Prw I – 3040-ue-750/2009 6933-um020019/09Pobieranie 1.19 Mb.
Strona1/21
Data08.05.2016
Rozmiar1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Załącznik nr 1

do umowy nrPRW.I – 3040-UE-750/2009

6933-UM020019/09SPIS TREŚCI
1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR). 4

1.1. FORMA PRAWNA LGD 4

1.2. OPIS PROCESU BUDOWANIA PARTNERSTWA 5

1.3. CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW LGD/ SPOSÓB ROZSZERZANIA LUB ZMIANY SKŁADU LGD. 6

1.4.STRUKTURA RADY 10

10


1.5.ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA LGD ORAZ ORGANU DECYZYJNEGO. 12

1.6.WARUNKI TECHNICZNE I LOKALOWE. 21

1.7. KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIA OSÓB WCHODZACYCH W SKŁAD ORGANU DECYZYJNEGO. 22

2. Opis i specyfika obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności. 22

2.1. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE, GEOGRAFICZNE, PRZYRODNICZE ORAZ HISTORYCZNE I KULTUROWE. 23

2.2. OCENA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA/POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY I GOSPODARCZY/POZIOM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ. 36

2.3. SPECYFIKA OBSZARU OBJĘTEGO LSR. 41

2.4. UZASADNIENIE SPÓJNOSCI OBSZARU OBJĘTEGO LSR. 44

3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. 46

4. Określenie wizji rozwoju, misji LGD oraz celów LSR. 51

4.1 WIZJA ROZWOJU OBSZARU OBJĘTEGO LSR. 51

4.2 MISJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. 52

4.3 CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. 55

5.Spójność specyfiki obszaru z celami LSR 70

6.Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 71

7.Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR. 74

Przekazanie wniosku Radzie Decyzyjnej 78

9.Budżet LSR 96

10.Rola LGD w realizacji i aktualizacji LSR 100

11.Zasady monitoringu LSR. 102

12.Ewaluacja LSR i LGD. 103

13.Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LGD 105

14.Planowane działania/przedsięwzięcia/operacje realizowane przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze LSR. 110

15.Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich. 111

16.Zestawienie załączników. 114

W niniejszym załączniku znajdują się następujące wzory pism: 166

 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR).
1.1. FORMA PRAWNA LGDNAZWA LGD

Na obszarze trzech gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Powiecie Sępoleńskim – Gminy Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork, została powołana Lokalna Grupa Działania pod nazwą Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.


STATUS PRAWNY LGD

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ma status stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr.79, poz.855 z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr.64, poz. 427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str.1) oraz Statutu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym, trwałym o celach niezarobkowych, którego podstawowym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Wniosek o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy został złożony


w dniu 07.07.2008 roku a rejestracji dokonano 19.11.2008 roku pod numerem 0000317522.
CELE STOWARZYSZENIA

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym między innymi: • wspieranie i upowszechnianie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej dla gmin: Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork,

 • aktywizowanie społeczności lokalnej wymienionych gmin i mobilizowanie jej do udziału
  w procesie rozwoju obszarów wiejskich,

 • budowanie, rozwijanie i promowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i instytucjami sektora publicznego na obszarze wyżej wymienionych gmin,

 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych oraz równości szans,

 • promocja obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,

 • mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarze Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,

 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich położonych na obszarze Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,

 • propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA.1.2. OPIS PROCESU BUDOWANIA PARTNERSTWA

Proces tworzenia lokalnego partnerstwa, uzgodnienia interesów poszczególnych grup oraz osiągnięcie etapu prawdziwej współpracy i opracowanie strategii to ogromne wyzwanie, wymagające zaangażowania i czasu. Dzięki PPP LEADER+ samorządy lokalne oraz organizacje i instytucje zainteresowane ideą partnerstwa, mogą ubiegać się o fundusze, z przeznaczeniem na wspieranie procesu tworzenia grup partnerskich oraz opracowanie dobrych i innowacyjnych strategii rozwoju. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA powstała z potrzeby samych mieszkańców kilku gmin. W ostatnim czasie na obszarze gmin tworzących LGD, czyli Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork odbywały się spotkania z mieszkańcami, szkolenia, konsultacje społeczne.

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim działając w porozumieniu z gminami Więcbork, Sośno i Sępólno Krajeńskie zaprosiło wszystkie podmioty chętne do przystąpienia do tworzonej Lokalnej Grupy Działania NASZA KRAJNA. Taka informacja mająca charakter zaproszenia pojawiła się w prasie lokalnej 26 czerwca 2008 roku.

W dniu 30 czerwca 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim odbyło się zebranie założycielskie, na które przybyło 28 osób z terenu gmin: Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork. Zawiązane w tym dniu partnerstwo przybrało formę stowarzyszenia, w skład którego weszli reprezentanci trzech sektorów: społecznego (mieszkańcy, stowarzyszenia, sołectwa, koła gospodyń wiejskich), publicznego (urzędnicy gminni i powiatowi) i gospodarczego (drobni przedsiębiorcy).

Skupieni wokół budowy partnerstwa liderzy społeczności lokalnej aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, a potem w drodze porozumienia i konsultacji wypracowali strategię rozwoju na najbliższe lata z zamiarem wnioskowania o środki unijne z programu LEADER.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna