Prowadzący: dr Anita AdamczykPobieranie 48.1 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar48.1 Kb.
Historia Polski

Historia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

Prowadzący: dr Anita Adamczyk


Forma zajęć: ćwiczenia

Forma zaliczenia: test

Kontakt: pok. 253, tel. 8296-608, e-mail: anita.adamczyk@amu.edu.pl

Dyżur: poniedziałki (12.00-14.00) i czwartki (8.45-9.45)


I. Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej do 1939 r.

1. Mniejszości narodowe w polityce Narodowej Demokracji, obozu piłsudczyków, ruchu socjalistycznego (PPS), ludowego i komunistycznego (KPRP)

2. Polityka władz polskich wobec mniejszości narodowych

a) w okresie rządów parlamentarnych (1921-1926)

b) w latach 1926-1935

c) w latach 1935-1939 • H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 2000

 • A. Chojnowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979

 • S. Michałowski, Myśl polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej (1918-1939), Lublin 1994

 • E. Horach, Komunistyczna Partia Polski w województwie lubelskim w latach 1918-1938, Lublin 1993


II. Położenie prawne mniejszości narodowych w Polsce między dwiema wojnami

1. Ochrona mniejszości w ramach LN (traktat mniejszościowy z 1919r., konwencja górnośląsak z 15.05.1922r.)

2. Układy bilateralne (traktat ryski z 18.03.1921r., umowa polsko-czechosłowacka z 23.04.1925r., deklaracja rządu polskiego i niemieckiego z 5.11.1937r., konwencja między Polską a Wolnym miastem Gdańsk z 9.11.1920r.)

3. Ochrona mniejszości narodowych a polskie konstytucje

4. Ochrona mniejszości narodowych w aktach niższego rzędu (Manifest TRLRP z 11.1918r., rozporządzenie Prezydenta RP z 14.10.1927r., dekret naczelnika Państwa z 02.1919r., przepisy regulujące stosunek państwa polskiego do różnych wyznań, ustawa z 31.07.1924r.)

5. Wypowiedzenie traktatu mniejszościowego • H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 2000

 • A. Chojnowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979

 • H. Chałupczak, II Rzeczpospolita a mniejszość polska w Niemczech, Poznań 1992

 • D. Matelski, Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce 1919-1939, Poznań 1997

 • Polska-Niemcy-Mniejszość Niemiecka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. A. Saksona, Poznań 1994.

 • Deklaracja z 25 listopada 1937r. a problem mniejszości polskiej w Niemczech, ,,Przegląd Zachodni” nr 1 z 1989.

 • Dzieje Żydów w Polsce 1918-1939. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 1993.


III. Historia mniejszości narodowych w Polsce (niemieckiej, ukraińskiej, białoruskiej, żydowskiej)

1. Liczebność

2. Rozmieszczenie

3. Struktura zawodowa, działalność polityczna • H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 2000

 • J. Tomaszewski, Ojczyzna nie tylko Polaków, Warszawa 1985

 • R. Dąbrowski, Mniejszość niemiecka w Polsce i jej działalność społeczno-kulturalna, Szczecin 1982.

 • R. Dąbrowski, Położenie ekonomiczne mniejszości niemieckiej w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939), Szczecin 1977.

 • J. Tomaszewski, Mniejszości narodowe w Polsce XX wiek, Warszawa 1991.


IV. Stosunek państwa polskiego do mniejszości narodowych po 1945 r.

1. Polityka polskiego rządu na emigracji

2. Polityka narodowościowa

a) w okresie 1945-49

b) w latach 1950-1959

c) w latach 1960-1989

d) po 1989 roku


 • H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 2000

 • B. Nitschke, Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce w latach 1945-1949, Toruń 2000.

 • J. Jachymka, Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej xx wieku, Lublin 1992

 • Ochrona praw mniejszości narodowych i religijnych, pod red. Z. Hołda, Lublin 1993.

 • T. Urban, Niemcy w Polsce. Historia mniejszości w XX wieku, Opole 1994.

 • Utracona ojczyzna, pod red. H. Orłowskiego i A. Saksona, Poznań 1997.

 • Kompleks wypędzenia, pr. pod red. W. Borodzieja, A. Hajnicza, Kraków 1998.

 • E. Nowak, Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennym w Polsce (1945-1950). Historia i implikacje, Opole 200

 • E. Nowak, Cień Łambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów obozu pracy w Łambinowicach 1945-1946, Opole 1991.

 • P. Madajczyk, Niemcy polscy 1944-1989, Warszawa 2001.

 • I. Hałagida, Ukraińcy na zachodnich i północnych ziemiach Polski 1947-1957, Warszawa 2003.

 1. Problemy Ukraińców w Polsce po wysiedleńczej akcji Wisła 1947 roku, pod red. W. Mokrego, Kraków 1997.

 • W. Stankowski, Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945-1950, Bydgoszcz 2002.

 • L. Olejnik, Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960, Łódź 2003.


V. Prawne położenie mniejszości narodowych w Polsce po II wojnie światowej

1. W okresie od 1944 do 1989 roku

2. Sytuacja prawna po 1989 roku


 • E. Kurzypa, Sytuacja administracyjnoprawna mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Toruń 2009

 • H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 2000

 • A. Adamczyk, Ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych a rozwój demokracji w Polsce, ,,Przegląd Politologiczny” nr 3 z 2007 roku

 • Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, pod red. B. Berdychowskiej, Warszawa 1998.

 • Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944-1989), pod red. P. Madajczyka, Warszawa 1998.

 • G. Andrzejewska, Sytuacja prawna mniejszości narodowych w Polsce po 1989 roku, ,,Przegląd Politologiczny” nr 3-4 z 1998 roku.

 • Ochrona praw mniejszości narodowych i religijnych, pod red. Z. Hołda, Lublin 1993.

 • Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944-1989), pod red. P. Madajczyka, Warszawa 1998.

 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, pod red. L. M. Nijakowskiego, S. Łodzińskiego, Warszawa 2003.

 • H. Bojar, Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej, Wrocław 2000.


VI. Aktywność społeczno-polityczna i działalność kulturalno-oświatowa mniejszości narodowych w Polsce po 1989 roku

1. Mniejszości litewskiej

2. Mniejszości białoruskiej

3. Mniejszości ukraińskiej

4.. Mniejszości żydowskiej

5. Innych (mniejszości romskiej, Łemków, Ormian, Karaimów, Tatarów, Słowaków, Czechów)
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, pod red. S. Dudry, B. Nitschke, Kraków 2010

 • H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 2000

 • Mniejszości narodowe w Polsce, pod red. Z. Kurcza, Wrocław 1997.

 • Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, pod red. B. Berdychowskiej, Warszawa 1998.

 • G. Babiński, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle spisu ludności z roku 2002, ,,Studia Socjologiczne” nr 1 z 2004 roku.

 • Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944-1989), pod red. P. Madajczyka, Warszawa 1998.

 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, pod red. L. M. Nijakowskiego, S. Łodzińskiego, Warszawa 2003.

 • M. Budyta-Budzyńska, Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? Instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989-2002, Warszawa 2003.

 • Inni Swoi. Studia z problematyki etnicznej, pod red. D. Berlińskiej, K. Frysztackiego, Opole 1999.ROMOWIE


 1. Sytuacja Romów w Polsce. U nas dole i niedole, pod red. E. Nowickiej, Kraków 1999.

 2. A. Mirga, L. Mróz, Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994

 3. A. Mirga, Romowie – proces kształtowania się podmiotowości politycznej, w: Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944-1989), pod red. P. Madajczyka, Warszawa 1998

 4. J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Kraków 1965.

 5. A. Mirga, Romowie w historii najnowszej Polski, w: Mniejszości narodowe w Polsce, pod red. Z. Kurcza, Wrocław 1997.

 6. J. Ficowski, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa 1989.

 7. A. Bartosz, Nie bój się Cygana, Sejny 1994.

 8. Cyganie lud europejski, ,,Nowe Książki” T. 12 z 2001 roku.

 9. A. Mirga, N. Gheorghe, Romowie w XXI wieku. Studium polityczne, Kraków 1997.

 10. L. Mróz, Cyganie – Roma. Ku nowej wizji przeszłości, ,,Sprawy Narodowościowe” 1995 zeszyt 2.

 11. L. Mróz, Geneza Cyganów i ich kultury, Warszawa 1992.

 12. J. Yoors, Cyganie, Kraków 1973.

 13. A. Fraser, Dzieje Cyganów, Warszawa 2001.

 14. A. Bartosz, Nie bój się Cygana. Na dara Romestar, Sejny 2004.

 15. A. Lubecka, Bergitka Roma. Tożsamość kulturowa, Kraków 2005.

 16. A. J. Kowarska, Polska Roma. Tradycja i nowoczesność, Warszawa 2005.ORMIANIE


 • K. Stopka, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000.

 1. G. Pełczyński, Świadomość etniczna Ormian polskich w wieku XX, w: Mniejszości narodowe w Polsce, pod red. Z. Kurcza, Wrocław 1997.

 • D. Szamel, Polscy Ormianie, w: Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, pod red. B. Berdychowskiej, Warszawa 1998.

 • Z. Obertyński, Historia Kościoła ormiańskiego w Polsce, Warszawa 1990.

 • M. Zakrzewska-Dubasowa, Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982.TATARZY


 1. A. Miśkiewicz, Tatarska legenda. Tatarzy polscy w latach 1945-1990, Białystok 1990.

 2. A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918-1939, Warszawa 1986.

 3. M. Konopacki, Społeczność tatarska w Polsce wczoraj i dzisiaj, ,,Przegląd Orientalistyczny” nr 2 z 1969 roku.

 4. P. Dorawski, A. Dubińska, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Warszawa 1986.

 5. L. Bohdanowicz, S. Chazbijewicz, J. Tyszkiewicz, Tatarzy Muzułmanie w Polsce, Gdańska 1997.

 6. K. Warmińska, Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna, 1999.

 7. ,,Rocznik Tatarów Polskich”

 8. www.key.net.pl/firmy/tatary

 9. www.tolerancja.pl/islam03.pnp

 10. Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, pod red. B. Berdychowskiej, Warszawa 1998.

 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, pod red. L. M. Nijakowskiego, S. Łodzińskiego, Warszawa 2003.ŁEMKOWIE


 • www.lemko.org

 • www.lemkounion.republika.pl

 • K. Pudło, Łemkowie – proces wrastania w środowiska Dolnego Śląska 1945-1985, Wrocław 1987.

 • Łemkowie, kultura-sztuka-język, Warszawa-Kraków 1987.

 • J. Huńko, Łemkowie dzisiaj, Warszawa 1986.

 • Los Łemków, ,,Nowe Książki” T. 9 z 2001 roku.

 • Łemkowie w historii i kulturze Karpat, pod red. J. Czajkowskiego, Rzeszów 1992.

 • A. Kroh, Łemkowie, Nowy Sącz 1990.

 • R. Reinfuss, Śladami Łemków, Warszawa 1990.

 • Dylematy tożsamości. Studium społeczności łemkowskiej w Polsce, pod red. M. Dziewierskiego, B. Pactwy, B. Siewierskiego, Katowice 1992.

 • A. Kwilecki, Łemkowie. Zagadnienia migracji i asymilacji, Warszawa 1974.

 1. J. Żurko, Łemkowie – między grupą etniczną a narodem, w: Mniejszości narodowe w Polsce, pod red. Z. Kurcza, Wrocław 1997.

 • J. Nowak, Zaginiony świat? Nazywają ich Łemkami, Kraków 2003.

 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, pod red. L. M. Nijakowskiego, S. Łodzińskiego, Warszawa 2003.ŻYDZI


 1. www.tolerancja.pl

 2. www.jewish.org.pl

 3. J.Podgórska, Ilu jest Żydów w Polsce, ,,Polityka” nr 22 z 1998 roku.

 4. H. Datner, M. Mielchior, Żydzi we współczesnej Polsce – nieobecność i powroty, w: Mniejszości narodowe w Polsce, pod red. Z. Kurcza, Wrocław 1997.

 5. I. Nowakowska, Jeszcze o kwestii żydowskiej, ,,Więź” nr 7/8 z 1986 roku.

 6. Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, pod red. J. Tomaszewskiego, Warszawa 1993.

 7. D. Szamel, Społeczność żydowska, w: Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, pod red. B. Berdychowskiej, Warszawa 1998.

 8. S. Kraewski, Żydzi, judaizm, Polska, Warszawa 1997.

 9. Polska-Polacy-mniejszości narodowe, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.

 10. W. Kachowska, M. Wojecki, Żydzi w Polsce, Zielona Góra 1994.

 11. J. Kichler, Żydzi w Polsce w obliczu przemian, w: ,,Przegląd Religioznawczy” nr 1 z 1993 roku.

 12. S. Wysocki, Żydzi w dziejach Polski, Warszawa 1995.

 13. A. Cała, Mniejszość żydowska, w: Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944-1989), pod red. P. Madajczyka, Warszawa 1998.

 • A. Orla-Bukowska, Żydzi jako ,,inni” w Polsce, w: Inni Swoi. Studia z problematyki etnicznej, pod red. D. Berlińskiej, K. Frysztackiego, Opole 1999.BIAŁORUSINI


 1. P. Kozanecki, Mniejszość białoruska, w: Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, pod red. B. Berdychowskiej, Warszawa 1998.

 2. E. Mironowicz, Białorusini, w: Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944-1989), pod red. P. Madajczyka, Warszawa 1998.

 3. M. Cichocińska, A. Sadowski, Białoruska mniejszość narodowa w Polsce, ,,Studia Socjologiczne” nr 2 z 1989 roku.

 4. A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995.

 5. A. Sadowski, Narody wielkie i małe. Białorusini w Polsce, Kraków 1991.

 • A. Sadowski, Białorusini w Polsce – wybrane problemy i kierunki przemian, w: Inni Swoi. Studia z problematyki etnicznej, pod red. D. Berlińskiej, K. Frysztackiego, Opole 1999.

 1. K. Podlaski, Białorusini, Litwini, Ukraińcy – nasi wrogowie czy bracia, Warszawa 1984.

 2. M. Ziółkowski, Bezdroża białoruskiej niezależności, ,,Więź” nr 2 z 1991 roku.

 3. www.bialorus.pl

 4. www.toleracja.plLITWINI


 1. K. Tarka, Litwini w Polsce 1944-1997, Opole 1998.

 2. K. Podlaski, Białorusini, Litwini, Ukraińcy – nasi wrogowie czy bracia, Warszawa 1984.

 3. Litwini w Polsce, Polacy na Litwie, Warszawa-Wilno 1995.

 4. www.tolerancja.pl

 5. A. Kulik, Pogranicze. Mniejszości na kresach wschodnich, ,,Kultura” nr 6 z 1992 roku.

 6. D. Szamel, Litwini w Polsce, w: Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, pod red. B. Berdychowskiej, Warszawa 1998.

 7. Strategia rozwoju oświaty mniejszości litewskiej, Międzyresortowy Zespół ds. Mniejszości Narodowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa grudzień 2001.UKRAIŃCY


 1. K. Pudło, Ukraińcy w Polsce. Przegląd ważniejszych wydarzeń, ,,Sprawy Narodowściowe” nr 1 z 1992 roku.

 2. R. Żerelik, Mniejszość ukraińska w Polsce po II wojnie światowej, w: Mniejszości narodowe w Polsce, pod red. Z. Kurcza, Wrocław 1997.

 3. M. Czech, Mniejszość ukraińska w Polsce, ,,Więź” nr 11-12 z 1991 roku.

 4. Polska-Polacy-mniejszości narodowe, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.

 5. B. Berdychowska, Mniejszość ukraińska, w: Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, pod red. B. Berdychowskiej, Warszawa 1998.

 6. K. Podlaski, Białorusini, Litwini, Ukraińcy – nasi wrogowie czy bracia, Warszawa 1984.

 7. A. B. Szcześniak, Ukraińcy w Polsce, ,,Dziś” nr 7 z 1997 roku.

 8. Problemy Ukraińców w Polsce po wysiedleńczej akcji Wisła 1947 roku, pod red. W. Mokrego, Kraków 1997.

 9. M. Czech, Zmiany wśród Ukraińców w Polsce, ,,Kultura” nr 6 z 1990 roku.

 10. Ukraińcy w Polsce 1989-1993. Kalendarium. Dokumenty. Informacje, Warszawa 1993.KARAIMOWIE

G. Pełczyński, Najmniejsza mniejszość. Rzecz o Karaimach polskich, Warszawa 1995.


 1. D. Szamel, Karaimi, w: Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, pod red. B. Berdychowskiej, Warszawa 1998.

 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, pod red. L. M. Nijakowskiego, S. Łodzińskiego, Warszawa 2003.

 • G. Pełczyński, Karaimi polscy, ,,Sprawy Narodowściowe” nr 2 z 1993 roku.CZESI


 1. Z. Tobajski, Czesi w Polsce, Kraków 1994.

 2. P. Wróblewski, Mniejszość czeska w Zelowie, w: Mniejszości narodowe w Polsce, pod red. Z. Kurcza, Wrocław 1997.SŁOWACY


 1. Almanach. Słowacy w Polsce, Kraków 1993.

 2. J. Ciągwa, Słowacka mniejszość narodowa w Polsce w latach 1920-1996, w: Mniejszości narodowe w Polsce, pod red. Z. Kurcza, Wrocław 1997.

 3. S. Łodziński, Słowacy w Polsce, w: Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, pod red. B. Berdychowskiej, Warszawa 1998.VII. Działalność polityczna i społeczno-kulturalna mniejszości niemieckiej


1. Aktywność polityczna (udział w wyborach parlamentarnych 1989, 1991, 1993, 1997, 2001 i samorządowych)

2. Działalność społeczno-kulturalna (główne organizacje, sprawa pomników, działalność kulturalna)
 • H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 2000

 • Sytuacja społeczno-kulturowa mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku, pod red. W. Jachery, Kielce 1993.

 • M. Budyta-Budzyńska, Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? Instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989-2002, Warszawa 2003.

 • Mniejszość niemiecka w Polsce, tom II, Niemcy w rozproszeniu, Warszawa 1999.

 • Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944-1989), pod red. P. Madajczyka, Warszawa 1998.

 • Badania nad sytuacją mniejszości niemieckiej na Śląsku po 1989 roku, pod red. J. Sztumskiego, Katowice 1999.

 • P. Madajczyk, Mniejszość niemiecka w RP w latach 1992-93, ,,Rocznik Polsko-Niemiecki” 1993, nr 2.

 • Z. Kurcz, Mniejszość niemiecka w wyborach parlamentarnych, samorządowych i prezydenckich w latach 1989-91, ,,Przegląd Zachodni” nr 1 z 1993.

 • Niemcy na Opolszczyźnie , ,,Wspólnota” nr 15 z 1993r.

 • D. Berlińska, Procesy demokratyczne a mniejszość niemiecka, ,,Przegląd Zachodni” nr 2 z1991.

 • Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, pod red. B. Berdychowskiej, Warszawa 1998.

 • T. Urban, Niemcy w Polsce. Historia mniejszości w XX wieku, Opole 1994.

 • W. Misiak, Mniejszość niemiecka w Polsce i Polacy w Niemczech, ,,Socjologia XVI”, Wrocław 1994.

 • A. Adamczyk, Mniejszość niemiecka w stosunkach polsko-niemieckich po 1989 roku, ,,Przegląd Politologiczny” 1996, nr ¾.

 • Z. Kurcz, Przywódcy mniejszości niemieckiej na Śląsku o sobie i swoich zbiorowościach, ,,Przegląd Zachodni” 1993, nr 3.

 • Z. Kurcz, Mniejszość niemiecka w wyborach parlamentarnych, samorządowych, prezydenckich w latach 1989-1991, ,,Przegląd Zachodni” 1991, nr 1.

 • K. K., Przedstawiciele mniejszości narodowych w Sejmie i Senacie RP, ,,Sprawy Narodowościowe” 1992, t. 1, zeszyt 1.

 • P. Madajczyk, Mniejszość niemiecka w RP w latach 1992-1993, ,,Rocznik Polsko-Niemiecki” 1993, nr 2.

 • A. Domagała, Socjologiczna charakterystyka liderów mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach, ,,Przegląd Zachodni” 1993, nr 3.

 • H. Galus, Mniejszość niemiecka na Pomorzu Wschodnim, ,,Socjologia XVI”, Wrocław 1994.

 • A. Sakson, Geneza i struktura społeczna mniejszości niemieckiej w Wielkopolsce, ,,Socjologia XVI”, Wrocław 1994.

 • Polska-Niemcy-Mniejszość Niemiecka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość, pr. zb. pod red. A. Saksona, Poznań 1994.

 • A. W. Misiak, Studia nad procesami integracji i dezintegracji społeczności Śląska ,,Socjologia X”, Wrocław 1993.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna