem.Protokołował Przewodniczył
Mariusz Minkina /-/ ks. bp Tadeusz Szurman /-/

ks. Sebastian Olencki /-/

Pobieranie 29.78 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna