Protokół z sesji Rady Gminy nr iii/2002 z dn. 30. 12 2002rPobieranie 17.32 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar17.32 Kb.
Protokół z sesji Rady Gminy nr III/2002 z dn. 30.12 2002r.
Porządek sesji:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  2. Informacja z działalności Wójta na rzecz Gminy.

  3. Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 2003.

  4. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2002r.

  5. Uchwała w sprawie odwołania Pana Sylwestra Sieniucia ze stanowiska Sekretarza Gminy.

  6. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.

  7. Wolne wnioski i zapytania przedstawicieli samorządów wiejskich i mieszkańców Gminy.

Ad. 1. Na sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2002r. obecnych było 13 spośród 15 radnych. Nieobecni radni to p. Anna Korpowska oraz p. Jan Lorenc, oboje usprawiedliwieni.

Sesja rozpoczęła się o godz.9.00. Przyjęto planowany porządek sesji.

Po głosowaniu zarządzonym przez Przewodniczącą Rady Gminy uchwalono, że protokół z poprzedniej sesji zostanie przyjęty ze zmianami na następnej sesji Rady Gminy.


Ad. 2. Sprawozdanie ze swojej pracy przedstawił Wójt p. Krzysztof Żuchowski.

W swej wypowiedzi oznajmił, iż wydał cztery zarządzenia. Pierwsze zarządzenie z dnia 11.12.2002r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2002, dążące do uporządkowania spraw w zakresie paragrafów i są to sprawy dotyczące zwiększenia planu dochodów Gminy o kwotę 26 573 zł. z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych. Orzekł, że pieniądze zostały rozdysponowane z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli od 01.10.2002r. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, na wypłatę zasiłków pomocy społecznej, na dopłaty do dodatków mieszkaniowych za listopad i grudzień 2002r, na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wykonawcze z opieki społecznej, na działalność OPS, na finansowanie zasiłków celowych dla dzieci klas pierwszych.

Następnie oświadczył, że podpisał zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości z zasobów AWRSP. Na podstawie propozycji wysuniętej przez AWRSP przejęto dwie działki w obrębie Mielęcina, boisko sportowe w Mielęcinie, w obrębie Chłopowa jedną działkę, w Krzęcinie jedną działkę oraz kort tenisowy, w obrębie Granowa dwie działki oraz drogę gruntową, w obrębie Objezierza dwie działki, w Rakowie jedną działkę, w Żeńsku dwie działki, w tym jedna przeznaczoną na kąpielisko wiejskie.

Kolejna sprawa przedstawiona przez Wójta to zarządzenie dotyczące działki nr 476/3 o pow. 0,30 ha w obrębie Chłopowa, na którą został ogłoszony przetarg, na który wpłynął jeden wniosek, jednak z powodu nie zgłoszenia się wnioskodawcy, procedura przetargowa została wstrzymana, a działka nie będzie przedmiotem następnego przetargu.

Następnie Wójt p. Żuchowski poinformował, że wydając następne zarządzenie podniósł stawkę czynszu za lokale mieszkalne z 2,75 zł/m² do 3,30 zł. za metr kwadratowy lokalu. Jednocześnie wyjaśnił, iż na terenie Gminy Krzęcin takiego czynszu nikt nie płaci, a podniesienie stawki ma na celu pozyskanie 15 tysięcy złotych na dodatki mieszkaniowe.

Kolejną sprawą jest podpisanie umowy na dzierżawę części lokalu przy ul. Szkolnej 1 w Krzęcinie, jednocześnie zwolnił dzierżawcę z czynszu na trzy miesiące w zamian za utworzenie miejsc pracy.

Następnie Wójt przedstawił sprawę rozwiązania umowy o pracę z radca prawnym p. Adolfem Prokopowem, uzasadniając to większymi potrzebami tutejszego Urzędu. Wyraził przy tym chęć zatrudnienia radcy prawnego na co najmniej pół etatu.

Pogratulował tez zakończenia przewodu doktorskiego w dniu 12.12.2002r. Grzegorzowi Jackowi Brzustowiczowi, badającemu dzieje naszego regionu.

Następnie zapoznał się z problemami oświaty na terenie Gminy Krzęcin. Postanowił zaniechać dalszej procedury przetargowej na wykonanie roślinnej oczyszczalni ścieków, uzasadniając to brakiem środków na ten cel, informując, że lokalne oczyszczalnie po modernizacji mogą przyjąć większą ilość ścieków.

Opowiedział także o spotkaniu w oddziale AWRSP w sprawie utworzenia stołówki przy szkole w Krzęcinie dla osób najuboższych i potrzebujących. Przedstawił sprawę wysypiska w Objezierzu, wyrażając chęć pozyskania inwestorów na jego przebudowe.

Następnie poinformował o oddaleniu przez Sąd Okręgowy w Szczecinie protestu wyborczego p. Andrzeja Staszczyka.

Poinformował też o chęci zinformatyzowania Urzędu Gminy.

Przedstawił uchwałę z dn. 10.12.2002r. w sprawie opinii projektu budżetu Gminy na rok 2003 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Przyznał też pieniądze na zakup nowego sprzętu muzycznego dla domu kultury w Granowie.

Na końcu oświadczył, że były to najważniejsze sprawy z którymi się zetknął jako Wójt.
Ad. 3. Uchwalono uchwałę nr III/15/2002 z dnia 30.12.2002r. większością głosów, tj. 12 głosów za oraz jedna osoba wstrzymująca się od głosu.

Podczas uchwalania uchwały wniesiono wniosek o usuniecie paragrafu 2 uchwały. W głosowaniu nad wnioskiem za było 12 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2003r.


Ad. 4. Głosowano nad uchwałą III/16/2002 z dnia 30.12.2002r.

Uchwała została uchwalona większością głosów, tj. za głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było.


Ad. 5. Głosowano nad uchwałą nr III/17/2002 z dnia 30.12.2002r. Uchwała została przyjęta. Głosów za było 8, głosów przeciwnych 3, od głosu wstrzymały się dwie osoby.
Ad. 6. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo z PKS Myślibórz informujące o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, w sprawie przywrócenia kursów autobusów PKS po dotacjach gmin w danym rejonie.

Pan Bogdan Brzustowicz wystąpił z wnioskiem o przycięcie drzew przy drodze do Mielęcina. Pan Zdzisław Kula wystąpił z wnioskiem o wycięcie starego drzewa w Rakowie. Odpowiedzi udzielił p. Jacek Skrzypiński.

Pan Ustianowski Zdzisław zapytał czy możliwe jest poprawienie oświetlenia na ulicy Jeziornej w Krzęcinie.

Pan Kula Stefan wystąpił z wnioskiem odnośnie przywrócenia kursu autobusu biorąc pod uwagę dotacje z Gminy, co najmniej dwa razy w tygodniu dla mieszkańców Objezierza i Rakowa.

Pan Artur Konopelski poparł wniosek p. Stefana Kuli o uruchomienie kursów PKS, a w razie potrzeby Gmina powinna te kursy dofinansować. Kula Stefan wyjaśnił, że przeprowadził rozmowę z kierownikiem PKS Myślibórz i dowiedział się, że dopłata do kursu kosztowałaby Gminę w granicach 600 – 700 zł. miesięcznie.

Pan Henryk Owczarek złożył wniosek dotyczący naprawy bramy i furtki na cmentarzu w Rakowie i udostępnienia świetlicy w Rakowie – odpowiedzi udzielił p. Skrzypiński.

Pan Ryszard Pierzchała zapytał , czy drzew przy drogach gminnych nie mógłby ktoś przyciąć prywatnie, na własny koszt w zamian za drzewo.

Pani Irena Banasiak złożyła wniosek o utworzeniu klubu dla młodzieży w Żeńsku, w budynku który jest opalany, ale nikomu nie służy.

Odpowiedzi na bieżąco udzielał p. Krzysztof Żuchowski.

Pan Marcin Leszczyński złożył wniosek o postawienie lampy oświetleniowej przy ulicy Zakładowej w Granowie, oraz przy cmentarzu w Granowie.

Pan Grzegorz Grudzień złożył wniosek o postawienie lampy oświetleniowej w Słonicach.
Ad. 7. Pani Jadwiga Groblica złożyła wniosek o naprawę przystanku PKS oraz poparła wniosek o świetlicę w Rakowie oraz zaplecza socjalnego świetlicy. Zwróciła się do Wójta i Rady Gminy o myślenie o bezrobotnych w nowym roku.

Pani Danuta Mirska złożyła wniosek w sprawie świetlicy wiejskiej w Nowym Klukomiu oraz w sprawie dodatkowej lampy oświetleniowej. Poparła sprawę iluminacji świątecznej Krzęcina. Wniosła wniosek o budowę boiska

sportowego w Nowym Klukomiu. Pani Mirska złożyła życzenia noworoczne Wójtowi oraz Radzie Gminy.

Pan Zenon Lewandowski wystąpił w sprawie strażackiej syreny alarmowej w Rakowie.

Pan Henryk Cichowski wystąpił w sprawie świetlicy wiejskiej w Objezierzu (remont dachu).

Pan Józef Jagiełło złożył wniosek o obrócenie lampy ulicznej z ul. Szkolnej na ulicę Łąkową w Chłopowie.Noworoczne życzenia „mniej głupoty i mniej chamstwa” złożył pan Zdzisław Ustianowski.
Sesję zakończyła Przewodnicząca Rady Gminy po wyczerpaniu pytań mieszkańców.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna