Protokoł Nr 1/kppriU/2009 z posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej Rolnej I Urbanistyki z dnia 21 stycznia 2009rPobieranie 64.96 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar64.96 Kb.
BRG – 0063-2/1/09
Protokoł Nr 1/KPPRiU/2009

z posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej

Rolnej i Urbanistyki

z dnia 21 stycznia 2009r.

1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący KPPRiU Konstanty Kocyk, stwierdzając

quorum niezbędne do podejmowania decyzji / lista obecności stanowi zał.nr 1 do

protokołu/.
2. Rozpatrzono sprawę porządku posiedzenia.

1/ Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk przedstawił proponowany porządek posiedzenia/ treść stanowi zał.nr 2 do protokołu/.
3. Przyjęcie protokołu Nr 9/KPPRiU/2009 z dnia 6 listopada 2008r.

1/ Sprawę przedstawił Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk.

2/ Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 przyjęto protokoł Nr 9/KPPRiU/2008

z dnia 6 listopada 2008r.4. Przyjęcie protokołu Nr 10/KPPRiU/2009 z dnia 18 listopada 2008r.

1/ Sprawę przedstawił Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk.

2/ Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 przyjęto protokoł Nr 10/KPPRiU/2008

z dnia 18 listopada 2008r.5. Przyjęcie protokołu Nr 11/KPPRiU/2009 z dnia 3 grudnia 2008r.

1/ Sprawę przedstawił Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk.

2/ Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 przyjęto protokoł Nr 11/KPPRiU/2008

z dnia 3 grudnia 2008r.6. Przyjęcie protokołu Nr 12/KPPRiU/2009 z dnia 9 grudnia 2008r.

1/ Sprawę przedstawił Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk.

2/ Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 przyjęto protokoł Nr 12/KPPRiU/2008

z dnia 9 grudnia 2008r.


7. Opinia projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

wsi Lesznowola.

1/ Sprawę przedstawili Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk i Wójt Gminy M. J. Batycka-

Wąsik. Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik zaprezentowała w.w projekt uchwały RG.

Projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Lesznowola

wynika z potrzeby doprowadzenia do zgodności miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27

marca 2003r. Przedmiotem sporządzonego planu jest przeznaczenie terenów pod

zabudowę mieszkaniową, usługową, drogi publiczne i infrastrukturę techniczną.

2/ Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Lesznowola.


8. Opinia projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębu

Magdalenka.

1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk i Wójt Gminy M. J. Batycka-

Wąsik. Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik zaprezentowała w.w projekt uchwały RG

Projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębu Magdalenka

wynika z potrzeby doprowadzenia do zgodności obowiązującego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego z ustawą o planowaniu przestrzennym z dnia 27

marca 2003r. Przedmiotem sporządzonego planu jest przeznaczenie terenów pod

zabudowę mieszkaniową, usługową, drogi publiczne i infrastrukturę techniczną.

2/ Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębu Magdalenka.


9. Opinia projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

obrębu Łoziska.

1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk i Wójt Gminy M. J. Batycka-

Wąsik. Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik zaprezentowała w.w projekt uchwały RG .

Projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębu Łoziska

wynika z potrzeby doprowadzenia do zgodności obowiązującego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego z ustawą o planowaniu przestrzennym z dnia 27

marca 2003r. Przedmiotem sporządzonego planu jest przeznaczenie terenów pod

zabudowę mieszkaniową, usługową, drogi publiczne i infrastrukturę techniczną.

2/ Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębu Łoziska.


10. Opinia projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

wsi Jazgarzewszczyzna i części wsi Łoziska.

1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk i Wójt Gminy M. J. Batycka-

Wąsik. Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik zaprezentowała ww projekt uchwały RG.

Projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi

Jazgarzewszczyzna i części wsi Łoziska wynika z potrzeby doprowadzenia do zgodności

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustawa o

planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Przedmiotem sporządzonego planu

jest przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową, drogi publiczne i

infrastrukturę techniczną.

2/ Głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Jazgarzewszczyzna i części wsi

Łoziska.
11.Opinia projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

wsi Łazy.

1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk i Wójt Gminy M. J. Batycka-

Wąsik. Wójt Gminy M. J. Bałycka-Wąsik zaprezentowała w.w projekt uchwały RG.

Projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy jest

wynikiem złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania

przestrzennego, co jest zgodne z art. 14 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym. Przedmiotem planu jest dopuszczenie przy Al. Krakowskiej na terenach

drobnej wytwórczości, przemysłu, składów, przetwórstwa rolniczego, usług w tym

usług komunikacyjnych i obsługi rolnictwa- stacji paliw oraz zmiana układu

komunikacyjnego.

2/ Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy.


12. Opinia projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

obrębu Łazy.

1/ Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk powitał P. H. Wyszkowską mieszkankę Łaz

zaproszoną na okoliczność omawiania w.w sprawy.

2/ P. H. Wyszkowska przedstawiła dokument wyrażający zgodę 11 mieszkańców na

lokalizację drogi gminnej wzdłuż rowu melioracyjnego biegnącego równolegle do ul.

Wiejskiej i ul Łączności w Łazach. W związku z powyższym P. H. Wyszkowska

wnioskuje o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego polegającą na

wrysowaniu w planie drogi dojazdowej w strefie rowu melioracyjnego po jego

południowej stronie.

3/ Dyskusja – wszyscy obecni.

4/ Głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała wniosek określony w

ppkt.2.


5/ Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik zaprezentowała w.w projekt uchwały RG.

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy wynika z

potrzeby doprowadzenia do zgodności obowiązującego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Przedmiotem sporządzonego planu jest

przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową, drogi publiczne i

infrastrukturę techniczną.

6/ Głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy.
13. Opinia projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

obrębu wsi Łazy i części Wólki Kosowska.

1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk i Wójt Gminy M. J. Batycka-

Wąsik. Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik zaprezentowała w.w projekt uchwały RG.

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i części wsi Wólka Kosowska

wynika z potrzeby doprowadzenia do zgodności obowiązującego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Przedmiotem sporządzonego planu jest

przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową, drogi publiczne i

infrastrukturę techniczną.

2/ P. H. Wyszkowska wnioskuje o zmianę planu zagospodarowania

przestrzennego dla Łaz polegającą na zmianę terenów określonych funkcją UPST

( przylegających do działki wnioskującej) na tereny o funkcji usług nieuciążliwych.

3/ Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik odnosząc się do sprawy określonej w ppkt.2

stwierdziła, iż postulat ten będzie na etapie procedury włożenia planu z pewnością

zostanie rozpatrzony.

4/ Głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i części wsi Wólka Kosowska.
14. Opinia projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

wsi Wólka Kosowska.

1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk i Wójt Gminy M. J. Batycka-

Wąsik. Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik zaprezentowała ww projekt uchwały RG.

projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Wólka

Kosowska jest wynikiem złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia w planie

zagospodarowania przestrzennego, co jest zgodne z art. 14 ust.1 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotem sporządzonego planu jest zmiana

układu komunikacyjnego.

2/ Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Wólka

Kosowska.
15. Opinia projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

obrębu wsi Mroków i Jabłonowo.

1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk i Wójt Gminy M. J. Batycka-

Wąsik. Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik zaprezentowała ww projekt uchwały RG.

projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Mroków i

Jabłonowo jest wynikiem złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia w planie

zagospodarowania przestrzennego, co jest zgodne z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu

przestrzennym. Przedmiotem sporządzonego planu jest przeznaczenie terenów pod

zabudowę usługowo mieszkaniową i usługową oraz infrastrukturę techniczną.

2/ Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Mroków i

Jabłonowo.
16. Opinia projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

wsi Stefanowo.

1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk i Wójt gminy M. J. Batycka-

Wąsik. Wójt gminy M. J. Bałtycka-Wąsik zaprezentowała ww projekt uchwały RG.

Projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Stefanowo

jest wynikiem złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia w planie

zagospodarowania przestrzennego, co jest zgodne z art. 14 ust.1 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotem sporządzonego planu jest

przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową, drogi publiczne i

infrastrukturę techniczną.

2/ Głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Stefanowo.
17. Opinia projektu uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla wsi

Jabłonowo, południowa część wsi Kosów, wschodnia część wsi Wólka Kosowska,

Mroków, Kolonia Mrokowska, Wola Mrokowska, Warszawianka, Stachowo,

Marysin z wyłączeniem terenu cmentarza.

1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk i Wójt Gminy M. J. Batycka-

Wąsik. Wójt Gminy M. J. Batycka-Wasik zaprezentowała w projekt uchwały RG .

Projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla wsi

Jabłonowo, południowa część wsi Kosów, wschodnia część wsi Wólka Kosowska,

Mroków, Kolonia Mrokowska, Wola Mrokowska, Warszawianka, Stachowo,

Marysin z wyłączeniem terenu cmentarza wynika z potrzeby doprowadzenia do

zgodności obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z

ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotem sporządzonego

planu jest przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową, drogi

publiczne i infrastrukturę.

2/ Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla wsi

Jabłonowo, południowa część wsi Kosów, wschodnia część wsi Wólka Kosowska,

Mroków, Kolonia Mrokowska, Wola Mrokowska, Warszawianka, Stachowo,

Marysin z wyłączeniem terenu cmentarza.


18. Opinia projektu uchwały RG w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji we wsi Wólka

Kosowska na działce nr ewid. 43 gmina Lesznowola ośrodka gier na automatach.

1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk i Wójt Gminy M. J. Batycka-

Wąsik. Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik zaprezentowała ww projekt uchwały RG.

Wnioskowana działka o nr ewid. 43 położona we wsi Wólka Kosowska zlokalizowana

jest na terenie oznaczonym symbolem D 14 UPST- tereny wytwórczości, przemysłu,

składów, przetwórstwa rolniczego, usług w tym usług komunikacyjnych i obsługi

rolnictwa, W związku ze zgodnością wynikająca z zapisów planu nie ma

przeciwwskazań wydania pozytywnej opinii lokalizacji na przedmiotowej działce

ośrodka gier na automatach.

2/ Po dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały RG w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji we wsi Wólka Kosowska na

działce o nr ewid. 43 gmina Lesznowola ośrodka gier na automatach .19. Opinia projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na

rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewid.

gruntów i budynków nr 66/1, położonej w obrębie Nowa Iwiczna, gmina Lesznowola.

1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk i Wójt Gminy M. J. Batycka-

Wąsik. Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik zaprezentowała ww projekt uchwały RG.

Odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 66/1 o pow. 0.0917ha, położonej w

obrębie Nowa Iwiczna, podyktowane jest społeczną potrzebą nabycia przedmiotowej

drogi, która zgodnie z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania

przestrzennego przyjętego uchwała RG z dnia 30 września 2005r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola

dla części obrębu Nowa Iwiczna, przeznaczona jest pod projektowaną drogę gminną,

oznaczoną symbolem 17 KU G-D.

2/ Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na

rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewid.

gruntów i budynków nr 66/1, położonej w obrębie Nowa Iwiczna, gmina Lesznowola.
20. Opinia projektu uchwały RG w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy

Lesznowola.

1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk i Wójt Gminy M. J. Batycka-

Wąsik. Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik zaprezentowała ww projekt uchwały RG.

Nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Lesznowola Pani Marii Kwiatkowskiej jest

złożeniem hołdu za jej wieloletnią działalność społeczną na rzecz krzewienia

kultury lokalnej w zakresie twórczości edukacji kulturalnej, promocji regionu,

wychowania młodego pokolenia poprzez sztukę i sport. Z inicjatywy P. A.

Kwiatkowskiej zostało założone Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe działające w

Wólce Kosowskiej, które skupia dzieci i młodzież z terenu naszej gminy.

2/ Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały RG w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy

Lesznowola.


21. Opinia projektu uchwały RG w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy

Lesznowola.

1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk i Wójt Gminy M. J.

Batycka-Wąsik. Wójt Gminy M. J. Bałtycka-Wąsik zaprezentowała ww projekt

uchwały RG. Nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Lesznowola Panu Jerzemu

Kwiatkowskiemu wiążę się z jego wieloletnią działalnością na rzecz krzewienia i

rozwoju kultury lokalnej poprzez upowszechnianie kultury lokalnej i edukacji

kulturalnej w wychowaniu młodego pokolenia. Za Jego sprawą świetlica Wiejska stała

się miejscem integracji międzypokoleniowej. Życiową pasją P. J. Kwiatkowskiego jest

pełna zaangażowania praca na rzecz lokalnej społeczności sołectwa Wólka Kosowska.

2/ Bez dyskusji- głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały RG w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Lesznowola.
22. Opinia wniosków dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk, Wójt Gminy M. J. Batycka-

Wąsik i P.E. Gurtowska z Ref. RUP.

1. P. A. Wojtiuk zwraca się z prośbą o zmianę zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej

i zmianę terenów leśnych na tereny mieszkaniowo- usługowe na działkach o nr

ewid. 1, 457/1, 457/5,457/6,457/7,457/8,457/9,457/10 położonych w Łoziskach.

2/ Dyskusja – wszyscy obecni.

3/ P. E. Gurtowska poinformowała, iż została wszczęta procedura planistyczna dla

obszaru Łozisk.

4/ Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk wnioskuje odniesienie się do w.w sprawy przy

wyłożeniu planu.

5/ Głosami: z – 7, p 0 – w – 0 wniosek przyjęto.

2. P. R. Gajewski zwraca się z prośbą o zmianę działki nr ewid. 163 położonej w

Lesznowoli z funkcji UPST na funkcję UM.

6/ Dyskusja – wszyscy obecni.

7/ Głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU pozytywnie zaopiniowała w.w sprawę.3. P. Z. Gajewski zwraca się z prośbą o likwidację dróg przebiegających na działce o nr

ewid.163 położonej w Lesznowoli.

8/ Dyskusja – wszyscy obecni.

9/ Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk stwierdził, iż teren na którym położona jest w.w

działka jest objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Proponuje, aby szczegółowe zmiany rozpatrywać po wyłożeniu planu.

10/ Głosami: z – 7, p – 0, w – 0 propozycje przyjęto.

4. Działkowcy Polskiego Związku Działkowców „ Tęcza” w Mysiadle zwracają się z

prośbą o :

a) przeznaczenie działki o nr ewid. 21/2 położonej w Mysiadle w całości na ogródki

działkowe,

b) zmianę przebiegu drogi Agaty tak , aby całą szerokością biegła po stronie Mysiadła

w terenie niezabudowanym natomiast w terenie zabudowanym jak i ogródków

działkowych biegła całą szerokością po stronie Ursynowa,

c) likwidacji projektowanej drogi ( ul. Borówki) na terenie przedmiotowych działek oraz

przedłużenie ul. Torowej po terenie rozbieranego nasypu do ul. Karczunkowskiej.

11/ Dyskusja – wszyscy obecni.

12/ Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk wnioskuje o pozytywna opinie sprawy określonej

w ppkt. a. Natomiast sprawy określone w pkt.4 b ppkt. c rozpatrzyć w terminie

późniejszym po podjęciu decyzji budowy drogi Agaty.

13/ Głosami: z – 7, p – 0, w – 0 przyjęto wniosek określony w ppt.12.5. Działkowcy Polskiego Związku Działkowców „ Tęcza” w Mysiadle zwracają się z

prośbą o przeznaczenie działki o nr ewid. 10/6 położonej w Mysiadle na ogródki

działkowe.

14/ Dyskusja- wszyscy obecni.

15/ Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk wnioskuje o przeznaczenie w całości działki o nr

ewid. 10/6 pod usługi i sport.

16/ Głosami: z – 7, p – 0, w – 0 przyjęto wniosek określony w ppkt. 15.

6. P. Mąkółska zwraca się z prośbą o zlikwidowanie w mpzp stawu,i zwiększenie

powierzchni biologicznie czynnej do 50% oraz wprowadzenie zabudowy

wielorodzinnej na działkach o nr ewid. 152/3,154/4,152/5 położonych Janczewicach.

17/ Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk poinformował, iż komisja była w terenie, jednak

nie zastała właściciela przedmiotowych działek. Przewodniczący proponuje

rozpatrzenie w.w sprawy po przeprowadzeniu ponownej wizji w terenie.

18/ Głosami: z – 7, p – 0, w – 0 przyjęto propozycje określoną w ppkt.17.

7. P. K. Dzięcioł , Z. Wrona, A. Majorska, K. Zarzycki zwracają się z prośbą o

likwidację drogi przechodzącej przez działki o nr 14/2,15/1,16/4,16/2,16/5 położone w

Kolonii Mrokowskiej.

19/ Dyskusja-wszyscy obecni.

20/ Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk, iż w.w teren jest objęty zmianą planu

zagospodarowania przestrzennego. W trakcie procedury planistycznej właściciele

przedmiotowych działek będą mogli odnieść się do swoich wniosków.

8. Mieszkańcy Łaz zwracają się z prośba o zawężenie ul. Perłowej do 9m.

21/ Po dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU negatywnie opiniuje w.w

sprawę.

9. ZEW-T Dystrybucja Sp z o.o zwraca się z prośbą o zmianę miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego w zakresie umożliwienia budowy napowietrznych

linii SN nN oraz napowietrznych stacji transformatorowych. Likwidacji zapisu o

dwustronnym zasileniu działki.

22/ Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk proponuje wystąpić pismem do ZEW-T o

wydanie opinii dotyczącej kosztów wykonania dwustronnego zasilania.

23/ Głosami: z – 7, p – 0, w – 0 propozycje przyjęto.

10. G.D. Poland Investmens Sp. z o.o zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmian

przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

zakresie planowanej drogi zbiorczej o symboli 48 KD DZ polegającej na likwidacji w

planie przebiegu ww drogi.

24/ Po dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU negatywnie zaopiniowała ww

sprawę.


11. Rada Sołecka Magdalenki zwraca się z prośbą o wprowadzenie do miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Magdalenki zapisu o typie zabudowy „ domy

wolnostojące”.

25/ Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik poinformowała, iż został przygotowany projekt

uchwały RG w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Magdalenki.


23. Opinia w sprawie układu komunikacyjnego gminy Lesznowola.

1/ W związku z planowanymi inwestycjami komunikacyjnymi – budowa obwodnicy 721

i trasy NS Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik zwraca się z prośbą o przeznaczenie

środków finansowych na wykonanie koncepcji układu drogowego gminy w kontekście

planowanych inwestycji ponadlokalnych.

2/ Głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPPRiU akceptuje przeznaczenie środków na

wykonanie koncepcji układy drogowego gminy.
24. Prezentacja koncepcji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego KPGO

Mysiadło.

1/ Wójt Gminy M. J. Bałtycka-Wąsik zaprezentowała koncepcję zmiany planu

zagospodarowania przestrzennego KPGO Mysiadło. Prezentowana koncepcja określa

m.in:


- układy komunikacyjne i drogowe,

- funkcje przeznaczenia terenu.

2/ Po dyskusji – informacje przyjęto do wiadomości.
25. Przyjęcie sprawozdania z pracy KPPRiU za okres od 13 lutego 2008r. do 9 grudnia

2008r.

1/ Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk przedstawił sprawozdanie z pracy KPPRiU za

okres od 13 lutego 2008r. do 9 grudnia 2008r./ treść stanowi zał.nr 3 do protokołu/

W okresie od 13 lutego 2008r. do 9 grudnia 2008r. KPPRiU zaopiniowała:

- 58 projektów uchwał Rady Gminy

- 26 spraw z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki terenami, polityki rolnej, komunikacji,

ochrony środowiska

- 43 wnioski mieszkańców dotyczących zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

2/ Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 przyjęto sprawozdanie z pracy KPPRiU za okres

od 13 lutego 2008r. do 9 grudnia 2008r.26. Przyjęcie planu pracy KPPRiU na 2009r.

1/ Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk przedstawił plan pracy komisji na 2009r.

2/ Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 przyjęto plan pracy KPPRiU na 2009r.

27. Sprawy różne.

1/ Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk zwrócił się z prośbą o sprawdzenie pod który

okręg pocztowy podlega Zgorzała oraz o pozyskanie informacji o przeznaczeniu terenu

po byłej jednostce wojskowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Zgorzaly.

2/ Przewodniczący KPPRiU K. Kocyk poinformował, iż mieszkańcy osiedla „ Nasze

Miasteczko” w Zgorzale chcą przekazać gminie część terenu z przeznaczeniem na plac

zabaw dla dzieci.

3/ Wójt Gminy M. J. Batycka-Wąsik przedstawiła informacje dotyczące bieżących spraw

gminy.

4/ Radny M. Kania zwrócił się z prośbą o:- rozpatrzenie możliwości budowy chodnika dla pieszych pomiędzy ul. Puławską i

dawnym hotelem pracowniczym w Mysiadle,

- przedstawienie harmonogramu realizacji budowy dodatkowego pasa na ul. Łabędziej w

Mysiadle,

- przedstawienie harmonogramu prac związanych z uruchomieniem placówki pocztowej w

Mysiadle,

- zobowiązanie właścicieli stacji transformatorowych nr 1213 ( ul. Topolowej) i 0896 ( ul.

Okrąg) w Mysiadle do remontu elewacji i zabezpieczenia przed postępującym zniszczeniem,

- rozpatrzenie możliwości połączenia ul. Kieleckiej w Nowej Woli z ul. Gogolińską w Mysiadle.
28. Posiedzenie zamknął Przewodniczący KPPRiU Konstanty Kocyk.

Protokołowała:I. Góra.
: gAllery
gAllery -> Forma pomocy publicznej
gAllery -> Szczegółowa specyfikacja oferowanych urządzeń Komputer pc: szt. 20 Nazwa oferowanego komputera
gAllery -> Act of 30 june 2000 industrial property law
gAllery -> Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu IV oraz o unieważnieniu postępowania w zadaniu IV
gAllery -> Zawiadomienie o wyborze oferty
gAllery -> Zawiadomienie o wyborze oferty
gAllery -> Do zainteresowanych Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Biała
gAllery -> Włoszczowa styczeń 2006 r
gAllery -> Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Rozbudowę i przebudowę pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu na cele Przedszkola Integracyjnego wraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid
gAllery -> Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna