ProtokóŁ z zebrania zarządu warszawa 25 lipca 2009 rPobieranie 28.21 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar28.21 Kb.
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU

Warszawa 25 lipca 2009 r.
Zatwierdzony jednogłośnie na zebraniu Zarządu w dniu 26 września 2009 r.
Obecni na zebraniu: Tomasz Sielicki, Zenon Chojnicki, Tomasz Delega, Bogdan Jeżak, Tomasz Stefaniak, Piotr Zieliński, Waldemar Taboła, Zbigniew Tyszkiewicz, Agnieszka Fornal-Urban, Wojciech Zawadzki. Komisję Rewizyjną reprezentowali: Sławomir Fundowicz, Bogdan Obrochta

Pracownicy Biura: Agnieszka Jowik-Giszka, Barbara Szenborn-Dańczak

Prezes przywitał zebranych na pierwszym zebraniu nowego Zarządu.
Porządek obrad

Dodano punkt dotyczący spraw finansów Związku oraz sprawy organizacji Biura PZSzach. Wprowadzony został punkt 3 A – komisje Związku + autonomiczne komisje.


Regulamin Zarządu

Prezes przedstawił zmiany proponowane do Regulaminu, które zgłosił pisemnie nieobecny Pan Włodzimierz Schmidt. Zgłoszone zostały również poprawki z sali – przyjmowane przez aklamację.

Najbardziej kontrowersyjną kwestię dotyczącą zasadności oraz trybu publikacji protokołów z Zarządu PZSzach na stronie internetowej przegłosowano.

Wynik głosowania: 7 +, 3 =


Prezes zgłosił wniosek o przegłosowanie Regulaminu ze wszystkimi wniesionymi zmianami.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził Regulamin Zarządu Polskiego Związku Szachowego.


Regulamin Głosowań Elektronicznych i Zdalnych

Po krótkim omówieniu tej kwestii Zarząd jednogłośnie podjął decyzję, że Regulamin ten opracują wspólnie Tomasz Sielicki i Tomasz Delega.


Prezes zobowiązał wszystkich, aby w dokumentach wysyłanych w ramach prac Zarządu poprzez mail korekt dokonywać wyłącznie na oryginale dokumentu w trybie zmian Word lub poprzez zaznaczenie oddzielnym kolorem.
Podział funkcji w Zarządzie:
Prezes odczytał propozycję podziału funkcji.
Sekretarz Generalny - Tomasz Delega

    Skarbnik - Bogdan Jeżak

  Wiceprezes d/s Sportowych - Włodzimierz Schmidt

  Wiceprezes d/s Młodzieżowych - Piotr Zieliński

  Wiceprezes d/s Komunikacji i Promocji - Wojciech Zieliński

Wiceprezes d/s Współpracy z Partnerami - Agnieszka Fornal-Urban

Po przedyskutowaniu ww. propozycji oraz wyrażeniu zgody przez kandydatów przeprowadzono głosowanie. Wynik: 9 +, 1 =
Działalność gospodarcza Polskiego Związku Szachowego
Prezes poprosił Panią Księgową Barbarę Dańczak o krótkie przedstawienie przygotowanych przez nią na zebranie informacji.

Zarząd omówił powyższe i podjął następującą decyzję:


Biuro wraz z pionem organizacyjnym ustalą, czy jest jakakolwiek działalność, którą PZSzach chciałby prowadzić, a która wykracza poza działalność statutową, a zatem konieczne będzie uruchomienie działalności gospodarczej.

Na bazie tych informacji Zarząd podejmie decyzję na kolejnym zebraniu.


Stan finansów PZSzach
B. Dańczak wymieniła umowy zawarte z Ministerstwem Sportu i Turystyki wraz z kwotami, na jakie zostały zawarte.

Poinformowała również o stanie środków pieniężnych na kontach PZSzach oraz lokatach w tym Funduszy Inwestycyjnych.


Bogdan Obrochta poruszył kwestię zwrotu kosztów podróży na zebranie Zarządu członków Komisji Rewizyjnej, gdyż w statucie PZSzach jest zapis o jednym przedstawicielu Komisji na zebraniach.
Zarząd ustalił, że zwrot kosztów podróży na zebranie Zarządu dla członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej będzie przysługiwał wszystkim obecnym na zebraniu.
B. Dańczak omówiła preliminarz finansowy PZSzach.
Tomasz Delega poprosił, aby wszystkie komisje i piony przedstawiły propozycje planów finansowych.
Wszystkie komisje i piony zostały zobowiązane przez Zarząd do przedstawienia propozycji finansowania swojej działalności.
Preliminarz zostanie rozesłany do członków Zarządu.
Zarząd zatwierdził przewodniczących następujących komisji:

- Organizacyjnej - Tomasz Stefaniak

- Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu - Zenon Chojnicki

- Młodzieżowej - Waldemar Taboła  • ds. Promocji Szachów - Zbigniew Tyszkiewicz  

pozostałych przewodniczących zaproponują poszczególni Wiceprezesi w ramach swoich pionów. Na stronie internetowej zostaną zamieszczone składy wszystkich komisji.
Ustalenie działań w ramach uchwał WZD z 18 lipca br.
Wnioski nr 1: Zobowiązanie Zarządu do aktualizacji Centralnego Rejestru Członków PZSzach. oraz nr 4: Zobowiązanie Zarządu do wykreślenia wszystkich klubów, które nie opłaciły składek za lata 2005 – 2008, a zostały wymienione w komunikacie kuratora i nie uregulowały składek do dnia 15.05.2009 r. Walnego Zgromadzenia.

Zarząd jednogłośnie upoważnił Zenona Chojnickiego oraz Bogdana Jeżaka do ich realizacji i przedstawienia na najbliższym zebraniu stanu ich realizacji.


Agnieszka Jowik-Giszka poinformowała o pismach klubów, które wnioskują o umorzenie zaległych składek.

T. Delega poprosił Zarząd o upoważnienie go do podjęcia decyzji w tej sprawie.


Zarząd jednogłośnie upoważnił Sekretarza Generalnego do podjęcia decyzji w sprawie umorzeń składek członkowskich.
Wniosek nr 2: Zobowiązanie Zarządu do powołanie specjalnej Komisji Regulaminowej, która przygotuje znowelizowane regulaminy wszystkich imprez mistrzowskich.

Zarząd jednogłośnie powołał Komisję Regulaminową w składzie: Waldemar Taboła i Włodzimierz Schmidt oraz osoby przez nich zaproponowane. Na następne zebranie przedstawią oni ogólną koncepcję (w tym propozycję nowelizacji Systemu Krajowego Współzawodnictwa Sportowego w szachach).


Wniosek nr 3: Zobowiązanie Zarządu do przedstawienia w ciągu kwartału strategii rozwoju szachów w Polsce.

Zarząd jednogłośnie zobowiązał Prezesa do nadzorowania tej sprawy i przedstawienia konspektu na najbliższym zebraniu.


Wniosek nr 5: Zobowiązanie Zarządu do powołania Komisji Statutowej celem znowelizowania Statutu PZSzach z uwzględnieniem nowej ustawy o sporcie, którą przygotowuje Ministerstwo.

Prezes odczytał nazwiska osób, które jeszcze na Walnym Zgromadzeniu zgłosiły się do niego w tej kwestii. Po dyskusji na ten temat Zarząd jednogłośnie powołał na Przewodniczącego Komisji Statutowej Pana Mirosława Gnieciaka oraz do prac w komisji przedstawiciela władz PZSzach ks. Sławomira Fundowicza i zobowiązuje się Przewodniczącego do przedstawienia na najbliższym zebraniu Zarządu propozycji składu do zatwierdzenia.


Wniosek nr 6: Walne Zgromadzenie wyraża uznanie dla p. Bartłomieja Korpaka za zaangażowanie w sprawy PZSzach w okresie pełnienia funkcji kuratora i wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Ministra Sportu o uhonorowanie p. B. Korpaka.

Upoważniono Prezesa do sformułowania pisma do Ministerstwa.

Głosowanie: 9+, 1 –


Wniosek nr 7: Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd PZSzach do aktywnego wsparcia inicjatyw, w tym Obywatelskiej Inicjatywy ustawodawczej pn. „Szachy w szkole”.

Wniosek został zrealizowany w formie stałego punktu w Regulaminie Zarządu Polskiego Związku Szachowego. Zobowiązuje się Pana Piotra Zielińskiego do przygotowania opracowania w tej sprawie na najbliższy Zarząd.


Sprawy różne
Punkt 1. Regulamin Zlecania Imprez z Kalendarza Centralnego PZSzach.

Zarząd przedyskutował kwestię składu Komisji Ofertowej. Pojawiały się m.in. propozycje, aby skład komisji był ruchomy, np. 3 osoby jako stały skład, pozostałe zmienne. Proponowano, aby w komisji znalazło się 5 osób spoza władz.

Zarząd zobowiązał Tomasza Delegę i Tomasza Stefaniaka do przygotowania propozycji pracy komisji ofertowej do dnia 15 sierpnia br.

Oferenci, których wnioski wpłynęły do końca czerwca otrzymają możliwość uczestniczenia w nowym konkursie poprzez dostosowanie ofert do nowych kryteriów.


Punkt 2.

Zarząd rozważał możliwości włączenia do prac komisji osób z województw, których przedstawiciele nie znaleźli się we władzach PZSzach.

Inną propozycją było zaproszenie na zebrania Zarządu lub utworzenie „panelu” – organu złożonego z Prezesów WZSzach.
Zarząd jest przychylny powołaniu Rady Prezesów WZSzachów. Spotkania dwa razy do roku. Jedno spotkanie finansowane przez PZSzach, drugie przez Wojewódzkie Związki. Na najbliższym zebraniu Prezes i Wiceprezes ds. Komunikacji i Promocji przedstawią sposób realizacji.
Punkt 3.

W sprawie kadencji władz Polskiego Związku Szachowego Biuro wystosuje pismo do Departamentu Prawno-Kontrolnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Punkt 4.

Prezes krótko wyjaśnił kwestię zgłoszenia Bartłomieja Macieja jako delegata do ECU.

Poinformował o osobach będących aktualnie w komisjach FIDE i w ECU.
Zaproponowano kandydaturę Prezesa na delegata do FIDE i ECU – Zarząd przyjął jednogłośnie.
Punkt 5.

MP Weteranów zorganizuje Polski Związek Szachowy. Zarząd zobowiązał do organizacji Tomasza Stefaniaka oraz Zenona Chojnickiego. Maksymalne obciążenie budżetu PZSzach to 4.000,00 zł. Zobowiązuje się organizatorów do jak najszybszego rozesłania komunikatu organizacyjnego MP oraz przedstawienie preliminarza. Głosowanie: 7+, 1= (T. Stefaniak i Z. Chojnicki nie wzięli udziału w głosowaniu).


DMP Kobiet.

Pan Wojciech Zawadzki przedstawił informację w sprawie organizacji mistrzostw przez Panią Senator Adamczyk.

Zarząd jednogłośnie upoważnił Wiceprezesa ds. Sportowych do podjęcia decyzji w tej sprawie po przedstawieniu projektu imprezy.
MŚ do lat 20 w Chotowej.

Zarząd upoważnił Prezesa we współpracy z Agnieszką Fornal-Urban do zgromadzenia wszelkiej dokumentacji od poprzednich władz związku, wyjaśnienia spraw finansowania mistrzostw oraz sposobów bieżącej weryfikacji działań dla zapewnienia wysokiej jakości imprezy.


Sprawy organizacji pracy Biura.

Omówiono aktualny stan zatrudnienia w biurze PZSzach i Zarząd zobowiązał Sekretarza Generalnego do pilnego ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Wyszkolenia w biurze PZSzach. Rozważone zostaną konkursy na inne stanowiska.


ICCF

Tomasz Stefaniak poinformował Zarząd odnośnie przedstawiciela w strukturze ICCF.

Nowy Zarząd jednogłośnie zaakceptował osobę Józefa Lubasa jako tymczasowego przedstawiciela PZSzach w strukturach ICCF.
SZACHY” Jana Kochanowskiego

Wojciech Zawadzki przedstawił Zarządowi pomysł ponownego wydania „Szachów” Kochanowskiego i poprosił o przemyślenie kwestii dofinansowania.


Zarząd zobowiązał Pana Zawadzkiego do przedstawienia budżetu wydawnictwa.

Biuro potwierdzi zgodę na działalność wydawniczą oraz uzyskanie nowych numerów ISBN.


Protokółowała:


Agnieszka Jowik-Giszka
: pub
pub -> Kendrick Lamar
pub -> Lista Przebojów Radia Pik
pub -> Piotr Wojewnik
pub -> Negotiating an Investment Strategy with Fuzzy Redescriptions
pub -> Konsultacje pracowników Katedry Eksploatacji Statku – semestr letni rok akademicki 2015/2016
pub -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
pub -> załącznik nr 2 do umowy nr z dnia (pieczątka jednostki) harmonogram wypłat I spłat pożyczki dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.:„ ”
pub -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
pub -> Konkurs matematyczny „czar par”
pub -> OŚwiadczenie oświadczam, że pit roczny składam/składamy* : Urząd Skarbowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna