Protoko ł nr xxvii/2004 z sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 31 grudnia 2004 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie MazowieckiejPobieranie 132.94 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar132.94 Kb.


P R O T O K O Ł NR XXVII/2004

z sesji Rady Powiatu Rawskiego

odbytej w dniu 31 grudnia 2004 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Rawie Mazowieckiej.
Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Wojciech Adam Michalak
o godz. 1000 otworzył sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Na wniosek Przewodniczącego, Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu „Gospodarny Powiat Rawski”.

 6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli
  w ZSP w Rawie Mazowieckiej im. Wł. Reymonta oraz Bibliotece Powiatowej w Rawie Mazowieckiej.

 7. Przyjęcie informacji dotyczącej wdrożenia w Starostwie Powiatowym Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 –2000.

 8. Przyjęcie planów pracy Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2005.

 9. Informacja Starosty o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu.

 10. Interpelacje i wolne wnioski.

 11. Sprawy różne

 12. Zamknięcie obrad.


Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu nowych propozycji nie zgłoszono.

Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku obrad złożono podziękowania za długoletnią pracę odchodzącemu na świadczenia emerytalne Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącemu w Rawie Mazowieckiej Panu Mieczysławowi Foktowi.

Wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności Dyrektor otrzymał symboliczny upominek w postaci książkowej ze stosownym wpisem od władz powiatowych.

W imieniu Pani Dyrektor Skierniewickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi, Pani Krystyna Mostowska - starszy wizytator, podziękowała za owocną współpracę, wykazywane zaangażowanie i osiągane efekty w pracy dydaktyczno –wychowawczej co sprawia, że wychowankowie tej placówki są widoczni w życiu społecznym i gospodarczym regionu.

Następnie Starosta Rawski poinformował, że do czasu wyłonienia w drodze konkursu nowego dyrektora, powierzono pełnienie obowiązków dyrektora LO Panu Arkadiuszowi Woszczykowi.
Ad. 3 Następny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołów z XXV
i XXVI sesji Rady Powiatu Rawskiego.

Do treści protokołów uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła protokoły z XXV i XXVI sesji Rady Powiatu Rawskiego.
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie powiatu roku bieżącego.

Głos w tej sprawie zabrała ponownie Pani Teresa Cieciorek – Skarbnik Powiatu.

Oświadczyła, iż na dzisiejszej sesji Zarząd Powiatu proponuje następujące zmiany;

Zwiększenie dochodów to kwota 214.156 zł z tego:

- w dziale 600 – Transport i Łączność 169.286 zł.

Kwota 1.261 zł to wpływy za wydane zezwolenia transportowego

168.025 zł to środki z SAPARDU jakie wpłynęły z tytułu dofinansowania inwestycji tj. budowa drogi Skarbkowa – Lipna – Kłopoczyn.

W kwocie tej środki krajowe to 42.006 zł. natomiast środki z Unii Europejskiej to 126.019 zł.

- w dziale 750 – Administracja publiczna 35.000 zł.

Są to wpływy za druki komunikacyjne.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia 4.070 zł to uzupełnienie dochodów powiatu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST.III-4822-10/2004 z dnia 28.12.2004 r.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie 5.800 zł to dotacja z gminy miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej.


Wydatki to kwota 46.131 zł z tego:

- w dziale 600 – Transport i łączność 1.261 zł przeznaczone na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po rocznym przeliczeniu,

- w dziale 750 – Administracja publiczna 39.070 zł na wydatki bieżące tj. zakup materiałów i wyposażenia (w tym: druki komunikacyjne i paliwo),

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie 5.800 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej.


Kwota 168.025 zł to kwota rozchodów jaka została przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy kredytowy w ramach pomocy finansowej ze

środków SAPARD na drogę Skarbkowa – Lipna – Kłopoczyn. Środki krajowe to 42.006 zł, a środki UE 126.019 zł.

Po zwiększeniu dochodów i rozchodów wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek ze spłatami wynikającymi z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami wyniesie 10,84% (dochody - 30.017.782 zł, rozchody z obsługą długu – 3.252.467 zł). Art. 113 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 15%.

PROGNOZA DŁUGU POWIATU


Po zwiększeniu rozchodów o kwotę 168.025 zł zmniejsza się dług powiatu na 31.12.2004 r. i lata następne o tę samą kwotę.
Zmiana w planach wydatków dotyczy zmniejszenia wydatków w Starostwie Powiatowym (75020) o kwotę 696 zł i zwiększenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (85218) również o kwotę 696 zł. Dotyczy to przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiana w załączniku nr 13 – „zadania inwestycyjne roku 2004” dotyczy źródła sfinansowania inwestycji po dofinansowaniu z SAPARD-u. Środki własne powiatu – zmniejszenie o kwotę 168.025 zł, pozostałe środki zwiększenie o 168.025 zł.Zwiększenie przychodów i wydatków środka specjalnego dotyczy przychodów za zajęcie pasa drogowego 3.302 zł i przeznacza się na wydatki dotyczące dróg powiatowych.


Zabierając głos Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Jarosław Kobierski poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 28.12.2004 roku pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Innych uwag do wystąpienia Skarbnika Powiatu nie było.

Z treścią projektu uchwały nr XXVI/173/2004 w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego zapoznał Radnych Wiceprzewodniczący Rady – Jacek Adamczyk.

Do treści przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Rawskiego głosami 17 Radnych obecnych w chwili głosowania na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXVI/173/2004 w sprawie zmian
w budżecie powiatu roku bieżącego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu „Gospodarny Powiat Rawski”.

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu.

Zadaniem poniższego programu oświadczył sprawozdawca jest pokazać zadania i przedsięwzięcia realizowane w jednostkach powiatu rawskiego zgodnie
z zasadą racjonalności i oszczędności. Na bazie „Analizy stanu istniejącego” stanowiącej odrębny dokument, który Radni otrzymali w terminie wcześniejszym wskazano cele oraz działania poprzez które osiągnięte zostaną wymierne efekty nie tylko finansowe ale i organizacyjne poprawiające wizerunek podmiotów uczestniczących w realizacji programu. Uczestnikami programu są: jednostki oświatowe i oświatowo-wychowawcze powiatu rawskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Na bazie wykonanych przez Kierowników jednostek analiz sporządzono wykaz tematów i zadań, przy realizacji których założono osiągnięcie wymiernych efektów.

Przy zarządzaniu kadrami zaplanowano następujące działania oraz efekt finansowy wynikający z ich wdrożenia

w latach 2005 2006


 • utworzenie Powiatowego Zespołu -- 40 tys. zł.

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

 • doskonalenie Systemu Zarządzania 10 tys. 15 tys. zł.

Jakością w Starostwie Powiatowym

ISO 9001/2000 (przegląd kadr w Starostwie Powiatowym)Następnym zadaniem jest racjonalne gospodarowanie mieniem powiatu i tu założono następujące działania oraz efekt finansowy;


 • gospodarowanie sprzętem komputerowym 16 600 18 tys.

i telekomunikacyjnym

 • gospodarka gruntami i lokalami 9 tys. 10 tys.

 • organizacja wysyłania korespondencji 18 tys. 20 tys.

Kolejnym ważnym zadaniem jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych; • pozyskiwanie środków unijnych

na realizowane zadania inwestycyjne 4 mln 2.5 mln

 • pozyskiwanie środków na stypendia

dla studentów i uczniów 900 tys. 900 tys.

 • pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów 17 tys. 17 tys.

Nadrzędnym celem programu jest wdrażanie i przestrzeganie zasady prakseologii “maksymalne efekty przy określonych nakładach lub określone efekty przy minimalnych kosztach” wykorzystując zasoby rzeczowe powiatu i potencjał ludzki.

Program oraz jego realizacja podlegać będzie corocznej ocenie przez Radę Powiatu.

Odnosząc się do przedstawionego programu Radny Gerard Rutkowski poprosił


o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu co propozycji utworzenie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół szczególnie w kontekście przewidywanych ruchów kadrowych.

Wyjaśniając Radnemu, Przewodniczący Rady Wojciech Adam Michalak przypomniał, iż Rada Powiatu podejmując stosowna uchwałę w zakresie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego wypowiedziała się za utworzeniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Dzisiejsza uchwała przyśpieszy wykonanie tamtej uchwały.

Innych głosów w dyskusji nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Cynkier odczytał treść projektu uchwały nr XXVI/174/2004 w sprawie przyjęcia programu „Gospodarny Powiat Rawski”.

W tym zakresie uwag nie było.

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania na sali podjęła 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się uchwałę nr XXVI/174/2004 w sprawie przyjęcia programu „Gospodarny Powiat Rawski”, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Dziękując za przyjęcie powyższej uchwały Starosta Rawski Józef Matysiak poprosił o potraktowanie, zarówno uchwały jak i programu jako swoistej instrukcji dla Zarządu Powiatu, albowiem wykonanie poszczególnych zadań obywać się będzie w pewnych realiach budżetowych , nie do końca do przewodzenia.

O takiej intencji Rady przy podejmowaniu uchwały zapewnił Przewodniczący Rady Wojciech Adam Michalak.


Ad. 6 Kolejny punkt porządku dotyczył przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w ZSP w Rawie Mazowieckiej im. Wł. Reymonta oraz Bibliotece Powiatowej w Rawie Mazowieckiej.

Sprawozdanie takie złożył Przewodniczący Komisji – Witold Szymański.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w ZSP w Rawie Mazowieckiej im. Wł. Reymonta oraz Bibliotece Powiatowej w Rawie Mazowieckiej.

W dniu 22 grudnia 2004 roku zespół kontrolny przeprowadził w Bibliotece Powiatowej w Rawie Mazowieckiej kontrolę realizacji zadań nałożonych na tę jednostkę.

Komisja stwierdza, że jednostka w pełni realizuje zadania nałożone na nią statutem oraz planem finansowym, zatwierdzonym przez Dyrektora placówki.

Zdaniem komisji konieczne jest poddanie ocenie zasadności korzystania przez jednostkę z programu finansowo – księgowego, którego miesięczny koszt związany z obsługą autorską wynosi 395,28 zł. gdy zatrudniona jest na umowę – zlecenie księgowa pobierająca miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200 złotych. Ilość dokumentów finansowych w kontrolowanej placówce jest niewielka, co zdaniem Komisji nie uzasadnia tak wysokich łącznych kosztów w tym zakresie.

Drugą kontrolę zespół kontrolny przeprowadził w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej.

Zakresem kontroli objęto wydatkowanie w roku 2003 środków publicznych przeznaczonych na wydatki rzeczowe.

Komisja stwierdza, że środki publiczne przeznaczone na wydatki rzeczowe
w roku 2003 zostały wydatkowane w sposób celowy.

Jednak uwagę zwracają dość wysokie, zdaniem Komisji koszty za usługi telekomunikacyjne, które wyniosły 19.124 złote. Dla przykładu koszty samych połączeń z siecią telefonii komórkowej wyniosły 5.657 złotych.

Nie jest prowadzona ewidencja wykonywanych rozmów telefonicznych, zarówno służbowych jaki prywatnych. W trakcie bieżącego roku wprowadzono pewne zmiany polegające na zakupie dwóch telefonów komórkowych. Jednak efekty finansowe tych zmian będzie można ocenić w roku bieżącym.

Ustalenia zespołów kontrolnych zostały przedstawione Kierownikom kontrolowanych jednostek.

Do treści przedłożonego przez Przewodniczącego Komisji sprawozdania uwag nie zgłoszono. Stosowna uchwała dotycząca realizacji zaleceń pokontrolnych przedstawiona zostanie na kolejnym posiedzeniu Rady.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdania Komisji Rewizyjnej


z przeprowadzonych kontroli w ZSP w Rawie Mazowieckiej im. Wł. Reymonta oraz Bibliotece Powiatowej w Rawie Mazowieckiej.
Ad. 7 Ten punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji dotyczącej wdrożenia w Starostwie Powiatowym Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 –2000.

Omówienia tego zagadnienia dokonał Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu.

Oświadczył, iż zgodnie z uchwała budżetową na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 –2000 w budżecie powiatu przeznaczono środki w wysokości 40 tys. złotych. Proces przygotowawczy rozpoczęto od powołania osoby pełnomocnika ds. wdrożenia systemu oraz 4 osobowego zespołu wdrażającego. W następnej kolejności podpisano umowę z firmą OTTIMA PLUS na usługi konsultacyjne, pomoc w opracowaniu księgi i polityki jakości i wdrożenie procedur określonych normą 9001- 2000. Kolejnym zarządzeniem Starosty Rawskiego powołano
7 osobowy zespół auditorów wewnętrznych do dokonania oceny zgodności procesów z wymogami normy. W dniu 1 października br. zarządzeniem Starosty Rawskiego wdrożono system w Starostwie Powiatowym. Do certyfikacji zewnętrznej wybrano jednostkę certyfikacyjną – Polski Rejestr Statków, która
w dniu 10 października br. dokonała oceny wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001–2000 w Starostwie. W przesłanym raporcie z przeprowadzonego auditu firma certyfikująca stwierdza, że mimo bardzo krótkiego czasu system został w całości w jednostce wdrożony. Osiągnięcie nadrzędnego celu, którym jest satysfakcja i zadowolenie klienta jest możliwa przez uprzejmą, profesjonalną
i sprawną jego obsługę. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest posiadanie pełnych zasobów (ludzkich i materialnych) potrzebnych do realizacji konkretnego procesu. Na jednej z kolejnych sesji nastąpi uroczyste wręczenia nadanego certyfikatu. Certyfikat nadawany jest na okres 3 lat. Sprawdzanie utrzymania wdrożonego systemu następuje poprzez audity wewnętrzne i audity zewnętrzne przez zespół auditorów jednostki nadającej certyfikat w cyklu rocznym.

Należy pamiętać, uzupełnił Starosta Rawski, że za każdą opisana procedurą kryje się konkretny człowiek przychodzący z konkretnym problemem. Odczuwa się znaczne zaangażowanie i identyfikację pracowników Starostwa ze swoim zakładem pracy. Jest to ważny element, który dobrze wróży na początku rozpoczętej drogi jaką jest wdrożenie, a potem utrzymanie w Starostwie Powiatowym Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 –2000. Zdaniem Starosty za tym przykładem winny pójść pozostałe jednostki organizacyjne powiatu, do czego w dniu dzisiejszym zachęca.

Dyskusję na tym punktem zakończył Przewodniczący Rady gratulują i życząc utrzymania wdrożonej normy ISO 9001 –2000.
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie planów pracy Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2005.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2005Lp.

Wyszczególnienie

Termin realizacji

1.

Praca nad projektem budżetu.
Styczeń

2.


Zapoznanie się z wnioskami poszczególnych h Komisji i wypracowanie opinii w zakresie projektu budżetu na rok 2005.Luty/Marzec

3.

Ocena wykonania budżetu za rok 2004.

Kwiecień

4.


Analiza materiałów dotyczących kosztów wynikających z włączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej placówek oświatowych.

Przygotowanie do organizacji Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego, analiza przewidywanych korzyści i zagrożeń.


Maj


5.

Zapoznanie ze stanem przygotowań
związanych z realizacją inwestycji zawartych
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
na rok 2005.

Czerwiec.


6.

Opiniowanie bieżących zmian w budżecie
roku 2005.

Praca ciągła.

7.


Wyrażenie opinii w sprawie wykonania
budżetu za I półrocze roku 2005

Wrzesień

8.

Wstępna analiza projektu budżetu na rok 2006. Omówienie założeń budżetowych.


Listopad

9.

Przyjęcie planu pracy Komisji

na rok 2006

Listopad


Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005.

Lp.

Wyszczególnienie


Termin realizacji

1.
Badanie zgodności procedury uchwalania budżetu z


uchwałą regulującą procedurę uchwalania budżetu.

Luty


2.
 1. Wyrażenie opinii wobec uchwały budżetowej.

 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2004
  rok – wyrażenie opinii.Marzec

3.

Zapoznanie się z realizacją przez Zarząd Powiatu

uchwał Rady Powiatu
Maj

4.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2005roku.


Lipiec

5.

Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2006.


Listopad
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2005.


Lp.

Wyszczególnienie

Termin realizacji

1.


Wydatkowanie w roku 2004 środków publicznych przeznaczonych na wydatki rzeczowe oraz przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
w ZSCEZ i U w Rawie Mazowieckiej.

Kwiecień

2.


Realizacja programów restrukturyzacyjnych wdrażanych
w SP ZOZ w roku 2004.

Maj/Czerwiec

3.


Kontrola realizacji zadań przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Wrzesień

4.


Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w latach 2003-2004 i w I półroczu 2005 roku

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta.Październik/Listopad

5.


Stopień przygotowania Starostwa do wdrożenia podpisu elektronicznego.

Grudzień


Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.


Lp.

Wyszczególnienie

Termin realizacji

1.

Wyrażenie opinii w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Styczeń


2.

Analiza projektu budżetu na rok 2005 ze szczególnym uwzględnieniem zadań budżetowych.


Luty

3.

 1. Zapoznanie ze stanem funkcjonowanie klubów sportowych działających na terenie Powiatu Rawskiego.

 2. Zapoznanie z warunkami lokalowymi szkół i placówek oświatowych.
Marzec

4.

Analiza i zaopiniowanie projektów organizacyjnych jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych.


Maj

5.

Ocena naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych.

Czerwiec


6.

Analiza i ocena z udziałem dyrektorów szkół
sytuacji finansowej po I półroczu roku szkolnego.

Zaopiniowanie aneksów do projektów organizacji szkół i placówek oświatowych.
Wrzesień

7.

Spotkanie z twórcami kultury ludowej.
Październik

8.

Ocena projektu budżetu na rok 2006.
Listopad

9.

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2006 rok.
Grudzień


Plan pracy Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego na rok 2005

Lp.
Wyszczególnienie

Termin

1.

Omówienie projektu budżetu na rok 2005 ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób rozdysponowania środków przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych
Styczeń

2.

Dokonanie przeglądu dróg powiatowych i wypracowanie planu robót na drogach powiatowych na rok 2005.

Ocena stanu technicznego mostów i wiaduktówMarzec

3.

Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2004/2005

Kwiecień

4.

Analiza zagrożeń w zakresie ewentualnej dystrybucji

narkotyków na terenie szkół pondgimnazjalnychMaj

5.

Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku

Sierpień

6.

Zapoznanie się i z przebiegiem prac modernizacyjnych
i remontowych dróg powiatowych

Wrzesień


7.

Ocena wykonania modernizacji i remontów dróg powiatowych, ocena stanu gotowości do okresu zimowego.

Październik


8.

Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu.

Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rokListopad

9.

Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg powiatowych na rok 2006.

Grudzień


Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na rok 2005.
Lp.


Wyszczególnienie


Termin

1.

Przyjęcie informacji z działalności Zespołu ds.
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Przyjęcie informacji o aktualnej sytuacji w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.
Styczeń

2.

Ocena realizacji wniosków złożonych przez SP ZOZ
w sprawie pozyskania środków unijnych.


Luty

3.

Przyjęcie informacji z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
Marzec

4.

Ocena poziomu zabezpieczeń świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki zdrowotnej dla Powiatu Rawskiego.


Kwiecień

5.

Pomoc rodzinom zastępczym (formy i zasady).

Wyrażenie opinii w zakresie planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki medycznej na rok 2005.
Maj

6.

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ za I półrocze.


Lipiec

7.

Przedstawienie aktualnej diagnozy problemów społecznych Powiatu Rawskiego.


Wrzesień

8.

Informacja z realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.


Listopad

9.

Ocena realizacji Programu Profilaktyki dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.

Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2006.
Grudzień


Plan pracy Komisji Promocji i Integracji Europejskiej na rok 2005


 1. Analiza budżetu na rok 2005 pod kątem możliwości realizacji zadań przyjętych w Ramowym Programie Promocji Powiatu Rawskiego.

 2. Ocena działań powiatu w kontekście integracji z Unią Europejską i możliwości pozyskiwania środków Unijnych.

 3. Szanse i zagrożenia w lokalizacji Centralnego Portu Lotniczego w rejonie Rawy Mazowieckiej (ewentualna konferencja naukowa).

 4. Ocena realizacji zadań i celów przyjętych w Strategii Rozwoju Powiatu Rawskiego na rok 2005.

 5. Przyjęcie założeń do Strategii Rozwoju Powiatu Rawskiego na lata 2006-2013.

 6. Współudział powiatu w organizacji imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu zgodnie z przyjętym kalendarzem tych przedsięwzięć.

 7. Zagospodarowanie gruntów powiatowych pod inwestycje przemysłowe (szanse i możliwości).

 8. Omówienie kalendarza imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych
  w powiecie.

 9. Udział w targach i imprezach wystawowo-promocyjnych.

 10. Współpraca społeczno-gospodarcza z zagranicą.

 11. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Powiatu w zakresie działania Komisji Promocji i Integracji Europejskiej.

 12. Sprawozdanie z realizacji przyjętego planu pracy Komisji za rok 2005.

 13. Opracowanie planu pracy Komisji Promocji i Integracji Europejskiej na rok 2006.


Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji, Gospodarki Terenami na rok 2005.


Lp.

Wyszczególnienie

Miesiąc

1.

Dyskusja nad budżetem powiatu ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozdysponowanie środków będących w zasobach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Luty

2.

Ocena realizacji dopłat bezpośrednich dla rolników

na terenie Powiatu Rawskiego.

Spotkanie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa oddział w Rawie Mazowieckiej.
Kwiecień

3.

Analiza wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy możliwości tworzenia nowych miejsc pracy oraz poziomu bezrobocia na terenach wiejskich.


Maj

4.

Zapoznanie z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Nasiennictwo w Łodzi oddział w
Rawie Mazowieckiej.

Cele i zadania Inspekcji po wstąpieniu do Unii Europejskiej.
Czerwiec

5.

Zainicjowanie wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Postępu Rolniczego alternatywnych kierunków działalności rolniczej
na terenie Powiatu Rawskiego.


Wrzesień

6.

Przyjęcie informacji na temat gospodarowania mieniem
Powiatu Rawskiego oraz przyjęcie planu pracy Komisji

na rok 2006.ListopadAd. 9 W tym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu Rawskiego oraz o pracy Zarządu Powiatu złożył Starosta Rawski - Józef Matysiak. Poinformował, iż na swojej XXVI sesji w dniu 17 grudnia 2004 roku Rada Powiatu Rawskiego podjęła następujące uchwały:


 1. nr XXVI/169/2004 w sprawie ustalenia kwoty udzielonych poręczeń przez Zarząd Powiatu w roku 2004.

 2. nr XXVI/170/2004 w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.

 3. nr XXVI/171/2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw majątkowych przysługujących Skarbowi Państwa do nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej w obrębie 5.

 4. nr XXVI/172/2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Rawa Mazowiecka położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Armii Krajowej 1.

W tej kwestii mówca oświadczył, iż uczestniczył w sesji Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej, gdzie przedstawił stanowisko Rady Powiatu przyjęte w formie uchwały w dniu 17 grudnia br. w zakresie nabycia nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 1. Korzystając ze sposobności przypomniał również o prowadzonych przez Powiat inwestycjach na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Rada Miejska przyjęła uchwałę zmieniającą swoją wcześniejszą uchwałę w ten sposób, że wyraża zgodę na nabycie przez Powiat powyższej nieruchomości w formie bezprzetargowej. Swoją wypowiedź mówca zakończył podziękowaniami tym wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego zakończenia tej sprawy.
Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie do organu nadzoru lub Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do dnia dzisiejszego organa nadzoru nie stwierdziły uchybień od strony formalno – prawnej.

Zarząd Powiatu wykonał, bądź wykonuje treść uchwały zgodnie z przyjętymi w nich zapisami.


Zarząd Powiatu w okresie od 17.12.2004 r. do 31.12.2004 r. spotkał się trzykrotnie poruszając następujące sprawy:
W dniu 17.12.2004 roku

- podjął uchwałę w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ,

- podjął uchwałę w sprawie układu wykonawczego,


 • podjął uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora LO w Rawie Mazowieckiej.

W dniu 23.12.2004 roku

- zatwierdził wyniki przetargu sprzedaży gruntów o pow. 4 ha za kwotę ok.

1.900 tys. złotych,

- zapoznał się z wnioskiem do wojewody w sprawie przejęcia gruntów,

- zapoznał się z informacją w sprawie przejęcie gruntów do zasobów powiatu.


W dniu 30.12.2004 roku

- zaproponował udział powiatu w konkursie “Woda- bezpieczeństwo-ja”

- zapoznał się z programem profilaktyki

- zapoznał się z proponowanymi zmianami w Dziale Pomocy Doraźnej w SP

ZOZ w Rawie Mazowieckiej

- rozpatrzył wniosek o aneksowanie terminu realizacji umowy na wykonanie

dokumentacji drogi dojazdowej,

- zatwierdził wyniki przetargów na sprzedaż gruntów mienia powiatu,

- zatwierdził propozycję porządku XXVII Sesji Rady Powiatu
Kończąc swoje wystąpienie Starosta Rawski dokonał podsumowania kończącego się 2004 roku. Był to rok, w którym Zarząd Powiatu zrealizował wszystkie uchwały Rady Powiatu, tylko jedna uchwała została przez organ nadzoru uchylona. Cechował się dużą ilością realizowanych zadań inwestycyjnych, na które pozyskano znaczne środki zewnętrzne. Zrealizowano trzy ważne zadania drogowe, rozbudowano Dom Dziecka, niebawem oddany zostanie do użytkowania budynek nowej sali gimnastycznej w ZSP im. Wł. Reymonta. Zakończono remont lokali dla Biblioteki Powiatowej, lokali przy ul. Kościuszki 5 i termomodernizację
budynku w ZS CEZ i U w Rawie Mazowieckiej. Złożono wnioski o środku zewnętrzne na drogę stanowiącą przedłużenie ul. Konstytucji 3-go Maja oraz drogę do powiatowych terenów inwestycyjnych. Minął kolejny rok działań mających na celu poprawienie wyposażenia w sprzęt medyczny rawskiego szpitala. Niezbędne są kolejne działania dla rawskiego szpitala związane z termomodernizacją budynku głównego, łącznie z wymianą pokrycia dachowego.

Realizacja tych wszystkich przedsięwzięć nie była by możliwa bez zgodności co do potrzeb i wizji dalszego funkcjonowania Powiatu Rawskiego.

Następnie Starosta Rawski zaprosił zebranych na Bal Charytatywny, który odbędzie się w dniu 29 styczna br. Zebrane środki przeznaczone zostaną na wspomożenie rawskiego hospicjum.

Przekazaniem życzeń noworocznych Starosta Rawski zakończył swoje wystąpienie.

Dziękując Staroście Rawskiemu i pozostałym członkom Zarządu za dotychczasową pracę, Przewodniczący Rady Wojciech Adam Michalak podkreślił, że efekty
o których mówił Starosta Rawski są pochodną dobrej współpracy zarówno wewnątrz samej Rady, jak z osobami zatrudnionymi w Starostwie i w jednostkach powiatowych.
Ad. 10 W punkcie obejmujący interpelacje i wolne wnioski jako pierwszy głos zabrał Radny Jarosław Kobierski. Zwrócił się o dokonanie dobrowolnej zbiórki środków dla osób dotkniętych tragicznie w południowo - wschodniej Azji. Środki można wpłacać w Biurze Rady, jako wspólny gest od Rady Powiatu. Również Zarząd Powiatu winien rozważyć możliwość wyasygnowania środków z budżetu na ten cel.

Wniosek Radnego Kobierskiego uzyskał akceptację wszystkich Radnych.

Kolejnym mówcą był Radny Gerard Rutkowski. Zwrócił się o opracowanie dla Radnych Powiatu materiałów mówiących o możliwościach i źródłach pozyskiwania środków zewnętrznych. Wiedza taka zdaniem Radnego jest niezbędna.

Odnosząc się do tego głosu Przewodniczący Rady poparł potrzebę przygotowania takich materiałów. Choć dobrze o władzach powiatu świadczy fakt, że jesteśmy trzecim powiatem w województwie pod względem wysokości wykorzystanych środków unijnych.

Radny Ryszard Jachowicz zwrócił się o dokonanie samooceny pracy Rady, pod kątem realizacji planów i zamierzeń.

Połowa kadencji jest dobrą okazją do dokonania podsumowania działalności Rady


i wskazania obszarów, w których nie udało się zrealizować przyjętych celów.

Zdaniem mówcy należy zastanowić się nad kwestią nawiązania szerszych kontaktów, również międzynarodowych, aby czerpać wzorce od tych, którzy mają pewne osiągnięcia i doświadczenia dające się przenieść na grunt Powiatu.

Kwestie kontaktów zewnętrznych uwzględniono w planie pracy Komisji Promocji
i Integracji Europejskiej, przypomniał Przewodniczący Rady.

Odnosząc się do głosu Radnego Rutkowskiego, Starosta Józef Matysiak zadeklarował, że stosowny Wydział Rozwoju Promocji i Inwestycji przygotuje broszurę informacyjną o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych, nie tylko w obszarze samorządowym. Również przygotowane zostanie sprawozdanie obejmujące dokonania w dwuletnim okresu działalności.Ad. 11 W sprawach różnych Dyrektor SP ZOZ – Anna Idzikowska złożyła Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu gorące podziękowania za udzieloną pomoc kierowanej przez Nią jednostce. Pomoc ta jest widoczna i odczuwalna nie tylko wśród pracowników SP ZOZ, ale również wśród pacjentów rawskiego szpitala.

Na ręce Przewodniczącego Rady Pani Dyrektor złożyła kosz kwiatów, jako dowód uznania prowadzonych na rzecz SP ZOZ działań.

Za ciepłe słowa skierowane do Rady i za gest wyrażony w postaci kosza kwiatów podziękował Przewodniczący Rady – Wojciech Adam Michalak. Korzystając
z okazji przekazał za pośrednictwem Pani Dyrektor najlepsze życzenia noworoczne całej załodze SP ZOZ.
Ad. 12 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, przekazaniu
życzeń noworocznych i imieninowych solenizantom, Pan Wojciech Adam Michalak - Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1230 dokonał zamknięcia obrad XXVII sesji Rady Powiatu Rawskiego.
W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.Sporządził: Sylwester Krawczyk.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna