Protokół z Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego w dniu 20 czerwca 2015 rPobieranie 96.48 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar96.48 Kb.

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach w dniu 20.06.2015 r.


Protokół

z Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów

Polskiego Związku Szachowego

w dniu 20 czerwca 2015 r.

O godzinie 10.30 prezes Polskiego Związku Szachowego Tomasz Delega poinformował zebranych, że z powodu braku kworum obrady odbędą się w drugim terminie.

O godzinie 11.00 pan Tomasz Delega otworzył obrady Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów, które zorganizowano w Hotelu Mercure Warszawa Grand.

Prezes zakomunikował, że na sali obrad znajduje się 27 delegatów z 11 wojewódzkich związków szachowych. Zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Szachowego zebranie w drugim terminie jest prawomocne.

Po otwarciu obrad prezes PZSzach przywitał wszystkich zebranych, w tym członków honorowych Polskiego Związku Szachowego przybyłych na zebranie: Agnieszkę Brustman, Andrzeja Filipowicza, Mirosława Gnieciaka, Włodzimierza Schmidta i Piotra Zielińskiego.

Po części oficjalnej prezes Tomasz Delega zaproponował przyjęcie projektu Regulaminu obrad Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów.


Punkt 2

Zatwierdzenie Regulaminu obrad WSZD.

W związku z brakiem uwag do proponowanego Regulaminu obrad prezes zaproponował głosownie w sprawie jego przyjęcia:

– za: 26 osób

– przeciw: 0 osób

– wstrzymujących się: 0 osób.

Regulamin został zatwierdzony.
Punkt 3

Zatwierdzenie porządku obrad WSZD.

W dalszej części posiedzenia prezes Tomasz Delega zaproponował przegłosowanie porządku obrad, którego projekt został dostarczony członkom PZSzach przed sesją w terminie regulaminowym wraz z materiałami.

Wobec braku uwag i propozycji zmian do projektu członkowie Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów zatwierdzili porządek obrad następującą ilością głosów:

– za: 26 osób

– przeciw: 0 osób

– wstrzymujących się: 0 osób


Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów obradowało według następującego porządku obrad:

 1. Przywitanie delegatów przez prezesa.

 2. Zatwierdzenie Regulaminu obrad WSZD.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad WSZD.

 4. Wybór Przewodniczącego WSZD.

 5. Wybór komisji WSZD:

a. mandatowej,

b. skrutacyjnej,

c. uchwał i wniosków.


 1. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu za rok 2014.

 2. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się komisji zjazdowych.

 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014 oraz informacja o badaniu bilansu za 2014 r., przedstawienie opinii biegłego rewidenta.

 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

 6. Zatwierdzenie sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu za rok 2014 i podjęcie stosownych uchwał.

 7. Uchwała w sprawie absolutorium za 2014 r.

 8. Uchwała w sprawie wypłaty diet stanowiących zwrot kosztów z tytułu utraconych zarobków dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 9. Dyskusja w sprawach różnych.

 10. Podjęcie uchwał WSZD

 11. Zakończenie WSZD.


Punkt 4

Wybór przewodniczącego WSZD

Na przewodniczącego Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów prezes Tomasz Delega zaproponował kandydaturę pana Andrzeja Modzelana.

Kandydat wyraził zgodę na przewodniczenie obradom.

Prezes Zarządu PZSzach zapytał, czy są zgłoszenia kandydatur z sali. Wobec braku propozycji, zarządził głosowanie. Członkowie Zgromadzenia poparli kandydaturę pana Andrzeja Modzelana głosując:

– za: 26 osób

– przeciw: 0 osób

– wstrzymujących się: 1 osoba.
Prezes przekazał prowadzenie obrad panu Andrzejowi Modzelanowi.

Przewodniczący podziękował delegatom za zaufanie, jakim go obdarzyli oraz podziękował pracownikom Biura PZSzach za przygotowanie Walnego Zgromadzenia, a następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


Punkt 5

Wybór komisji WSZD.

W tym punkcie przewodniczący Andrzej Modzelan zaproponował wybór Komisji Skrutacyjnej, w której skład zarekomendował kandydaturę Aleksandra Czerwońskiego, Piotra Straupisza i Andrzeja Matusiaka.

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji.

Wobec braku propozycji z sali przewodniczący zamknął listę kandydatów do Komisji Mandatowej i zaproponował głosowanie składu komisji en bloc.

Delegaci poparli kandydatury do komisji głosując:

– za: 27 osób

– przeciw: 0 osób

– wstrzymujących się: 0 osób


Następnie przewodniczący zaproponował skład Komisji Mandatowej w osobach pana Waldemara Dudzińskiego i Marka Prusa.

Przewodniczący poprosił zebranych o zgłoszenie kandydatur.

Pan Włodzimierz Schmidt zaproponował do składu komisji panią Agnieszkę Brustman, która wyraziła zgodę na udział w pracach komisji.

Wobec braku dalszych zgłoszeń przewodniczący przeprowadził głosowanie składu komisji en bloc:

– za: 26 osób

– przeciw: 0 osób

– wstrzymujących się: 0 osób.
W dalszej części posiedzenia przewodniczący Zgromadzenia zaproponował wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków. W skład komisji zarekomendował kandydatury pana Aleksandra Sokólskiego, Łukasza Turleja i Artura Czyża.

Delegaci wyrazili zgodę na pracę w komisji.

Wobec braku zgłoszeń kandydatów z sali przewodniczący Andrzej Modzelan zaproponował przegłosowanie en bloc składu komisji.

Członkowie Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów zatwierdzili skład komisji głosując w następujący sposób:

– za: 23 osoby

– przeciw: 0 osób

– wstrzymujących się: 2 osoby
Przewodniczący Zgromadzenia poprosił komisje o ukonstytuowanie się i podjęcie prac.

Punkt 6

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu za rok 2014.

Po wyborze komisji zjazdowych przewodniczący Andrzej Modzelan przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku dziennego, w którym przekazał głos prezesowi Zarządu PZSzach Tomaszowi Deledze.

Prezes Polskiego Związku Szachowego poinformował zebranych, że sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 r. oraz sprawozdanie finansowe zostało opublikowane na stronie internetowej PZSzach w terminie regulaminowym.

Na wstępie prezes przypomniał, że Zarząd PZSzach od 14 grudnia 2014 r. działa w zmniejszonym składzie, po rezygnacji z pracy w Zarządzie wiceprezes ds. promocji i organizacji pani Małgorzaty Wojciechowskiej oraz pokrótce zapoznał delegatów ze składem osobowym Biura PZSzach odpowiedzialnym za funkcjonowanie centrali Polskiego Związku Szachowego.

Następnie pan Tomasz Delega omówił najważniejsze osiągnięcia sportowe członków Związku, w tym złoty medal Klaudii Kulon oraz drużynowy złoty medal na Akademickich Mistrzostwach Świata 2014 r., brązowy medal Marty Bartel na olimpiadzie w Tromsø, złoty medal Jana Krzysztofa Dudy na Mistrzostwach Europy w Szachach Szybkich i srebrny medal w szachach błyskawicznych oraz pasmo sukcesów polskich zawodników w solvingu: Piotra Murdzi, Kacpra Pioruna, Aleksandra Miśty i Piotra Górskiego, którzy zdobyli złote medale indywidualnie i drużynowo. Wśród osiągnięć juniorów prezes wymienił srebrny medal Oliwii Kiołbasy który zdobyła na Mistrzostwach Świata Juniorów 2014 r. oraz srebro Mikołaja Tomczaka na Mistrzostwach Europy Juniorów 2014 r.

Po omówieniu osiągnięć zawodników Polskiego Związku Szachowego prezes zapoznał zebranych z etapem wdrażania projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”, w ramach którego PZSzach promuje grę w szachy w placówkach szkolnych. Pan Tomasz Delega wspomniał, że w roku szkolnym 2014/2015 w projekcie bierze udział około 300 szkół, a od 1 września 2015 r. planowane jest zwiększenie zasięgu projektu o kolejne 300 placówek. Prezes PZSzach przyznał, że propagowanie szachów wśród dzieci i młodzieży jest jednym z ważniejszych celów Polskiego Związku Szachowego.

Wśród nowych działań podjętych przez Zarząd PZSzach prezes wymienił nowy projekt „Rehabilitacja przez Szachy”, którego celem będzie dotarcie do osób chorych znajdujących się w placówkach szpitalnych i przyszpitalnych placówkach edukacyjnych i zainteresowaniem ich grą w szachy. Pan Tomasz Delega poinformował, że obecnie około 20 placówek jest zainteresowanych współpracą w tym zakresie z PZSzach, dlatego od 1 września przeszkoleni wolontariusze rozpoczną działalność.

Prezes PZSzach wspomniał także o imprezie zorganizowanej z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Karskiego, w której Polski Związek Szachowy postanowił uczestniczyć i promować szachy, jeżdżąc zabytkowym tramwajem po Warszawie i rozgrywając partie szachów.

Wśród akcji podejmowanych corocznie prezes wymienił zorganizowanie obozu szachowego dla dzieci, w tym dla dzieci polonijnych, promowanie szachów w Parlamencie poprzez przygotowanie turnieju pod nazwą „Szachiści grają dla Polonii” oraz udział w Pikniku Olimpijskim, w którym różne związki sportowe promują swoje dziedziny wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Oprócz przygotowywania akcji promujących szachy, działalność Zarządu koncentrowała się na monitorowaniu postępów związanych z poprawą programu ChessArbiter, opracowaniu Regulaminu Ewidencyjnego oraz zmianie wizerunkowej czasopisma „Mat” i dopasowaniu treści czasopisma dla początkujących graczy.

Prezes przypomniał, że w Biurze PZSzach w każdy czwartek o godz. 17.00 tradycyjnie odbywają się turnieje szachowe, które cieszą się dużą popularnością.

Kończąc prezentację sprawozdania z działalności Zarządu pan Tomasz Delega przedstawił harmonogram imprez planowanych w 2015, wśród których wymienił m.in.: Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w Karpaczu, Mistrzostwa Świata w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych. Prezes PZSzach podkreślił, że równolegle z obradami Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach odbywa się turniej finałowy projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” zorganizowany na Stadionie Narodowym. Pan Tomasz Delega wyraził nadzieję, że prezes Europejskiej Unii Szachowej Zurab Azmaiparashvili, który obecnie przebywa na Stadionie Narodowym, znajdzie czas i przyjmie zaproszenie Zarządu na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach.

Prezes Tomasz Delega poinformował delegatów, że dzięki staraniom Zarządu PZSzach istnieje możliwość ubiegania się o środki unijne na promowanie szachów. Ponieważ uzyskanie środków unijnych nie jest sprawą prostą, prezes zaproponował, aby poszczególne związki szachowe łączyły swoje siły i występowały do marszałków województw ze wspólnym wnioskiem. Prezes PZSzach zaapelował do delegatów, aby nawiązali kontakt z urzędami marszałkowskimi i nie zaprzepaścili szansy pozyskania wielomilionowych kwot.

Na koniec prezes Tomasz Delega nadmienił, że 2014 r. zamknął się stratą w wysokości około 100 000 zł. Zastrzegł jednak, że w 2015 r. Zarząd nie przewiduje straty. Prezes PZSzach zaproponował pokrycie straty z funduszu statutowego.Punkt 7

Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się komisji zjazdowych.

Po wyczerpaniu punktu 6. porządku dziennego przewodniczący Andrzej Modzelan przeszedł do realizacji kolejnego punktu, w którym przewodniczący komisji zjazdowych odczytali protokoły z ukonstytuowania się poszczególnych komisji:


Komisja Skrutacyjna:

- Aleksander Czerwoński – przewodniczący KS WSZD PZSzach

- Andrzej Matusiak – sekretarz KS WSZD PZSzach

- Piotr Straupisz – członek KS WSZD PZSzach


Komisja Uchwał i Wniosków:

- Łukasz Turlej – przewodniczący KUiW WSZD PZSzach

- Aleksander Sokólski – sekretarz KUiW WSZD PZSzach

- Artur Czyż – członek KUiW WSZD PZSzach


Komisja Mandatowa:

- Marek Prus – przewodniczący KM WSZD PZSzach

- Waldemar Dudziński – członek KM WSZD PZSzach

- Agnieszka Brustman – członek KM WSZD PZSzach


Punkt 10

Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący Marek Prus odczytał protokół Komisji Mandatowej, która na podstawie listy obecności stwierdziła, że na 59 uprawnionych delegatów PZSzach w zebraniu uczestniczy 27 osób. Obecni są przedstawiciele 11 z 16 wojewódzkich związków szachowych. W związku z tym, że Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, zgodnie z § 21 pkt 4 lit. b Statutu PZSzach Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Polskiego Związku Szachowego w dniu 20 czerwca 2015 r. uznano za prawomocne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.


Punkt 8

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014 oraz informacja o badaniu bilansu za 2014 r., przedstawienie opinii biegłego rewidenta.

W dalszej części posiedzenia przewodniczący Andrzej Modzelan przekazał głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który zapoznał delegatów ze sprawozdaniem komisji.

Przewodniczący Waldemar Taboła poinformował, że sprawozdanie obejmuje okres od 15 czerwca 2014 r. do 19 czerwca 2015 r. Raport zawiera: kontrolę realizacji zadań zleconych przez Polski Związek Szachowy podmiotom zewnętrznym, działalność Zarządu oraz analizę stanu finansowego Związku i opinii biegłego rewidenta.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Zarząd w sposób planowy i zorganizowany realizował zadania statutowe, w tym: promowanie szachów, koordynowanie działań wojewódzkich związków szachowych, powoływanie kadry narodowej, ustalanie reguł organizacyjnych, sportowych i dyscyplinarnych.

Kontrola Komisji Rewizyjnej nie wykazała nieprawidłowości w dokumentacji księgowo-finansowej oraz działalności Biura PZSzach, zaś z badania stanu majątkowego PZSzach przeprowadzonego w dniu 7-10 kwietnia 2015 r. przez Grupę Gomułka Sp. z o.o. wynika, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Związku, dokumentacja prowadzona jest zgodnie z zasadami rachunkowości. Poza tym biegły rewident stwierdził, że Zarząd wykazuje duże zaangażowanie w pozyskiwaniu środków finansowych – dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 37% – oraz starannie nadzoruje ich wydawanie.

W swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna podkreśliła, że pomimo dużej determinacji Zarządu rok 2014 r. zamknął się stratą w wysokości 96 642,69 zł, jednak nadzwyczaj korzystny bilans finansowy z 2013 r. umożliwia kompensatę straty z funduszu statutowego.

Mając na uwadze powyższe argumenty Komisja Rewizyjna zarekomendowała Walnemu Sprawozdawczemu Zgromadzeniu Delegatów zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie członkom Zarządu absolutorium.

Po odczytaniu sprawozdania finansowego przewodniczący Waldemar Taboła poinformował zebranych, że jeden z członków Komisji Rewizyjnej, pan Piotr Zieliński, zgłosił dwie uwagi do sprawozdania, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu ze względu na zbyt późne ich przesłanie. Przewodniczący komisji zwrócił się do przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z prośbą o umożliwienie członkowi Komisji Rewizyjnej zabrania głosu w tej sprawie.

Przewodniczący Andrzej Modzelan udzielił głosu delegatowi.

Pan Piotr Zieliński przyznał, że uwagi, które przesłał do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotarły do Waldemara Taboła zbyt późno, ale ich przesłanie było uzależnione od czasu umieszczenia przez Zarząd sprawozdania na stronie internetowej, które – zdaniem delegata – pojawiło się zbyt późno. Członek komisji potwierdził, że podpisał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i popiera wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi, jednak chciałby wyrazić swoje zaniepokojenie, w jaki sposób odwołano 14 grudnia 2014 r. wiceprezesa Zarządu pana Andrzeja Matusiaka.


Przewodniczący Zgromadzenia podziękował delegatowi za głos.

Przed przejściem do kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący Andrzej Modzelan poprosił pana Tomasza Lissowskiego, przewodniczącego Komisji Historycznej, o zabranie głosu.

Pan Tomasz Lissowski poinformował zebranych, że pan Wojciech Zawadzki, ojciec arcymistrzyni, wydał książkę, w której zebrał afisze szachowe. Przewodniczący komisji zwrócił się z prośbą do delegatów, aby osoby, które mają u siebie jakieś afisze, skontaktowały się z panem Zawadzkim i umożliwiły mu ich zeskanowanie.

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował panu Tomaszowi Lissowskiemu i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


Punkt 9

Dyskusja nad sprawozdaniami.

Przewodniczący Andrzej Modzelan otworzył dyskusję nad sprawozdaniami Zarządu.

W odniesieniu do uwagi pana Piotra Zielińskiego głos zabrał prezes Tomasz Delega, który przyznał, że odwołanie pana Matusiaka pozostawiło niesmak, jednak jako prezes nie miał wpływu na wniosek, który wpłynął do Zarządu, a odwołanie członka Zarządu odbyło się zgodnie z prawem.

W nawiązaniu do sprawozdania Zarządu głos zabrał pan Piotr Zieliński, który odniósł się do projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Zdaniem delegata Zarząd powinien się zastanowić nad składem osób, które koordynują ten projekt. Wyraził ubolewanie, że po zwolnieniu jego córki z PZSzach został odsunięty od projektu. Zaapelował do Zarządu, by nie pomijać jego osoby przy organizowaniu konferencji, obrad i podejmowaniu decyzji w tym zakresie, gdyż jego wiedza i zaangażowanie w projekt mogą zostać dobrze spożytkowane.

Pan Tomasza Delega zabrał głos ad vocem. Wyjaśnił, że zwolnienie Magdy Zielińskiej z Polskiego Związku Szachowego nastąpiło po założeniu przez nią i Piotra Zielińskiego Stowarzyszenia „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Działania członków Zarząd PZSzach uznał za nielojalne, stąd zwolnienie pani Magdy.

Kończąc dyskusję w tej sprawie Piotr Zieliński zapewnił delegatów, że jednym z głównych celów stowarzyszenia ujętych w jego Statucie jest współpraca z Polskim Związkiem Szachowym.

W związku z brakiem dalszych uwag do sprawozdania przewodniczący Andrzej Modzelan zaproponował realizację kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 11

Zatwierdzenie sprawozdania merytoryczno-finansowego

Zarządu za rok 2014.

Przewodniczący Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów zarządził głosowanie dotyczące podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu za 2014 r.

Delegaci głosowali w następujący sposób:

– za: 25 osób

– przeciw: 0 osób

– wstrzymujących się: 0 osób.Uchwała została przyjęta.
Punkt 12

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014.

Po przyjęciu uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu Polskiego Związku Szachowego przewodniczący Andrzej Modzelan przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PZSzach.Uchwałę nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Polskiego Związku Szachowego z działalności za 2014 r. przegłosowano w następujący sposób:

– za: 27 osób

– przeciw: 0 osób

– wstrzymujących się: 0 osóbUchwała została przyjęta.
W dalszej części posiedzenia przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę nr 3 w sprawie pokrycie straty z 2014 r. w wysokości 96 642,69 zł z funduszu statutowego.

Delegaci głosowali w następujący sposób:

– za: 26 osób

– przeciw: 0 osób

– wstrzymujących się: 0 osób

Uchwała została przyjęta.
Po bloku głosowań przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do realizacji punktu 13. porządku obrad.
Punkt 13

Uchwała w sprawie wypłaty diet stanowiących zwrot kosztów z tytułu

utraconych zarobków dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Andrzej Modzelan poprosił prezesa Polskiego Związku Szachowego o zapoznanie delegatów z argumentami przesądzającymi o propozycji Zarządu.

Prezes Tomasz Delega poinformował zebranych, że z chwilą obejmowania funkcji prezesa PZSzach zapowiadał, że będzie chciał doprowadzić do sytuacji, w której członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej będą otrzymywali pewne wynagrodzenie za pracę na rzecz PZSzach. Argumentując decyzję prezes podkreślił, że coraz trudniej jest namówić członków Związku do pracy społecznej, a brak wynagrodzenia eliminuje czynnik motywujący do pracy.

Prezes zaproponował cztery projekty uchwał, w których: 1) Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego upoważnia Komisję Rewizyjną PZSzach do podejmowania decyzji w sprawie wypłaty diet stanowiących zwrot z tytułu utraconych zarobków dla prezesa Zarządu PZSzach w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok; 2) Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego upoważnia prezesa Zarządu PZSzach do podejmowania decyzji w sprawie wypłaty diet miesięcznych stanowiących zwrot z tytułu utraconych zarobków dla członków Zarządu PZSzach w wysokości nieprzekraczającej miesięcznej kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok;

3) Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego uchwala dietę dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZSzach stanowiącej zwrot z tytułu utraconych zarobków w wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów za dany rok;

4) Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Polskiego Związku Szachowego upoważnia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZSzach do podejmowania decyzji w sprawie wypłaty diet stanowiących zwrot z tytułu utraconych zarobków dla członków Komisji Rewizyjnej w wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty 75% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok.

W odniesieniu do propozycji prezesa Zarządu PZSzach głos zabrał Piotr Zieliński, który poddał w wątpliwość możliwości finansowe Związku, mając na uwadze odnotowaną w 2014 r. stratę. Ponieważ członkowie obecnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej decydowali się na pracę społeczną w PZSzach, zaproponował odłożenie decyzji w czasie.

Głos w tej sprawie zabrał pan Janusz Sroka, który zaproponował, aby propozycje wynagrodzenia dla przewodniczących i członków były w tej samej wysokości.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował przegłosowanie wniosku pana Janusza Sroki w sprawie wypłaty diet stanowiących zwrot z tytułu utraconych zarobków dla członków Zarządu (w skali miesięcznej) oraz Komisji Rewizyjnej (w skali rocznej) w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok.

Delegaci głosowali w następujący sposób:

– za: 2 osoby

– przeciw: 4 osoby

– wstrzymujących się: 16 osób

Wniosek został odrzucony.
W związku z brakiem akceptacji wniosku przez delegatów prezes Tomasz Delega zaproponował przegłosowanie uchwał zaproponowanych przez Zarząd.
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę nr 4 Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej PZSzach do podejmowania decyzji w sprawie wypłaty diet stanowiących zwrot z tytułu utraconych zarobków dla prezesa Zarządu PZSzach.

Delegaci głosowali w następujący sposób:

– za: 14 osób

– przeciw: 5 osób

– wstrzymujących się: 8 osób

Uchwała została przyjęta.
Następnie przegłosowano Uchwałę nr 5 Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego w sprawie upoważnienia prezesa Zarządu Polskiego Związku Szachowego do podejmowania decyzji w sprawie wypłaty diet miesięcznych stanowiących zwrot z tytułu utraconych zarobków dla członków Zarządu PZSzach.

Delegaci głosowali w następujący sposób:

– za: 14 osób

– przeciw: 3 osoby

– wstrzymujących się: 9 osób

Uchwała została przyjęta.
Kolejne dwie uchwały dotyczyły wypłaty diet dla Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr 6 Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego w sprawie uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego wypłaty diety dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Delegaci głosowali w następujący sposób:

– za: 15 osób

– przeciw: 0 osób

– wstrzymujących się: 11 osób

Uchwała została przyjęta.
Ostatnia w bloku uchwał, Uchwała nr 7 Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Polskiego Związku Szachowego w sprawie upoważnienia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZSzach do podejmowania decyzji w sprawie wypłaty diet stanowiących zwrot z tytułu utraconych zarobków dla członków Komisji Rewizyjnej.

Delegaci głosowali w następujący sposób:

– za: 14 osób

– przeciw: 2 osoby

– wstrzymujących się: 11 osób

Uchwała została przyjęta.
Prezes PZSzach podziękował delegatom za przyjęcie uchwał.

W związku z wyczerpaniem punktu 13. porządku dziennego przewodniczący Andrzej Modzelan zarządził przerwę.


Punkt 14 i 15

Dyskusja w sprawach różnych. Podjęcie uchwał WSZD.

Po przerwie przewodniczący Andrzej Modzelan otworzył dyskusję w sprawach różnych i rozpoczął od odczytania dwóch pism, które wpłynęły od związków szachowych na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów.Wniosek I – prezesa Stanisława Sukty Myślenickiego Ludowego Klubu Szachowego dotyczący uregulowania sprawy zajmowania zwolnionych miejsc w ligach.

W swoim piśmie prezes klubu poruszył temat drużyny Zagłębia Dąbrowa Górnicza I, która nie grając w żadnej lidze, decyzją wiceprezesa Włodzimierza Schmidta, zajęła miejsce w ekstralidze po klubie Sharks z Warszawy. Zdaniem wnioskodawcy nowa drużyna powinna grać co najwyżej w I lidze i powinno się rozważyć udział w I lidze w 2015 r. rezerwowej drużyny pana Pierzaka.

Do pisma odniósł się prezes Delega, który poinformował zebranych, że do Zarządu nie wpłynęło pismo w tej sprawie. Uważa jednak, że drużyna, która grała w ekstralidze, została pozbawiona sponsora i przechodzi w całości do innego klubu, powinna mieć możliwość zagrania w ekstralidze.

Głos w tej sprawie zabrał pan Mirosław Gnieciak, który zapytał prezesa, jak zdefiniowana jest ta sytuacja w regulaminach, czy prawo udziału w ekstralidze przysługuje zawodnikom, czy jednostce organizacyjnej, która opłaca składki do PZSzach i finansuje zawodnika?

Delegat Włodzimierz Schmidt poinformował zebranych, że nie ma przepisu regulującego tego typu okoliczność, ale dotychczasową praktyką było, że wiceprezes ds. sportu podejmował decyzję o udziale zawodników w ekstralidze w sytuacji, kiedy wszyscy zawodnicy przechodzili do innego klubu z powodu upadku klubu i zmiany sponsora. Takie rozstrzygnięcie podjął i tym razem, jako wiceprezes ds. sportowych.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował, aby podjąć uchwałę w sprawie przekazania tego wniosku do rozpatrzenia Zarządowi.

Delegaci przychylili się do propozycji przewodniczącego.
Uchwała nr 8 Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego w sprawie zobowiązania Zarządu PZSzach do rozpatrzenia wniosku dotyczącego jednoznacznego uregulowanie sprawy zajmowania zwolnionych miejsc w ligach.

Delegaci podjęli uchwałę następującą ilością głosów:

- za – 26 osób

- przeciw – 0 osób

- wstrzymujących się: 1 osoba

Uchwała została przyjęta.
Wniosek II – pana Krystiana Klimczoka w sprawie przywrócenia Klubu MKSz „Diagonalia” Imielin w poczet członków Polskiego Związku Szachowego.

Przewodniczący Andrzej Modzelan odczytał pismo pana Klimczoka, w którym autor zwrócił się z prośbą do Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów o przywrócenie Klubu MKSz „Diagonalia” Imielin w szeregi Polskiego Związku Szachowego oraz podjęcie decyzji o wielkości opłat członkowskich za lata 2013 i 2014, które zobowiązał się uregulować.

Pan Piotr Murdzia przyznał, że pracownicy Biura PZSzach, po wykreśleniu klubu z listy członków Polskiego Związku Szachowego i umieszczeniu informacji na stronie internetowej Związku, rozmawiali z panem Klimczokiem, który zakwestionował formę informowania członków o ich wykreśleniu poprzez stronę internetową. W drodze dialogu ustalono, że klub ureguluje składki za lata poprzednie. Podkreślił, że składka za 2015 r. została już uregulowana.

Głos zabrał skarbnik Polskiego Związku Szachowego pan Bogdan Jeżak, który poinformował, że składka roczna wynosi 500 zł. Delegat zaproponował, żeby w ramach ułatwienia klubowi uregulowania zaległości obniżyć opłatę do 400 zł rocznie.

Przewodniczący Andrzej Modzelan poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała nr 9 Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Polskiego Związku Szachowego w sprawie przywrócenia Klubu MKSz „Diagonalia” Imielin w szeregi Polskiego Związku Szachowego po uregulowaniu zaległych składek w wysokości 400 zł rocznie za lata 2013 i 2014 w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2015 r.

Delegaci głosowali w następujący sposób:

– za: 27 osób

– przeciw: 0 osób

– wstrzymujących się: 0 osób

Uchwała została przyjęta.
W trakcie obrad na salę posiedzeń wszedł prezydent Europejskiej Unii Szachowej Zuraba Azmaiparashvili, który podziękował za zaproszenie na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów i możliwość zobaczenia turnieju finałowego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” zorganizowanego na Stadionie Narodowym. Prezydent pogratulował rozmachu i zapewnił, że projekt zyskał międzynarodowy prestiż.

Zuraba Azmaiparashvili pogratulował sukcesów i jeszcze raz podziękował za zaproszenie.

Po wystąpieniu prezydenta prezes PZSzach zaproponował zrobienie zdjęcia pamiątkowego delegatów z prezydentem Europejskiej Unii Szachowej Zurabem Azmaiparashvilim.
Po wyjściu gościa z sali obrad przewodniczący Zgromadzenia kontynuował obrady.

Wniosek III – pana Piotra Zielińskiego w sprawie zobowiązania Zarządu PZSzach do publikowania sprawozdań rocznych przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Delegat Piotr Zieliński wyjaśnił, że zamieszczenie sprawozdań merytoryczno-finansowych 2 dni przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów uniemożliwia terminowe zgłoszenie uwag.

Głos w tej sprawie zabrał Bogdan Jeżak, który zaproponował udostępnienie sprawozdań na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Piotr Zieliński podtrzymał swój wniosek.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie wniosku Piotra Zielińskiego.

Delegaci poparli wniosek następującą ilością głosów:

– za: 16 osób

– przeciw: 3 osoby

– wstrzymujących się: 5 osób

Uchwała nr 10 Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Polskiego Związku Szachowego w sprawie zobowiązania Zarządu PZSzach do publikowania sprawozdań rocznych przynajmniej na 14 dni przed terminem WZD została przyjęta.
Wniosek IV – Piotra Zielińskiego w sprawie zobowiązania Zarządu PZSzach do pozostawienia decyzji w sprawie wyłonienia organizatorów imprez centralnych Komisji Ofertowej.

Pan Piotr Zieliński przyznał, że będąc członkiem Komisji Rewizyjnej przyglądał się obradom Zarządu, w tym podejmowaniu decyzji w sprawie organizowania imprez centralnych. Delegat stwierdził, że w jego subiektywnym odczuciu o wyborze oferty nie zawsze decydowała sama oferta, a w większym stopniu kontakty interpersonalne organizatorów z członkami Zarządu. Aby uniknąć ambiwalentnych odczuć zaproponował scedowanie obowiązku rozstrzygnięcia ofert na Komisję Ofertową, która będzie podejmowała decyzję. Od jej decyzji będzie możliwość odwołania się do Zarządu PZSzach.

Prezes PZSzach przyznał, że rozstrzyganie konkursu ofert w Polskim Związku Szachowym jest jednym z trudniejszych tematów, ponieważ trudno jest znaleźć osoby do Komisji Ofertowej, które nie są związane z Zarządem PZSzach, nie są organizatorem żadnej imprezy bądź nie są powiązane z żadnym z organizatorów.

W związku z ożywioną dyskusją delegatów na temat pracy i regulaminu Komisji Ofertowej, prezes PZSzach zaproponował, aby przenieść dyskusję na forum posiedzenia Zarządu, który odbędzie się dzień po Walnym Zgromadzeniu. Zaprosił wszystkich zainteresowanych do uczestniczenia w posiedzeniu i zachęcił do udziału w dyskusji.

Przewodniczący, w związku z brakiem głosów przeciwnych, zarządził głosowanie w tej sprawie.
Uchwała nr 11 Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Polskiego Związku Szachowego w sprawie zobowiązania Zarządu PZSzach do pozostawienia decyzji w sprawie wyłonienia organizatorów imprez centralnych Komisji Ofertowej.

Delegaci głosowali w następujący sposób:

– za: 23 osoby

– przeciw: 2 osoby

– wstrzymujących się: 2 osoby

Uchwała została przyjęta.
W ramach dyskusji w sprawach różnych głos zabrał Piotr Zieliński, który oznajmił, że w tym roku odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Umysłowych w Suwałkach. Ponieważ istnieje obawa, że impreza może wypaść z kalendarza imprez szachowych z uwagi na małe zainteresowanie marszałków województw organizowaniem olimpiady, delegat zaapelował do zebranych, aby zwrócili się do swoich marszałków i przekonali ich do złożenia ofert na organizację olimpiady.

Głos zabrał Tomasz Delega, który wyjaśnił, że decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki organizatorami olimpiady młodzieżowej będą mogły być związki sportowe. Zdaniem prezesa to dobra zmiana.

W sprawach różnych głos zabrał pan Łukasz Turlej, który poruszył kwestię rankingów. Delegat zaznaczył, że wprowadzone przez FIDE zmiany związane z przelicznikiem K=40 skutkowały patologicznymi zachowaniami zawodników, którzy manipulują punktacją.

Przewodniczący Andrzej Modzelan przyznał, że zmiany w regulaminach Międzynarodowej Federacji Szachowej były radykalne, ale potrzebne. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podkreślił, że bywają nadużycia, ale Polski Związek Szachowy nie powinien rezygnować z rankingów, ponieważ są one odzwierciedleniem uzyskiwanych wyników. Przyznał, że należy dokonać korekt w regulaminie, by uniemożliwić zawodnikom niesportowe zachowanie, ale zaznaczył, że w sporcie osiągnięcia zawodników są mierzalne i aby określić poziom kwalifikacji zawodnika musi być stosowany ranking.

Po ożywionej dyskusji na temat systemu rankingowego umożliwiającego śledzenie postępów zawodników przewodniczący odczytał kolejny wniosek delegata.

Wniosek V – Piotra Klukiewicza w sprawie opracowania regulaminu wypłacania wynagrodzeń Zarządu, prezesa i Komisji Rewizyjnej tak, aby nie było to uznaniowe.

Głos w tej sprawie zabrał prezes Tomasz Delega, który wyraził wątpliwość, czy regulamin spełni swoją rolę.

Delegat wycofał wniosek.

Punkt 16

Zakończenie WZD.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Andrzej Modzelan podziękował zebranym za przybycie, udział w Walnym Zgromadzeniu oraz wysoki poziom kultury osobistej w czasie debaty, podczas której delegaci poruszali ważne, ale i kontrowersyjne tematy.

Przewodniczący Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów zamknął obrady o godzinie 14.15.

Przewodniczący

Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów

Polskiego Związku Szachowego


Andrzej Modzelan

Protokół sporządziła:stenograf Anna Krasiewicz……………………………………..

Załączniki:

 1. Lista obecności.

 2. Protokół Komisji Mandatowej.

 3. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków wraz z wnioskami członków Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZSzach z dnia 20 czerwca 2015 r.

 4. Protokół Komisji Skrutacyjnej.

 5. Uchwały Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZSzach


Pobieranie 96.48 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna