Prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we WrocławiuPobieranie 0.63 Mb.
Strona1/10
Data10.05.2016
Rozmiar0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Wrocław, dn. 23.10.2012 r.

Znak postępowania: Szp/FZ-128B/WROVASC/2012SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

prowadzonego

przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73a

USŁUGA

PRZEPROWADZENIA DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH PODŁĄCZONYCH DO UKŁADU KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO (MASZYNA PŁUCO-SERCE) Z WYKONANIEM OZNACZEŃ WYBRANYCH PARAMETRÓW KRWI PRZY ZASTOSOWANIU METOD M.IN. IMMUNOENZYMATYCZNYCH, SPEKTROSKOPOWYCH, CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM WYKONANIA USŁUGI WETERYNARYJNEJ – III ..................................................

Zatwierdzam


I.INFORMACJE OGÓLNE 3

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 3

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4

IV.ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 6

V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 6

VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA, A TAKŻE WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 6

VII.OFERTA WSPÓLNA 8

VIII.WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO, DODATKOWE INFORMACJE 8

IX.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 8

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 9

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu 9

X.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 9

XI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9

XII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 9

XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 10

XIV.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 11

XV.POPRAWIANIE OMYŁEK W TRESCI OFERTY 12

XVI.KRYTERIUM OCENY OFERT 12

XVII.WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 12

XVIII.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 13

XIX.WZÓR UMOWY 13

XX.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 13

I. DANE WYKONAWCY 16

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 16

III.CENA 16

IV.POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 17

V. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy) 17

NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM 17OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 17

VI. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 17


 1. INFORMACJE OGÓLNE


 1. Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław, adres do korespondencji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław.

 2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 (projekt pod nazwą „WROVASC – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej”), Nr umowy POIG.01.01.02-02-001/08

 3. Ogłoszenie wraz z SIWZ zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

 4. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:30.

 5. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego.

 6. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.


 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia poniżej 200 000 tys. euro.

 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwana dalej uPzp,

 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817),

 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. nr 224, poz. 1796).

 4. Ustawa o środkach żywienia zwierząt z dn. 23 sierpnia 2001 r. (Dz. U. 01.123.1350 z późn. zm.),

 5. Ustawa o ochronie zwierząt 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997.111.724 z późn. zm.),

 6. Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach z 21 stycznia 2005 r ( Dz. U. nr 33, poz 289)

 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad tymi osobami (Dz.U. 121, poz. 835),

 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 8, poz. 104 z późn. zm.),

 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 02.09.2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz.U. nr 167, poz. 1629 z późn. zm.).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna