Prw I – 3040-ue-750/2009 6933-um020019/09


CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW LGD/ SPOSÓB ROZSZERZANIA LUB ZMIANY SKŁADU LGDPobieranie 1.19 Mb.
Strona2/21
Data08.05.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

1.3. CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW LGD/ SPOSÓB ROZSZERZANIA LUB ZMIANY SKŁADU LGD.

Według stanu na dzień 15 czerwca 2011 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania NASZA KRAJNA liczy 39 członków.

Członkowie Stowarzyszenie reprezentują 3 sektory:

- sektor publiczny – 4 członków

- sektory społeczny – 27 członków

- sektor gospodarczy – 8 członków


Podmioty wchodzące w skład sektora publicznego to jednostki samorządu lokalnego działające na terenie powiatu sępoleńskiego: 1 gmin wiejska (Sośno), 2 gminy miejsko-wiejskie (Sępólno Krajeńskie, Więcbork), 1 samorząd powiatowy (Sępólno Krajeńskie).

Sektor społeczny reprezentuje 11 osób fizycznych, 17 organizacji pozarządowych.Sektor gospodarczy reprezentuje 8 przedsiębiorców działających na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju.
Tab. 1. Lista członków Stowarzyszenia LGD NASZA KRAJNA - stan na 10.01.2011 r.


LP

Nazwa / Imię Nazwisko

Sektor

Funkcja w strukturze LGD NASZA KRAJNA

1

Powiat Sępoleński/Henryk Pawlina

publiczny

Członek założyciel/ Członek Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący

2

Gmina Sośno/Leszek Stroiński

publiczny

Członek Założyciel/Członek Komisji Rewizyjnej

3

Gmina Sępólno Krajeńskie/Marek Zieńko

publiczny

Członek Założyciel/Członek Komisji Rewizyjnej

4

Gmina Więcbork/Paweł Toczko

publiczny

Członek Założyciel/Członek Rady

5

Stowarzyszenie Miłośników Wąwelna –Tilia/Zbigniew Struwe

społeczny

Członek Założyciel/Członek Zarządu - Prezes

6

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”/Sławomir Jaskulski

społeczny

Członek Założyciel/Członek Rady

7

Stowarzyszenie „Jeziora i Lasy Krajeńskie”/Norbert Sobiech

społeczny

Członek Założyciel/Członek Rady

8

Anna Kania - Mrugalska

społeczny

Członek Założyciel/Członek Rady

9

Dorota Wnuk

społeczny

Członek Założyciel

10

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim/Tomasz Marciniak

społeczny

Członek Założyciel

11

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie WAWRZYNIEC/Mariola Cyganek

społeczny

Członek Założyciel/Członek Zarządu - Wiceprezes

12

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych” Gminy Sępólno Krajeńskie/Zdzisław Grzeca

społeczny

Członek Założyciel/Członek Rady – Wiceprzewodniczący

13

„Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krajeńskiej”/Renata Westfal

społeczny

Członek Założyciel

14

Bernadeta Mucha

społeczny

Członek Założyciel

15

Zygmunt Głąb

społeczny

Członek Założyciel

16

UKS Gimnazjum Więcbork/Michał Słoma

społeczny

Członek Założyciel

17

Stowarzyszenie „Razem Dla Gimnazjum w Więcborku”/Arkadiusz Skowron

społeczny

Członek Założyciel

18

Angelika Szczepaniak

społeczny

Członek Założyciel

19

Irena Śpica

społeczny

Członek Założyciel

20

Lidia Słoma Jarząb

społeczny

Członek Założyciel

21

Adam Kubiak

społeczny

Członek Założyciel

22

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju PROGRES/Iwona Sikorska

społeczny

Członek Założyciel/Członek Rady - Sekretarz

23

Stowarzyszenie „Szpital Wspólnym Dobrem”/Anna Szuca

społeczny

Członek Założyciel/Członek Rady - Przewodnicząca

24

Jan Kowalczyk

społeczny

Członek Zwyczajny

25

Ochotnicza Straż Pożarna/Ireneusz Balcer

społeczny

Członek Zwyczajny

26

M-GLKS GROM/Monika Kotarak

społeczny

Członek Zwyczajny

27

Maria Łańska

społeczny

Członek Zwyczajny

28

Piotr Szyling

społeczny

Członek Zwyczajny

29

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusz/Adam Kątny

społeczny

Członek Zwyczajny

30

Kurkowe Bractwo Strzeleckie/Andrzej Marchlewicz

społeczny

Członek Zwyczajny


31

Stowarzyszenie Zielona Krajna

społeczny

Członek Zwyczajny

32

Władysław Bernard Szyling

gospodarczy

Członek Założyciel/Członek Zarządu - Skarbnik

33

Zdzisław Błociński

gospodarczy

Członek Założyciel

34

Krzysztof Zieliński

gospodarczy

Członek Założyciel

35

Romuald Adamski

gospodarczy

Członek Założyciel/Członek Zarządu - Skarbnik

36

Marzenna Czarnecka

gospodarczy

Członek Założyciel/Członek Rady

37

Wiesław Karwiński

gospodarczy

Członek Zwyczajny/ członek Rady

38

Jarosław Fabia

gospodarczy

Członek Zwyczajny

38

Dariusz Jodkowski

gospodarczy

Członek Zwyczajny


Źródło: opracowanie własne
Sposób rozszerzenia składu LGD o kolejnych partnerów następuje zgodnie ze statutem. Przed przystąpieniem potencjalni członkowie mają możliwość uczestnictwa w spotkaniach LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, mogą także otrzymać pomoc merytoryczną w zakresie realizowanych przez siebie inicjatyw.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia NASZA KRAJNA może być: 1. osoba fizyczna, która:

 1. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i złoży deklarację przystąpienia do LGD wraz z rekomendacją swojego środowiska w ilości minimum 10 osób – mieszkańców obszaru objętego LSR,

 2. prowadzi działalność gospodarczą i złoży deklarację przystąpienia do LGD,

 1. osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która:

 1. działa na obszarze, którego dotyczy Lokalna Strategia Rozwoju,

 2. zobowiązuje się do realizacji celów Stowarzyszenia,

 3. jest jednostką samorządu terytorialnego lub partnerem gospodarczym i społecznym, w tym organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zajmującą się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego lub promowaniem równości szans,

 4. przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,

 5. złoży deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju,

 6. wskaże osobę reprezentującą ją w Stowarzyszeniu NASZA KRAJNA,

 7. złoży deklarację członkowską.

O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji, za pośrednictwem Zarządu.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania NASZA KRAJNA jest otwarte na nowych członków, nowych partnerów chętnych do włączenia się w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

SPOSÓB POWOŁYWANIA ORGANÓW
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Członkowie Stowarzyszenia mają wyłączne prawo rekomendowania kandydatów do władz Stowarzyszenia. Rekomendacja powinna zawierać:

 1. nazwę, dane adresowe podmiotu rekomendującego lub imię i nazwisko osób rekomendujących;

 2. imię i nazwisko osoby rekomendowanej, jej miejsce zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, szczegółową informację o spełnieniu wymogów określonych w § 24 ust. 5 i 7, § 25 ust. 5, 7, 8, 9, 13 i 14 oraz § 26 ust. 6, 7 i 8 Statutu;

 3. nazwę organu, do którego rekomenduje się danego kandydata;

 4. oświadczenia osoby rekomendowanej o wyrażeniu zgody na kandydowanie do konkretnego organu Stowarzyszenia; o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej;

 5. podpis osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu rekomendującego oraz pieczęć nagłówkową.

Do rekomendacji powinien być dołączony życiorys kandydata.

Zarząd, a w przypadku wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia Komitet Założycielski, sprawdzi kandydatury do władz Stowarzyszenia pod względem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych określonych § 24 ust. 5 i 7, § 25 ust. 5, 7, 8, 9, 13 i 14 oraz § 26 ust. 6, 7 i 8 Statutu, ustali listę kandydatów z uwzględnieniem parytetów równowagi terytorialnej i sektorowej, tzn. ustali tzw. podlisty wyborcze. Wybór członków władz Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze głosowania powszechnego i tajnego. Każdy z członków zwyczajnych Stowarzyszenia dysponuje jednym głosem, a głosy oddaje się na wybranego kandydata znajdującego się na tzw. podliście wyborczej. Wybór uznaje się za dokonany, gdy za danym kandydatem opowiedziała się zwykła większość głosujących przy obecności co najmniej 1/3 ilości członków posiadających prawo głosu. Wybrani członkowie władz Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu tego organu wybierają spośród siebie osoby piastujące poszczególne stanowiska w danym organie.

Mandat członka Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b) pisemnej rezygnacji,

c) śmierci,

d) odwołania przez Walne Zebranie Członków.

W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Zarząd lub Komisja Rewizyjna dokonuje uzupełnienia składu organu na okres do upływu kadencji w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna