Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w dniu 7 lutego 2011 rPobieranie 29.18 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar29.18 Kb.
Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

w dniu 7 lutego 2011 r.

Na posiedzeniu obecni byli: 1. Adam Hajduk - Starosta Powiatu Raciborskiego,

 2. Marian Janecki - Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój,

 3. Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisław Śląski,

 4. Mirosław Lenk - Prezydent Miasta Racibórz,

 5. Damian Mrowiec - Starosta Powiatu Rybnickiego, Przewodniczący Związku,

 6. Ewa Ryszka - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnik,

 7. Tadeusz Skatuła - Starosta Powiatu Wodzisławskiego,

 8. Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory.

Zaproszone osoby:

 1. Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego,

 2. Aleksandra Chudzik - Wicestarosta Powiatu Rybnickiego,

 3. Adam Wawoczny - Dyrektor Biura,

 4. Monika Stępień - Pracownik Biura Związku,

 5. Tomasz Doleżych - Pracownik Biura Związku.


Porządek obrad:

 1. Stwierdzenie prawomocności spotkania

 2. Przedstawienie porządku obrad

 3. Inwestycje Zarządu Województwa Śląskiego planowane w Subregionie Zachodnim w okresie bieżącej kadencji – Marszałek Województwa Śląskiego Pan Adam Matusiewicz

 4. Podjęcie uchwały:

- nr 1/2011 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2011 rok

- nr 2/2011 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 1. Sprawy bieżące

 2. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu

 3. Zakończenie obrad


Ad. 1) i 2)

Przewodniczący Związku Damian Mrowiec powitał Zebranych na pierwszym w bieżącym roku posiedzeniu Zarządu. Stwierdził, iż liczba Członków Zarządu obecnych na spotkaniu jest wystarczająca do zapewnienia jego prawomocności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Z powodu otrzymanej informacji o spóźnieniu się Marszałka Województwa Śląskiego z przyczyn niezależnych, Przewodniczący zaproponował aby wystąpienie Pana Adama Matusiewicza przesunąć na późniejszy punkt spotkania tzn., po podjęciu uchwał i zaprezentowaniu spraw bieżących. Propozycja Starosty Rybnickiego została przyjęta jednogłośnie przez Zebranych. Wobec powyższego porządek posiedzenia Zarządu po zmianach, kształtował się następująco: 1. Stwierdzenie prawomocności spotkania

 2. Przedstawienie porządku obrad

 3. Podjęcie uchwały:

- nr 1/2011 w sprawie: przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2011 rok

- nr 2/2011 w sprawie: zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 1. Sprawy bieżące

 2. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu

 3. Inwestycje Zarządu Województwa Śląskiego planowane w Subregionie Zachodnim w okresie bieżącej kadencji – Marszałek Województwa Śląskiego Pan Adam Matusiewicz

 4. Zakończenie obrad


Ad. 3)

Przewodniczący poprosił Dyrektora Biura o przedstawienie dwóch projektów uchwał: nr 1/2011 w sprawie przesunięć środków finansowych w strukturze zadań planu finansowego na 2011 rok i nr 2/2011 w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Na początku Adam Wawoczny omówił projekt uchwały nr 1/2011. Przedstawił załącznik do niniejszej uchwały, informując Członków, iż przesunięcia w planie finansowym na 2011 rok dotyczą przesunięcia kwoty 28 670 zł z pozycji „Rezerwa” na pozycję „Promocja gospodarcza – promocja serwisu internetowego www.subregion.pl”. Zgodnie z umową na wykonanie strony internetowej Związku, płatności miały być dokonane w roku ubiegłym po zaakceptowaniu wykonanej usługi. Jednak ze względu na dalszą realizację ww. zadania, niniejsza umowa została aneksowana a tym samym płatności zostały przesunięte na rok 2011. Wobec braku uwag i pytań do uchwały nr 1/2011, Przewodniczący poddał ją pod głosowanie i została przyjęta jednogłośnie (7 głosów).

W dalszej kolejności Dyrektor Biura przedstawił projekt uchwały nr 2/2011 w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Członkowie Zarządu wyznaczyli termin Zgromadzenia na 18 marca 2011 roku na godz. 10.00 w Raciborzu. Dyrektor Adam Wawoczny poinformował Zebranych o osobach zaproszonych na marcowe Zgormadzenie Ogólne tj. Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Marcinkiewicz, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, przedstawiciel NFOŚiGW. Prezydent Mirosław Lenk dodał by zaprosić również Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Artura Wójcika. Propozycja została przyjęta z aprobatą przez Zebranych. Uchwała nr 2/2011 została przyjęta jednogłośnie (8 głosów).


Ad. 4)

W sprawach bieżących Dyrektor Biura przedstawił ankes do Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego ze stanem na dzień 2 lutego br., który został zaakceptowany i podpisany przez Członków. Aneks dotyczył wygenerowanych oszczędności. Dyrektor poinformował, które projekty zgromadziły oszczędności i tym samym zaproponował by gminy wykorzystały te pieniądze poprzez zwiększenie w tych projektach dofinansowania, max. do 85%. Prezydent Lenk oznajmił, iż jak najbardziej jest za tym by te oszczędności starać się jak najlepiej wykorzystać, jeżeli jest to możliwe. Zwrócił się jednocześnie do biura Związku by przygotować pisma do gmin, które mogą zwiększyć dofinansowanie w ramach swoich projektów, które nagromadziły oszczędności.

W kolejnym punkcie Adam Wawoczny przedstawił kalkulację składek członkowskich i głosów przypadających na poszczególne gminy/miasta/powiaty należące do Związku. Poinformował, iż sprawa ta została zainicjowana przez Urząd Miasta Rybnika, który zwrócił uwagę na ilość głosów poszczególnych Członków a tym samym na reprezentację podczas Zgromadzenia. Dyrektor zaprezentował wyliczenie ile dana gmina/miasto/powiat płaci w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz propozycje podziału głosów. Wśród Zarządu wywiązała się dyskusja. Propozycje podziału głosów przedstawiła również Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, proponując 1 głos za każde rozpoczęte 4 000 zł płaconej składki. Wobec przedstawionych propozycji Starosta Adam Hajduk zaproponował by przyznawać po 1 głosie za każde 2 000 zł składki członkowskiej. Zebrani wyrazili aprobatę, co do propozycji Starosty Raciborskiego i przyjęli ją jednogłośnie. Przewodniczący Damian Mrowiec poprosił biuro Związku by taką propozycję przygotować na Zgromadzenie Ogólne w dniu 18 marca br.

Następnie Dyrektor poinformował o pozytywnych ocenach formalnych wniosków złożonych o dofinansowanie projektów w ramach PO IG i PO KL. W przypadku PO KL od 17 stycznia br. trwa ocena merytoryczna, natomiast projekt w ramach PO IG teraz został skierowany do oceny merytorycznej.

Adam Wawoczny oznajmił, iż przyjęte przez Zarząd, stanowisko w sprawie płatnych autostrad, zainicjowane przez miasto Rybnik, zostało wysłane do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka.

W dalszej części obrad, w sprawach bieżących poruszona została kwestia udziału pracownika biura w konferencji organizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W trakcie tego spotkania przedstawiona została oferta udziału w projekcie System Zielonych Inwestycji dla jednostek samorządu terytorialnego, które tą drogą mogą uzyskać środki na realizowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Pracownik biura Tomasz Doleżych omówił takie kwestie jak źródła finansowania projektu, zakres inwestycji jakie mogą zostać zrealizowane, kwalifikowalność kosztów oraz terminowość składania wniosków i ich rozpatrzenia. Przedstawione zostały również wymogi i warunki, które muszą zostać spełnione, aby złożone wnioski były rozpatrywane.Ad. 5)

Po wyczerpaniu tematów w sprawach bieżących, powitano przybyłego Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza. Przewodniczący Związku Damian Mrowiec powitał przybyłego gościa, po czym przedstawił wszystkich członków Zarządu. Następnie zwrócił się do Marszałka, aby omówił kwestie związane z funkcjonowaniem kolei ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Subregionu Zachodniego, a także aby odniósł się do kwestii drogowych.

Marszałek Adam Matusiewicz rozpoczął swoje wystąpienie od deklaracji, że będzie się wypowiadał i komentował kwestię pozostające w jego kompetencji. Przy tej okazji nadmienił, że w kwestii dróg, podpisał petycję do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, popierającą stanowisko Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie odpłatności za przejazd autostradami. Powracając do zagadnień związanych z funkcjonowaniem kolei, Marszałek wielokrotnie podkreślał ogromne zadłużenie spółek kolejowych oraz brak jakichkolwiek form i sposobów zapanowania nad istniejącym stanem rzeczy. Podkreślona została wielokrotnie konieczność podjęcia działań przez samorząd województwa. Marszałek zapowiedział w perspektywie 1,5 roku przejęcie całego obecnie istniejącego rozkładu jazdy przez spółkę Koleje Śląskie. W przedmiocie funkcjonowania komunikacji szynowej i stanu infrastruktury kolejowej wywiązała się dyskusja pomiędzy Członkami Zarządu a Marszałkiem Matusiewiczem.

Od infrastruktury kolejowej dyskusja została skierowana na sprawy związane z stanem dróg. Marszałek zapowiedział, że w najbliższym czasie w Powiecie Rybnickim planuje się przygotować dokumentację lub rozpocząć remonty odcinków dróg wojewódzkich w Świerklanach, Czerwionce - Leszczynach oraz w Przegędzy. W Powiecie Raciborskim Marszałek zapowiedział remont dróg, chodników i budowę odwodnień drogi 425 w Kuźni Raciborskiej. Ponadto zostały zapowiedziane prace na drogach wojewódzkich nr 919 i 417. W Raciborzu został zapowiedziany remont drogi wojewódzkiej nr 935. W tym miejscu Starosta Raciborski Adam Hajduk zgłosił postulat remontu drogi Racibórz – Kornowac, ze względu na zły stan nawierzchni. Ponadto został podniesiony wniosek o uwzględnienie w planach zamontowania platformy do warzenia pojazdów. Prezydent Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca, podniósł kwestie dotyczące budowy Drogi Głównej Południowej. Omówione zostały skomplikowane zagadnienia techniczne oraz znaczenie tej inwestycji dla pięciu gmin – Członków Subregionu, przez teren których ma ona przebiegać. Do dyskusji włączył się również Dyrektor Biura Adam Wawoczny, który do wypowiedzi swojego przedmówcy dodał, że omówiona inwestycja stanowi część składową Sieci Dróg Głównych oraz, że została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego kompletna jej dokumentacja. Dyrektor Biura nadmienił również, że inwestycja ta została już uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Do dyskusji włączył się również Prezydent Jastrzębia Zdroju Marian Janecki, który zgłosił postulat rozważenia w przyszłości scenariusza połączenia tzw. wiślanki z autostradą A1. Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła podniósł istotną kwestię związaną z budową Centrum Logistycznego w Gorzyczkach. Starosta wskazywał na ogromne znaczenie tej inwestycji dla rozwoju transportu. Nadmienił również o pozytywnych aspektach takich jak ukończenie autostrady A1 w Gorzyczkach oraz dostęp do szerokiej drogi rzecznej. Jednocześnie Pan Tadeusz Skatuła zasugerował i podsumował swoją wypowiedź, iż należy podejmować starania, aby na szczeblu Parlamentu Europejskiego wraz z sąsiadami i innymi krajami z naszego rejonu takimi jak Niemcy, Czechy czy też Węgry podejmować starania na rzecz pozyskania środków dla realizacji tej inwestycji. Następnie głos zabrała Prezydent Rybnika Ewa Ryszka. Zwróciła się do Marszałka z wnioskiem o wsparcie dla pomysłu przekazania oszczędności wygenerowanych w trakcie realizacji indykatywnej listy projektów kluczowych na budowę ul. Podmiejskiej w Rybniku. W dążeniach Panią Prezydent poparł Dyrektor Adam Wawoczny. Również wskazywał on na duże znaczenie tej inwestycji i zabiegał o przychylność Marszałka i jego zgodę na przekazanie środków do Rybnika.

W dalszej części spotkania Przewodniczący Pan Damian Mrowiec poruszył tematykę funkcjonowania szpitali wojewódzkich. Wywiązała się dyskusja, w której uczestniczyli Prezydenci miast, w których znajdują się szpitale wojewódzkie. Dyskusję podsumowano konkluzją, zgodnie z którą obecny rozdział środków nierównomiernie przyznaje środki dla poszczególnych szpitali.

Następnie Przewodniczący Związku, zwrócił uwagę na planowaną reorganizację, zgodnie z którą Kuratorium w Rybniku miało być połączone z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie i przeniesione do tego miasta. Wprowadzenie takiego stanu rzeczy spowoduje duże utrudnienia dla pracowników oświaty z tej części Subregionu, którzy będą musieli pokonywać znaczne odległości. Marszałek został poproszony o interwencję w tej sprawie i utrzymanie obecnego stanu.

W kolejnym punkcie została poruszona kwestia finansowania przez samorząd województwa budowy Orlików. Marszałek zapowiedział, że jest przygotowywana uchwała Sejmiku Województwa gwarantująca w roku 2011, 10 mln zł na budowę boisk.

Prezydent Żor Waldemar Socha zwrócił uwagę na potrzebę poważnej reorganizacji szkolnictwa zawodowego. Omówiona została przez niego historia prób podobnej reorganizacji w Żorach, które to próby okazały się być bezskuteczne. Pan Prezydent wskazał na potrzebę zaangażowania się samorządu województwa w rozwiązaniu tego problemu, ze względu na to, że konieczne jest zastosowanie narzędzi o zasięgu regionalnym. W odpowiedzi Marszałek stwierdził, że popiera podobne inicjatywy, jednakże nie włączy się finansowo w żaden sposób do ich realizacji. W temacie wypowiedział się również Prezydent Jastrzębia Zdroju Marian Janecki, który stwierdził, że obserwuje wzrost zainteresowania szkolnictwem zawodowym w swoim mieście. Natomiast Starosta Powiatu Raciborskiego Adam Hajduk zaproponował, aby tematyce szkolnictwa zawodowego poświęcić dyskusję podczas obrad kolejnego posiedzenia Zarządu. Na koniec głos zabrał Przewodniczący Damian Mrowiec, który zaprosił Marszałka Adama Matusiewicza na Zgromadzenie Ogólne, które odbędzie się 18 marca 2011, o godz. 10.00 w Raciborzu. Na koniec wszyscy obecni podczas spotkania zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie.


Ad. 6)

Termin następnego posiedzenia Zarządu wyznaczono na 18 marca 2011 r. na godz. 9.30 w Raciborzu, pół godziny przed Zgromadzeniem Ogólnym.


Ad. 7)

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, Przewodniczący Damian Mrowiec podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu, po czym zamknął obrady.

Protokołowali:

- Tomasz Doleżych …………………..


- Monika Stępień ……………………

Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku


Damian Mrowiec

Rybnik, 7 lutego 2011 r.


: files
files -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
files -> Aneks nr 2 do Uchwały nr xxiii/178 /2004 z dnia 1 października 2004r. Rady gminy kłAJ
files -> Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”
files -> Apel o dostosowanie zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa współczesnego ruchu drogowego
files -> Sale lekcyjne Biurko
files -> Katedra energoelektroniki I napęDÓw elektrycznych propozycje tematów dyplomowych studia I stopnia –28. 02. 2015
files -> Scenariusz i reżyseria: Konrad Niewolski
files -> Wydział Elektryczny Kierunek studiów
files -> Ankieta danych osobowych do umowy zlecenia
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna