Prw I – 3040-ue-750/2009 6933-um020019/09


Określenie wizji rozwoju, misji LGD oraz celów LSRPobieranie 1.19 Mb.
Strona8/21
Data08.05.2016
Rozmiar1.19 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

4. Określenie wizji rozwoju, misji LGD oraz celów LSR.

4.1 WIZJA ROZWOJU OBSZARU OBJĘTEGO LSR.


NASZA KRAJNA miejscem, gdzie gospodarni mieszkańcy, dzięki swej aktywności wykorzystują dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi.

Efekty realizacji WIZJI ROZWOJU:

1. dochodowe rolnictwo i atrakcyjne obszary wiejskie

2. zbudowany silny i aktywny sektor organizacji pozarządowych i obywatelskich

3. zrewitalizowane, czyste środowisko naturalne

4. rozwinięty sektor przedsiębiorczości

5. rozwinięta partnerska współpraca

6. zwiększenie dochodów i wysoki standard poziomu życia mieszkańców

7. silne poczucie tożsamości i identyfikacji, patriotyzm lokalny, dynamiczne i odważne myślenie mieszkańców

8. rozwinięta agroturystyka i czyste środowisko naturalne


4.2 MISJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA.LGD NASZA KRAJNA działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich, tworzy możliwości do aktywizowania działań społeczności
lokalnej w dążeniu do poprawy jakości życia.

Celami i zadaniami Stowarzyszenia są:
 1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych oraz równości szans;

 2. aktywizowanie ludności wiejskiej;

 3. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej LSR), w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr.64, poz. 427), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla obszaru gmin Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork (zwanego dalej obszarem działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA);

 4. promocja obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA

 5. mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarze Stowarzyszenia NASZA KRAJNA

 6. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich położonych na obszarze Stowarzyszenia NASZA KRAJNA

 7. podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR oraz innych programów pomocowych i w ramach tego wspieranie oraz upowszechnianie idei samorządowej;

 8. propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA

 9. pozyskiwanie partnerów - źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych;

 10. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych oraz innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

 11. podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, mających na celu:

  1. rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego,

  2. poprawę estetyki miejscowości, bezpieczeństwa mieszkańców,

  3. edukację estetyczną i artystyczną mieszkańców,

  4. aktywizację gospodarczą i zawodową,

  5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym,

  6. propagowanie zdrowego trybu życia,

  7. zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA;

 1. pozyskiwanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja innych programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

 2. kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie infrastruktury turystycznej na obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA;

 3. promocja i organizacja wolontariatu;

 4. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej;

 5. ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 6. współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań na obszarze Stowarzyszenia NASZA KRAJNA;

 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


 1. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa,

 2. Rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,

 3. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,

 4. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,

 5. Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. za pomocą strony internetowej, ogłoszeń w prasie lokalnej, o możliwości wystąpienia do Stowarzyszenia NASZA KRAJNA w sprawie wyboru projektu do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działania 4.1. „Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia i różnicowanie działalności na obszarach wiejskich”,

 6. Sprawdzanie zgodności projektów z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju,

 7. Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych Stowarzyszeniu NASZA KRAJNA, na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działania 4.1. – „Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia oraz różnicowania działalności na obszarach wiejskich”,

 8. Organizowanie i finansowanie:

  1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, debat, akcji informacyjnych i konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy

  2. imprez kulturalnych, koncertów, festiwali, przedstawień teatralnych, festynów, targów, pokazów i wystaw służących promocji regionu, jego tożsamości kulturowej

  3. imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych

  4. punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z obsługa ruchu turystycznego na obszarze działania Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,

  5. punktów konsultacyjno-doradczych dla organizacji społecznych, przedsiębiorców z obszaru Stowarzyszenia NASZA KRAJNA,

  6. działalności promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w tym opracowanie, redagowanie i druk ulotek , broszur, folderów, plakatów, kalendarzy, czasopism i innych publikacji, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych i ich redagowanie, przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze promocyjnym lub reklamowym,

 1. Przygotowanie analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji,

 2. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

 3. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania, określonych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej,

 4. Podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania w przepisach PROW,

 5. Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, których działalność jest zbieżna z celami stowarzyszenia na wszystkich obszarach jego aktywności.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna