Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w dniu 19 lutego 2007rPobieranie 29.4 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar29.4 Kb.
Protokół z posiedzenia

Zarządu Związku Gmin i Powiatów

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

w dniu 19 lutego 2007r.
Na posiedzeniu obecni byli:

 1. Marian Janecki – Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój, Przewodniczący Związku

 2. Adam Fudali – Prezydent Miasta Rybnik,

 3. Adam Hajduk – Wicestarosta Raciborski,

 4. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski,

 5. Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz,

 6. Damian Mrowiec – Starosta Rybnicki,

 7. Tadeusz Skatuła – Wicestarosta Wodzisławski,

 8. Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,

 9. Wojciech Maroszek – Dyrektor Biura.Porządek obrad:

 1. Stwierdzenie prawomocności spotkania

 2. Przedstawienie porządku obrad

 3. Zapoznanie się z propozycją współfinansowania produkcji filmu „Poradnictwo zawodowe – szukam pracy skutecznie”

 4. Dyskusja nad powstawaniem sformalizowanej Aglomeracji Górnośląskiej: szanse i zagrożenia dla Subregionu Zachodniego, sposób postępowania Związku

 5. Uzgodnienie tematyki posiedzeń Zarządu w pierwszej połowie roku

 6. Sprawy bieżące

 • zmiany organizacyjne w Biurze w konsekwencji udziału w projekcie EQUAL

 • informacja o przygotowaniu aplikacji do NMF / EOG – projekt „Ku nowoczesnej administracji”

 • propozycja dofinansowania akcji „Działaj Lokalnie V”

 • wspólna szerokopasmowa sieć internetowa – propozycja sekretarzy

 • postępy w projekcie dot. ścieżek rowerowych – współpraca z projektem „Turystyka Wspólna Sprawa”: pod jakim hasłem/nazwą promować turystycznie nasz region?

 • informacja o kończących się pracach nad koncepcją programowo – planistyczną

 1. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu

 2. Zakończenie obradAd.1) i 2)

Przewodniczący Związku – Marian Janecki powitał zebranych. Stwierdził, że liczba Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu jest wystarczająca do zapewnienia prawomocności spotkania (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu) i przedstawił proponowany porządek obrad, sugerując, że ewentualne propozycje do tematyki posiedzeń Zarządu można także nadsyłać do Biura Związku (punkt 5) proponowanego porządku obrad).

Damian Mrowiec zaproponował, by Zarząd na jednym ze swoich posiedzeń zajął się także gospodarką odpadami, np. poprzez spotkanie z firmą KOMART Sp. z o.o. prowadzącą składowisko odpadów w Knurowie. Jego intencją było wspólne planowanie systemu segregacji i składowania odpadów dla Subregionu. Propozycję poparł Adam Fudali, przypominając, że zmieniają się zasady określania opłat za odpady. Dodatkowo zaproponował on, by zorganizować spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, zajmujących się tym tematem. Wobec braku sprzeciwu Marian Janecki polecił uwzględnić problem gospodarki odpadami na posiedzeniu Zarządu w kwietniu lub maju.

Adam Fudali zwrócił uwagę, że najistotniejszym i najpilniejszym problemem Związku jest podział środków w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju (SPR, 58,57 mln euro) i dlatego niedobrze, że w porządku obrad w ogóle tego problemu nie uwzględniono. Prezydent Fudali przypomniał zebranym strukturę SPR, w tym kwoty w poszczególnych priorytetach, jakie subregion może przeznaczyć na projekty. Stwierdził, że należy utrzymać proporcje podziału środków zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Ogólnego z sierpnia 2006 roku, uwzględniając środki przyznane na jedyny projekt kluczowy, jaki został uwzględniony przez Zarząd Województwa z terenu Subregionu. Oznaczałoby to następujący geograficzny podział środków:

- Jastrzębie Zdrój - 17,4 mln euro

- powiat raciborski - 12 mln euro

- powiat wodzisławski - 15 mln euro

- Rybnik wraz z powiatem rybnickim - 11,67 mln euro

- Żory - 2,5 mln euro

Zdaniem Adama Fudali już obecnie trzeba przygotowywać listę projektów.

Marian Janecki przyznał, że jego własnym pomysłem jest, by wstrzymać się jeszcze z dyskusją nad podziałem środków w ramach SPR do momentu określenia przez Zarząd Województwa stosownych wytycznych, co ma nastąpić najpóźniej na początku marca. Jego zdaniem najpierw należałoby poprosić gminy i powiaty Subregionu o przedstawienie propozycji projektów, które miałyby być realizowane w ramach SPR. Następnie można by spróbować dokonać wymiany w limitach kwot na poszczególne priorytety z innymi subregionami. W ten sposób jego zdaniem najłatwiej będzie zagospodarować w całości środki przeznaczone na SPR.

Tadeusz Skatuła wskazał, że istnieje problem adaptacji projektów zgłaszanych wcześniej do struktury priorytetów w SPR. W szczególności dotyczy to dróg, gdzie Subregion może wykorzystać łącznie 18 mln euro, ale w dwóch różnych poddziałaniach: na sieć kluczową 2,5 mln euro i 15,5 mln euro na sieć uzupełniającą, zdefiniowana jako drogi co najwyżej powiatowe. Waldemar Socha zasugerował, że nawet najistotniejszą obwodnicę można zbudować jako drogę powiatową i w ten sposób zmieścić się w definicji wymaganej SPR.

Mieczysław Kieca potwierdził jednak wątpliwości Tadeusza Skatuły. Poinformował, że sprawa budowy obwodnicy Wodzisławia Śląskiego jest obecnie badana i konsultowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim pod kątem czy można by ją zaliczyć do drogowej sieci uzupełniającej sieć kluczową. Pierwsze informacje jednak wskazują, że w przypadku SPR bardzo konsekwentnie przestrzegane będą definicje zawarte w Regionalnym Programie Operacyjnym.

Tadeusz Skatuła wskazał, że całość środków zapewnionych w SPR na drogi powinna zostać podzielona między Jastrzębie Zdrój i powiat wodzisławski, jako te jednostki, które zgłaszały projekty drogowe, a którym środków na nie nie przyznano.

Waldemar Socha stwierdził, ze jego zdaniem wymiana kwot w poszczególnych priorytetach pomiędzy subregionami nie będzie możliwa, ponieważ każdy region skupia się obecnie na jak najpełniejszym wykorzystaniu swoich limitów i nie istnieje procedura umożliwiająca jednoczesną dyskusję z innymi subregionami.

Adam Hajduk zaproponował, by w krótkim czasie – około 3 tygodni – przeprowadzić w powiatach spotkania i ustalenia list potencjalnych projektów, które mogłyby być realizowane w ramach SPR. Powstałaby w ten sposób konieczna baza danych projektów. Pomysł ten zyskał akceptację, z zastrzeżeniem konieczności zapoznania się z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego, jakie powinny pojawić się w krótkim czasie.


Ad.3)
Marian Janecki poprosił Adama Hajduka jako wnioskodawcę o przedstawienie idei dofinansowania produkcji filmu dotyczącego poradnictwa zawodowego. W swojej wypowiedzi Adam Hajduk zwrócił uwagę, że pojedynczy powiat ma zbyt mało własnych środków, by finansować przedsięwzięcie, z którego efektów korzystać mogą bezrobotni całego Subregionu. Efektem tym ma być film, prezentujący „krok po kroku” jak uzyskać pracę. Całość przedsięwzięcia miałaby kosztować około 150.000 złotych

Damian Mrowiec stwierdził, że nie widzi potrzeby realizacji filmu. Jego zdaniem Powiatowe Urzędy Pracy organizują bardzo wiele spotkań, konsultacji i seminariów dla bezrobotnych, poprzez które skutecznie dostarczają one wiedzy bezrobotnym.

Marian Janecki dodał, że tego typu filmy nie są skuteczną pomocą, bezrobotni nie przywiązują uwagi do takich porad. Waldemar Socha podkreślił, że problem bezrobocia ma innych charakter obecnie niż jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj istotniejsze jest dopasowanie kwalifikacji bezrobotnego do potencjalnego miejsca pracy, a nie udzielanie mu podstawowych informacji. Adam Hajduk wycofał wobec głosów krytycznych swoją propozycję.
Ad. 4)

Następnie Marian Janecki przeszedł do tematu ustawy o Aglomeracji Górnośląskiej. Przypomniał pokrótce historię wydarzeń z tym związanych. Wskazała, że są obawy, iż wsparta ustawą Aglomeracja będzie w naturalny sposób wysysać środki z całego województwa. Ustawa będzie zapewne powstawała pod naciskiem politycznym, dlatego ważne, jest by uczestniczyć w pracach nad opracowywaniem dokumentu.

Adam Hajduk postawił tezę, że póki co nie bardzo wiadomo, o czym rozmawiać, że założenia ustawy pójdą w innym kierunku, niż może to wynikać z zapowiedzi w mediach. Jego zdaniem silna Aglomeracja jest potrzebna, by zyskało całe województwo i mogło rywalizować z innymi największymi ośrodkami w kraju, a szczególnie z Krakowem i Wrocławiem. Dlatego też niepotrzebne było stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku, w którym krytykowano, zdaniem Adama Hajduka, ideę wzmocnienia Aglomeracji.

Waldemar Socha potwierdził, że pogląd na mechanizm aglomeracyjny, jaki ma być zapisany w ustawie, nie jest jeszcze ugruntowany, także wśród przedstawicieli miast, które wejdą w skład Aglomeracji. Nie wiadomo, czy będzie to tylko sposób na wspólna realizację szeregu zadań (z komunikacją publiczną na czele), czy bardziej zacieśniona integracja, wraz z wyborem „superprezydenta”. Jego zdaniem miasta Subregionu zachodniego nie powinny się obawiać powstania Aglomeracji Górnośląskiej. Korzyści ze wzrostu znaczenia województwa jako całości przewyższą bowiem ewentualne straty. Ze zwiększonej atrakcyjności Aglomeracji skorzystają także ośrodki wokół.

Mirosław Lenk zwrócił jednak uwagę, że obawy związane są z tym, by województwo śląskie nie przypominało w przyszłości województwa mazowieckiego, gdzie Warszawa zdecydowanie dominuje nad pozostałym obszarem, postrzeganym jako znacznie mnie atrakcyjny.

Damian Mrowiec zasugerował, że powstanie Aglomeracji jest mało prawdopodobne, ponieważ miasta w centrum województwa nie będą w stanie się porozumieć ze sobą w kwestii przekazanych na wspólny poziom zadań i sposobu zarządzania nimi.

Adam Fudali przyznał, że ma obawy związane z powstaniem jednej Aglomeracji w województwie. Przypomniał, że zdaniem urbanistów w Polsce są trzy układy mające cechy aglomeracyjne: Aglomeracja Górnośląska, Trójmiasto i układ miejski wokół Rybnika – co stanowi ważki argument za uwzględnieniem w ustawie naszego regionu. Stwierdził on też, że istnieje czytelne zagrożenie dla terenów pozaaglomeracyjnych. Jego zdaniem wiąże się ono ze zmianą danych statystycznych wykorzystywanych w Unii Europejskiej do podziału pomocy finansowej, w perspektywie kilku lat i przyłączenia kolejnych krajów do Unii. W następnym okresie budżetowym zapewne województwo śląskie nie będzie już regionem, któremu przysługiwać będzie duża pomoc unijna. Wówczas relatywnie niewielkie środki będzie przechwytywać Aglomeracja, jak centrum wzrostu – zgodnie z obowiązującym poglądem na mechanizmy rozwoju regionów. Adam Fudali poinformował, że z jego inicjatywy powstaje przy wykorzystaniu specjalistów z Uniwersytetu Śląskiego opracowanie wskazujące na konieczność i zasadność powstania także aglomeracji na terenie Subregionu Zachodniego.

Marian Janecki stwierdził, że popiera takie podejście. Z silniejszym partnerem zawsze władze bardziej się liczą i dlatego stworzenie aglomeracji w Subregionie byłoby korzystne. Wskazał też, że warto wziąć pod uwagę obecność tuż za granicą Ostrawy i jej układu aglomeracyjnego. Być może razem z naszymi miastami mógłby ten układ stanowić silną, równoważną dla Górnośląskiej aglomerację.Ad. 5)

Ustalono, że ewentualne pomysły na uzupełnienie tematyki kolejnych posiedzeń Zarządu zostaną przesłane przez członków Zarządu do Biura Związku.


Ad. 6)

Sprawy bieżące na prośbę Przewodniczącego Związku referował Wojciech Maroszek. Poinformował o złożonym przez siebie na koniec stycznia wypowiedzeniu umowy o pracę. Przekazał informację o konieczności realizacji zadań w ramach Działania 3 projektu EQUAL oraz, że Administrator Projektu – działając w porozumieniu z Przewodniczącym Związku – wskazał pana Józefa Żywinę, byłego wicestarostę wodzisławskiego, jako osobę, która obejmie zadania Menedżera Działa 3 / Koordynatora Partnera. W tej sytuacji konieczne jest zawarcie umowy o pracę na czas określony. Warunki umowy zobowiązał się uzgodnić Przewodniczący Związku.

Trwają przygotowania do złożenia aplikacji do Norweskiego Mechanizmu Finansowego / Europejskiego Obszaru Gospodarczego o dofinansowanie projektu „Ku nowoczesnej administracji…”. Na spotkaniu sekretarzy gmin i powiatów pani Gabriela Lenartowicz zgłosiła wątpliwości co do sposobu organizacji projektu i zobowiązała się do przygotowania alternatywnej propozycji. Jednocześnie za zgodą Przewodniczącego Związku, problem organizacji projektu zbadają służby Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju. Z prośbą o uwzględnienie w projekcie zgłosiła się gmina Suszec. Zarząd jednogłośnie sprzeciwił się obejmowaniu projektem gmin lub powiatów spoza terenu Subregionu.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych zwróciło się do Związku z prośbą o dofinansowanie akcji Działaj Lokalnie V, funduszu małych grantów dla organizacji pozarządowych z terenu całego Subregionu. Dofinansowanie takie miało miejsce już w latach 2005 i 2006. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 3.000 złotych w ramach promocji gospodarczej.

Na spotkaniu sekretarzy gmin i powiatów poruszono problem ewentualnego wspólnego projektu budowy szerokopasmowej sieci internetowej. Zdaniem sekretarzy konieczne jest na początku zadeklarowanie przez samorządowe władze wykonawcze woli realizacji takiego przedsięwzięcia. Po dyskusji, Marian Janecki polecił zaproszenie na posiedzenie Zarządu panią Iwonę Prolog z TP S.A., która przekaże informacje o możliwości realizacji tego typu projektu we współpracy z operatorem telekomunikacyjnym.

W czasie działań związanych z promocją turystyczną został przez współpracujące podmioty gospodarcze zgłoszony problem, pod jakim hasłem i logiem promować atrakcje turystyczne Subregionu Zachodniego. Wydaje się, że nazwa „Subregion Zachodni”, jako nieznana i niezbyt treściwa, jest do tego celu niewystarczająca. W dyskusji członków Zarządu pojawiła się propozycja, by wykorzystać pojęcia „Bramy Morawskiej”. Przewodniczący Związku polecił poprosić o opinię i pomoc w wypracowaniu logo lub hasła wydziały promocji urzędów miast i starostw w Subregionie.

Wojciech Maroszek poinformował także, że na ukończeniu są prace nad koncepcja programowo – planistyczną Sieci Dróg Głównych i w tym samym dniu nastąpi przekazanie pierwszej wersji dokumentu. W ciągu dwóch miesięcy będzie miało miejsce ostateczne zamknięcie opracowania.
Ad. 7) i 8)

Przewodniczący Związku zaproponował, by termin następnego posiedzenia ustalić telefonicznie, w zależności od ukazania się wytycznych dotyczących Subregionalnych Programów Rozwoju. Wobec braku dalszych głosów, Marian Janecki podziękował za obecność i zamknął posiedzenie.


Protokołował: Wojciech Maroszek

Przewodniczący Związku
Marian Janecki

Rybnik, 19 lutego 2007r.
: files
files -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
files -> Aneks nr 2 do Uchwały nr xxiii/178 /2004 z dnia 1 października 2004r. Rady gminy kłAJ
files -> Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”
files -> Apel o dostosowanie zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa współczesnego ruchu drogowego
files -> Sale lekcyjne Biurko
files -> Katedra energoelektroniki I napęDÓw elektrycznych propozycje tematów dyplomowych studia I stopnia –28. 02. 2015
files -> Scenariusz i reżyseria: Konrad Niewolski
files -> Wydział Elektryczny Kierunek studiów
files -> Ankieta danych osobowych do umowy zlecenia
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna