Protokoł nr xxxvii/09Pobieranie 71.74 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar71.74 Kb.
PROTOKOŁ NR XXXVII/09

z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie


XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 24 listopada 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała w godzinach od 9,20 do 13,30
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał.Nr 1
Radni nieobecni na sesji usprawiedliwieni: Renata Siwiec
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności – zał.Nr 2

Ad.1 Otwarcia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych na sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum do podejmowania uchwał.


Burmistrz Kozłowski poprosił o wprowadzenie do porządku obrad następujących punktów:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującej obszar działek nr ewid. 174/2, 175/2, 176/2 oraz fragmentów działek nr ew. 177/2 i 178/2

 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2009r.

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującej obszar działek nr ewid. 174/2, 175/2, 176/2 oraz fragmentów działek nr ew. 177/2 i 178/2, który w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowali: Ryszard Stusiński, Łukasz Koperski, Jadwiga Laskowska, Krzysztof Gołyński, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Wojciech Horbot, Andrzej Osiński, Mariusz Wieszczycki, Jerzy Siniarski


Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2009r, który w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowali: Ryszard Stusiński, Łukasz Koperski, Jadwiga Laskowska, Krzysztof Gołyński, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Wojciech Horbot, Andrzej Osiński, Mariusz Wieszczycki, Jerzy Siniarski
Przewodniczący Koperski poinformował, że porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokółu z XXXVI sesji Rady Miejskiej.

 3. Informacja na temat działalności ZOZ w Żyrardowie.

 4. Informacja n temat działalności służby zdrowia na terenie miasta i gminy Mszczonów.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego w sprawie likwidacji Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mszczonów.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Kamionka oraz fragment miejscowości Adamówek

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującej obszar działek nr ewid. 174/2, 175/2, 176/2 oraz fragmentów działek nr ew. 177/2 i 178/2

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2009r

 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny

 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny.

 20. Informacja z działalności kontrolnej komisji rewizyjnej.

 21. Informacja z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.

 22. Wolne wnioski i zapytania

 23. Zakończenie obrad.

Rada Miejska w wyniku przeprowadzanego głosowania jednogłośnie przyjęła porządek obrad po wprowadzonych zmianach. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych (Ryszard Stusiński, Łukasz Koperski, Jadwiga Laskowska, Krzysztof Gołyński, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Wojciech Horbot, Andrzej Osiński, Mariusz Wieszczycki, Jerzy Siniarski)

Ad.2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XXXVI Sesji został sporządzony i był dostarczony radnym przed obradami sesji.
Radni nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej przyjmując go w drodze głosowania jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowali: Ryszard Stusiński, Łukasz Koperski, Jadwiga Laskowska, Krzysztof Gołyński, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Wojciech Horbot, Andrzej Osiński, Mariusz Wieszczycki, Jerzy Siniarski

Ad.3 Informacja na temat działalności ZOZ w Żyrardowie.


Pan Arkadiusz Bogucki – p.o Dyrektora Naczelnego ZOZ w Żyrardowie przedstawił informację z działalności ZOZ w Żyrardowie w latach 2008-2009. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
W trakcie wystąpienia Pana Boguckiego na sesje przybyli radni Krzysztof Krawczyk i Marek Zientek
Pan Mieczysław Gabrylewicz – Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego podziękował za zaproszenie na sesję. Poinformował, że system finansowania służby zdrowia w Polsce jest niewydolny a sytuacja w przyszłym roku będzie jeszcze gorsza. Taka a nie inna sytuacja ma bezpośrednie przełożenie na leczenie pacjentów. Dlatego też powiat podjął próby przekształcenia ZOZ, jeżeli to się uda to ZOZ nie będzie musiał corocznie wydawać ponad 3 mln zł na spłatę zadłużenia . Powiat w celu ratowania szpitala udzielił przy pomocy samorządów gminnych pożyczki dla szpitala, występuje z projektami do Regionalnego Programu Operacyjnego. W tym miejscu apeluje do samorządów aby spłacaną przez powiat pożyczkę zamienić na zakup niezbędnej aparatury dla szpitala. Jeżeli chodzi o wnioski składane do RPO powiatowi zabrakło 1,2 punktu aby znaleźć się w gronie beneficjentów, ale mimo to mają nadzieję, że uda się po przeprowadzonych przetargach otrzymać dofinansowanie z tego programu ponieważ znajdują się na wysokiej pozycji listy rezerwowej. Trzecim takim czynnikiem pozwalającym na uratowanie szpitala jest skorzystanie z tzw. „planu B”, który zakłada przekształcenie szpitala w spółkę. Założeniem tego planu jest umorzenie przez państwo zobowiązań publiczno-prawnych. Umorzeniu nie podlega udzielona pożyczka w ramach pomocy publicznej w kwocie 8,5 mln zł z czego jeżeli powiat spłaci 30% tej pożyczki to 70% zostanie umorzonej pożyczki. Nowo powstała spółka z.o.o. przejmie świadczenia medyczne oraz zatrudnienie ZOZ-u. Około 3 mln zł w ciągu roku będzie można przeznaczyć na inne cele niż spłata zadłużenia. Aby przystąpić do „Planu B” opracowano już biznes plan. Nie ukrywa, że liczy w tym temacie na pomoc samorządu Mszczonowa.
Pan Andrzej Liszewski p.o Pełnomocnika ds. Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego przypomniał wcześniejsze działania powiatu w zakresie pomocy dla szpitala Wcześniejsze zaplanowane działania wykonane zostały w 100% i pomogły dojść do sytuacji w której jest możliwość wprowadzenia „planu B”. Apeluje do samorządu mszczonowskiego o poparcie działań powiatu na rzecz poprawy ochrony zdrowia jego mieszkańców.
Burmistrz Kurek poinformował, że co roku temat ten jest trudny ponieważ z tym tematem borykamy się od 20lat. Na samym początku były problemy z ustaleniem czyj ten szpital jest. Potem toczona była batalia z komornikami o spłatę zadłużenia, teraz jest problem restrukturyzacji ZOZ-u. On osobiście na dzień dzisiejszy nie widzi możliwości całkowitego oddłużenia szpitala. Nawet gdy szpital po restrukturyzacji wyjdzie na „0” to mniejsze kontrakty z NFZ spowodują od razu nowe zadłużenie. Nasza gmina ma świadomość, że jeżeli nie pomożemy szpitalowi to szpital upadnie. Proponuje aby starostwo wystąpiło z inicjatywą zmiany umowy o udzielenie pożyczki w takiej formie aby była możliwości zamiany tej pożyczki na zakup niezbędnych szpitalowi rzeczy, ale musi to być zgodne z prawem. Ponadto należy dokładnie zastanowić się nad „planem B” po to aby potem ani nowy podmiot ani też samorządy nie miały z tego tytułu problemów. Po usłyszeniu na dzisiejszej sesji dodatkowych informacji na temat „Planu B” komisje naszej rady zajmą się tym tematem i na kolejnej sesji podjęta zostanie stosowna uchwała. Zwrócił uwagę, że gdyby rząd chciał wcześniej ten temat załatwiać to już dawno mógł umorzyć zaległości np. wobec ZUS i nie doprowadzać do takiego dużego zadłużenia szpitali. Jego zdaniem jest zły system finansowania służby zdrowia i szpitale nie będąc w stanie przewidzieć ile i jakiego typu będzie zabiegów generują nad wykonania świadomie zadłużając się.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy samorząd Mszczonowa jest pierwszy, który otrzymał projekt uchwały o likwidacji ZOZ-u oraz o to jakie są nastroje w innych gminach.
Pan Gabrylewicz odpowiedział, że RIO jest przeciwne zmianom umów dot. pożyczki samorządowej ponieważ zgodnie z przepisami nie może być umorzenia między powiatem a gminą. Jedyną formą pomocy może być zakup przez samorządy niezbędnego sprzętu w kwocie spłaconej przez powiat pożyczki. Jeżeli chodzi o „plan B” to poinformował, że ten plan skierowany jest do tych samorządów, które to już wcześniej czyniły próby oddłużenia. Zgodnie z tym planem nie ma mowy o zobowiązaniach cywilno-prawnych szpitali mogą być tylko zobowiązania publiczno-prawne. Opracowana jest cała procedura dotycząca przekształcenia ZOZ-u. Pierwszym etapem jest zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji ZOZ i przekazanie tej opinii w formie uchwały. Zakłada się, że ZOZ w likwidacji przekaże całe swoje zadłużenie w kwocie 20 mln zł powiatowi, który wystąpi do Ministra Zdrowia o przekazanie dotacji na spłatę tego zadłużenia w całości. Minister Zdrowia ma 30 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie. Projekt uchwały w sprawie likwidacji ZOZ został skierowany do zaopiniowania przez Wojewodę Mazowieckiego, Sejmik Województwa Mazowieckiego, Rady Gmin z terenu Powiatu Żyrardowskiego, Radę Społeczną działającą przy ZOZ oraz związki zawodowe i organizacje samorządowe lekarzy i pielęgniarek. Na dzień dzisiejszy było zapytanie ze strony Marszałka Województwa dotyczące przejęcia pracowników ZOZ oraz są dyskusje ze związkami zawodowymi, które prawdopodobnie wydadzą negatywną opinię.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy są jakieś formalne opinie, czy też jest to dopiero konsultowane. Ponadto zapytał się czy było to już omawiane na komisjach Rady Powiatu i przez Radę Społeczną ZOZ.
Pan Gabrylewicz poinformował, że program ten zawiera procedury takie jak procedura likwidacji ZOZ, procedura założenia spółki oraz biznes plan. Samym biznes planem zajmie się komisja zdrowia w najbliższy poniedziałek. Na posiedzeniu Rady Powiatu temat ten omawiany będzie w połowie grudnia a w między czasie w na Radzie Społecznej ZOZ. Jeżeli będzie taka wola to również temat ten może być omówiony na posiedzeniu Rady Miejskiej w Mszczonowie.
Przewodniczący Koperski poinformował, że fakty świadczą o tym, że powiat robi wszystko aby ratować ZOZ. W tym szpitalu zaszły już duże zmiany, nie mniej jednak nie widzi takiej sytuacji aby wyprowadzić ten szpital na prostą. Zaznaczył, że nasza rada ma świadomość, że działania powiatu idą w dobrym kierunku. Przed podjęciem decyzji radni chcą poznać cały program restrukturyzacji z biznes planem włącznie.
Wiceprzewodniczący Wirowski skierował ciepłe słowa uznania pod adresem dyrekcji szpitala. Według niego działania dyrekcji idą w dobrym kierunku. Ostatnio miał okazje przekonać się o działalności tego szpitala i jest zdania, że bardzo dobrym pomysłem jest wprowadzenie możliwości skorzystania z pewną odpłatnością z sal dla VIP-ów.

Ad.4 Informacja n temat działalności służby zdrowia na terenie miasta i gminy Mszczonów.


Pan Sławomir Myszkowski – Kierownik NZOZ Przychodni Medycyny Rodzinnej w Mszczonowie przedstawił informację z działalności NZOZ „Przychodnia Medycyny Rodzinnej” w Mszczonowie w okresie X.08 – IX.09. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Koperski prosi o informację jaka jest obecnie zachorowalność naszych mieszkańców na grypę
Pan Myszkowski odpowiedział, że na naszym terenie nie obserwuje się większego zapotrzebowania na tego typu usługi niż w latach ubiegłych. Obserwuje się dziennie 2-3 przypadki zachorowania na grypę a reszta to stany grypopodobne. Na pewno zgłaszalność pacjentów w związku z nagłośnieniem zachorowań na nową grypę jest zdecydowanie większa.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy Pan Myszkowski wspominając o nieruchomości z przeznaczeniem na parking miał na myśli działkę będącą własnością powiatu.
Pan Myszkowski odpowiedział, że tak. Ponadto poinformował, że na ten temat rozmawiał ze starostą, który wyraził wolę przystąpienia na ten temat do rozmów.
Przewodniczący Koperski prosi aby wszystkie ZOZ-y działające w tej przychodni wystąpiły do samorządu gminnego z wnioskiem o wystąpienie do Starostwa o przekazanie gminie tej działki.
Pan Piotr Kaniut przedstawił informację z działalności Poradni Stomatologicznej za okres od 1.11.2008 do 31.10.2009. Informacja stanowi załącznik do protokołu
Przewodniczący Koperski zapytał się czy realizowane zadanie w gabinecie szkolnym jest w ramach tego samego kontraktu.
Pan Kaniut odpowiedział, że gabinet szkolny finansowany jest z tego samego kontraktu i funkcjonuje od 3 razy w tygodniu. Zawarcie oddzielnej umowy z NFZ na ten gabinet jest niemożliwe z uwagi na wymogi.
Przewodniczący Koperski zapytał się jakie są minimalne wymagania dla tego gabinetu
Pan Kaniut odpowiedział, że gabinet ten winien być czynny 4 dni po 6 godzin oraz 2 dni po południu co jest niemożliwe z uwagi na to, że po południu szkoła jest nieczynna.
Radna Laskowska poinformowała, że dzieci bardzo chętnie korzystają z tego gabinetu a z otwarciem gabinetu w godzinach popołudniowych nie będzie problemu ponieważ szkoła po południu działa np. świetlica czynna jest do godz. 17,00.
Pan Kaniut poinformował, że w ramach budżetu stomatologicznego NFZ przyznaje środki na powiat żyrardowski i zdaniem NFZ kontrakt na Mszczonów jest przeszacowany. Z tego można się spodziewać, że nowy kontrakt opiewał będzie na mniejszą kwotę.
Pani Ewa Boniecka przedstawiła sprawozdanie z działalności NZOZ pielęgniarstwa Środowiskowo-Ambulatoryjnego w Mszczonowie za okres od 1.01 do 30.09.2009. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Pani Janina Szymańska – Kierownik NZOZ „PROF.-MED.” w Mszczonowie przedstawiła informację z działalności NZOZ „PROF.-MED.” Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Pan Michał Sutkowski Kierownik NZOZ „Medycyna Rodzinna” w Osuchowie przedstawił informację o działalności NZOZ „Medycyna Rodzinna” w Osuchowie dane za okres X 2008 – X 2009. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Ponadto poinformował, że od 19.08 trwa remont przychodni, który nie zakłóca działalności przychodni. 85% zaplanowanych prac jest już wykonanych i inwestor obiecuje że dotrzyma terminu zakończenia prac planowanego na koniec tego roku. Za podjęcie decyzji i rozpoczęcie tego remontu serdecznie dziękuje Przewodniczącemu, Burmistrzowi, radnym z terenu wiejskiego oraz całej komisji zdrowia. Inwestycja ta jest bardzo potrzebna dla całego rejonu Osuchowa.


Przewodniczący Koperski zapytał się czy w rejonie Osuchowa panuje grypa sezonowa.
Pan Sutkowski odpowiedział, że liczba zachorowań na grypę i inne infekcje grypopodobne jest porównywalna z analogicznym okresem lat ubiegłych. Nie zdarzają się przypadki samej grypy.
Radny Stusiński poinformował, że na posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej omawiano sprawy związane z działalnością służby zdrowia na terenie miasta i gminy Mszczonów, komisja zna kłopoty z jakimi boryka się służba zdrowia na naszym terenie, solidaryzuje się z tymi kłopotami i jest zdania, że służba zdrowia na naszym terenie działa dobrze.
Wiceprzewodniczący Wirowski zapytał się jakie działania podejmowane są w stosunku do pacjenta, który przychodzi do przychodni z podejrzeniem grypy A/H1N1
Pan Sutkowski sprawa dotycząca grupy A/H1N1 jest złożona. Na tym terenie sytuacji epidemiologicznej nie ma. Ta odmiana grypy niczym szczególnym nie różni się od grypy sezonowej. Lekarz rodzinny nie ma możliwości wykonania w tym kierunku badań. Pacjenci z podejrzeniem tej grypy objęci są nadzorem sanitarnym. Jest to grypa łagodniej przebiegająca od grypy sezonowej. W niektórych przypadkach jest groźna, dotyczy to pacjentów z dodatkowym obciążeniem. Jeżeli jest takie podejrzenie przebiegu tej grypy pacjenci natychmiast kierowani są do oddziałów zakaźnych celem dalszej diagnostyki.
Przewodniczący Koperski podsumowując dyskusje w tym temacie ma nadzieję, że gabinet stomatologiczny w szkole będzie funkcjonował i że przychodnia w Mszczonowie doprowadzona będzie w przyszłości do takiego stanu jak w Osuchowie po obecnie trwających remoncie.

Ad.5 W tym punkcie Radny Stusiński wnioskuje o niepodejmowanie na dzisiejszej sesji uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego w sprawie likwidacji Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie lecz o skierowanie jej do komisji celem głębszej analizy.


Burmistrz Kurek poinformował, że nasza gmina jest ostatnią gminą, która źle życzy szpitalowi. Chcemy mieć gwarancję, że w ciągu miesiąca rząd przekaże Starostwu dotację i dotrzyma wszystkich terminów wynikających z „Planu B”
Radny Stusiński poinformował, że również Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej nie jest przeciwna ale spokojnie musi to wszystko przedyskutować.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Radnego Stusińskiego w sprawie niepodejmowania na dzisiejszej sesji uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego w sprawie likwidacji Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie lecz o skierowanie jej do komisji celem głębszej analizy, który przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowali: Ryszard Stusiński, Łukasz Koperski, Jadwiga Laskowska, Krzysztof Gołyński, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Wojciech Horbot, Andrzej Osiński, Mariusz Wieszczycki, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk

Ad.6 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości wraz z uzasadnieniem


Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Wojciech Horbot, Andrzej Osiński, Mariusz Wieszczycki, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk. Uchwała Nr XXXVII/355/09 stanowi załącznik do protokołu

Ad.7 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych wraz z uzasadnieniem


Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Wojciech Horbot, Andrzej Osiński, Mariusz Wieszczycki, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk. Uchwała Nr XXXVII/356/09 stanowi załącznik do protokołu

Ad.8 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z uzasadnieniem.


Radny Wieszczycki poinformował, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Radny Zientek poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Wojciech Horbot, Andrzej Osiński, Mariusz Wieszczycki, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk, Jadwiga Laskowska. Uchwała Nr XXXVII/357/09 stanowi załącznik do protokołu

Ad.9 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mszczonów wraz z uzasadnieniem.


Radny Wieszczycki w imieniu Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisje bardzo wnikliwie zapoznały się z projektem uchwały i zaopiniowały go pozytywnie. Jego zdaniem od wielu lat problem zagospodarowania odpadów wywołuje wielkie emocje. Komisja zwróciła uwagę na fakt, że te opłaty nie mogą być wygórowane ponieważ i tak członkowie komisji narzekają na podrzucanie śmieci zwłaszcza do kontenerów znajdujących się na terenie spółdzielni mieszkaniowej.
Przewodniczący Koperski ma uwagi dotyczące zapisu „z kontenerów 7 m3” jego zdaniem powinien być zapis „ z pojemnika KP-7”
Pan Ludwiak jest zdania, że lepszym rozwiązaniem jest zapis dotyczący pojemności a nie nazwy ponieważ klient i tak jest obciążany za pojemność a nie za to ile powinien mieścić pojemnik
Przewodniczący Koperski zwrócił uwagę, że nie każdy duży pojemnik ma 7 m3, nie chciałby aby klient był obciążony opłatą za 7 m3 w przypadku gdy ten pojemnik nie ma takiej objętości.
Pan Ludwiak poinformował, że często są wystawiane pojemniki nie do końca zapełnione i wówczas z klientem określana jest objętość za którą klient jest obciążany.
Przewodniczący Koperski jest zdania, że w uchwale powinien znaleźć się zapis dotyczący typu pojemnika a nie pojemność pojemnika.
Pan Ludwiak jest zdania, że w momencie pojawienia się problemów z klientami wprowadzone będą zapisy szczegółowe a dopóki nie ma takich problemów proponuje pozostawić proponowane zapisy. Ponadto poinformował, że najbardziej prawidłowe rozliczenie było by w sytuacji gdyby za każdym razem pracownik dokonał ważenia odpadów.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy jest w ZGKiM opracowany i wdrożony wewnętrzny regulamin zbiórki odpadów
Pan Ludwiak odpowiedział, że przy zbiórce odpadów stosowana jest praktyka i logika osób przy tym pracujących.
Radny Krawczyk poinformował, że na terenie SM są kontenery KP7 i SM otrzymuje faktury nie za wywóz z pojemnika KP7 lecz za wywóz właściwej ilości odebranych odpadów.
Radny Osiński poinformował, że według niego z projektu uchwały wynika, że opłata jest pobierana nie z pojemnika tylko za ilość znajdujących się w pojemniku odpadów.
Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mszczonów, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Jadwiga Laskowska, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Wojciech Horbot, Andrzej Osiński, Mariusz Wieszczycki, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk. Uchwała Nr XXXVII/358/09 stanowi załącznik do protokołu

Ad.10 Pani Badowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz z uzasadnieniem


Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Wojciech Horbot, Andrzej Osiński, Mariusz Wieszczycki, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk, Jadwiga Laskowska. Uchwała Nr XXXVII/359/09 stanowi załącznik do protokołu

Ad.11 Pani Kisiołek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wraz z uzasadnieniem


Radny Stusiński poinformował, że Komisja Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Wojciech Horbot, Jerzy Siniarski, Jadwiga Laskowska. Uchwała Nr XXXVII/360/09 stanowi załącznik do protokołu
Przewodniczący Koperski opuścił obrady sesji przekazując przewodnictwo obradom Wiceprzewodniczącemu Mirosławowi Wirowskiemu.

Ad.12 Pani Krześniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej wraz z uzasadnieniem


Radny Siniarski w imieniu Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisje bardzo wnikliwie zapoznały się z projektem uchwały i zaopiniowały go pozytywnie
Wiceprzewodniczący Wirowski odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali Ryszard Stusiński, Jadwiga Laskowska, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Wojciech Horbot, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk. Uchwała Nr XXXVII/351/09 stanowi załącznik do protokołu

Ad.13 Pani Krześniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie wraz z uzasadnieniem


Radny Zientek poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Wiceprzewodniczący Wirowski odczytał uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Jadwiga Laskowska, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Wojciech Horbot, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk. Uchwała Nr XXXVII/362/09 stanowi załącznik do protokołu

Ad.14 Pani Krześniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Kamionka oraz fragment miejscowości Adamówek wraz z analizą zasadności


Wiceprzewodniczący Wirowski odczytał uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Kamionka oraz fragment miejscowości Adamówek, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Jadwiga Laskowska, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Wojciech Horbot, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk. Uchwała Nr XXXVII/363/09 stanowi załącznik do protokołu

Ad.15 Pani Krześniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującej obszar działek nr ewid. 174/2, 175/2, 176/2 oraz fragmentów działek nr ew. 177/2 i 178/2


Wiceprzewodniczący Wirowski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującej obszar działek nr ewid. 174/2, 175/2, 176/2 oraz fragmentów działek nr ew. 177/2 i 178/2, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Jadwiga Laskowska, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Wojciech Horbot, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk . Uchwała Nr XXXVII/364/09 stanowi załącznik do protokołu
Pan Wiśniewski podziękował za przychylne ustosunkowanie się do zmiany planu. Jednocześnie prosi aby projektowana ulica nosiła nazwę Pani Karoliny Grudzień lub Jana Pawła II.

Ad.16 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2009r wraz z uzasadnieniem


Radny Siniarski poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Radny Osiński zapytał się czy dobrze zrozumiał fakt, że rząd przeznaczył mniejsze środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
Burmistrz Kozłowski odpowiedział, że wypłata dla rolników będzie dotyczyła kwoty mniejszej o 1/3 niż planowana.
Burmistrz Kurek poinformował, że zadał pytanie Wojewodzie jak dokonać wypłaty rolnikom czy kto pierwszy ten lepszy czy też wszystkim solidarnie mniej. Ponadto poinformował, że dalsza pula środków będzie tylko nie wiadomo kiedy.
Wiceprzewodniczący Wirowski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na 2009r, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Jadwiga Laskowska, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk . Uchwała Nr XXXVII/365/09 stanowi załącznik do protokołu

Ad.17,18 i 19 Burmistrz Kozłowski przedstawił następujące projekty uchwał wraz z uzasadnieniem 1. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

 2. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny

 3. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny.

Wiceprzewodniczący Wirowski odczytał uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Jadwiga Laskowska, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk . Uchwała Nr XXXVII/366/09 stanowi załącznik do protokołu


Wiceprzewodniczący Wirowski odczytał uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Jadwiga Laskowska, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk . Uchwała Nr XXXVII/367/09 stanowi załącznik do protokołu
Wiceprzewodniczący Wirowski odczytał uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Jadwiga Laskowska, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Barbara Gryglewska, Piotr Chyła, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk . Uchwała Nr XXXVII/368/09 stanowi załącznik do protokołu

Ad.20 W tym punkcie Radny Krawczyk poinformował, że od ostatniej sesji Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia a mianowicie:

W dniu 9 listopada Komisja dokonała kontroli wydatków term Mszczonowskich – komisja nie wniosła uwag do tych wydatków

W dniu 13 listopada komisja dokonała kontroli sprawozdań z rozliczeń przyznanych w 2009r. dotacji dla organizacji pozarządowych. Komisja stwierdziła, że:1. Dotacja przyznana Stowarzyszeniu „Filos” z przeznaczeniem na prowadzenie noclegowni w Gąbie rozliczna jest przez MOPS w Mszczonowie. Komisja nie wnosi uwag do rozliczenia przyznanej dotacji. Komisja pozytywnie ocenia pracę stowarzyszenia w zakresie pozyskiwania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem na utrzymanie noclegowni w Gąbie.

2. Dotacja przyznana dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mszczonowie oraz dla Klubu Seniora Złota jesień rozliczna jest przez OSiR w Mszczonowie. Komisja nie wnosi uwag do rozliczenia przyznanej dotacji.

3. Dotacja przyznana dla LKS Osuchów i UKS Olimpijczyk z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – dyscyplina sportowa lekkoatletyka rozliczna jest przez OSiR w Mszczonowie. Komisja nie wnosi uwag do rozliczenia przyznanej dotacji. Zadanie publiczne na które ogłoszony został konkurs jest w trakcie realizacji. LKS Osuchów i UKS Olimpijczyk otrzymuje transze dotacji zgodnie z przyjętym harmonogramem. Komisja zwróciła uwagę, że w ciągu realizacji przyznanej dotacji w przypadku LKS Osuchów wystąpiły przekroczenia wartości poszczególnych pozycji kosztorysu zadania. Do realizacji zadania przez UKS Olimpijczyk komisja nie wnosi uwag.

4. Dotacja przyznana dla LKS Osuchów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – dyscyplina sportowa piłka nożna rozliczna jest przez OSiR w Mszczonowie. Komisja nie wnosi uwag do rozliczenia przyznanej dotacji. Zadanie publiczne na które ogłoszony został konkurs jest w trakcie realizacji. LKS Osuchów otrzymuje transze dotacji zgodnie z przyjętym harmonogramem. Również dotacja dla KS Mszczonowianka i UKS Olimpijczyk z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – dyscyplina sportowa piłka nożna rozliczna jest przez OSiR w Mszczonowie. Komisja w przypadku KS Mszczonowianka zwróciła uwagę na nieterminowe przekazywanie przez KS Mszczonowianka sprawozdań z rozliczania poszczególnych transz dotacji. Komisja zobowiązuje Dyrektora OSiR do wyegzekwowania od Zarządu Klubu KS Mszczonowianka rzetelnego dokumentowania wydatków w ramach przyznanej dotacji.

5. Dotacja przyznana dla UKS Olimpijczyk z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – dyscyplina sportowa piłka siatkowa i nauka pływania rozliczna jest przez OSiR w Mszczonowie. Komisja nie wnosi uwag do rozliczenia przyznanej dotacji.

6.Komisja zwróciła także uwagę na prawidłową działalność OSiR i MOPS w zakresie kontroli rozliczania wykorzystania przyznanych dotacji przez w/wym Stowarzyszenia.

Ad.21 W tym punkcie Burmistrz Kurek przedstawił informację z działalności Burmistrza Miasta między sesjami, która stanowi załącznik do protokołu. Ponadto poinformował, że: 1. duża firma poszukuje terenów pod lokalizację parku rozrywki

 2. w przyszłym roku na terenie naszej gminy prowadzona będzie modernizacja trasy katowickiej,

 3. wojewoda wniósł skargę do WSA na naszą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania terenów przy keramzycie

 4. na spotkaniu z wojewodą poinformowano zebranych, że rok 2010 będzie rokiem bardzo ciężkim finansowo, wojewoda prosi samorząd o wsparcie budżetu państwa

Ad.22 W tym punkcie:


Burmistrz Kurek zwracając się do Komendanta Komisariatu Policji w Mszczonowie prosi aby dzielnicowy na teren miasta objeżdżał teren miasta przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych w szkołach i legitymował uczniów wysyłając ich na zajęcia lekcyjne.
Radny Stusiński zwrócił wagę na zbierającą się młodzież przy „szpitaliku” w okolicach kładki.
Radny Zientek dziękuje policji za skuteczne działania w kierunku znalezienia sprawy podrzucania śmieci do lasów
Wiceprzewodniczący Wirowski poprosił Dyrektora Szymańskiego o przedstawienie relacji z przebiegu turnieju piłki nożnej oraz o poinformowanie o planach uruchomienia lodowiska.
Pan Szymański poinformował, że w minioną sobotę odbył się turniej halowej piłki niżej firm, startowało 8 firm. Każda firma wpłacała wpisowe w wysokości 1.000 zł. Po odliczeniu kosztów kwota około 6.000 zł zasili konto Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II z przeznaczeniem dla stypendia. Jeżeli chodzi o uruchomienie lodowiska poinformował, że będzie to możliwe w przypadku kiedy przez około 1 tydzień temperatura oscylowała będzie w granicach 0oC. Ponadto poinformował, że nawiązany został kontakt z białoruską grupą, która chce wystąpić na naszym lodowisku. Zorganizowany zostałby pokaz dla naszych gminnych szkół.
Wiceprzewodniczący Wirowski zapoznał radnych z harmonogramem spotkań z wyborcami oraz z analizą oświadczeń majątkowych sporządzoną przez Urząd Skarbowy w Żyrardowie. Zarówno harmonogram spotkań jak i analiza oświadczeń stanowią załącznik do protokołu.

Ad.23 Zakończenia obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał Wiceprzewodniczący Rady Pan Mirosław Wirowski dziękując wszystkim za uczestnictwo w obradach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała Przewodniczący Rady Miejskiej
Małgorzata Badowska Łukasz Koperski
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław WirowskiSporządzono dnia 2009-11-27: bip.mszczonow.pl -> upload
upload -> Informacj a na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129 poz. 902 z późn zm.), informuj ę
upload -> Uchwała Nr xv/121/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2007r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice
upload -> Uchwała Nr xxxvii/363/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Kamionka oraz fragment miejscowości
upload -> Informacj a na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129 poz. 902), informuj ę
upload -> Zawiadomieni e o wszczęciu postępowania
upload -> Informacj a na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn zm.) informuj ę
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna