Protokół z X sesji Rady Osiedla OliwaPobieranie 17.11 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar17.11 Kb.
Gdańsk, 12.03.2012 r.

Protokół z X sesji Rady Osiedla Oliwa

Przewodniczący Rady Osiedla – Andrzej Osipów informuje, że sesja jest nagrywana i prosi radną Ewelinę Sobańską o sporządzenie protokołu.

Pan Piotr Borawski, Radny Miasta Gdańska z Okręgu nr 6, wita zgromadzonych radnych Rady Osiedla Oliwa. Podaje przyczynę zwołania sesji (załącznik nr 1) oraz przytacza porządek obrad:


  1. Omówienie wniosków Komisji Kultury w sprawie propozycji wydatkowania środków na rok 2012

  2. Omówienie roboczej wersji serwisu Rady Osiedla Oliwa www.oliwianie.pl

  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Osiedla Oliwa za rok 2011

  4. Omówienie sprawy włączenia asfaltowego boiska przy Wąsowicza 30 do zasobów Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17

  5. Wolne wnioski

  6. Zamknięcie obrad

W dalszej części Pan Piotr Borawski przekazuje prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady Osiedla Oliwa.

Na sesji obecnych jest 6 radnych Rady Osiedla Oliwa. Nieobecni to: Jarosław Borlik, Andrzej Drewa, Tomasz Leżyński, Zofia Pomirska, Danuta Sośnicka, Tomasz Strug, Marek Szreder, Jolanta Urbaniak – Szwankowska oraz Stella Wawrzyniak.

W ramach wstępu Pan Andrzej Osipów oficjalnie informuje, że zwyczajowo Rada Osiedla Oliwa obraduje w Gimnazjum nr 23 w Gdańsku – Oliwie. Ponadto przypomina, że obecny porządek obrad został włączony do ostatniej, IX sesji ROO bezwzględną większością głosów. Punkty zostały omówione, z wyjątkiem kwestii sprawozdawczości Zarządu ROO za rok 2011, co zostało wyjaśnione
w poprzednim protokole oraz jest zarejestrowane w postaci nagrania.

Przewodniczący przechodzi do omawiania punktów według porządku obrad:Ad 1. Przewodniczący przypomina, że radny Przemysław Kotecki zrelacjonował na IX sesji ROO propozycje Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji do uchwały budżetowej. Radny Przemysław Kotecki potwierdza. Wypowiada się radny Olaf Dramowicz, który twierdzi, że w obecnym składzie radnych nie ma sensu wysłuchiwać kolejny już raz wniosków wspomnianej Komisji w kwestii uchwalonego budżetu. Ponadto przypomina, że drogą elektroniczną wysłał do radnych wiadomość,
w której zawarł propozycje wsparcia Gimnazjum nr 23. Tym samym wyraża nadzieję,
że jego sugestie zostaną ujęte w tegorocznym budżecie Rady Osiedla Oliwa.

Ad 2. Przewodniczący oznajmia, że ten punkt również został omówiony na IX sesji ROO. Radny Mariusz Andrzejczak dodaje, że po jego ostatnich uwagach w tym temacie, nie zostały wprowadzone oczekiwane zmiany na stronie www.oliwianie.pl. Jednocześnie składa wniosek by Komisja Rewizyjna sprawdziła, do jakich firm zostało wysłane zapytanie ofertowe dotyczące wykonania serwisu,
jak zostało to rozliczone i dlaczego strona jest przygotowana w niechlujny sposób. Tym bardziej,
że budżet przeznaczony na stronę był bardzo wysoki – dodaje radna Julia Lewandowska. Przewodniczący przypomina, że radny M. Andrzejczak na ostatniej sesji zobowiązał się do przekazania wszystkie swoich uwag Zarządowi na piśmie. Radny M. Andrzejczak odpowiada, że wszystkie powinny być zawarte w protokole z ostatniej sesji.

Ad 3. Przewodniczący wyjaśnił tę kwestię na ostatniej sesji, odsyła do protokołu i nagrania. Jednak radny M. Andrzejczak zauważa, że sprawozdanie Zarządu przed mieszkańcami Oliwy ma mieć charakter otwarty, więc Zarząd powinien przedstawić takowe sprawozdanie najpierw radnym Osiedla Oliwa. Tym bardziej, że większość uwag kierowanych od radnych lub komisji do Zarządu nie doczekało się realizacji. Jednak w związku z tym, że na dzisiejszych obradach nie ma żadnego reprezentanta Zarządu, w danej chwili nie można omówić tego zagadnienia.

Ad 4. Radna Julia Lewandowska przekazuje informację, że naprzeciwko szkoły sportowej przy
ul. Wąsowicza znajduje się nieużywany plac, będący w zasobach miasta, który mógłby posłużyć szkole. Pani Dyrektor tejże szkoły wnioskowała w tej sprawie do miasta, ale prosi również
o wsparcie ze strony ROO. Radna Julia Lewandowska wyraża nadzieję, że Zarząd zajmie się tą sprawą.

(W między czasie do obrad dołącza Radna Miasta Gdańska – Pani Małgorzata Chmiel.)

Radny Miasta Gdańska – Pan Piotr Borawski zobowiązuje się, że może napisać w tej sprawie interpelację. Od nowego roku szkolnego zwiększy się liczebność uczniów, co będzie wynikało
z likwidacji Gimnazjum nr 23, więc w oczach Radnego wniosek wydaje się bardzo zasadny.

Ad 5. Wolne wnioski:

Radny O. Dramowicz powraca do pomysłu „rampy” dla oliwian i przyznaje, że pomysł usytuowania jej na małym boisku przy Gimnazjum nr 23 nie wydaje się zbyt zasadny ze względu na potencjalny hałas, który mógłby przeszkadzać pobliskim mieszkańcom. Dodaje, że (po rozmowach z młodzieżą) alternatywnym miejscem mógłby być Plac Inwalidów Wojennych. Przy okazji Radny O. Dramowicz jeszcze raz odnosi się do faktu, dlaczego nie dyżuruje na takich samych zasadach, jak pozostali Radni.


Na swoją obronę stwierdza, że nie brakuje mu okazji do rozmów z mieszkańcami Oliwy
o różnych problemach.

Radna Miasta Gdańska – Pani Małgorzata Chmiel informuje, że jeszcze zanim powstała Rada Osiedla Oliwa, zgłaszał się do niej mieszkaniec Oliwy, który zabiegał o wybieg dla psów za Olivia Gate, między blokami, czyli na terenie który kiedyś miał przypadać Gildii. Jest to teren gminny. Pani radna pyta,


czy zwracał się ktoś w tej sprawie do ROO lub Zarządu ROO. Jednocześnie wyraża zdumienie,
że na obecnej sesji nie stawił się nikt z Zarządu.

Radny M. Andrzejczak porusza kwestię paczek świątecznych rozdawanych przez Radę potrzebującym mieszkańcom Oliwy. Uważa, że zostały złamane zasady etyczne. Według niego paczki nie były dystrybuowane przez Radę Osiedla ale przez kilku radnych, co stanowiło ich prywatną inicjatywę. Kontynuując, zwraca się w formie wniosku do Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2) o sprawdzenie,


czy paczki zostały wydane zgodnie z przyjętymi zasadami, czy środki zostały wydatkowane należycie, czy o etapach akcji nie powinna zostać poinformowana cała Rada i dlaczego dystrybucją paczek zajęli się tylko: J. Borlik, A. Drewa, T. Leżyński, Z. Pomirska, D. Sośnicka, T. Strug, M. Szreder, J. Urbaniak – Szwankowska, S. Wawrzyniak. Dlaczego nie uwzględniono wniosku Przemysława Koteckiego,
by dystrybucją zajęli się wolontariusze? Uważa, że radni roznoszący paczki zrobili sobie kampanię wyborczą nie za swoje pieniądze. Jego zdaniem, jeżeli zostały złamane pewne zasady, to wymienieni radni powinni zwrócić pieniądze do budżetu Rady Miasta Gdańska. Przewodniczący Andrzej Osipów nie zgadzając się z powyższymi stwierdzeniami odpowiada, że kwestia paczek była omawiana i odsyła do odpowiedniego protokołu oraz nagrania z sesji.

Radna Miasta Gdańska – Pani Małgorzata Chmiel zabiera w tej sprawie głos, chcąc w ten sposób uczulić Pana Przewodniczącego ROO, by pieniądze przeznaczone na działalność ROO nie były wykorzystywane do promocji niektórych osób.

Radny Przemysław Kotecki proponuje by komisje ROO zdawały sprawozdania ze swojej działalności np. raz w miesiącu na zasadach, które zostałyby dopiero ustalone. Miałoby to usprawnić przepływ informacji między członkami Rady.

Radny M. Andrzejczak twierdzi, że Przewodniczący ROO po ostatniej IX sesji (następnego dnia) miał przesłać do wszystkich członków Rady informację, jak złamał statut Rady Osiedla. Jednak do tej pory nie przekazał takiej wiadomości. Przewodniczący odpowiada, że nie zobowiązywał się do czegoś takiego i odsyła do protokołu z IX sesji. M. Andrzejczak cytuje pismo, które zostało skierowane


do Przewodniczącego ROO od Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, z którego wynika,
że Przewodniczący ROO powinien był zwołać sesję na wniosek czwórki radnych ROO. Dodatkowo M. Andrzejczak pyta, czy jeżeli będą kolejne wnioski o zwołanie sesji (bez projektów uchwał), to czy Przewodniczący A. Osipów nadal będzie obstawać przy tym, że sesja nie powinna być zwoływana, bo brakuje projektów uchwał. Przewodniczący ROO odpowiada, że będzie stosował statut Osiedla Oliwa. Ponadto twierdzi, że wyjaśniał tę sprawę i dodaje: „Jest nagranie z tego, co powiedziałem i nic więcej w tej sprawie nie mam do powiedzenia”.

Radna Miasta Gdańska – Małgorzata Chmiel przekazuje informację, że Rada Osiedla Oliwa dostała zaproszenie na warsztaty pt. „Rozwój dialogu obywatelskiego na rzecz partycypacji społecznej


w Gdańsku” i jako jedyna rada nie odpowiedziała na to pismo. W związku z tym poproszono Panią Małgorzatę Chmiel by zwróciła się do Rady Osiedla Oliwa z przypomnieniem o tych warsztatach. Wczoraj lub przedwczoraj Pani M. Chmiel wysłała w tej sprawie e-mail do Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla Oliwa – Tomasz Struga, z ponownym zaproszeniem na warsztaty i prośbą,
by Przewodniczący odpowiedział i wytypował kogoś z Rady na warsztaty. M. Andrzejczak stwierdza, że radni nie otrzymali żadnej informacji od Zarządu. Przewodniczący Rady oznajmia,
że będzie interweniował w tej sprawie w Zarządzie.

Radna Ewelina Sobańska kieruje propozycje, by Rada Osiedla Oliwa wystosowała wniosek


do Nadleśnictwa Gdańsk, z prośbą o zorganizowanie na terenie Lasów Oliwskich akcji sadzenia lasu
z mieszkańcami Oliwy. Przewodniczący Andrzej Osipów prosi, by radna E. Sobańska sprecyzowała ten wniosek i przesłała do wiadomości wszystkim radnym Osiedla Oliwa.

Radna E. Sobańska zwraca uwagę, że dobrze by było, gdyby Zarząd informował pozostałych członków Rady o terminach swoich zebrań, ponieważ ułatwiłoby to omawianie różnych wniosków na bieżąco


z Zarządem.

Ad 6. Przewodniczący Andrzej Osipów kończy X sesję Rady Osiedla Oliwa.

Protokołowała: Ewelina Sobańska

W załączeniu:

1. Pismo z dnia 01.03.2012 roku od Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska wraz z wnioskiem 4 radnych Osiedla Oliwa

2. Wniosek do Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla Oliwa dot. dystrybucji paczek3. Nagranie z X sesji Rady Osiedla Oliwa

[]

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna