Protokół z walnego Zjazdu Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie, które odbyło się dnia 16. 06. 2012r w KrośniePobieranie 40.47 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar40.47 Kb.
Protokół
Z Walnego Zjazdu Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie, które odbyło się dnia 16.06.2012r. w Krośnie

Zebranie otworzył Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

w Krosnie Pan Jerzy Janusz, który powitał zebranych delegatów oraz zaproszonych gości. Następnie zaproponował na Przewodniczącego zebrania Pana Kazimierza Zimę ( wyraził zgodę), został on wybrany jednogłośnie w wyniku jawnego głosowania. Na sekretarza wybrano Panią Katarzynę Kustroń, która również wyraziła zgodę.

Przewodniczący Zjazdu powitał wszystkich zebranych, powołał Prezydium Zjazdu oraz przedstawił porządek obrad.

Prezydium Zjazdu:


 1. Jacek Bigus - Prezes Wojewódzkiego Podkarpackiego SZS w Rzeszowie

 2. Bronisław Baran - Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

 3. Andrzej Guzik - V-ce Starosta Powiatu Krośnieńskiego

 4. Kazimierz Zima - Przewodniczący Zjazdu Delegatów

 5. Jerzy Janusz - Przewodniczący P SZS w Krośnie

 6. Arkadiusz Fara - V-ce Przewodniczący P SZS w Krośnie

Porządek obrad :
 1. Otwarcie Walnego Zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego , protokolanta oraz Prezydium Zjazdu.

 3. Powołanie Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał
  i Wniosków.

 4. Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad.

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

6. Złożenie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu PSZS za lata 2009- 2012.

7.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej Związku.


 1. Wręczenie wyróżnień.

 2. Dyskusja

 3. Wybory do władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 4. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.

 5. Przerwa (na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej)-ogłoszenie wyników

wyborów do władz PSZS

 1. Wybory delegatów na Wojewódzki Zjazd PWSZS w Rzeszowie.

 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 3. Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego PSZS w Krośnie.

 4. Zakończenie zabrania.

Ad. 3
Dokonano wyboru Komisji Mandatowej w składzie: 1. Janusz Lenik

 2. Sławomir Włoch

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Komisję wybrano jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Powołanie Komisji Wyborczej w składzie: 1. Marcin Błaż

 2. Adam Przybysz

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Komisję wybrano jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: 1. Tomasz Staroń

 2. Mariusz Włodarczyk

 3. Jerzy Pietruszka

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Komisję wybrano jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.4.
Następnie przewodniczący poprosił Pana Jerzego Janusza o przedstawienie zebranym Regulaminu Walnego Zjazdu Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego


w Krośnie ( Załącznik nr 2 ) . Regulamin został przyjęty jednogłośnie w wyniku głosowania jawnego.

Ad.5.


Pan Janusz Lenik przedstawił sprawozdanie Komisji Mandatowej (zał.3). Z uwagi na liczbę delegatów( 38% zgłoszonych), zgodnie z regulaminem III Powiatowy Zjazd Delegatów SZS odbywa się w drugim terminie i jest prawomocny bez względu na liczbę obecnych na zjeździe.
Ad.6 .

Pan Jerzy Janusz przedstawił sprawozdanie z działalności PSZS w Krośnie za lata 2009-2012 (zał.4).


Ad.7.

W dalszej kolejności Pan Jerzy Pietruszka przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej


z działalności finansowej SZS w Krośnie w latach 2009-2012.( Załącznik nr 5).
Ad.8.

W dalszej części obrad Przewodniczący Zjazdu poprosił Panów Jerzego Janusza i Jacka Bigusa o wręczenie wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe oraz zasługi na rzecz rozwoju sportu dzieci i młodzieży na terenie Miasta Krosna.Odznaczenia na III Walny Zjazd Delegatów PSZS w Krośnie:

Brązowe odznaki „Za zasługi dla sportu” Ministerstwo Sportu i Turystyki

(wręczaja:J.Bigus, J.Janusz)

1. Katarzyna Kustroń - nauczyciel WF- I LO Krosno

2. Elwira Mikulska - nauczyciel WF- G -4 Krosno

3. Sławomir Włoch - nauczyciel WF- SP 6 Krosno

4. Paweł Kowalski - nauczyciel WF -Zespół Szkół Iwonicz

5. Tomasz Niżnik - nauczyciel WF -SP Krościenko Wyżne

6. Sławomir Szewczyk - nauczyciel WF -SP Rogi
Medal „ Przyjaciel Sportu Szkolnego” ZG SZS w Warszawie

(wręczają:J.Bigus.J.Janusz)

1. Bronisław Baran - Zastępca Prezydenta Miasta Krosna
Dyplomy PWSZS w Rzeszowie: „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”

(wręczają:J.Bigus,K.Zima,J,Janusz) 1. Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna

 2. Jan Juszczak - Starosta Powiatu Krośnieńskiego

 3. Krzysztof Konop - nauczyciel WF w ZSP nr 5 w Krośnie

 4. Jakub Kordyś - działacz sportowy ,trener tenis stołowego

 5. Czesław Knapik - dzialacz sportowy, trener tenisa stołowego

Medale PWSZS w Rzeszowie :” Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”

(wręczają : J.Bigus,J,.Janusz)


 1. Andrzej Guzik - Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego

 2. Grażyna Ostrowska-Kier.Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Pow.

 3. Anna Dragan - Dyrektor SP nr 7 w Krośnie

Dyplomy Starostwa Powiatowego ”Za zasługi dla sportu szkolnego”

(wręcza Starosta J.Juszczak)

1. Marcin Zając nauczyciel WF- SP Lubatowa

2. Józef Krzysztyński nauczyciel WF- SP Posada Górna

3. Piotr Bril nauczyciel WF- G Jedlicze

4. Jacek Penar nauczyciel WF- G Klimkówka

5. Robert Gorzknik nauczyciel WF- ZS Iwonicz


Dyplomy uznania” PSZS w Krośnie- (wręcza J.Janusz)

1. Antoni Dębiec - Dyrektor MOSiR w Krośnie


Wyróżnienia, Dyplomy uznania dla szkół

„Dyplomy uznania” PSZS w Krośnie- dyrektorzy szkół, działacze sportowi

(wręczają : J.Janusz,T.Staroń)

1. Jolanta Gębarowska – Dyrektor G -4 Krosno

2. Hanna Piechota - Dyrektor ZSP 5 Krosno

3. Ryszard Józefczyk - Dyrektor I LO Krosno

„Dyplomy uznania” PSZS w Krośnie – nauczyciele:

(wręczają:J.Janusz,T.Staroń)Powiat ziemski :
1. Robert Gleń G- Jedlicze

2. Beata Musiał SP Jedlcze

3..Jacek Janocha SP Żarnowiec

4 .Tomasz Dyląg SP Królik Polski

5 Artur Piotrowski SP Posada Górna

6 .Krzysztof Belczyk G Dukla

7. Wiesław Habrat SP – Rogi

8. Marek Rygiel – ZS Iwonicz

9. Artur Jasłowski SP Zręcin

10.Rafał Wójtowicz G Zręcin

11.Grzegorz Tomoń G Miejsce Piastowe

12.Jozef Such – G Lubatowa

13.Mariusz Jakieła – G Lubatowa

14.Grzegorz Biduś – ZSP Miejsce Piastowe

15.Grzegorz Węgrzynowski G- Świerzowa

16.Piotr Drozd G- Świerzowa

17.Małgorzata Jakubowicz SP Klimkówka

18.Ryszard Chowaniec – SP Jaśliska

19.Kamil Szepieniec – SP Rymanów

20.Mariusz Kuszaj SP Bratkówka

21.Artur Sołtysik G Rymanów

22.Bogdan Kustroń SP Rymanów

23.Dariusz Królicki ZSP Rymanów

24.Piotr Zajdel SP GłowienkaPowiat grodzki
1. Jan Korona - SP 7 Krosno

2. Grzegorz Wiernasz - SP 7 Krosno

3 .Jerzy Guzek - SP 14,G-3 Krosno

4. Halina Orszulak - G -3 Krosno

5. Wojciech Borek - G -3 Krosno

6. Maria Matras-Kociuba- G -4 Krosno

7. Katarzyna Zajdel - G -5 Krosno

8. Piotr Moskal - ZSP -5 Krosno

9. Paulina Fałat –Kosiek - I LO Krosno

10. Tomasz Nowakowski - I LO Krosno

11.Wojciech Wilk - II LO Krosno

12. Dariusz Płaza - ZSP -4 Krosno

13. Paweł Guzik - ZSP -1 Krosno
Ad.9 Dyskusja.

W pierwszej kolejności głos zabrał Z-ca Prezydenta Miasta Krosna Pan Bronisław Baran. Na wstępie podziękował zebranym za działalność na rzecz sportu krośnieńskiego


i zaangażowanie się w sportową pracę z młodzieżą. Podkreślił, że szkoły z naszego powiatu mimo słabych warunków i bazy sportowej pracują z pasją. Prezydent podziękował również za pracę SZS w Krośnie, kierując podziękowania do Prezesa Jerzego Janusz, podkreślając jednocześnie rolę związku na rzecz rozwoju sportu oraz mobilizowanie szkół do rywalizacji sportowej w powiecie ziemskim i grodzkim w kategorii szkół podstawowych, gimnazjum
i liceum. Pan Baran zwrócił się z podziękowaniami do Dyrektorów szkół, za wyrozumiałość oraz chęci wspierania młodzieży ,nauczycieli wychowania fizycznego oraz pomoc finansową na wyjazdy na różne zawody sportowe. Prezydent nadmienia, że w ostatnich latach powstało, bądź wyremontowanych zostało 28 obiektów sportowych, co świadczy o tym, iż warunki do uprawiania sportu coraz lepsze. Mówi również o tym, że młodzieżowe kluby sportowe działające na terenie Krosna świetnie sobie radzą zwłaszcza w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, lekka atletyka, strzelectwo, pływanie (…).Dlatego robione są przymiarki do stworzenia ośrodków działających na zasadach SMS w piłce nożnej
i siatkówce. Prezydent prosił zgromadzonych nauczycieli wychowania fizycznego, żeby motywowali dzieci i młodzież do aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, tak aby mieszkańcy naszego miasta korzystali z obiektów sportowych również wieczorami. Na koniec wstąpienia jeszcze raz podziękował trenerom i nauczycielom za wybitne osiągnięcia i zapewnił o swojej współpracy i wsparciu dla rozwoju sportu krośnieńskiego.
W następnej kolejności głos zabrał Andrzej Guzik V-ce Starosta powiatu Krośnieńskiego. Pan Starosta zwrócił uwagę na wychowanie młodego człowieka właśnie poprzez sport. Powiedział jak ważne jest odkrywanie młodych talentów sportowych przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz podkreślił role nauczycieli w motywowaniu uczniów do rozwijania swoich uzdolnień w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Pan Guzik przypomniał jak trudna jest praca nauczyciela i jak duże jest poświęcenie, często kosztem wolnego czasu i czasu zabranego swojej rodzinie. Na koniec zapewnił o współpracy z każdym nowo wybranym Zarządem.
Dalej głos zabrał Pan Adam Przybysz, który na początku swojego wystąpienia podkreślił jak ważna jest praca instruktorów i trenerów w sekcjach sportowych, co z reguły przekłada się na bardzo wysokie osiągnięcia sportowe szkół i często pomija się pracę tych ludzi. Powiedział również o tym, iż statystyka startów młodzieży w zawodach sportowych jest nieco zawyżona, ponieważ uczeń X często reprezentuje szkołę wielokrotnie biorąc udział w różnych zawodach sportowych. Pan Przybysz chciałby, aby zaczęto doceniać również nauczycieli, którzy nie są w stanie osiągnąć dużego sukcesu ( warunki, mała szkoła), a którzy bardzo angażują się w pracę z młodzieżą. Chciałby, aby wysokie osiągnięcia młodzieży trenującej w sekcjach przełożyły się na ilość zawodników zasilających drużyny seniorskie. Na koniec podziękował za pracę nauczycieli wychowania fizycznego.
W następnej kolejności głos zabrał Arkadiusz Fara, który podziękował wszystkim trenerom za prace z młodzieżą w różnych sekcjach sportowych i podkreślił również, że praca ta przekłada się na sukcesy szkoły. Wymienił również dwie szkoły, które od kilku lat wiodą prym w rywalizacji sportowej szkół : ZS Iwonicz oraz Gimnazjum Nr 4 w Krośnie.
Ad.10. Wybory władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. Jednogłośnie zebrani delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Komisja Wyborcza zgodnie z regulaminem zgłosiła 4 kandydatury do nowego Zarządu wśród osób z ustępującego Zarządu są to: 1. Jerzy Janusz,

 2. Kazimierz Zima,

 3. Arkadiusz Fara,

 4. Tomasz Staroń ( osoby zgłoszone wyraziły zgodę).

Następnie z sali padły następujące kandydatury do nowego zarządu:


 1. Mirosław Nowicki ( zgłasza Bogdan Szarek)

 2. Adam Przybysz (zgłasza Mariusz Włodarczyk)

 3. Janusz Lenik (zgłasza Hubert Wierdak)

 4. Marcin Błaż (zgłasza Grzegorz Wilusz)

 5. Dariusz Płaza (zgłasza Jerzy Janusz)

 6. Piotr Zajdel (zgłasza Arkadiusz Fara)

 7. Tomasz Niżnik ( zgłasza Tomasz Staroń)

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Marcin Błaż zgłosił wniosek o zamknięcie listy. Odbyło się głosowanie, w wyniku którego Zarząd został wybrany jednogłośnie (w głosowaniu jawnym).

Następnie zgłoszono kandydatów do Komisji Rewizyjnej, z sali padły kandydatury: 1. Sławomir Włoch

 2. Hubert Wierdak

 3. Jerzy Pietruszka

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Marcin Błaż zgłosił wniosek o zamknięcie listy. Odbyło się głosowanie w wyniku którego została wybrana jednogłośnie Komisja Rewizyjna(w głosowaniu jawnym).

Ad.11 Protokół Komisji Wyborczej ( zał. 6)


Ad.12

Przewodniczący zebrania ogłosił przerwę na ukonstytuowanie się Zarządu, po przerwie Jerzy Janusz przedstawił skład nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej PSZS w Krośnie:


Zarząd :

Jerzy Janusz –Przewodniczący

Tomasz Staroń –Zastępca

Arkadiusz Fara –Zastępca

Kazimierz Zima -członek

Mirosław Nowicki - członek

Adam Przybysz - członek

Janusz Lenik - członek

Marcin Błaż - członek

Dariusz Płaza - członek

Piotr Zajdel -członek

Tomasz Niżnik -członek
Komisja Rewizyjna

Jerzy Pietruszka -Przewodniczący

Sławomir Włoch – członek

Hubert Wierdak - członek


Ad.13. Przewodniczący zjazdu podał propozycje delegatów na Wojewódzki Walny Zjazd, który odbędzie się 7.10.1012 r. w Rzeszowie:

 1. Tomasz Staroń

 2. Arkadiusz Fara

 3. Adam Przybysz

 4. Sławomir Włoch

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę . Odbyło się głosowanie w wyniku którego zostali wybrani delegaci na Walny Zjazd - jednogłośnie (w głosowaniu jawnym).
Ad.14. Pan Tomasz Staroń przedstawił sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

1. Podkreślać, że edukacja i wychowanie młodzieży poprzez sport to główne zadanie programowe związku.

2 .Angażować młodzież do pomocy przy organizacji zawodów poprzez szkolenie Młodzieżowych Organizatorów Sportu i Młodzieżowych Sędziów Sportowych.

3. Pozyskać do współpracy młodych, rozpoczynających pracę nauczycieli.

4. Wyróżniać aktywne międzyszkolne, szkolne, uczniowskie kluby sportowe, gdyż tych aktywnych jest coraz mniej.

5. Zachęcać szkoły do uczestnictwa w zawodach lekkoatletycznych.

6. Wyróżniać nie tylko nauczycieli mających osiągnięcia sportowe ale również tych którzy upowszechniają sport oraz organizują rajdy, wycieczki imprezy masowe

7. Założyć stronę internetową PSZS w Krośnie.

8. Doprowadzić do tego, aby każda szkoła przedstawiała rzetelny stan startujących dzieci i młodzieży w zawodach sportowych.

Ad. 15 -16.W pierwszej kolejności głos zabrał Prezes WPSZS w Rzeszowie Pan Jacek Bigus, który powiedział, że SZS w Krośnie działa wzorcowo w porównaniu ze związkami z innych powiatów. Podziękował za zaangażowanie na rzecz sportu działaczom samorządowym, dyrektorom szkół i przede wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego. Prezes podkreślił również to , że Krosno jest organizatorem wielu zawodów sportowych od szczebla powiatu a skończywszy na finałach województwa, mówi o bardzo dobrej organizacji tych zawodów. W dalszej kolejności Pan Bigus zaprosił wszystkich na „Forum Sportu”, które odbędzie się w Krośnie „ GAME SPORT”w dn. 26-27. 06.2012 r. Na koniec zwraca się do nauczycieli i działaczy aby patrzeć na masowość sportu dzieci i młodzieży, co jest rolą każdego związku sportowego.
W dalszej kolejności głos zabrał nowo wybrany Prezes SZS w Krośnie Pan Jerzy Janusz, który po raz kolejny podziękował za zaufanie i wsparcie jego osoby. Zapewnił o sportowej współpracy związku ze szkołami oraz nauczycielami wf , podziękował również mediom za rozpowszechnianie sportu młodzieżowego i rywalizacji sportowej dzieci
i młodzieży w szkołach na terenie Krosna. Na koniec podziękował wszystkim zebranym
i zakończył III Walny Zjazd .

Pobieranie 40.47 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna