Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Terenowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu z dnia 26 października 2009 rokuPobieranie 56.59 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar56.59 Kb.
Protokół ze wspólnego posiedzenia

Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości,

Komisji Terenowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu

z dnia 26 października 2009 roku
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1 w Krupskim Młynie w dniu 26 października 2009 roku.
Obecni na posiedzeniu:

Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości:

Henryk Brodziak

Michał Janus

Adam Łuć


Roman Wąs

Komisja Terenowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego:

Rafał Kuczera

Herbert Foks

Karol Kordiaka

Jacek Kiszkis

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu:

Franciszek Sufa

Róża Ochman-Szyguła

Elżbieta Klimaszewska


Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Pyda, który przywitał przybyłych radnych, Wójtów, obsługę rady.
Porządek posiedzenia:

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/196/09 Rady Gminy Krupski Młyn
  z dnia 15 czerwca 2009 roku.

 2. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Elżbiety Ostafin zam. Krupskim Młynie,
  ul. Buczka 2/1 w kwestii dotyczącej udzielenia bonifikaty i jej wysokości przy zakupie lokalu mieszkalnego Nr 1, przy ul. Buczka 2 w Krupskim Młynie.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi Wojewody Śląskiego uchwały Nr XXV/168/09
  Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24.02.2009r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi Wojewody Śląskiego uchwały Nr XXV/169/09
  Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24.02.2009r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi Wojewody Śląskiego uchwały Nr XXVII/187/09
  Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 23.04.2009r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe.

 1. Informacja o złożonych wnioskach przez Międzygminny Klub Sportowo – Rekreacyjno – rehabilitacyjny „Ostoja” z siedzibą w Tworogu i Pani Grażyny Kubiela zam. Lubliniec, ul. Biała Kolonia 25 dotyczących dzierżawy nieruchomości położonych na terenie Gminy Krupski Młyn.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/166/09 z dnia 24. 02.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę
  Nr 211/42, km 13, o pow. 0, 0619 ha, KW 48229 położonej w Krupskim Młynie przy ul. K. Miarki.

 3. Informacja Wójta Gminy Krupski Młyn o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2008/2009.

 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek obrad oraz zapytał


czy do zaproponowanego porządku są jakieś uwagi.

Zastępca Wójta Gminy wniósł o rozszerzenie porządku obrad o jeden punkt tj. projekt uchwały


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/238/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
w budynku przy ulicy 1-go Maja 1 w Krupskim Młynie oraz usunięcie z porządku obrad punktu w sprawie zmiany w składach komisji stałych.

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż w związku z tym punkt dot. zmiany uchwały


Nr XXXII/238/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy
1-go Maja 1 w Krupskim Młynie zostanie umieszczony pod numerem 10, natomiast pozostałe punkty przesuną się o jedno miejsce.
Nowy porządek posiedzenia :

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/196/09 Rady Gminy Krupski Młyn
  z dnia 15 czerwca 2009 roku.

 2. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Elżbiety Ostafin zam. Krupskim Młynie,
  ul. Buczka 2/1 w kwestii dotyczącej udzielenia bonifikaty i jej wysokości przy zakupie lokalu mieszkalnego Nr 1, przy ul. Buczka 2 w Krupskim Młynie.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi Wojewody Śląskiego uchwały Nr XXV/168/09
  Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24.02.2009r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi Wojewody Śląskiego uchwały Nr XXV/169/09
  Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24.02.2009r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi Wojewody Śląskiego uchwały Nr XXVII/187/09
  Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 23.04.2009r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod uprawy ogrodowe.

 1. Informacja o złożonych wnioskach przez Międzygminny Klub Sportowo – Rekreacyjno – rehabilitacyjny „Ostoja” z siedzibą w Tworogu i Pani Grażyny Kubiela zam. Lubliniec, ul. Biała Kolonia 25 dotyczących dzierżawy nieruchomości położonych na terenie Gminy Krupski Młyn.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/166/09 z dnia 24. 02.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę
  Nr 211/42, km 13, o pow. 0, 0619 ha, KW 48229 położonej w Krupskim Młynie przy ul. K. Miarki.

 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/238/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia
  22 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy 1-go Maja 1 w Krupskim Młynie.

 4. Informacja Wójta Gminy Krupski Młyn o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2008/2009.

 5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przegłosowanie przedstawionego porządku.

W głosowaniu udział brało 9-stu radnych.

Przy 9 głosach - za

0 głosach - przeciw

0 głosach - wstrzymującym się,

przedstawiony porządek posiedzenia, został przyjęty.
Ad.1

Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/196/09 Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 15 czerwca 2009 roku.

Skarbnik Gminy zapoznała zebranych z tematem dotyczącym zmiany uchwały


Nr XXX/196/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 15 czerwca 2009 roku. Radni zapoznali
się z tematem nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału.
Ad.2

Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.

Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska Kwiek oraz Kierownik Referatu Inwestycji - Danuta Pries przedstawił informacje w sprawie zmiany uchwały na 2009 rok. Radni zapoznali się z tematem oraz pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.Ad.3

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn.

Pani Danuta Pries poinformowała Radę, że podczas wyłożenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn w okresie


od 5 sierpnia 2009 roku do dnia 4 września 2009 roku z możliwością zgłaszania uwag do 25 września 2009 roku wniesiono następujące uwagi:

 1. Państwo Krain Teresa i Alfred zam. Potępa Kanol 2 – dz. Nr 763/98;

Pan Wojciechowski Janusz zam. Połomia ul. Słoneczna 1 – dz. Nr 762/98;

Pani Danch Anna zam. Potępa ul. Tarnogórska 42 – 543/98;

Pan Bombka Zygfryd zam. Potępa ul. Nowa 1 – dz. Nr 109, dz. Nr 507/110, dz. Nr 111,
dz. Nr 112, dz. Nr 113, dz. Nr 523/98;

Pan Gruca Alfred zam. Potępa ul. Tarnogórska 45 – dz. Nr 716/114, dz. Nr 115, dz. Nr 116;

Pan Gibel Karol zam. Potępa ul. Stawowa 10 – dz. Nr 541/98;

Pani Janus Elżbieta zam. Potępa ul. Tarnogórska 7 – dz. Nr 533/98;

Pan Zając Jan zam. Potępa ul. Piecucha 2 – dz. Nr 525/98 – wnieśli o przeznaczenie terenów położonych w rejonie stawu w Potępie przy ul. Tarnogórskiej na tereny mieszkaniowe.
Pani Danuta Pries wyjaśniła różnicę między terenem rekreacyjnym a terenem pod zabudowę mieszkaniową.

Radny Adam Łuć powiedział, że należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wnioskował, aby pozytywnie rozpatrzyć propozycje złożone przez mieszkańców. Wójt Gminy omówił poszczególne wnioski mieszkańców. Przychylił się do wniosku mieszkańców, aby tereny


te przekwalifikowano na tereny mieszkaniowe. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę
o przegłosowanie wniosku radnego Łucia.

W głosowaniu brało udział 11-stu radnych.

Przy 11 głosach - za

0 głosów - przeciw

0 głosów - wstrzymującym się,


 1. Państwo Jan i Łucja Wons zam. Potępa ul. Leśna 5 – wnieśli o przeznaczenie dz. Nr 320/94,
  dz. Nr 321/102, dz. Nr 550/85, dz. Nr 93 położonych w Potępie przy ul. Tarnogórskiej na tereny mieszkaniowe.

Wójt Gminy zwrócił uwagę na położenie terenu oraz konieczność wytyczenia drogi dojazdowej. Poinformował, że nie ma możliwości wykonania na tym terenie kanalizacji
a wytyczenie drogi jest możliwe tylko przez teren lasu co jeśli jest możliwe jest bardzo kosztowne.

Powiedział, że Gmina proponuje przekształcenie, lecz Rada nie może podjąć uchwały zabudowy


na terenach leśnych. Wniosek został przełożony do rozpatrzenia na sesję Rady Gminy
Krupski Młyn.


 1. Pani Edyta Kopyciok zam. Potępa ul. Piecucha – wniosła o przeznaczenie dz. Nr 274/72,
  dz. Nr 24, dz. Nr 25, dz. Nr 26 położonych w Potępie przy ul. Lawendowej oraz w Potępie – Żyłce na tereny rekreacyjne. W głosowaniu brało udział 11 radnych.

Przy 11 głosach - za

0 głosów - przeciw 1. głosów - wstrzymującym się,

Radni zapoznali się z tematem oraz wyrazili opinię pozytywną.


 1. Pani Helena Ziaja zam. Kurland str.2 Niemcy – wniosła o przeznaczenie
  dz. Nr 96/35 położonej w Potępie – Kanolu na tereny mieszkaniowe.

W głosowaniu brało udział 11 radnych.

Przy 11 głosach – za 1. głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

Radni zapoznali się z tematem oraz wyrazili opinię pozytywną 1. Pan Michał Pilarski zam. Potępa ul. Tarnogórska 6 – wniósł o przeznaczenie dz. Nr 277/72, dz. Nr 278/73 położonych w Potępie przy ul. Lawendowej na tereny mieszkaniowe, natomiast dz. Nr 27, dz. Nr 28 oraz dz. Nr 29 położonych w Potępie – Żyłce na tereny rekreacyjne.

W głosowaniu brało udział 11 radnych.

Przy 11 głosach – za 1. głosów – przeciw

1 głosów – wstrzymujących się

Radni zapoznali się z tematem oraz wyrazili opinię pozytywną
 1. Pan Jan Paszyński zam. Potępa ul. Piecucha 23 – wniósł o przeznaczenie dz. Nr 902/35 położonej w Potępie przy ul. Piecucha na tereny rekreacyjne.

W głosowaniu brało udział 11 radnych.

Przy 10 głosach – za 1. głosów – przeciw

1 głosów – wstrzymujących się

Radni zapoznali się z tematem oraz wyrazili opinię pozytywną
 1. Pani Karina Dobosz zam. Koty – Wesoła ul. Wiejska 4 – wniosła o przeznaczenie dz. Nr 290/100, dz. Nr 291/100, dz. Nr 292/99, dz. Nr 511/98 położonych w Potępie przy ul. Tarnogórskiej
  na tereny mieszkaniowe.

W głosowaniu brało udział 11 radnych.

Przy 10 głosach – za 1. głosów – przeciw

1 głosów – wstrzymujących się

Radni zapoznali się z tematem oraz wyrazili opinię pozytywną
 1. Mieszkańcy Krupskiego Młyna złożyli opinię do studium uwarunkowań protestując przeciwko przyjętemu w studium rozwiązaniu oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowości Krupski Młyn. Żądali zmiany planów w zakresie oczyszczania ścieków w Krupskim Młynie, zlokalizowania planowanej oczyszczalni w odpowiednim miejscu i docelowo likwidacji oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej w Krupskim Młynie.

Pani Danuta Pries przedstawiła zebranym informację na temat w/w wniosku. Radny Łuć odwołał się do protestu mieszkańców ul. Tarnogórskiej i stwierdził, iż nie będzie popierał budowy oczyszczalni ścieków, ponieważ było wiele innych pomysłów na jej budowę. Uważa, że należy liczyć się z prośbami mieszkańców. Wójt Gminy powiedział, że każda przewidziana lokalizacja oczyszczalni ścieków dotyczy jakiejś grupy mieszkańców. Podkreślił, iż w momencie,
gdy można wykonać coś za fundusze ze środków zewnętrznych, to się tego nie wykorzystuje, ponieważ mieszkańcy nie wyrażają na to zgody, natomiast później mówi się, że Urząd Gminy
nie wykonuje żądnych inwestycji, zwłaszcza, że można je wykonać za pieniądze z zewnątrz. Radny Łuć poprosił, aby Rada przełożyła podjęcie decyzji na posiedzenie sesji Rady Gminy
na której będzie omawiany m. in. wyżej wymieniony wniosek. Zapewnienia Wójta Gminy
są dla radnego Łucia, niewystarczające dlatego chciałby poznać zdanie przedstawicieli Firny „Hydrogaz”. Radny Sufa poinformował, iż technolodzy twierdzą, że 50% funkcjonowania takiej oczyszczalni zależy od eksploatacji. Radna Klimaszewska powiedziała, że należy wyciągnąć konsekwencje z zaniedbań, jakie mają miejsce w oczyszczalni, złożyła wniosek, aby zobligować osoby, które zajmują się oczyszczalnią, aby poprzednie sytuacje zaniedbania nie miały
już miejsca. Zastępca Wójta Gminy poinformował, że budynek oczyszczalni wymaga remontu. Jeśli nie zgodzimy się na pozyskanie środków z zewnątrz, otrzymają je pozostałe Gminy,
które się o nie starają. Nasza Gmina natomiast pozostanie ze starą oczyszczalnią, którą będzie trzeba remontować z budżetu Gminy.

Radny Adam Łuć przedstawił propozycję zmian w treści zapisu studium uwarunkowań. 1. Państwo Maria i Eugeniusz Łukoszek zam. Tworóg ul. Słowackiego 48 – wnieśli o zmianę przeznaczenia dz. Nr 507/165 położonej w Potępie – Żyłce na tereny mieszkaniowe.

Radni zapoznali się z tematem oraz wyrazili opinię negatywną. Rada zaproponowała pozostawienie zabudowy rekreacyjnej całorocznej.

W głosowaniu brało udział 11 radnych.

Przy 9 głosach – za


 1. głosów – przeciw

1 głosów – wstrzymujących się

Radny Adam Łuć zgłosił zdanie odrębne do protokołu, że przychyla się do postulatu mieszkańców.
 1. Państwo Elżbieta i Julian Buczkowscy zam. Tarnowskie Góry ul. Norweska 31 – wnieśli
  o zmianę przeznaczenia dz. Nr 508/165 położonej w Potępie – Żyłce na tereny mieszkaniowe. Radni zapoznali się z tematem oraz wyrazili opinię negatywną. Rada zaproponowała pozostawienie zabudowy rekreacyjnej całorocznej.

W głosowaniu brało udział 11 radnych.

Przy 9 głosach – za 1. głosów – przeciw

1 głosów – wstrzymujących się

Radny Adam Łuć zgłosił zdanie odrębne do protokołu, że przychyla się do postulatu mieszkańców.
 1. Pan Eugeniusz Gwóźdź zam. Tworóg ul. Brzozowa 3 – wniósł o przeznaczenie dz. Nr 509/165 położonej w Potępie – Żyłce na tereny mieszkaniowe. Radni zapoznali się z tematem oraz wyrazili opinię negatywną. Rada zaproponowała pozostawienie zabudowy rekreacyjnej całorocznej.

W głosowaniu brało udział 11 radnych.

Przy 9 głosach – za 1. głosów – przeciw

1 głosów – wstrzymujących się

Radny Adam Łuć zgłosił zdanie odrębne do protokołu, że przychyla się do postulatu mieszkańców.


Ad.4

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Elżbiety Ostafin zam. Krupskim Młynie,
ul. Buczka 2/1 w kwestii dotyczącej udzielenia bonifikaty i jej wysokości przy zakupie lokalu mieszkalnego Nr 1, przy ul. Buczka 2 w Krupskim Młynie.

Zastępca Wójta Gminy zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Elżbiety Ostafin zam. Krupskim Młynie, ul. Buczka 2/1 w kwestii dotyczącej udzielenia bonifikaty i jej wysokości przy zakupie lokalu mieszkalnego Nr 1, przy ul. Buczka 2 w Krupskim Młynie.

W głosowaniu brało udział 11 radnych.

Przy 11 głosach – za

0 głosów - przeciw

0 głosów – wstrzymujących się.

Radni zapoznali się z tematem oraz wyrazili opinię pozytywną
Ad.5

Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi Wojewody Śląskiego uchwały Nr XXV/168/09
Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24.02.2009r.

Pani Danuta Pries przedstawiła zebranym informację na temat oddalenia skargi Wojewody Śląskiego uchwały Nr XXV/168/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24.02.2009r. Radni zapoznali


się z tematem oraz wyrazili opinię pozytywną.
Ad.6

Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi Wojewody Śląskiego uchwały Nr XXV/169/09
Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24.02.2009r.

Pani Danuta Pries zapoznała zebranych z tematem dotyczącym oddalenia skargi Wojewody Śląskiego uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 24.02.2009r. Radni zapoznali


się z tematem oraz wyrazili opinię pozytywną w sprawie w/w projektu uchwały.

Ad.7

Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi Wojewody Śląskiego uchwały Nr XXVII/187/09
Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 23.04.2009r.

Pani Danuta Pries przedstawiła zebranym informację na temat oddalenia skargi Wojewody Śląskiego uchwały Nr XXVII/187/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 23.04.2009r. Radni zapoznali


się z tematem oraz wyrazili opinię pozytywną w sprawie w/w projektu uchwały.
Ad.8

Informacja o złożonych wnioskach przez Międzygminny Klub Sportowo – Rekreacyjno – Rehabilitacyjny „Ostoja” z siedzibą w Tworogu i Pani Grażyny Kubieli zam. Lubliniec, ul. Biała Kolonia 25 dotyczących dzierżawy nieruchomości położonych na terenie Gminy Krupski Młyn.

Pani Danuta Pries zapoznała zebranych z tematem dotyczącym wniosku Międzygminnego Klubu Sportowo – Rekreacyjno – Rehabilitacyjny „Ostoja” z siedzibą w Tworogu i Pani Grażyny Kubieli zam. Lubliniec, ul. Biała Kolonia 25 dotyczących dzierżawy nieruchomości położonych na terenie Gminy Krupski Młyn. Pani Danuta Pries poinformowała, że większość obiektów, którymi zainteresowany jest Klub nie może zostać wydzierżawiona ze względu na planowane prace z pozyskanych środków unijnych. Pan Andrzej Karaś przedstawił stanowisko Międzygminnego Klubu Sportowo – Rekreacyjno – Rehabilitacyjnego „Ostoja”.


Radni zapoznali się z tematem. Radny Kordiaka poinformował, iż osobiście jest za realizacją przedstawionych przez Pana Karasia działań, dlatego zaproponował, aby Międzygminny Klub Sportowo – Rekreacyjno – Rehabilitacyjny „Ostoja” zorientował się, które tereny są dostępne oraz przeredagował dotychczasowy wniosek
i złożył go ponownie.
Ad.9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/166/09 z dnia 24. 02.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę
Nr 211/42, km 13, o pow. 0, 0619 ha, KW 48229 położonej w Krupskim Młynie przy ul. K. Miarki.

Zastępca Wójta Gminy zapoznał zebranych z tematem dot. zmiany uchwały Nr XXV/166/09


z dnia 24. 02.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 211/42, km 13, o pow. 0, 0619 ha, KW 48229 położonej w Krupskim Młynie
przy ul. K. Miarki. Radni zapoznali się z tematem. Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie
w/w projektu uchwały.

W głosowaniu brało udział 10 radnych.

Przy 10 głosach – za

0 głosów - przeciw

0 głosów – wstrzymujących się.

radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/166/09


z dnia 24. 02.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 211/42, km 13, o pow. 0, 0619 ha, KW 48229 położonej w Krupskim Młynie
przy ul. K. Miarki.
Ad.10

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/238/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia
22 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy 1-go Maja 1 w Krupskim Młynie.

Zastępca Wójta Gminy zapoznał zebranych z tematem dot. zmiany uchwały Nr XXXII/238/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy 1-go Maja 1 w Krupskim Młynie.

Radni zapoznali się z tematem dotyczącym w/w uchwały. Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie
w/w projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 10 radnych.

Przy 10 głosach – za

0 głosów - przeciw

0 głosów – wstrzymujących się.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/238/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży
na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy 1-go Maja 1 w Krupskim Młynie.
Informacja Wójta Gminy Krupski Młyn o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2008/2009.

Zastępca Wójta przedstawił zebranym informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2008/2009.

Radny Sufa wyraził opinię pozytywną na temat przedstawionej informacji dot. realizacji zadań oświatowych. Powiedział, że świadczy ona o dobrze wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej oraz dobrych wynikach w uczniów w nauce.
Ad.12.

Sprawy bieżące.

Brak.
Na tym protokół zakończono i podpisano:


Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości:

Henryk Brodziak …………….

Michał Janus …………….

Adam Łuć …………….

Roman Wąs …………….

Komisja Terenowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego:

Rafał Kuczera …………….

Herbert Foks …………….

Karol Kordiaka …………….

Jacek Kiszkis …………….

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu:

Franciszek Sufa …………….

Róża Ochman-Szyguła …………….

Elżbieta Klimaszewska …………….Otrzymują:

1 x Rada Gminy

1 x Wójt Gminy

1 x a/a

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna